Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Decret 145/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre senyalització de vies i serveis públics en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 509 de 20.01.1987) Ref. Base de dades 0070/1987

Decret 145/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre senyalització de vies i serveis públics en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
L'article seté de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i els articles primer i segon de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del València, estableixen que la Generalitat Valenciana garantirà el coneixement i l'ús de les dues llengües oficials de la Comunitat, amb especial atenció a la recuperació del valencià.
Per Decret 44/1984 de 16 d'abril, el Consell creà la Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià, amb la funció de coordinar i impulsar les actuacions de la Generalitat Valenciana dirigides a la normalització de l'ús del valencià i de proposar les mesures necessàries per al millor compliment del que disposa la Llei 4/1983, d'Us i Ensenyament del Valencià.
L'article quinze de l'esmentada Llei atribueix al Consell determinades competències sobre la toponímia de nuclis de població, accidents geogràfics i vies de comunicació.
No obstant això, el valencià, llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, element d'identificació i vehicle vàlid de les nostres relacions socials, es troba avui en una situació de desigualtat respecte del castellà, especialment en l’àmbit que contempla aquest Decret. L'equiparació efectiva cal d'una sèrie d'actuacions que asseguren la plena utilització del valencià, sense que això supuse cap mena de discriminació lingüística.
En atenció d'aquests motins, amb el propòsit de fer efectiva la recuperació del valencià en l’àmbit de la senyalització de les vies de comunicació, les instal·lacions i els serveis públics en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 24 de novembre de 1986,
DECRETE:
Article primer
Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, les carreteres, els camins, les estacions ferroviàries i d'autobusos, els ports comercials, els de refugi i els esportius, de les dependències i els serveis d'interés públic que depenen de la Generalitat Valenciana, de les Entitats Locals radicades a la Comunitat Valenciana i dels Serveis que aquestes gestionen per concessió, a més de la retolació també en castellà quan pertocarà.
La senyalització de les Entitats Locals i dels Serveis que aquestes gestionen per concessió, en els territoris de predomini lingüístic castellà determinats en l'article trenta-sis de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià, podrà exceptuar-se del que preveu el paràgraf anterior.
Article segon
L'execució d'aquest Decret correspon a l'Administració Autonòmica, a la Local i a les Entitats concessionàries corresponents. En el cas d'Empreses Públiques Estatals i d'Organismes que depenen de l'Administració Central, l'execució es regularà mitjançant Conveni entre aquestes empreses i organismes i la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es autoritzada la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència perquè dicte les disposicions necessàries per al compliment d'aquest Decret, sobretot els criteris que han de regir la normalització lingüística en la senyalització de vies i serveis públics, i coordina les actuacions que hi puguen dur a terme altres Departaments de la Generalitat Valenciana.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 24 de novembre de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea
Mapa web