Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 87/2018, de 22 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. [2018/7067]

(DOGV núm. 8341 de 18.07.2018) Ref. Base de dades 006967/2018

DECRET 87/2018, de 22 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. [2018/7067]
Preàmbul

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, inicia una transformació digital quan estableix que les persones amb capacitat d’obrar davant de les administracions públiques tenen el dret i l’obligació de ser assistides en l’ús de mitjans electrònics en les seues relacions amb les administracions públiques, sense perjudici dels drets reconeguts a les persones físiques en l’article 14.1 de l’esmentada llei.
Amb aquest decret es modifiquen el punt 2 de l’article 44 i el punt 6 de l’article 60 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, per a adequar-lo a la Llei 39/2015, en els articles que tracten sobre la presentació de documentació en suport no electrònic.

Per tot això, en virtut dels articles 18.f 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del 22 de juny de 2018,


DECRETE

Article únic
Modificació del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
Es modifica el punt 2 de l’article 44 i el punt 6 de l’article 60 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com s’indica en l’annex d’aquest decret.DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària
L’aplicació i el desenvolupament d’aquest decret no poden tindre incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, i, en tot cas, hauran de ser atesos amb els mitjans personals i materials de l’esmentada conselleria.DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 22 de juny de 2018

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,
VICENT SOLER I MARCO


ANNEX
Nova redacció del punt 2 de l’article 44 i el punt 6 de l’article 60 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana


1. El punt 2 de l’article 44 queda redactat de la manera següent:
«La utilització del registre esmentat és voluntària per a la ciutadania, tret que estiga obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. Estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, les persones establertes en els punts 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

2. El punt 6 de l’article 60, queda redactat de la manera següent:
«Els documents originals i les còpies autèntiques en paper o en qualsevol altre suport dels quals s’hagen generat còpies electròniques autèntiques es retornaran a la persona interessada, sense perjudici d’aquells supòsits en què la norma determine la custòdia per l’Administració dels documents presentats o siga obligatòria la presentació d’objectes o de documents en un suport específic no susceptibles de digitalització, d’acord amb el que s’estableix en l’article 16.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

linea
Mapa web