Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ORDE 3/2012, de 7 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aprova el Manual de Normalització de Formularis de la Generalitat i el seu sector públic. [2012/5700]

(DOGV núm. 6795 de 13.06.2012) Ref. Base de dades 005826/2012

ORDE 3/2012, de 7 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aprova el Manual de Normalització de Formularis de la Generalitat i el seu sector públic. [2012/5700]
PREÀMBUL

Les mesures de simplificació administrativa són una constant que està imposant-se en les administracions, tant europees com estatals o locals, i es posen de manifest a través de les disposicions normatives o dels plans estratègics d'actuació. Són una necessitat inajornable per a millorar la gestió i la resposta que les administracions donen a la ciutadania, i això té efectes immediats en el nivell de qualitat dels servicis públics que s'oferixen a la societat.
El Consell va aprovar el 19 de febrer de 2010 el Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives de la Generalitat 2010-2012, Pla SIRCA, que conté una sèrie de línies d'actuació per a fer possible la finalitat que ja directament es desprén de la denominació d'este pla.

En execució de les accions de tipus normatiu establides pel pla, es va aprovar el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic.
L'article 7 del decret esmentat regula una de les mesures de simplificació i es referix a la normalització dels documents de sol·licitud per mitjà de la confecció de models per a ser aplicats a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Concreta, a més, que la conselleria competent en estes matèries de simplificació administrativa confeccionarà un Manual de Normalització de Formularis, que serà aprovat mitjançant una orde del departament esmentat.
La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública és la competent per a això, d'acord amb el que establix el Decret 119/2011, de 9 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el seu Reglament Orgànic i Funcional, competències que exercix per mitjà de la Secretaria Autonòmica d'Administració Pública, com a òrgan superior, i de la Subdirecció General d'Atenció al Ciutadà, Qualitat i Inspecció de Servicis, com a unitat de nivell administratiu.
L'articulat de l'orde identifica el seu objecte i àmbit d'aplicació, aprova el Manual de Normalització de Formularis, que incorpora com a annex, i dissenya el procediment per a gestionar les incidències del manual. Finalment, incorpora les disposicions complementàries usuals en este tipus de normes.
Per tot el que s'ha exposat anteriorment, fent ús de la facultat que em conferixen l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 7 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, després dels tràmits previs establits en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, inclosa l'audiència a la Presidència i les conselleries, així com l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat,


ORDENE

Article 1. Objecte
L'objecte d'esta orde és l'aprovació del Manual de Normalització de Formularis de la Generalitat i el seu sector públic, així com la regulació del procediment de tramitació de les incidències que es puguen generar en la seua gestió.

Article 2. Àmbit
El que establix esta orde serà aplicable a la totalitat dels procediments administratius tramitats pel distints departaments de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. A estos efectes, tindran la consideració de sector públic les entitats autònomes i les entitats de dret públic de la Generalitat.


Article 3. El Manual de Normalització de Formularis
S'aprova el Manual de Normalització de Formularis de la Generalitat, que s'adjunta a esta orde com a annex.
Este manual es publicarà en la pàgina web de la Generalitat, en la seua Intranet, en el Portal del Funcionari.

Article 4. Distribució de competències en el procediment de gestió

La funció executiva de la gestió del Manual de Normalització de Formularis serà a càrrec de l'òrgan superior o directiu que tinga atribuïda directament la competència d'atenció a la ciutadania, que serà citat com l'òrgan competent.
La tramitació material correspondrà a la unitat de nivell administratiu que, depenent de l'anterior, tinga encomanada la funció esmentada, que, d'ara en avant, serà denominada com la unitat administrativa competent.

Article 5. Mitjans de comunicació
D'acord amb el que establix l'article 8 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, mencionat, les comunicacions necessàries per a la tramitació de les activitats que es deriven de la gestió del manual es faran, preferentment, per mitjans electrònics.

Article 6. Gestió de les altes
1. La sol·licitud d'alta d'un nou formulari es dirigirà per les subsecretaries de les distintes conselleries, o òrgan equivalent en la resta d'organitzacions, per mitjà de la unitat o el lloc de treball que designe a este efecte, a l'òrgan superior o directiu competent mencionat en l'article 4, i s'adjuntarà el disseny del formulari mencionat.
2. Esta sol·licitud serà transmesa a la unitat administrativa competent, la qual li assignarà un codi i una denominació específica. Posteriorment procedirà a la revisió i a comprovar si té les característiques fixades en el manual.
3. Una vegada que la unitat administrativa competent comprova que el formulari té els requisits necessaris, procedirà a validar-lo, en el seu registre, a pujar-lo al Gestor Únic de Continguts (GUC) i s'associarà, en el seu moment, al procediment o procediments corresponents, cosa que comunicarà a l'òrgan que va formular la petició.
4. En els casos en què hi haja una impossibilitat justificada, per part del departament sol·licitant, d'assumir el disseny del formulari sol·licitarà la col·laboració de la unitat administrativa mencionada en l'article 4 per a la seua confecció.
5. Els dubtes, les deficiències o les possibles qüestions que puguen sorgir respecte a les característiques o al contingut dels formularis es resoldran per mitjà dels corresponents requeriments o de les comunicacions entre els departaments interessats.
6. La publicació del formulari en la pàgina web de la Generalitat es produirà simultàniament o immediatament després de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) de l'acte administratiu o disposició normativa a què este formulari va associat.
7. Com a conseqüència del que establix el paràgraf segon de l'article 9 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, no podrà ser remés a la publicació en el DOCV cap acte administratiu ni disposició normativa que porte associat algun formulari si este no ha sigut prèviament identificat, codificat i validat.
A este efecte, la unitat o el lloc de treball designat per la subsecretaria de la conselleria respectiva, remetrà a la unitat administrativa mencionada en l'article 4, simultàniament a la remissió al DOCV per a la publicació de l'acte administratiu o disposició normativa, una comunicació en la qual es donarà compte d'este enviament, a fi que, una vegada es publique en el DOCV, també aparega en el GUC o en la pàgina web.
8. Allò que s'ha disposat en el procediment establit en els apartats anteriors serà també aplicable per als casos en què es tracte de publicar algun formulari tan sols a través de pàgines web o altres canals de comunicació.

Article 7. Gestió de les modificacions
Les modificacions dels formularis existents per a variar el contingut seguiran el procediment assenyalat en l'article anterior. En el supòsit de baixa, serà suficient amb la sol·licitud, d'una banda, i la tramitació i comunicació de la baixa, d'una altra, per les respectives unitats competents per a cada una d'estes activitats.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Sol·licituds en tramitació
El que establix esta orde serà aplicable als tràmits que s'inicien a partir de l'entrada en vigor. Aquells que estiguen en tramitació seguiran les vies establides fins a la data esmentada.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior en el que s'oposen al que disposa esta orde.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Autorització
S'autoritza la persona que siga titular de l'òrgan superior o directiu d'esta conselleria, que tinga encomanada de forma directa la competència per raó de la matèria, per a dictar les instruccions que considere necessàries o convenients per a l'aplicació del que establix esta orde.


Segona. Entrada en vigor
L'orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 7 de juny de 2012

El conseller d'Hisenda i Administració Pública
José Manuel Vela Bargues.linea
Mapa web