Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2008/5527]

(DOGV núm. 5756 de 06.05.2008) Ref. Base de dades 005430/2008

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2008/5527]
S'han observat diverses errades en el text publicat de la Llei 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5669, de 28 de desembre de 2007, per la qual cosa cal fer les correccions següents:
- En el títol de la llei en castellà, pàgina 47657,
On diu:
«Medidad Fisales»;
Ha de dir:
«Medidas Fiscales».
- En la pàgina 47633, versió castellana i valenciana, del subapartat «Tomografia computeritzada (TC) infantil», codi P01420, de l'apartat U de l'article 7,
On diu:
«ANGIOTC»;
Ha de dir:
«ANGIO TC».
- En la pàgina 47649, versió castellana, del subapartat «Tècniques de Biologia Molecular», codi PR6169, de l'apartat Tres de l'article 7,
On diu: «ANÁLISIS DE SEGREGACIÓN DE POLIMORFISMOS EN ENFREMEDAD DE VON WILLEBRAND (...)»;
Ha de dir: «ANÁLISIS DE SEGREGACIÓN DE POLIMORFISMOS EN ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND (...)».
- En la pàgina 47658, versió castellana i valenciana, article 17,
On diu:
«Queden sense contingut el Capítol I del Títol X i els articles 249, 250, 251 i 252 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (...)»;
Ha de dir:
«Queden sense contingut el Capítol I del Títol IX i els articles 249, 250, 251 i 252 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (...)».
- En la pàgina 47658, versió castellana i valenciana, article 20,
On diu:
«Queden sense contingut el Capítol V del Títol X i els articles 267, 268, 269 i 270 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (...)»;
Ha de dir:
«Queden sense contingut el Capítol V del Títol IX i els articles 267, 268, 269 i 270 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (...)».
- En la pàgina 47660, versió castellana, article 24,
On diu:
«Artículo Tercero. Cuotas autonómicas. Uno. (...) la escala del tipos de gravamen a la que se refiere el artículo anterior»;
Ha de dir:
«Artículo Tercero. Cuotas autonómicas. Uno. (...) la escala de tipos de gravamen a la que se refiere el artículo anterior (...)».
- En la pàgina 47663, versió castellana, article 25,
On diu:
«j) (...), y sin perjuicio del que proceda por aplicación de los dispuesto en el artículo Tercero bis de esta Ley, los siguientes porcentajes de deducción (…)»:
Ha de dir:
«j) (…), y sin perjuicio del que proceda por aplicación de lo dispuesto en el artículo Tercero bis de esta Ley, los siguientes porcentajes de deducción (…)».

linea
Mapa web