Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2015, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, d'aprovació del Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana. [2015/5808]

(DOGV núm. 7559 de 29.06.2015) Ref. Base de dades 005866/2015

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2015, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, d'aprovació del Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana. [2015/5808]
Antecedents de fet
1. L’any 2006 es van iniciar els treballs de recopilació, per la conselleria competent en matèria de vies pecuàries, del Fons Documental de Vies Pecuàries com a inventari i registre d’informació de la xarxa de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana. Este fons, que consta de documents, plans, antecedents i actes administratius relatius a les vies pecuàries de la Comunitat Valenciana, permet un millor coneixement i gestió.
2. Tenint com a base este fons documental s’ha elaborat el Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana que inclou fitxes informatives de l’inventari de les vies pecuàries classificades en cada municipi.

3. El catàleg és un registre públic de caràcter administratiu en què han d’incloure’s totes les vies pecuàries per ser necessària la seua conservació i si bé atorga una presumpció possessòria iuris tantum de titularitat, no és menys cert que les qüestions sobre dret de domini estan reservades a la jurisdicció civil.
4. L’objecte del catàleg de vies pecuàries és facilitar el coneixement i la gestió d’este patrimoni, especialment per al seu coneixement i consulta per entitats públiques i privades, així com per particulars interessats, així com del públic en general.
5. La Comunitat Valenciana compta amb una xarxa de vies pecuàries classificades de més de 14.000 quilòmetres i ha esdevingut en un dels seus principals actius mediambientals. Es distribuïxen per tot el territori i permeten la comunicació entre comarques i paisatges, així com el trànsit ramader on encara existix.
6. Formen part de la xarxa de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana totes les vies pecuàries classificades i totes aquelles que en el futur es classifiquen. Esta xarxa constituïx una malla de corredors que posseïxen les característiques de traçat, longitud i amplària determinats en els corresponents actes classificatoris.
7. El Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana arreplega les referències als actes classificatoris d’estes, així com als actes administratius que s’han realitzat que afecten els seus traçats o integritat.
7. Amb data 7 d’abril de 2015 el Servici de Gestió i Ordenació Forestal emet un informe favorable a l’aprovació del Catàleg de Vies Pecuàries, basat en el Fons Documental de Vies Pecuàries que recopila i ordena la informació de la xarxa de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana, als efectes de complir la legislació vigent. En el mencionat informe s’establix de manera detallada la informació que conté.

8. Amb data 14 d’abril de 2015 la directora general de Medi Natural proposa l’aprovació del Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana.

Fonaments de dret
1. L’article 8 de la Llei 3/2014, d’11 de juliol, de la Generalitat, de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana [núm. 7319 del 17.07.2014], regula el Fons Documental i el Catàleg de Vies Pecuàries i establix:
«1. Per al millor coneixement i gestió de les vies pecuàries, actualització de la corresponent cartografia i informació i consulta de les entitats i particulars interessats, així com del públic en general, es recopilarà per la conselleria competent en matèria de vies pecuàries un Fons Documental de Vies Pecuàries com a inventari i registre d’informació de la xarxa de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana.

En cas de dubte, se sol·licitarà a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua que fixe les formes lingüísticament correctes quant a les denominacions i tipologia de les vies pecuàries en llengua valenciana, de conformitat amb la seua normativa.
2. El Fons Documental de Vies Pecuàries contindrà els documents, plans, antecedents i actes administratius relatius a les vies pecuàries de la Comunitat Valenciana, amb subjecció al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
3. Tenint com a base el Fons Documental de Vies Pecuàries s’aprovarà un Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana, en què figurarà almenys la seua amplària i els itineraris establits en les corresponents ordes o resolucions de classificació.
El Catàleg de Vies Pecuàries serà actualitzat i figurarà en la pàgina web de la Generalitat.»
Vistos els preceptes legals mencionats i la resta de de concordant i pertinent aplicació, fent ús de les atribucions que em conferix el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Habitatge, aprovat per Decret 47/2015, de 17 d’abril, del Consell, resolc


Únic
L’aprovació del Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana, basat en el Fons Documental de Vies Pecuàries que recopila i ordena la informació de la xarxa de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana als efectes de complir la legislació vigent.

València, 21 d’abril de 2015. La consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient: Isabel Bonig Trigueros.

linea
Mapa web