Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 69/2017, de 2 de juny, del Consell, de regulació dels criteris i procediment per al canvi de denominació dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana. [2017/5604]

(DOGV núm. 8068 de 22.06.2017) Ref. Base de dades 005556/2017

DECRET 69/2017, de 2 de juny, del Consell, de regulació dels criteris i procediment per al canvi de denominació dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana. [2017/5604]
PREÀMBUL

La Generalitat té competència exclusiva en la matèria de règim local i topònims, sense perjuí del que disposa l’article 149.1.18 de la Constitució, d’acord amb el que estableix l’article 49.1.8a de l’Estatut d’Autonomia. En el seu desplegament, l’article 21 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, preveu que el canvi de denominació d’un municipi serà aprovat per decret del Consell, mitjançant un procediment que es desplegarà reglamentàriament.
Aquest decret s’emmarca també dins de les competències atribuïdes per l’article 6 de l’Estatut, que preveu que la Generalitat garantirà l’ús normal de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana.
L’article 15 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, recull que correspon al Consell, d’acord amb els procediments legals establits, determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de població, accidents geogràfics, vies de comunicació interurbanes i topònims de la Comunitat Valenciana, coadjuvant a la protecció i recuperació del valencià.

En el marc del procediment de canvi de la denominació del municipi, es conjuguen i han de conciliar-se interessos de diversa índole, perquè el concepte d’autonomia local en el seu aspecte organitzatiu es vincula amb la política lingüística d’exclusiva competència de la Generalitat, per la qual cosa per a l’adopció del canvi de la denominació d’un municipi s’ha de tindre en consideració el més adequat a la seua tradició històrica i lingüística, la tutela de la qual competeix de manera primordial la mateixa comunitat autònoma, satisfent les exigències de seguretat jurídica i d’unitat de l’Administració pública.
El temps transcorregut des de l’aprovació del Decret 58/1992, de 13 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per al canvi del nom dels municipis, fa necessària l’aprovació d’una nova norma que desplegue les previsions de l’esmentat article 21 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana, per adequar aspectes organitzatius i procedimentals, així com preveure la participació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en la determinació de les formes lingüísticament correctes de la toponímia oficial de la Comunitat Valenciana per a la seua aprovació.
Aquest decret regula també els criteris aplicables a la toponímia en el procés de canvi de la denominació dels municipis i altres entitats locals, la qual cosa resulta important des del punt de vista de la normalització de la toponímia valenciana i la seua adequació a la normativa consolidada de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, atenent principalment el criteri de territorialitat establit en la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià.
La toponímia, com a element a través del qual un col·lectiu humà posa nom a la realitat que el rodeja i designa els elements físics i humans del seu entorn, ha de ser protegida i respectada pels poders públics. Partint d’aquesta premissa i atenent l’encàrrec de la Llei d’ús i ensenyament del valencià, es procurarà evitar la forma bilingüe, perquè aquesta no respon a la tradició històrica ni lingüística dels pobles, i es prioritzarà la forma endònima del topònim; és a dir, la denominació valenciana per als municipis de la zona valencianoparlant i la denominació castellana per als municipis de la zona castellanoparlant, amb l’objectiu de salvaguardar la toponímia tradicional com un element que forma part del patrimoni cultural de tots els valencians.

El decret regula, entre altres qüestions procedimentals, mecanismes de participació ciutadana, de rectificació i de canvi de denominació d’altres entitats locals.
Aquesta norma s’articula sobre els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. En virtut dels principis de necessitat i eficàcia es regula el procediment i els criteris per a portar a efecte el canvi de la denominació dels municipis i altres entitats locals, en harmonia amb les demandes d’una adequada normalització lingüística de la toponímia valenciana. Respecte al principi de proporcionalitat, aquest decret conté la regulació dels procediments i criteris que cal aplicar en els canvis de les denominacions dels municipis i altres entitats locals, i es dicten les normes i especialitats del procediment necessàries. Pel que fa a la seguretat jurídica aquest decret s’articula sobre la base dels postulats de la legislació de règim local aplicable, amb l’objectiu d’establir una regulació integrada, sistemàtica i de certesa, que facilite l’actuació i presa de decisions de les entitats locals en els usos i adequacions dels canvis de denominació, de conformitat amb la seua tradició històrica i lingüística, i el respecte a les competències respectives. En aplicació del principi de transparència, s’han definit els objectius d’aquesta norma i s’ha possibilitat la participació activa dels seus destinataris en la seua elaboració. Finalment, en aplicació del principi d’eficiència, aquest decret no comporta cap tipus de càrregues administratives innecessàries i aplica el desenvolupament de les tecnologies de la informació i comunicació, estalviant costos i reforçant les garanties dels ciutadans.

En definitiva, amb aquest decret es pretén l’harmonització dels principis d’autonomia local amb l’adequada normalització lingüística de la toponímia valenciana, que s’integra en el marc d’un conjunt ordenat de tràmits i actuacions formalment realitzades, de conformitat amb l’ordenament jurídic aplicable.
La Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, ha emés informe favorable.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2017.
En virtut d’això, de conformitat amb l’article 43 de la Llei del Consell, a proposta del president de la Generalitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del 2 de juny 2017,


DECRETE

TÍTOL I
Disposicions generals

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquest decret té per objecte regular el procediment de canvi de la denominació dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana, així com fixar els criteris per a portar a efecte l’esmentat canvi.

Article 2. Ús i adequació del canvi de denominació
1. Els municipis no podran utilitzar denominacions que no hagen sigut autoritzades per l’òrgan competent de la Generalitat, d’acord amb els tràmits reglamentaris previstos en aquest decret.
2. La nova denominació del municipi s’adequarà a la seua tradició històrica i lingüística.

Article 3. Acadèmia Valenciana de la Llengua
1. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució que té la competència per a fixar les formes lingüísticament correctes de la toponímia valenciana. Les formes corresponents a la denominació dels municipis i altres entitats locals seran proposades al Consell per a la seua aprovació oficial, d’acord amb el procediment previst en aquest decret.
2. Les administracions locals i la resta de poders públics de la Comunitat Valenciana podran sol·licitar a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua l’emissió d’informes o dictàmens i la realització d’estudis en matèria d’onomàstica. En exercici d’aquesta competència, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua revisarà, a petició de la direcció general competent en matèria d’administració local, o si és el cas, de la respectiva entitat local interessada, la denominació oficial dels topònims dels municipis valencians per a la seua adaptació per qüestions formals, en els casos i amb el procediment previst en aquest decret.
CAPÍTOL II
Forma oficial dels topònims

Article 4. Criteris per al canvi de la denominació dels municipis

1. La forma oficial dels municipis podrà ser en valencià, o en castellà, segons la zona de predomini lingüístic on estiguen ubicats, o en les dues llengües.
2. En el cas de l’aprovació de la doble denominació oficial en les dues llengües o les denominacions oficials bilingües, els dos noms apareixeran separats per una barra, d’acord amb l’ordre següent:

a) En el cas dels municipis els territoris dels quals siguen de predomini valencianoparlant, en primer lloc anirà la denominació en la forma valenciana, seguit de la barra i el nom en castellà.
b) En el cas dels municipis els territoris dels quals siguen de predomini castellanoparlant, anirà en primer lloc el nom en castellà, i, a continuació, la barra i el nom en valencià.
No es podrà utilitzar el guió per a separar els dos elements en els casos de denominacions bilingües. Aquest element gràfic es reservarà únicament per als casos en què dos municipis s’unisquen per a constituir-ne un altre. L’elecció d’una de les dues denominacions oficials aprovades, es durà a terme en funció del context lingüístic utilitzat. Per tant, els municipis que tinguen una denominació oficial bilingüe utilitzaran la forma valenciana en contextos orals o escrits en valencià, i la forma castellana en contextos orals o escrits en castellà, sense perjuí de l’obligació que imposa l’article 15.3 de la Llei d’ús i ensenyament del valencià als municipis que hagen optat per una denominació bilingüe.

3. L’article inicial (el, la, l’, els, les) en els topònims en la seua forma valenciana, es mantindrà davant del nom de les entitats de població que l’hagen conservat i haurà de figurar en minúscula.
4. La preposició medial i article personal (de, en, d’en) en els topònims en la seua forma valenciana, hauran de figurar en minúscula.
5. No s’autoritzarà el canvi del nom del municipi quan el proposat siga idèntic a un altre existent o puga produir confusions en la identificació de les administracions públiques.

Article 5. Criteris sobre els noms de les entitats locals menors i mancomunitats de municipis
1. Els noms de les entitats locals menors serà en valencià o en castellà, segons la zona de predomini lingüístic on estiguen ubicades.

2. El nom oficial de les mancomunitats de municipis serà en valencià o en castellà, segons la zona de predomini lingüístic de les poblacions que les constituïsquen.
El nom oficial de les mancomunitats de municipis serà en valencià i en castellà si les poblacions que constitueixen aquestes entitats locals comprenen territoris de predomini lingüístic valencianoparlant i castellanoparlant.
Quan la denominació de la mancomunitat integre el dels municipis que la constituïsquen, haurà de respectar-se el nom oficial d’aquests.TÍTOL II
Procediments per al canvi de la denominació dels municipis i altres entitats locals

CAPÍTOL I
Procediment per al canvi de la denominació dels municipis

Secció I
Tramitació per l’entitat local interessada

Article 6. Iniciació del procediment
El procediment per al canvi de la denominació del municipi es podrà iniciar:
a) D’ofici, per l’entitat local interessada, mitjançant un acord del Ple adoptat per majoria simple. En l’acord d’inici s’ordenarà la realització dels actes d’instrucció que resulten necessaris, de conformitat amb el que estableix aquest decret.
b) A sol·licitud dels veïns del municipi, amb una petició prèvia raonada i per escrit, d’acord amb el que disposen les lleis vigents en matèria de règim local. En aquest cas el Ple de l’ajuntament, en el termini d’un mes, haurà de pronunciar-se mitjançant acord adoptat per majoria simple, sobre l’inici del procediment, rebutjant o admetent la proposta veïnal.

Article 7. Instrucció del procediment
1. En la instrucció del procediment se seguiran els tràmits següents:

a) S’hauran de demanar els informes justificatius i tècnics on es raone adequadament el canvi que es proposa. A aquests efectes, la documentació necessària a incorporar en l’expedient tramitat per l’entitat local haurà d’incloure un estudi tècnic, subscrit per un expert en lingüística, en què s’exposen detalladament els fonaments històrics i lingüístics del canvi de denominació del municipi proposat.
b) Una vegada demanats els informes esmentats, i abans del tràmit d’informació pública, s’aprovarà l’acord de canvi de denominació del municipi de conformitat amb el que estableix l’article 8 d’aquest decret.

c) Tràmit d’informació pública i resolució, si és el cas, de les reclamacions presentades, de conformitat amb el que estableix l’article 9 d’aquest decret.
2. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua prestarà, als municipis interessats que ho sol·liciten, l’assistència i la col·laboració necessàries a fi d’elaborar l’estudi a què es refereix l’apartat 1.a anterior.

Article 8. Acord d’aprovació
El canvi de denominació del municipi requereix l’aprovació prèvia per acord del Ple de l’entitat local interessada, adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació local. L’acord plenari contindrà les raons justificatives del canvi de denominació proposat.

Article 9. Tràmit d’informació pública
1. L’expedient serà sotmès a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, per mitjà d’anunci a través de mitjans electrònics en la seu electrònica de la respectiva entitat local i en el butlletí oficial de la província respectiva, a l’efecte que qualsevol persona, física o jurídica, puga examinar l’expedient i formular les al·legacions que estime pertinents.
2. En finalitzar el període d’informació pública, el Ple de l’entitat local resoldrà les al·legacions presentades i procedirà a l’aprovació definitiva del canvi de denominació del municipi per majoria absoluta.

En el cas que no s’haja presentat cap reclamació en el tràmit d’informació pública, no serà necessària l’adopció d’un nou acord plenari d’aprovació.
A l’expedient tramitat s’unirà un certificat expedit per la secretaria de la corporació local, acreditatiu del compliment del tràmit d’informació pública i del seu resultat, en què s’indicarà expressament si s’han presentat o no al·legacions.

Article 10. Remissió de l’expedient a la Generalitat
L’entitat local interessada remetrà l’expedient complet tramitat al departament del Consell competent en matèria d’Administració local. Si l’expedient no reuneix la documentació necessària exigida per aquest decret, es requerirà l’entitat local perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o adjunte dels documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit, amb una resolució prèvia dictada en els termes de la llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Secció II
Tramitació pels òrgans de la Generalitat

Article 11. Sol·licitud d’informes
1. L’òrgan competent per a la tramitació del procediment de canvi de denominació del municipi, serà la direcció general competent en matèria d’Administració local. El procediment s’iniciarà en la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per a la seua tramitació.
2. Conclosa la instrucció del procediment, d’acord amb els tràmits establits en aquest decret i als efectes de la resolució del procediment, la direcció general competent en matèria d’Administració local sol·licitarà els informes preceptius següents:
a) Informe a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que serà emés en el termini de dos mesos, comptats des de la data de la sol·licitud. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua podrà proposar alternatives que considere més adequades tècnicament i històricament o advertir si hi ha incorreccions lingüístiques.
b) Informe al ministeri competent responsable del Registre d’Entitats Locals estatal, perquè es pronuncie sobre l’existència d’inscripció en el registre esmentat, d’una denominació idèntica al canvi de denominació proposat o que, si és el cas, puga produir confusions en l’organització dels serveis públics.
3. Els informes a què es refereix l’apartat anterior tindran caràcter vinculant.

Article 12. Tràmit d’al·legacions i audiència de l’entitat local
1. En el cas d’emetre’s informe desfavorable, per part de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua o, si és el cas, pel ministeri competent responsable del Registre d’Entitats Locals estatal, es traslladarà a l’entitat local interessada perquè emeta al·legacions en el termini d’un mes. L’entitat local interessada emetrà les consideracions que crega oportunes mitjançant un acord plenari adoptat per majoria absoluta.

En el cas que el municipi no emeta al·legacions en el termini legalment establit, es considerarà que ha perdut el seu dret a aquest tràmit i el procediment continuarà d’acord amb el que estableix l’article 13 d’aquest decret.
2. La direcció general competent en matèria d’Administració local traslladarà les al·legacions presentades per l’entitat local interessada a l’efecte de l’emissió de nou informe per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua o, si és el cas, del Ministeri competent responsable del Registre d’Entitats Locals estatal. Els informes esmentats tindran caràcter preceptiu i vinculant.
3. Una vegada emesos els informes esmentats, el procediment continuarà d’acord amb el que estableix l’article 13 d’aquest decret.

Article 13. Resolució del procediment per la Generalitat
1. Una vegada instruït l’expedient, la direcció general competent en matèria d’Administració local proposarà a la persona titular de la conselleria competent en matèria d’Administració local perquè eleve la corresponent proposta d’acord al Consell sobre el canvi de denominació del municipi.
2. Correspon al Consell, mitjançant decret, la competència per a resoldre el procediment de canvi de denominació del municipi. El decret del Consell es notificarà a l’entitat local interessada i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
L’acte d’aprovació del decret posarà fi a la via administrativa.
3. La direcció general competent en matèria d’Administració local durà a terme els tràmits conduents per a l’anotació en el Registre d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana del canvi de denominació oficial del municipi, una vegada publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el decret del Consell.
4. Es comunicarà el canvi de la denominació del municipi a l’Administració de l’Estat perquè practique les anotacions d’inscripció corresponents en el Registre d’Entitats Locals estatal i, es publique en el Boletín Oficial del Estado, de conformitat amb la legislació estatal bàsica de règim local.
5. El procediment de tramitació pels òrgans de la Generalitat, es resoldrà i notificarà en el termini de sis mesos. A falta de resolució expressa, el silenci administratiu tindrà efectes estimatoris. El transcurs del termini màxim legal per a resoldre i notificar la resolució se suspendrà en els supòsits previstos per la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


CAPÍTOL II
Altres procediments

Article 14. Rectificacions, per qüestions formals, de topònims valencians
1. La direcció general competent en matèria d’Administració local, com a òrgan responsable del manteniment actualitzat del Registre d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana, podrà iniciar un procediment de modificació de denominacions oficialment aprovades de topònims valencians, per a la rectificació de les qüestions formals que s’indiquen en el paràgraf següent.
A aquest efecte s’entén per rectificació de qüestions formals, aquelles referides a la necessària adaptació als criteris establits en els apartats 2, 3 i 4 de l’article 4 d’aquest decret, quant a l’ús de la barra i la seua ordenació, i l’ús de minúscules.
En aquests casos, no serà necessari que l’entitat local interessada inicie expedient de canvi de la denominació del municipi.
2. Aquesta rectificació només s’aplicarà respecte a les denominacions de municipis oficialment aprovades i en els casos establits en l’apartat anterior.
3. Els tràmits necessaris a realitzar en el procediment són:
a) La direcció general competent en matèria d’Administració local, sol·licitarà informe justificatiu de la necessària rectificació a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Així mateix, sol·licitarà informe al ministeri responsable del Registre d’Entitats Locals de l’Estat als efectes de l’article 11.2.b d’aquest decret.
b) Es donarà audiència a l’entitat local interessada. En el termini d’un mes l’entitat local haurà de pronunciar-se per acord plenari per majoria absoluta. Si l’entitat local interessada no efectua al·legacions dins del termini establit, es produirà la pèrdua del seu dret al tràmit indicat i prosseguiran les actuacions.
c) La direcció general competent en matèria d’Administració local, una vegada rebut, si és el cas, el corresponent acord plenari, haurà de dictar la resolució que finalitze el procediment, analitzant, si és el cas, les al·legacions presentades per l’entitat local.
En el cas que la direcció general competent en matèria d’Administració local dicte resolució de rectificació, es procedirà a la modificació de les dades inscrites en el Registre d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana. Els canvis produïts en el Registre d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana es notificaran a l’entitat local interessada i es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El procediment es resoldrà i notificarà en el termini de sis mesos. A falta de resolució expressa, el silenci administratiu tindrà efectes estimatoris. El transcurs del termini màxim legal per a resoldre i notificar la resolució se suspendrà en els supòsits previstos per la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

d) De les inscripcions practicades en el Registre d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana es donarà compte a l’Administració de l’Estat, perquè practique les anotacions d’inscripció corresponents en el Registre d’Entitats Locals estatal i es publique en el Boletín Oficial del Estado.

Article 15. Canvis de denominació de les entitats locals menors
Els procediments establits en aquest decret s’aplicaran als canvis de denominació dels nuclis de població constituïts com a entitat local menor, de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de règim local.
El procediment de tramitació pels òrgans de la Generalitat, es resoldrà i notificarà en el termini de sis mesos. A falta de resolució expressa, el silenci administratiu tindrà efectes estimatoris. El transcurs del termini màxim legal per a resoldre i notificar la resolució se suspendrà en els supòsits previstos per la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 16. Canvis de denominació de les mancomunitats de municipis

Els canvis de denominació de les mancomunitats de municipis es regiran pel que preveu la legislació aplicable en matèria de règim local i en els seus respectius estatuts.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària
L’aprovació d’aquest decret no té cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la Presidència de la Generalitat.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Adaptació de procediments
Els procediments de canvi del nom dels municipis iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest decret, s’adaptaran quant a la seua resolució al procediment previst en aquest, sense perjuí que es conserven els actes vàlidament realitzats en la seua tramitació pel que fa als acords municipals adoptats i als informes emesos pels òrgans consultius.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Es deroga el Decret 58/1992, de 13 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per al canvi del nom dels municipis.

Així mateix queden derogades les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa aquest decret.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament
Es faculta la persona titular del departament del Consell competent en matèria d’administració local, per a dictar les disposicions que estime necessàries per al desplegament i execució d’aquest decret.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 2 de juny de 2017

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

linea
Mapa web