Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 103/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els preus públics de la Generalitat. [2014/6339]

(DOGV núm. 7311 de 07.07.2014) Ref. Base de dades 006088/2014

DECRET 103/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els preus públics de la Generalitat. [2014/6339]
PREÀMBUL

L’article 7 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, inclou els rendiments dels preus públics com un dels ingressos que constituïxen la hisenda de la Generalitat.
En compliment del mandat legislatiu que preveia l’article 1.2 de la Llei 7/1989, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de Taxes, el règim jurídic dels preus públics en l’àmbit de la Generalitat ha estat regulant-se pel Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell, pel qual es regulen els preus públics, i pel Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell, pel qual es determinen els béns, servicis i activitats susceptibles de ser retribuïts per mitjà de preus públics a la Comunitat Valenciana; estes últimes normes van romandre vigents després de la publicació del vigent text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

La Sentència 185/1995, de 14 de desembre, del Tribunal Constitucional, va delimitar l’àmbit objectiu dels preus públics respecte del de les taxes i la resta de les prestacions patrimonials de caràcter públic, subjectes al principi de reserva de llei, d’acord amb el que disposa l’article 31.3 de la Constitució Espanyola. Això va suposar la inclusió de la major part dels àmbits prestacionals subjectes fins a eixe moment a preus públics al règim de taxes, i la modificació del concepte de preu públic i dels béns, servicis i activitats susceptibles de ser retribuïts per mitjà de preus públics de la Generalitat, a través de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Taxes, posteriorment integrada, junt amb les modificacions posteriors d’eixa llei, en l’actual text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Mitjançant l’Acord de 10 de maig de 2013, el Consell ha aprovat el Pla SIRCA-2 (2013-2015), que pretén contribuir a aconseguir un ordenament jurídic més eficaç i eficient, que siga totalment accessible als ciutadans, transparent i de fàcil compressió. Dins d’este pla exercix un paper essencial el procés de simplificació i revisió normativa.

En el marc del Pla SIRCA-2 esmentat, l’Acord de 22 de novembre de 2013, del Consell, pel qual s’aproven noves accions de simplificació, reducció de càrregues administratives i impuls de l’administració electrònica, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 26 de novembre de 2013, establix, en l’apartat segon, que, en el termini de sis mesos des de la publicació d’este acord, es procedirà a revisar les normes que s’assenyalen en l’annex II, entre les quals hi ha, dins de l’apartat de normes en matèria de tributs, les normes relatives a la regulació dels preus públics, amb la previsió d’unificar en un sol text els vigents decrets 73/1991, de 13 de maig, i 227/1991, de 9 de desembre.

Així mateix, la conveniència de regular expressament alguns aspectes, com els terminis d’ingrés, o l’oportunitat de desvincular l’evolució automàtica de les quanties d’estos preus respecte de la dels índexs de preus de consum, recomanen revisar l’actual regulació dels preus públics, reunint, a més, en un únic text, el contingut dels dos decrets actualment vigents sobre la matèria, eliminant aspectes procedimentals ja regulats en altres normes generals i incloent-hi els canvis organitzatius succeïts en els últims anys quan afecten la gestió dels preus públics, amb la finalitat d’atendre els esmentats objectius de simplificació i aclariment normatiu.

En virtut d’això, després d’haver consultat les associacions i organitzacions de consumidors i usuaris, a proposta del conseller d’Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 4 de juliol de 2014,


DECRETE

Article 1. Concepte
Són preus públics de la Generalitat les contraprestacions pecuniàries que se satisfacen per la prestació de servicis o la realització d’activitats de sol·licitud o recepció voluntària, efectuades en règim de dret públic per la Generalitat o per les seues entitats autònomes, quan no concórreguen les circumstàncies per a qualificar-les com a taxa, en els termes de l’article 1 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.


Article 2. Quantia
1. La quantia dels preus públics cobrirà, com a mínim, els costos econòmics originats per la prestació dels servicis o per la realització de les activitats.
2. Quan hi haja raons socials, benèfiques, culturals o d’interés públic que així ho aconsellen, la quantia dels preus públics podrà ser inferior a la prevista en l’apartat 1, amb l’adopció prèvia de les previsions pressupostàries oportunes per a la cobertura de la diferència resultant.

Article 3. Establiment o modificació de la quantia
1. L’establiment o modificació de la quantia dels preus públics es realitzarà:
a) Per orde de la conselleria que efectue els servicis o activitats subjectes a preus públics o de la qual depenga l’entitat autònoma que efectue els uns o les altres, llevat del supòsit de la lletra b d’este apartat.

b) Per un decret del Consell, en el cas de l’apartat 2 de l’article anterior, o quan es tracte de servicis o activitats comunes a unes quantes conselleries o a totes estes.
2. L’establiment o modificació tindrà lloc amb la proposta prèvia de la subsecretaria de la conselleria corresponent, acompanyada d’una memòria economicofinancera que justificarà l’import que es propose i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.
3. La proposta a què es referix l’apartat anterior requerirà l’informe previ de la conselleria competent en matèria d’hisenda pública.

Article 4. Actualització dels preus públics
1. La quantia dels preus públics haurà de ser actualitzada anualment pel Consell o per la conselleria competent per establir-la o modificar-la d’acord amb l’evolució dels costos econòmics dels servicis o activitats, de manera que es cobrisquen com a mínim estos costos.

2. No obstant això, en els supòsits de l’apartat 2 de l’article 2, l’actualització de la quantia pel Consell serà potestativa, i s’efectuarà, si pertoca, d’acord amb l’evolució dels costos econòmics dels servicis o activitats.

Article 5. Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament dels preus públics naix en el moment en què s’inicie la prestació del servici o activitat. No obstant això, la norma reguladora del preu públic podrà establir que l’inici de la prestació del servici o activitat quede condicionada a l’acreditació prèvia del pagament, total o parcial, del preu públic.
2. En els supòsits en què la norma reguladora del preu públic establisca que ha de ser liquidat per l’òrgan gestor, caldrà ingressar aquell en els terminis següents:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si este no és hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si este no és hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
3. Quan el preu públic s’haja ingressat amb caràcter previ a la prestació del servici o a la realització de l’activitat, i estos no es duguen a terme per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu públic, pertocarà la devolució de l’import que corresponga. En els supòsits de prestació o realització continuades, la devolució afectarà les unitats o mòduls de servici o activitat, que, sent plenament diferenciables, no s’hagen arribat a prestar o realitzar.

Article 6. Obligats al pagament
Són subjectes obligats al pagament del preu públic les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten o es beneficien de la prestació del servici o de la realització de l’activitat.

Article 7. Gestió i recaptació
1. La gestió, liquidació i recaptació dels preus públics correspon als òrgans gestors de les conselleries i de les entitats autònomes, dependents d’estes, competents per raó de la matèria en relació amb els servicis o activitats, llevat del que disposa l’apartat següent.

2. Els deutes per preus públics podran exigir-se per mitjà del procediment administratiu de constrenyiment quan haja transcorregut el període voluntari de pagament a què es referix l’apartat 2 de l’article 5. La conselleria competent en matèria d’hisenda pública serà l’òrgan competent a este efecte.

Article 8. Règim supletori
En tot allò no previst en este decret s’aplicarà supletòriament el que disposa el títol preliminar del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb les adequacions precises que es deriven de la naturalesa dels preus públics; el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell; la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Absència de gasto
La implantació i desplegament posterior d’este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada a la conselleria competent en matèria d’hisenda pública i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria esmentada.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Normativa que es deroga
1. Es deroguen els decrets següents:
a) El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell, pel qual es regulen els preus públics.
b) El Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell, pel qual es determinen els béns, servicis i activitats susceptibles de ser retribuïts per mitjà de preus públics a la Comunitat Valenciana.
2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa este decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Autorització
S’autoritza la conselleria competent en matèria d’hisenda pública per a dictar les disposicions de desplegament d’este decret.

Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 4 de juliol de 2014

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d’Hisenda i Administració Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER

linea
Mapa web