Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

RESOLUCIÓ 175/X, del Ple de les Corts Valencianes, sobre la validació del Decret llei 9/2020, de 3 de juliol, del Consell, de mesures urgents en els àmbits de seguretat ferroviària, de ports titularitat de la Generalitat, i del taxi, aprovada en la sessió del 6 d'agost de 2020. [2020/6548]

(DOGV núm. 8878 de 10.08.2020) Ref. Base de dades 006369/2020

RESOLUCIÓ 175/X, del Ple de les Corts Valencianes, sobre la validació del Decret llei 9/2020, de 3 de juliol, del Consell, de mesures urgents en els àmbits de seguretat ferroviària, de ports titularitat de la Generalitat, i del taxi, aprovada en la sessió del 6 d'agost de 2020. [2020/6548]
El Ple de les Corts Valencianes, en la reunió realitzada el dia 6 d’agost de 2020, una vegada debatut, d’acord amb l’article 141 de l’RCV, el Decret llei 9/2020, de 3 de juliol, del Consell, de mesures urgents en els àmbits de seguretat ferroviària, de ports titularitat de la Generalitat, i del taxi, ha adoptat la resolució següent, que, d’acord amb l’article 141.3.5è de l’RCV, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

RESOLUCIÓ

El Ple de les Corts Valencianes, d’acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 141 de l’RCV, ha acordat validar el Decret llei 9/2020, de 3 de juliol, del Consell, de mesures urgents en els àmbits de seguretat ferroviària, de ports titularitat de la Generalitat, i del taxi.

Palau de les Corts Valencianes

València, 6 d’agost de 2020

El president,
Enric Morera i Català

La secretària primera,
Cristina Cabedo Laborda

linea
Mapa web