Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat. [2016/5748]

(DOGV núm. 7831 de 19.07.2016) Ref. Base de dades 005370/2016

LLEI 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat. [2016/5748]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

PREÀMBUL

Les valencianes i els valencians fa temps que transiten un llarg camí per a dotar-se de mitjans de comunicació audiovisual públics a través dels quals contribuir a donar satisfacció no solament al dret constitucional a «expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions» i «comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió», sinó també per a donar contingut al dret col·lectiu al foment i la difusió de la llengua i la cultura pròpies.
Resulta inqüestionable que l’existència d’uns potents i rigorosos mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública són essencials per a la conformació d’una opinió pública plural i responsable i un estímul per a la participació ciutadana en els assumptes públics, a més d’una eina de vertebració social i afirmació de la identitat i l’autonomia política de la nostra terra.
L’article 56 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la Generalitat, en el marc de les normes bàsiques de l’Estat, la responsabilitat de «regular, crear i mantenir televisió, ràdio i altres mitjans de comunicació social, de caràcter públic, per al compliment de les seues finalitats».
L’aprovació de la Llei 7/1984, de 4 de juliol, de creació de l’Entitat Pública de Radiotelevisió Valenciana, va suposar una fita històrica en el desenvolupament i la vertebració de la realitat cultural, econòmica i social de la Comunitat Valenciana, com també un motor de desenvolupament de la indústria audiovisual valenciana, realitats que es van veure truncades amb l’abrupta desaparició d’aquest servei mitjançant l’aprovació de la Llei 4/2013, de 27 de novembre, de la Generalitat, de supressió de la prestació dels serveis d’àmbit autonòmic, així com de dissolució i liquidació de Radiotelevisió Valenciana, SAU, per la qual es va formalitzar la renúncia a la prestació del servei públic esmentat.
Refermar i consolidar el dret de les valencianes i els valencians a uns mitjans de comunicació audiovisuals autonòmics públics de qualitat que siguen motor d’un potent sector audiovisual privat i d’una indústria cultural pròpia van ser alguns dels objectius que mobilitzaren la societat valenciana, que va subscriure la iniciativa legislativa popular l’objecte de la qual era la «Proposició de llei del servei públic de radiotelevisió valenciana» presentada en les Corts Valencianes al desembre de 2014, després d’haver rebut el suport de quasi 90.000 signatures ciutadanes.

Uns mitjans de comunicació els òrgans de govern dels quals estaran fonamentats en la independència, en la presa de decisions i la pluralitat i la professionalització en la seua composició.
El reconeixement del dret que es va concretar mitjançant l’aprovació de la Llei 12/2015, de 29 de desembre, per a la recuperació del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat.
Aquest nou text legal dedicava la disposició addicional primera a la futura llei sobre el servei públic d’RTVV. En aquesta s’estableix que correspon a les Corts «en el termini màxim de sis mesos des de la presentació del primer informe de situació d’RTVV pels liquidadors, dictar la llei reguladora dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat Valenciana».
Així mateix assenyala que «La nova llei haurà de nàixer dels treballs de la comissió parlamentària creada a aquest efecte, amb l’audiència o la consulta prèvies amb els representants dels usuaris dels mitjans audiovisuals, els representants dels extreballadors d’RTVV, SAU, i dels empresaris del sector audiovisual i de les tecnologies de la informació i la comunicació, els representants dels diversos col·lectius del sector audiovisual que es considere oportú, i també les universitats, els experts i els centres d’innovació i recerca de la comunicació audiovisual».

Amb caràcter previ a l’elaboració d’aquest text legal s’ha desenvolupat una intensa activitat d’escolta i diàleg amb experts i sectors directament afectats, la qual cosa ha facilitat el treball de la ponència creada a aquest efecte i la tramitació parlamentària de la proposició de llei, que ha incorporat també nombroses esmenes de participació ciutadana.

Aquesta llei obeeix a la necessitat de fer efectiu el dret dels valencians i les valencianes a tenir mitjans de comunicació audiovisual propis alhora que formalitza el reconeixement a la funció social que en una societat democràtica satisfà l’existència d’un servei audiovisual de titularitat pública com a garantia dels drets de llibertat d’expressió, d’informació i comunicació, del dret a la pluralitat informativa i a l’elecció de les fonts d’informació, reconeguts constitucionalment.

El text articulat consta d’un total de 51 articles, 7 disposicions addicionals, 10 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 2 disposicions finals, estructurats en 5 títols. El títol I, dedicat a les disposicions de caràcter general, és on s’indica quin és el seu objecte, el contingut de servei públic i els principis que han d’observar-se en la prestació del servei públic, la utilització d’un mandat marc on s’establesquen els objectius generals de la funció de servei públic encomanats a la Corporació, la durada de la qual serà de sis anys, i un contracte programa que desenvoluparà cada tres anys el mandat marc. El títol II es dedica a la naturalesa i l’organització de la Corporació, on es distingeix l’existència d’un consell rector, un consell de la ciutadania, un consell d’informatius i la direcció general. El títol III es destina a fixar els principis bàsics de la producció i la programació. El títol IV regula el règim econòmic i del personal, i en el títol V s’estableixen els instruments de control i seguiment de l’activitat de la Corporació i s’afegeixen al control parlamentari mecanismes de control econòmic, pressupostari i financer per la Sindicatura de Comptes i el control del Consell de la Generalitat.TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte regular la prestació del servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat, com també establir el règim jurídic de les entitats a les quals s’encomana la gestió directa d’aquest servei públic, d’acord amb el que estableix l’article 56 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, i regular-ne el control parlamentari.

Article 2. El servei públic audiovisual
1. El servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat és un servei essencial d’interès econòmic general, necessari per a la vertebració i la cohesió territorial de la Comunitat Valenciana, com també per al manteniment de la nostra identitat com a poble, la nostra cultura i la nostra llengua, que té per objecte satisfer les necessitats d’informació, cultura, educació i entreteniment dels ciutadans i la societat de la Comunitat.
2. Els principis d’actuació del servei públic de ràdio i televisió són el pluralisme de la societat, la participació lliure de barreres de la comunicació, l’accés dels grups socials i polítics, incorporant-hi —com a elements essencials d’aquest servei públic— aquests i tots els altres valors constitucionals i estatutaris.
3. La igualtat de tractament i oportunitats entre dones i homes és un principi informador de l’ordenament jurídic que ha de tenir-se en compte en la interpretació i aplicació d’aquesta llei.

Article 3. El contingut del servei públic
1. La funció de servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat ha de garantir la posada a disposició de la ciutadania valenciana, en obert i orientat a l’audiència, d’un conjunt de continguts audiovisuals, com també l’oferta addicional de serveis connexos o interactius, adequats al compliment dels principis expressats en l’article precedent en els termes que precise el contracte programa.
2. Aquesta funció comprèn la producció, edició i difusió de continguts per a canals de ràdio i televisió a través dels diferents sistemes de transmissió digital fixa o en mobilitat, com també per a la multidifusió a través d’Internet mitjançant diferents tecnologies o plataformes; fins i tot amb el desenvolupament de nous serveis connexos o interactius susceptibles d’enriquir o completar l’oferta de continguts, amb programacions diverses i equilibrades per a tota mena de públic, en una difusió oberta, de manera accessible i en valencià, que es completarà amb l’emissió multilingüe de les obres audiovisuals en castellà i anglés o, si escau, en versió original. En aquest supòsit, se’n garantirà el subtitulat al valencià i castellà.

3. Aquests continguts audiovisuals han de ser un instrument essencial per al foment de la creativitat i la producció de béns culturals de la nostra Comunitat i per al desenvolupament de la societat de la informació i la comunicació per a aconseguir el foment de la nostra cultura mediàtica, que ha de dinamitzar i normalitzar la nostra llengua, la nostra identitat i la nostra diversitat cultural en el marc d’una nova societat del coneixement.
4. El servei públic també haurà de donar suport a l’acció de les diferents administracions públiques en l’àmbit audiovisual i participarà en la generació i la difusió del conjunt de l’arxiu audiovisual de la Comunitat Valenciana, alhora que podrà integrar-se dins dels plans d’emergència i catàstrofes que establesquen els diferents àmbits territorials.


Article 4. Instruments per a la prestació del servei públic
1. Mitjançant la present llei es crea la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (d’ara endavant la Corporació), que es constitueix com a una entitat pública amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica per al compliment de les seues finalitats.
2. La Corporació s’integra en el sector públic instrumental de la Generalitat com una entitat de les contemplades a l’apartat a de l’article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
3. S’atribueix a la Corporació l’exercici de les competències que corresponen a la Generalitat, per al disseny i el desenvolupament de projectes, la generació de produccions i continguts i la prestació del servei públic audiovisual, amb l’oferta i la difusió dels continguts a través de les actuals i noves tecnologies que puguen sorgir. Tot això, en els termes que es defineixen en aquesta llei i els que ha establert la normativa vigent, per a ser exercit directament per la Corporació mateixa o a través de la societat o les societats prestadores dels serveis de ràdio i televisió que en depenguen.

Article 5. Principis que cal observar en la prestació del servei públic
1. En l’exercici de la funció de servei públic, la Corporació i les societats prestadores dels serveis de ràdio i televisió, per a la gestió i la realització dels interessos generals que tenen encomanats, hauran de:

a) Garantir la generació de continguts informatius i la difusió d’informació objectiva, veraç, accessible i imparcial que s’haurà d’ajustar plenament al criteri d’independència professional i la pluralitat política, social, ideològica i territorial de la Comunitat Valenciana.
b) Facilitar el debat democràtic i la lliure expressió d’opinions; garantir la diferència entre informacions i opinions, la identificació dels que sustenten aquestes últimes i la lliure expressió, en ambdós casos dins dels límits que estableix l’article 20.4 de la Constitució, com també desenvolupar procediments que garantesquen el dret de rèplica.

c) Promoure la participació plural i democràtica en les informacions i els continguts mitjançant l’exercici del dret d’accés als mitjans.

d) Garantir el principi d’igualtat efectiva entre homes i dones, com també vetlar per la transmissió d’una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes en la societat i promoure-la.

Adoptar, mitjançant l’autoregulació, codis de conducta tendents a transmetre el principi d’igualtat excloent continguts sexistes, especialment en la programació infantil i juvenil.
e) Promoure el principi d’igualtat efectiva entre homes i dones, que haurà d’informar, amb caràcter transversal, l’actuació de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que l’integrarà, de forma activa, en l’adopció i execució de les seues disposicions normatives, com també en la definició, el pressupost i l’execució del conjunt de les seues activitats.
f) Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els nomenaments i les designacions en els càrrecs de responsabilitat que li corresponguen, i vetlar perquè aquest principi es respecte en la resta de nomenaments dins de la Corporació.
g) Garantir el principi d’igualtat de drets per a les persones amb discapacitat, com també vetlar per la transmissió d’una imatge igualitària, plural i no estereotipada d’aquestes en la societat, i promoure-la.

h) Promoure el principi d’igualtat de drets per a les persones amb discapacitat, que haurà d’informar, amb caràcter transversal, l’actuació de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que l’integrarà, de forma activa, en l’adopció i execució de les seues disposicions normatives, com també en la definició, el pressupost i l’execució del conjunt de les seues activitats
i) Afavorir la convivència, el respecte, el diàleg i la cooperació entre les persones amb independència de l’origen, l’ètnia, les creences, l’orientació sexual o qualsevol altra circumstància personal o social.
j) Promoure la visibilitat de la diversitat d’opcions afectives i sexuals, de diversos models de família i d’identitat o expressió de gènere, com també cooperar en les estratègies contra la discriminació del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.
k) Promoure i difondre els valors històrics, culturals, educatius i lingüístics, amb tota la riquesa i la varietat, per a contribuir al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
l) Promoure i difondre la identitat, els valors i els interessos de la Comunitat Valenciana —particularment del patrimoni històric, cultural, lingüístic i econòmic— i de totes les polítiques que contribuesquen a la cohesió social i territorial.
m) Prestar una especial atenció a les necessitats d’informació de proximitat.
n) Promoure la cohesió territorial i la diversitat lingüística mitjançant la difusió en valencià, que serà la llengua vehicular dels mitjans públics que depenguen de Generalitat Valenciana.
o) Promoure el coneixement i l’ús de llengües estrangeres i de les altres llengües i modalitats lingüístiques de l’Estat.
p) Atendre les demandes de l’audiència de la Comunitat Valenciana, assegurant la màxima continuïtat i cobertura geogràfica i social, amb el compromís d’oferir qualitat, diversitat, innovació i exigència ètica i facilitar l’accés als distints gèneres de programació i als esdeveniments institucionals, socials, culturals i esportius.

q) Promoure el coneixement i la difusió dels principis constitucionals i estatutaris i els valors de la pau i dels que formen part de la Declaració universal dels drets humans.
r) Donar suport a la integració social de les minories i donar veu i visibilitat a grups socials amb necessitats específiques. Així garantirà l’accés de les persones amb diversitat funcional en situació d’igualtat i no-discriminació, prestant especial atenció a la inclusió sociolaboral de col·lectius desfavorits i en especial a les persones amb diversitat funcional o en situació de dependència.
s) Promoure la defensa dels drets dels menors.
t) Promoure el coneixement del patrimoni cultural, natural i ambiental de la Comunitat Valenciana.
u) Difondre el coneixement dels drets dels consumidors i dels usuaris.
v) Fomentar la producció de continguts audiovisuals i promoure la creació digital i multimèdia, com també la difusió, com a aportació al desenvolupament de la indústria cultural i audiovisual valenciana, i contribuir a la creació d’ocupació, a la dignificació professionals dels treballadors i treballadores del sector públic i privat de l’audiovisual valencià i a la dinamització econòmica de la Comunitat Valenciana.
w) Vetlar per la conservació dels arxius històrics audiovisuals que tinga encomanats i, si escau, donar suport a la creació i la difusió d’un arxiu audiovisual de la Comunitat Valenciana.
x) Fomentar el coneixement, la salvaguarda i el respecte dels valors ecològics, paisatgístics i de protecció del medi ambient.
y) Complir amb el principi d’equilibri financer anual en termes de sistema europeu de comptes.
z) Aplicar, en la gestió general i, en particular, en l’assignació de recursos, mecanismes adequats de legalitat i control intern, i garantir criteris de transparència, prudència econòmica i eficiència.
aa) Promoure i fomentar l’accés i la utilització de les noves tecnologies i noves vies de difusió a fi d’impulsar la societat de la informació.

bb) Promoure continguts o canals radiofònics i de televisió de contingut cultural, educatiu o formatiu, en col·laboració amb les institucions d’aquest àmbit.
cc) Atendre la resta de principis que s’arrepleguen en la legislació sectorial que siga aplicable.
2. La prestació d’aquest servei públic es realitzarà a través de canals generalistes, plataformes o contenidors en obert i d’àmbit autonòmic amb la possibilitat de difusió nacional i internacional, com també amb l’oferta de serveis connexos o interactius i d’informació en línia, orientats a la consecució dels objectius generals prevists en l’apartat anterior.

En la mesura que les disponibilitats econòmiques i tecnològiques ho permeten i es dispose dels mitjans personals i materials necessaris, es podran incorporar canals o contenidors específics.
3. La programació de servei públic atorgarà prioritat a la informació, que n’ha de constituir eix fonamental; estimularà el coneixement de la realitat, l’actitud crítica, la reflexió i la participació ciutadana, i inclourà, a més dels programes de contingut informatiu general, la programació infantil, cultural, divulgativa i d’entreteniment.


Article 6. Mandat marc i contracte programa
1. Els objectius generals de la funció de servei públic encomanada a la Corporació i les societats prestadores dels serveis de ràdio i televisió i les línies estratègiques que ha de perseguir i aconseguir en la prestació del servei públic que s’estableixen en aquesta llei es concretaran en el mandat marc que les Corts aproven per a la Corporació per majoria de tres cinquens.
Els objectius generals i de programació establerts en el mandat marc hauran de revisar-se per les Corts cada sis anys.
2. Els objectius generals i de programació continguts en el mandat marc es desenvoluparan de manera precisa a través d’un contracte programa, que tindrà una duració de tres anys i que hauran de subscriure el Consell i la Corporació i informar la comissió corresponent de les Corts.TÍTOL II
CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ. NATURALESA I ORGANITZACIÓ

CAPÍTOL I
Naturalesa, estructura i règim jurídic

Article 7. Naturalesa i règim jurídic
1. La Corporació, com a entitat pública instrumental segons els termes de l’article 4 d’aquesta llei i sense adscripció funcional al Consell de la Generalitat, actuarà de conformitat amb les seues previsions, de la legislació bàsica en matèria audiovisual, de comunicacions electròniques i comunicació digital, de les normes de dret públic que li siguen aplicables i subjecta al dret privat en les relacions externes amb tercers.

Així mateix, la gestió de la Corporació haurà d’ajustar-se als criteris de transparència, de responsabilitat social, d’accés a la informació pública i de bon govern i en la resta de la normativa estatal i autonòmica que en aquesta matèria puga resultar-hi d’aplicació.
2. La Corporació gaudirà d’especial autonomia en la gestió i independència funcional respecte de la presidència, de l’administració de la Generalitat i de la resta de les administracions.
3. La Corporació estarà adscrita, als mers efectes orgànics, a la Presidència de la Generalitat, sense que aquesta adscripció afecte en cap cas la seua autonomia i independència.
4. Les funcions que en aquesta llei s’atribueixen a la Corporació s’entendran sense perjudici de les que corresponen a la Generalitat, al Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, a les Corts i a les que, en període electoral, corresponen a les juntes electorals.

Article 8. Estructura
1. La Corporació exercirà la funció de servei públic directament i a través de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant la Societat). La Corporació serà titular de la totalitat de les accions de la Societat, que es regirà per aquesta llei, els seus estatuts socials, les normes reguladores de les empreses de la Generalitat en allò que els siga aplicable, la normativa economicofinancera d’aplicació al sector públic empresarial valencià i també per la legislació mercantil i la normativa aplicable en matèria audiovisual.

2. Els estatuts socials de la Societat també inclouran, entre els objectius socials, la comercialització publicitària dels seus productes o serveis i els objectius de formació i investigació audiovisual.
3. Així mateix, la Corporació podrà constituir o participar en el capital de qualsevol tipus d’entitats que adopten la forma de societat mercantil i l’objecte social de les quals estiga vinculat amb les activitats i les funcions d’aquella, a excepció de les funcions que afecten el nucli essencial del servei públic. L’adquisició o la pèrdua de la participació, directa o indirecta, per part de la Corporació en el capital social d’aquestes societats requerirà l’autorització prèvia del Consell i se’n donarà compte a la comissió parlamentària competent.
4. La Corporació no podrà utilitzar la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana per a crear altres empreses instrumentals ni participar-ne per la seua intermediació.
5. La Corporació i les seues societats prestadores de servei públic podran contractar amb tercers la producció i l’edició de determinats continguts o programes, a més de qualsevol servei audiovisual, d’acord amb el que estableix aquesta llei i en el marc del que establesca el contracte programa amb excepció dels continguts informatius que s’entenen element essencial del servei públic audiovisual.

Article 9. Cooperació i formació
1. Per a aconseguir millor les funcions de servei públic encomanades, la Corporació i les seues societats podran subscriure convenis de col·laboració amb altres entitats de ràdio, de televisió i de notícies; especialment, si es crea una agència valenciana de notícies, una xarxa de televisions i ràdios comarcals i un espai per a la radiotelevisió educativa i cultural. Així mateix, podran subscriure convenis o altres acords amb les administracions públiques i els seus organismes i amb altres entitats nacionals o internacionals.
2. La Corporació i la seua Societat impulsaran el sector audiovisual, educatiu i cultural de la Comunitat Valenciana mitjançant convenis de col·laboració, amb els límits establerts en la legislació vigent.
En especial, impulsaran l’intercanvi de continguts, la producció conjunta d’informatius i obres audiovisuals, com també la col·laboració en retransmissions amb les altres entitats de servei públic de ràdio, de televisió i de notícies, per a facilitar sinergies en la generació de continguts que puguen integrar la programació en general o bé conformar la programació d’un segon canal de proximitat que reflectesca la pluralitat i fomente el coneixement i la vertebració territorial de la Comunitat Valenciana.
3. També podran celebrar convenis amb universitats, centres de formació professional o amb el Servei Valencià d’Ocupació, orientats a millorar la formació contínua del personal com a garantia de la qualitat del servei públic que presten i col·laborar en la formació de nous professionals del sector audiovisual.


CAPÍTOL II
Organització de la Corporació Valenciana
de Mitjans de Comunicació

Article 10. Òrgans de la Corporació
1. L’administració i el govern de la Corporació correspondrà al Consell Rector, que desenvoluparà les funcions de direcció i representació ordinàries a través de la presidència de la Corporació i una direcció executiva a través de la Direcció General.
2. La Corporació s’estructura en els següents òrgans:
a) La Presidència de la Corporació i del Consell Rector
b) El Consell Rector
c) La Direcció General
d) La Secretaria del Consell Rector
e) El Consell de la Ciutadania
f) El Consell d’Informatius
3. L’organització i el funcionament del Consell de la Ciutadania i el Consell d’Informatius s’establiran en aquesta llei i en un reglament orgànic elaborat pel Consell Rector.
Secció primera
La Presidència de la Corporació i del Consell Rector

Article 11. La Presidència del Consell Rector i de la Corporació
1. La Presidència del Consell Rector exercirà també la Presidència de la Corporació. La seua elecció correspondrà a les Corts, coincidint temporalment amb l’elecció de les persones que corresponga nomenar o renovar del Consell Rector, i el seu mandat serà de sis anys.
2. El procés per a l’elecció de la Presidència del Consell Rector serà iniciat pel Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que obrirà una convocatòria pública, seleccionarà un màxim de tres candidats o candidates i emetrà un informe sobre el procés de selecció i sobre els candidats o candidates proposats, que presentarà davant de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual.
Les persones proposades compareixeran davant de la comissió en les ocasions que siguen requerits i hi exposaran el seu projecte sobre les directrius que han de constituir la seua actuació al capdavant de la Corporació. Finalitzades les compareixences, la comissió triarà un candidat o candidata per a proposar-lo o proposar-la al Ple de les Corts.
3. Rebuda la proposta, el Ple de les Corts triarà per majoria de dos terços la persona que ha d’ostentar la Presidència de la Corporació.

En cas de no obtenir-se en primera votació la majoria necessària, es farà una segona votació en una nova sessió plenària, a celebrar dins del mes següent, que ja només requerirà una majoria de tres cinquens.

En cas de no obtenir-se aquesta última majoria en la segona votació i en el cas que estiga vacant la Presidència del Consell Rector, es realitzarà una tercera votació de la persona proposada en la següent sessió plenària i serà suficient que aquesta candidatura obtinga una majoria absoluta. En aquest cas, la persona triada ostentarà de manera provisional la Presidència, per un màxim de sis mesos, fins que es trie una nova candidata o candidat amb les majories requerides, al mateix temps que s’iniciarà el procediment de proposta de la comissió previst en l’apartat anterior, a què es podran presentar les mateixes o altres persones. En aquest cas, en el decret de nomenament es farà constar la condició de provisionalitat en l’exercici de la Presidència.
4. Sense perjudici de les especialitats establertes, a la persona titular de la Presidència li serà aplicable l’estatut personal previst en l’article 15 d’aquesta llei.
5. El cessament de la Presidència es regirà pel que disposa l’article 18.
6. La Presidència del Consell Rector assumirà la representació institucional del consell i de la Corporació, a més de les atribucions que li conferesquen aquesta llei i els estatuts socials.
7. La Presidència convocarà les reunions del Consell Rector de conformitat amb el que preveu el reglament orgànic i hi tindrà vot diriment en cas d’empat.
8. El Consell Rector, en la sessió constitutiva o en la primera després de qualsevol procés de renovació dels membres, triarà d’entre aquests una persona titular de la vicepresidència. Aquesta assumirà la Presidència en funcions en cas d’incapacitat sobrevinguda del titular de la Presidència, situació que finalitzarà amb la reincorporació d’aquella o amb el nomenament d’una nova Presidència per les Corts.

Article 12. Competències i funcions de la Presidència de la Corporació
1. La Presidència ostentarà amb caràcter permanent les funcions d’administració i representació que li confereixen aquesta llei i el Reglament orgànic de la Corporació i hi actuarà sota la supervisió del Consell Rector.
2. La Presidència exercirà la direcció ordinària de la Corporació, que exercirà d’acord amb els criteris, objectius generals o instruccions que establesca el Consell Rector per iniciativa pròpia o en desplegament del mandat marc regulat en l’article 6 de la present llei. Així mateix, ostentarà la representació legal de la Corporació per a la realització de tots els actes que siguen necessaris en l’exercici d’aquesta direcció ordinària, i podrà celebrar amb tercers en el marc de les seues atribucions tots els actes, contractes i negocis jurídics que siguen necessaris per a la realització de l’objecte social i la conclusió dels objectius generals de la Corporació, i això amb les limitacions legals establertes en aquesta llei i en el reglament orgànic.
3. Sense perjudici d’això, la Presidència de la Corporació tindrà entre les seues competències les següents:
a) La representació ordinària de la Corporació.
b) Executar i fer complir els acords del Consell Rector.
c) Instruir i supervisar la formulació dels comptes anuals de cada exercici econòmic i el compliment de les altres obligacions de caràcter economicofinancer previstes en la Llei d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, de la Generalitat Valenciana.

d) Elaborar l’avantprojecte de pressupost de la Corporació i els d’explotació i capital de les seues societats.
e) Preparar la proposta de l’informe anual sobre la gestió de la Corporació i les seues societats, i sobre el compliment de les missions de servei públic encomanades.
f) Verificar l’execució de les directrius generals d’actuació de la Corporació, aprovades pel Consell Rector.
g) Aprovar i celebrar els actes, contractes i negocis jurídics en les matèries i quanties que acorde el Consell Rector amb les limitacions establertes en aquesta llei.
h) Actuar com a òrgan de contractació de la Corporació, en l’àmbit de les seues competències i sense perjudici de les competències del Consell Rector o les que corresponen a la direcció general en les societats.
i) Proposar al Consell Rector l’aprovació de l’organització bàsica de la Corporació i de les seues societats.
j) Proposar al Consell Rector el nomenament i cessament, en junta general, de la direcció general de les societats, conforme al procediment previst en aquesta llei.
k) Proposar al Consell Rector, de comú acord amb la direcció general, el nomenament i destitució de l’equip de direcció de les societats.

l) Dirigir i coordinar les activitats dels òrgans directius de la Corporació, de conformitat amb les directrius del consell.
m) La direcció superior del personal i dels serveis de la Corporació sota les directrius bàsiques que en aquesta matèria establesca el Consell Rector.
n) El control i responsabilitat dels fitxers automatitzats de la Corporació i vetlar pel compliment de la legislació de protecció de les dades personals.
o) Autoritzar els pagaments i despeses de la Corporació i conèixer, a través de la direcció general, els pagaments i despeses mensuals de les societats prestadores del servei.
p) Aquelles altres que resulten necessàries per a la direcció de la Corporació.

Secció segona
El Consell Rector

Article 13. Naturalesa i composició
1. El Consell Rector és el màxim òrgan de govern i administració de la Corporació.
2. El Consell Rector de la Corporació estarà compost per deu persones, entre elles la persona que ocupe la Presidència del Consell Rector, amb una representació equilibrada entre homes i dones, que es triaran segons es detalla en el l’article següent.
3. Les propostes per al nomenament de les persones que formen part del Consell Rector es realitzaran segons la distribució següent:

a) Cinc persones triades per les Corts a proposta dels grups parlamentaris
b) Una persona a proposta del Consell de la Ciutadania
c) Dues persones proposades pel Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana
d) Una persona proposada pels treballadors de la Corporació
e) Una persona més elegida per les Corts per a ocupar la Presidència a proposta del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
4. Les persones proposades per a integrar el Consell Rector hauran de comptar amb la qualificació, l’experiència, els coneixements i els mèrits professionals rellevants per a desenvolupar aquesta tasca. Amb aquesta finalitat, es presumeix que gaudeixen de la qualificació, els coneixements, l’experiència i els mèrits suficients els qui acrediten haver exercit, durant un termini no inferior a deu anys, funcions en òrgans d’administració, alta direcció, control o assessorament en entitats públiques o privades relacionades amb l’àmbit de la comunicació o la gestió pública; o tinguen mèrits rellevants en l’àmbit de la comunicació o la cultura, tant en l’activitat professional, com en la dimensió docent o investigadora.

Les propostes de candidatures hauran d’acompanyar-se de currículum en què s’acredite els mèrits requerits per a complir amb la qualificació, l’experiència i els coneixements indicats.

Article 14. Elecció, nomenament i mandat
1. Les persones proposades pel Consell de la Ciutadania, pel Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana i pels treballadors de la Corporació, amb caràcter previ al nomenament per decret del president del Consell, hauran de comparèixer en audiència pública davant de la comissió de les Corts competent en la forma que aquesta determine per tal que la comissió puga informar-se de la idoneïtat per al càrrec.

2. Per a l’elecció de les persones que corresponga proposar a les Corts, els grups parlamentaris, amb la signatura de dos grups parlamentaris com a mínim, presentaran les candidatures de les persones que consideren oportunes davant la comissió parlamentària competent, que determinarà les compareixences que considere oportunes, les valorarà i triarà les cinc persones proposades que eleva al Ple de les Corts, tenint en compte el principi d’equilibri de gènere.
El Ple de les Corts elegirà en una primera votació, per majoria de dos terços, cadascuna de les cinc persones proposades.
Si alguna de les persones proposades no obté la majoria necessària en primera votació del Ple, es procedirà a una segona votació, en distinta sessió plenària que s’ha de celebrar dins del mes següent a la primera, en la qual només es requerirà una majoria de tres cinquens dels vots favorables per a cada persona proposada.
En el cas que alguna de les persones proposades no obtinguera aquesta última majoria, s’iniciarà, de nou, per a aquests candidats el procediment de proposta de la comissió previst en els dos primers paràgrafs d’aquest apartat, al qual es podran presentar les mateixes persones o unes altres, i serà suficient des del principi en aquest segon procediment una majoria de tres cinquens.
3. El nomenament formal dels consellers i de les conselleres del Consell Rector i el del president o la presidenta es realitzarà per decret del president del Consell, d’acord amb la proposta realitzada per les Corts, després de complir-se els tràmits prevists en els punts precedents. El nomenament serà publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
El nomenament de nous consellers o conselleres, en el supòsit previst en el subapartat b de l’apartat primer de l’article 18, implicarà la declaració de cessament dels consellers o conselleres ixents, la qual cosa es farà constar en la publicació.
4. No podran ser elegits com a membres del Consell Rector de la Corporació, ni com a directors, directores, administradors o administradores de les seues societats, els cessats en els supòsits prevists en l’article 18 d’aquesta llei, a excepció dels prevists en les lletres a i b de l’apartat primer de l’article esmentat, els quals podran concórrer a l’elecció una única vegada.
5. El mandat dels consellers o conselleres serà per un període de sis anys comptats des del seu nomenament. Exhaurit el mandat, els consellers o conselleres ixents continuaran en les seues funcions fins al nomenament dels nous consellers o conselleres.
6. El Consell Rector renovarà parcialment cada tres anys, cinc i quatre consellers o conselleres, simultaniejant-se aquesta última renovació amb la renovació de la Presidència.

Article 15. Estatut personal
1. La persona titular de la Presidència del Consell Rector tindrà dedicació exclusiva, la seua retribució i categoria seran les corresponents a les secretaries autonòmiques de la Generalitat i estarà subjecta al règim d’incompatibilitats establit en l’apartat 4 del present article.

2. La persona titular de la Presidència del Consell Rector serà la comptedant a l’efecte de la normativa comptable.
3. La resta de membres del Consell Rector percebran indemnitzacions que corresponguen d’acord amb el que preveja el reglament orgànic. Aquestes indemnitzacions, o qualsevol altre concepte que perceben en l’exercici de les seues funcions com a membres del Consell Rector, hauran de ser de caràcter públic.
4. La condició de membre del Consell Rector és incompatible amb qualsevol vinculació directa o indirecta, a través de persones vinculades o familiars de primer grau de consanguinitat i matrimoni o relació anàloga, a empreses audiovisuals, publicitàries, de gravació de programes filmats, gravats en magnetoscopi o radiofònic, a cases discogràfiques, de serveis de la societat de la informació o a qualsevol tipus d’entitats relacionades amb el subministrament o dotació de material o programes a la Corporació i les seues respectives societats. Així mateix, aquesta condició serà incompatible amb la de ser membre de qualsevol òrgan d’administració o gestió empresarial d’altres mitjans privats o públics de comunicació social, i també del Consell de l’Audiovisual, del Consell de la Ciutadania i del Consell d’Informatius.

Si un membre del Consell Rector es troba en algun dels supòsits d’incompatibilitat especificats per aquest article, disposa de tres mesos per a adequar la seua situació al que estableix la llei.
Igualment, la condició de membre del Consell Rector és incompatible amb la de membre de les Corts o del Consell i també amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació polítiques i amb l’exercici de funcions d’alta direcció en partits polítics u organitzacions sindicals o empresarials.
5. En l’exercici de les seues funcions, els consellers i conselleres actuaran amb absoluta independència i transparència sense que puguen rebre instruccions, directrius o cap classe d’indicació imperativa de ni cap administració o altres institucions o entitats, excepte el que disposa la legislació per a situacions d’emergència i per a períodes electorals.

6. Els membres del Consell Rector exerciran el seu càrrec amb subjecció als deures d’administració diligent, fidelitat, lleialtat, secret i responsabilitat establerts en la legislació pública i mercantil. Així mateix, ajustaran la seua actuació als principis de legalitat, objectivitat i bon govern i la defensa dels valors constitucionals i estatutaris.


Article 16. Competències i funcions del Consell Rector
1. El Consell Rector serà el màxim òrgan de la Corporació i el responsable del compliment dels objectius generals de servei públic i principis de programació establerts per a la Corporació i les seues societats, així com de la bona administració i govern d’aquestes.

2. El Consell Rector de la Corporació es constituirà en junta general universal de la societat prestadora del servei públic, o de les altres societats que puguen crear-se, quan fóra necessària la intervenció d’aquest òrgan en cada una d’elles, i podrà exercir totes les competències que la Llei de societats anònimes atribueix a aquest òrgan social. L’administració de cada una de les societats prestadores correspondrà a un administrador o administradora únic designat per la junta general de cada societat, que pot coincidir amb la persona designada per a ocupar la direcció general.
3. El Consell Rector de la Corporació tindrà entre les seues competències les següents:
a) L’administració de la Corporació i la direcció estratègica de la Corporació i el seu grup empresarial.
b) Aprovar el reglament orgànic i les altres normes de funcionament del propi Consell Rector, així com els procediments interns de funcionament de la Corporació i autoritzar els de les seues societats.
c) Aprovar periòdicament plans d’igualtat d’oportunitats que incloguen mesures per a avançar en la igualtat efectiva d’homes i dones i eliminar la discriminació per raó de sexe.
Així com aprovar plans periòdics encaminats a acabar amb la discriminació per raons de diversitat funcional.
d) Aprovar l’organització bàsica de la Corporació i les seues societats, d’acord amb el que estableix aquesta llei, a proposta de la Presidència de la Corporació.
e) Aprovar els principis bàsics, i també fixar les directrius generals del pla d’actuació en el compliment de les seues funcions i en la realització de les activitats de producció, programació i comercialització.

f) Aprovar les directrius bàsiques generals en matèria de personal i realitzar el seguiment de l’organització i actuacions en matèria de recursos humans, incloent-hi l’aprovació de les normes bàsiques reguladores dels procediments de selecció del personal, les relacions de llocs de treball o plantilles del personal i el seu règim retributiu, amb especial subjecció al que establesquen les lleis de pressuposts, així com l’organigrama intern de les seues societats.
g) Aprovar l’informe anual sobre la gestió de la Corporació i les seues societats, i sobre el compliment de les missions de servei públic encomanades i les altres obligacions de caràcter economicofinancer assumides per la Corporació quant al seu caràcter públic.
h) Aprovar els comptes anuals de l’exercici i l’aplicació de resultats.

i) A l’efecte del que preveu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, de la Generalitat Valenciana, aprovar l’avantprojecte de pressuposts anuals de la Corporació, i també els d’explotació i capital de les seues societats, i formular el programa d’actuació plurianual la Corporació i de les societats abans esmentades en els termes establerts en la llei esmentada.

j) Determinar el procediment intern aplicable per la Corporació per a l’exercici del dret d’accés als grups socials i polítics significatius de conformitat amb l’article 20.3 de la Constitució i aquesta llei.

k) Aprovar un llibre d’estil per a tota la Corporació que haurà de comptar amb l’informe favorable de l’AVL.
l) Aprovar qualsevol informe preceptiu que la Corporació haja d’elevar a les Corts, al Consell i al Consell de l’Audiovisual.
m) Aprovar i modificar, constituït en Junta General, els estatuts socials de les societats dependents, i donar-ne compte a la comissió parlamentària competent.
n) Conferir i revocar poders.
o) Nomenar i, si és el cas, cessar l’equip directiu de primer nivell de la Corporació.
p) Nomenar i, si és el cas, d’acord amb el que estableix aquesta llei, cessar la direcció general de les societats dependents de la Corporació.

q) Autoritzar el nomenament del personal directiu de les societats, a proposta de la direcció general.
r) Supervisar la labor de direcció economicoadministrativa i financera i el compliment dels principis continguts en l’article 5 de les societats, incloent-hi la labor dels seus administradors o administradores úniques.
s) Promoure, si és el cas, davant de la junta d’accionistes l’exercici de l’acció social de responsabilitat contra els administradors o administradores, així com sobre la seua transacció i renúncia. A aquests efectes, convocarà la junta general d’accionistes perquè autoritze amb caràcter previ el seu exercici. En tot cas, aquest acord no implicarà per si sol la destitució de l’administrador o administradora.
t) Aprovar aquells contractes, convenis, acords o negocis jurídics de caràcter plurianual, igual o superior a un milió d’euros en la seua quantia global, com també aquells que el mateix Consell Rector determine que han de ser de la seua competència quant a la quantia o importància. La resta de contractes, convenis, acords o negocis jurídics de la Corporació seran aprovats per la Presidència o la direcció general i informat el Consell Rector. A l’efecte de la seua celebració i firma, el Consell Rector atorgarà els apoderaments necessaris. D’igual manera, exercir tasques de vigilància i control del compliment dels compromisos contractuals en matèria laboral de les empreses adjudicatàries de serveis o continguts.
u) Aprovar la creació, composició i funcions del Consell d’Informatius i els òrgans destinats a garantir el control intern i la independència professional dels serveis informatius.
v) Declarar o proposar el cessament d’un conseller o consellera en els casos prevists en l’article 18.c i d d’aquesta llei.
w) Participar en l’elaboració i aprovació del contracte programa amb el Consell, previst en l’article 6 d’aquesta llei.
x) Convocar el concurs i seleccionar la persona que haja d’assumir la direcció general de les societats i nomenar-la per a aquesta comesa, d’acord amb el procediment establert en l’article 22.
y) Designar i, si és el cas, destituir el secretari o secretària no conseller a proposta del president.
z) Aprovar el Reglament orgànic i de funcionament del Consell de la Ciutadania i requerir-los els informes preceptius i els altres que es considere oportuns.
aa) Complir i fer complir els acords i les resolucions del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana que afecten la Corporació o les seues societats.

Article 17. Funcionament
1. El Consell Rector es reuneix en sessió ordinària, almenys, una vegada al mes i en sessió extraordinària a sol·licitud de la Presidència o quan ho sol·liciten un terç dels membres.
2. Els acords del Consell Rector s’adopten per majoria dels membres assistents sempre que estiguen presents, com a mínim, la mitat més un dels membres, excepte en els supòsits en què aquesta llei, els estatuts socials o el seu reglament orgànic exigesquen una majoria qualificada. A l’efecte d’adoptar acords, la Presidència dirimirà amb el seu vot els empats.
3. El Consell Rector haurà d’aprovar, per majoria de dos terços, un reglament orgànic i de funcionament intern per a regular els drets i els deures dels seus membres, les activitats que els corresponen i tot el que siga relatiu al funcionament del Consell Rector que no estiga expressament previst en aquesta llei o en els estatuts socials de les seues societats dependents.
4. El Consell Rector haurà d’aprovar per majoria absoluta els acords detallats en les lletres c, d, e, f, h, g, i, l, n, u, w i y de l’apartat 3 de l’article 16.
5. Seran indelegables les competències l’exercici de les quals exigesca una majoria qualificada del Consell Rector.

Article 18. Cessament o destitució dels membres del Consell Rector
1. Els consellers o conselleres cessaran en el seu càrrec per:
a) Renúncia expressa notificada fefaentment a la Corporació.
b) Expiració del termini del seu mandat.
c) Separació declarada pel Consell Rector per causa sobrevinguda d’incapacitat, declarada judicialment, que l’incapacite per a l’exercici del càrrec o condemna ferma per qualsevol delicte dolós.
d) Separació aprovada per les Corts, a proposta del Consell Rector, per causa d’incompatibilitat sobrevinguda o per acord motivat d’aquest consell. La formulació de la proposta pel Consell Rector exigirà la incoació d’un expedient amb procediment contradictori. La separació dels membres elegits per les Corts requerirà el mateix quòrum pel qual es va aprovar la seua elecció.
e) Defunció.
2. En els supòsits prevists en les lletres a, c, i d de l’apartat anterior, el cessament del conseller o consellera serà declarat pel president del Consell i serà publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

3. Tots els membres del Consell Rector cessaran en el cas que la liquidació del pressupost anual de la Corporació determine l’existència d’un dèficit del resultat pressupostat amb una desviació igual o superior al 10 % de la compensació atorgada per a la prestació del servei públic, o una disminució de més del 25 % dels ingressos propis prevists en el pressupost anual de la Corporació, excepte causa justificada que, amb un informe previ de la Sindicatura de Comptes, hauran d’exposar davant de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual, que haurà d’acceptar aquesta justificació en una votació nominal i per majoria dels seus membres.
4. En els supòsits de cessament del Consell Rector prevists en l’apartat anterior, el Consell, mitjançant un decret, disposarà el cessament dels consellers i la dissolució del Consell Rector, així com el nomenament d’un administrador únic que es farà càrrec de la gestió ordinària de la Corporació fins al moment de la constitució d’un nou Consell Rector triat per les Corts.
El cessament dels consellers i conselleres i la dissolució del Consell Rector prevists en aquest apartat, seran publicats en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i seran efectius des de l’endemà a la seua publicació, que suposarà l’inici, de forma immediata, del procediment d’elecció d’un nou Consell Rector.
5. El Consell Rector regularà en el Reglament Orgànic el procediment contradictori previst en la lletra d de l’apartat 1 d’aquest article.


Article 19. La Secretaria del Consell Rector
1. El Consell Rector tindrà un secretari o secretària no conseller, que hi actuarà amb veu però sense vot i haurà d’ostentar la condició de funcionari o funcionària de carrera en una plaça per a l’accés de la qual s’exigira estar en possessió de la llicenciatura o el grau de Dret.
2. El nomenament, el cessament, i també la seua substitució temporal en supòsit de vacant ja siga definitiva o temporal, correspondrà al Consell Rector a proposta de la Presidència, de conformitat amb el que hi ha previst en el seu reglament orgànic. L’acceptació del nomenament comportarà que passe a la situació administrativa de serveis especials.
3. El secretari o secretària tindrà les funcions que li assigne el reglament orgànic i, en tot cas, les d’alçar acta de les reunions del Consell Rector, certificar els seus acords i assessorar la Presidència i el consell en dret.

Secció tercera
El Consell de la Ciutadania

Article 20. El Consell de la Ciutadania
1. El Consell de la Ciutadania és l’òrgan assessor en matèria de programació i de continguts. Aquest consell assisteix el Consell Rector i la Direcció General en la definició i l’avaluació de les polítiques i les estratègies de programació dels diversos mitjans i serveis de la Corporació. Té a més la missió d’oferir la perspectiva de les diferents audiències i identificar qüestions i demandes que puguen ser rellevants per a ser considerades pel Consell Rector.
2. El Consell de la Ciutadania estarà integrat per tretze persones que tinguen la condició política de valencianes o valencians, majors d’edat, ratificades formalment pel Consell Rector després de finalitzats els processos que desenvolupe el reglament orgànic i de funcionament que correspon aprovar al Consell esmentat.
El reglament també regularà el procediment d’elecció de la presidència del Consell per part dels seus integrants mateixos.
3. Els tretze integrants del Consell de la Ciutadania seran seleccionats mitjançant un sistema mixt i paritari; nou dels seus membres, entre les persones proposades per associacions i entitats de la Comunitat Valenciana que s’indiquen tot seguit, i quatre membres seleccionats en un procés públic i obert en els termes que desenvolupe el reglament orgànic i de funcionament del Consell de la Ciutadania:

– Dos membres seran a proposta de les associacions de consumidors i usuaris més representatives a la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, el grau de representativitat es determinarà en funció del nombre d’afiliats a la Comunitat Valenciana.
– Un/a membre serà a proposta del Consell Valencià de Cultura.
– Un/a membre serà a proposta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
– Un/a membre serà a proposta del Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior.
– Un/a membre serà a proposta de les principals associacions del tercer sector a la Comunitat Valenciana.
– Un/a membre serà a proposta de les principals associacions del sector de la defensa dels drets del col·lectiu LGTB.
– Un/a membre serà a proposta de les principals associacions de defensa de la igualtat dedicades a combatre la violència de gènere i per la igualtat entre homes i dones.
– Un/a membre a proposta del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
4. La selecció dels restants quatre membres del Consell de la Ciutadania correspondrà al Consell Rector mateix, amb la convocatòria pública prèvia realitzada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Les persones que s’inscriguen en la convocatòria hauran d’acreditar la seua trajectòria personal i professional i la seua experiència en treball col·laboratiu en els diferents camps de l’actuació social, i posseir un enteniment clar del que representa el servei públic de radiotelevisió.
La composició del Consell haurà de garantir la paritat de gènere.
5. Seran incompatibles per a ser integrants del Consell de la Ciutadania els que tinguen un càrrec de representació política o sindical, els que exercesquen funcions orgàniques en partits polítics, els empleats de la Corporació mateixa i treballadors d’altres mitjans de comunicació, i els que tinguen o hagen tingut càrrecs en organitzacions professionals de professionals de la comunicació.
6. La durada del mandat de les persones seleccionades serà de cinc anys.
7. El Consell de la Ciutadania realitzarà sessió ordinària almenys una vegada cada tres mesos, sense perjudici d’altres sessions extraordinàries en els supòsits que preveja el seu reglament o quan així ho requeresca el Consell Rector, per ser preceptiu o necessari, segons el parer d’aquest últim, el seu pronunciament.
8. El Consell de la Ciutadania, a més d’elegir i proposar a les Corts una persona perquè forme part del Consell Rector, com a òrgan assessor de la Corporació té les funcions següents:
a) Informar amb caràcter preceptiu i no vinculant el Consell Rector sobre les línies bàsiques de la programació i sobre els aspectes relatius a la programació inclosos en el contracte programa.
b) Exercir la defensa de l’audiència, rebent i instruint, mitjançant els mitjans habilitats a aquest efecte, les queixes de la ciutadania, contribuint a capacitar l’audiència per a un exercici crític, actiu i exigent en la seua demanda per un procés comunicatiu democràtic i de qualitat.

c) Emetre un informe semestral sobre el desenvolupament de les programacions dels diversos mitjans i serveis de la Corporació.
d) Elaborar els informes o dictàmens que li encarregue el Consell Rector i, especialment, sobre el desenvolupament del contracte programa en els aspectes relatius a la programació, com la qualitat, l’impacte social i cultural i les dades d’audiència i del compliment de les quotes d’accessibilitat.
e) Recollir les demandes, els suggeriments i els comentaris dels usuaris i fer-los arribar al Consell Rector.
f) Proposar al Consell Rector totes les mesures o iniciatives que contribuesquen a millorar la qualitat de la programació.
9. La condició de membre del Consell de la Ciutadania no exigirà dedicació exclusiva, sense perjudici de la percepció de les dietes o indemnitzacions que puguen establir-se en el seu reglament.
10. La Corporació ha de garantir els recursos suficients perquè el Consell de la Ciutadania puga desenvolupar amb eficàcia i eficiència les funcions que li corresponen.

Article 21. Del secretari del Consell de la Ciutadania
1. El Consell de la Ciutadania tindrà un secretari o secretària no conseller, que actuarà amb veu però sense vot i haurà d’ostentar la condició de funcionari o funcionària de carrera i disposar de títol de llicenciat o grau en Dret.
2. El nomenament, el cessament, o substitució, definitiva o temporal, correspondrà al consell rector, a proposta de la presidència, de conformitat amb el seu reglament orgànic. L’acceptació del nomenament comportarà el pas a la situació administrativa de serveis especials.

3. El secretari o secretària tindrà les funcions que li assigne el reglament orgànic i, en tot cas, serà el responsable d’alçar acta de les reunions del Consell de la Ciutadania, certificar els seus acords, emetre els informes que li siguen requerits i assessorar la presidència i el Consell de la Ciutadania en aquelles qüestions jurídiques en què demanen la seua opinió.

Secció quarta
La Direcció General

Article 22. Naturalesa i elecció
1. La direcció executiva de la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant, la Societat) i de les altres societats dependents de la Corporació, correspon a la Direcció General, d’acord amb les competències i les funcions que es detallen en aquesta llei.
2. La proposta de la Direcció General correspon al Consell Rector, que convocarà el concurs públic corresponent perquè presenten la candidatura els professionals de l’àmbit de la comunicació que acrediten mèrits suficients per a exercir aquesta comesa, i procedirà a seleccionar entre totes elles una persona per una majoria de tres cinquens del Consell Rector la candidatura de la qual trametrà perquè comparega davant de la comissió competent de les Corts, que en la forma que determine ha de valorar-ne la idoneïtat per al càrrec i aprovar o denegar aquesta proposta. La concessió de la idoneïtat per la comissió parlamentària requerirà que aquesta s’atorgue per una majoria absoluta d’aquesta. Si es denega, el Consell Rector haurà de proposar una altra candidatura. Una vegada rebuda la conformitat de la comissió, el Consell Rector en formalitzarà el nomenament.
3. El nomenament serà per un període de tres anys comptats des de la seua presa de possessió davant del Consell Rector. Esgotat el període de mandat, continuaran en les seues funcions fins al nomenament de la nova Direcció General.
4. La persona a qui se li encomane la Direcció General té la condició de personal laboral d’alta direcció, tindrà dedicació exclusiva, el seu exercici és incompatible amb l’exercici de qualsevol altre càrrec públic o activitat retribuïda, les seues retribució i categoria es determinaran en el contracte programa, que estarà subjecte al règim d’incompatibilitats fixat per als membres del Consell Rector.
5. En el cas que no s’haja nomenat el càrrec de director o directora general o quede vacant, el president del Consell Rector assumirà, de manera provisional, les seues funcions, fins que es realitze el nomenament d’un nou director general complint amb les majories i procediments establerts en aquesta llei.

Article 23. Funcions
Corresponen a la Direcció General les funcions i atribucions següents:
a) Exercir les funcions de direcció executiva i la representació ordinària de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (Societat) i de les altres societats dependents de la Corporació.
b) Assistir, quan siga requerit, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell Rector.
c) Proposar el nomenament i el cessament del personal directiu de les societats dependents de la Corporació.
d) Decidir sobre els continguts i ordenar la programació de les emissions de la televisió, la ràdio, els serveis en línia, com també qualsevol altra difusió que puga donar-se, d’acord amb les directrius bàsiques recollides en el mandat marc, el contracte programa i les directrius d’actuació acordades pel Consell Rector.
e) La direcció del personal i dels serveis de les Societats de la Corporació, davall les directrius bàsiques establertes pel Consell Rector.

f) Impulsar, orientar, coordinar i inspeccionar els serveis de les societats i proposar al Consell Rector les disposicions i les instruccions relatives al funcionament i l’organització interna d’aquestes.
g) Executar les decisions de contractació acordades pel Consell Rector, sense perjudici de la seua capacitat de contractació de les despeses ordinàries i del que estableix la normativa reguladora del règim economicofinancer del sector públic empresarial valencià.
h) Autoritzar els pagaments i les despeses de les societats dependents de la Corporació, sense perjudici del que els estatuts disposen.
i) Informar el Consell Rector sobre el compliment de les obligacions relatives a la programació i els continguts de les emissions que estableix el contracte programa, i aportar les dades que se li sol·liciten per a l’elaboració de l’informe anual sobre la gestió i sobre el compliment dels objectius de servei públic encomanats a la Corporació.

j) Decidir, d’acord amb la normativa vigent, sobre els drets de rectificació plantejats, i informar sobre això al Consell Rector.
k) Aquelles altres que resulten necessàries per a la direcció de les societats i les que determine el Consell Rector.

Article 24. Cessament o destitució
1. La persona que ocupe la Direcció General cessarà en el seu càrrec per:
a) Renúncia expressa notificada fefaentment a la Corporació.
b) Expiració del terme del seu mandat, continuant en funcions fins al nomenament de la persona que ocupe la Direcció General, d’acord amb el que disposa l’article 22.2.
c) Separació declarada pel Consell Rector per causa sobrevinguda d’incapacitat permanent per a l’exercici del càrrec o per condemna ferma per qualsevol delicte dolós.
d) Separació acordada per majoria de dos terços del Consell Rector, per causa d’incompatibilitat sobrevinguda o per acord motivat d’aquest Consell. La formulació de la proposta pel Consell Rector exigirà la incoació d’un expedient amb procediment contradictori.
e) Defunció.
2. En els supòsits de cessament o renúncia previstos en els apartats a, c, d i e del punt anterior s’iniciarà, immediatament, el procediment per a nomenar una nova persona que s’ocupe de la Direcció General.


Secció cinquena
El Consell d’Informatius

Article 25. El Consell d’Informatius
1. El Consell d’Informatius és l’òrgan intern de la Corporació de participació del conjunt de professionals que intervenen en el procés d’elaboració dels continguts informatius per a vetlar per la independència, l’objectivitat i la veracitat dels continguts informatius difosos.

2. Són funcions del Consell d’Informatius:
a) Vetlar per la independència dels professionals de la informació davant de la direcció de cada societat, davant de les administracions públiques en general i davant de qualssevol altres organitzacions públiques o privades.
b) Promoure la independència editorial de la Corporació i les societats que en depenguen, d’acord amb el que preveu la legislació general audiovisual i en aquesta llei en allò que s’ha referit a les seues funcions de servei públic.
c) Informar amb caràcter previ a la seua difusió sobre la línia editorial, com també participar en l’elaboració dels llibres d’estil.
d) Informar amb caràcter periòdic la programació informativa difosa.
e) Informar amb caràcter vinculant les propostes de nomenament dels directors o directores dels serveis informatius. En el cas de ser negatiu l’informe haurà de motivar-se i si es rebutgen tres propostes consecutives, el Consell Rector, a la vista de la motivació podrà decidir sobre el caràcter vinculant de l’informe o autoritzar-ne el nomenament.
3. El Reglament Orgànic aprovat pel Consell Rector establirà les normes d’organització i funcionament del Consell d’Informatius que es fixen, d’acord amb els professionals de la informació de la Corporació i els de les seues societats o dels d’aquelles a través de les quals presten serveis informatius, i contindran, almenys, les previsions següents:

a) La forma de determinació del conjunt de professionals que intervenen en el procés d’elaboració dels continguts informatius que presten els seus serveis, directament o indirectament, a l’ens públic i a les seues societats als efectes de la constitució del Consell d’Informatius.

b) El seu marc normatiu i procediment de reforma.
c) Les funcions, les competències i la composició del Consell d’Informatius.
d) Una relació de deures, obligacions i drets del conjunt de professionals que intervenen en el procés d’elaboració dels continguts informatius de la Corporació i de les societats que en depenen.
e) Una relació dels principis deontològics que han d’observar el conjunt de professionals que intervenen en el procés d’elaboració dels continguts informatius i els directius i responsables de la Corporació i les societats que en depenen.
f) La regulació dels drets de llibertat d’expressió, d’informació, de creació, la clàusula de consciència i el secret professional.
g) La seua participació en els processos de rectificació i de control intern i defensa de la independència professional.
h) La protecció dels seus drets laborals per les valoracions emeses al si del Consell d’Informatius en el compliment de les funcions que aquesta llei els atribueix.

TÍTOL III
PRODUCCIÓ, CONTINGUTS I EMISSIONS

Article 26. Principis bàsics de la producció i la programació
1. La producció audiovisual i la programació de la Corporació hauran d’ajustar-se al compliment de les seues funcions de servei públic i contribuir activament a la normalització de la llengua i la cultura pròpies de la Comunitat Valenciana i a la seua vertebració territorial.
2. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, en l’exercici de la seua funció de servei públic, perseguirà en la programació els objectius marcats en l’article 5 d’aquesta llei.
3. El contracte programa, d’acord amb els principis inspiradors i les línies estratègiques de la programació de servei públic recollides en aquesta llei, establirà els objectius i les obligacions concretes que ha de complir la programació dels diferents canals o plataformes de ràdio i televisió, com també de l’oferta en línia a partir de contenidors audiovisuals i dels serveis connexos i interactius, identificant els continguts concrets de servei públic i concretant els percentatges de gèneres de programació que hagen d’emetre’s.
4. La Corporació no podrà cedir a tercers la producció i l’edició dels programes informatius, excepte el que preveu l’article 9.2 d’aquesta llei.

5. La programació del servei públic audiovisual serà plural, amb l’objectiu de satisfer les necessitats del conjunt de la societat valenciana, i salvaguardar els principis generals de la programació i les exigències recollides en la Llei 1/2006, de 19 d’abril, del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, com també els preceptes continguts en la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, que se li apliquen, protegint, en particular, els drets i els interessos de les persones amb discapacitat sensorial auditiva i visual, de les persones majors, dels consumidors, i de la joventut i la infància.

6. La Corporació implementarà les mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de programació televisiva diària accessibles a les persones amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en l’article 8 i en la disposició transitòria cinquena de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual per a aconseguir el gaudi ple de la comunicació audiovisual per a les persones amb diversitat funcional i que coadjuven a oferir una imatge ajustada, normalitzada, respectuosa i inclusiva de les persones amb discapacitat.
7. Així mateix, la Corporació implementarà les mesures previstes en l’article 7 de la de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, a fi de salvaguardar els drets dels menors, sense perjudici que en el contracte programa o les seues disposicions internes es prevegen mecanismes addicionals per a augmentar els continguts especialment orientats al públic infantil garantint l’accessibilitat als menors amb diversitat funcional i, en particular, en els horaris i èpoques de major audiència dels menors.
8. La producció pròpia externalitzada i la producció associada per als diferents mitjans i finestres de la Corporació hauran de procedir preferentment de la indústria audiovisual valenciana, a fi de consolidar i enfortir el sector de la producció audiovisual i dels i de les professionals que integren aquest sector.
9. En les adquisicions de continguts audiovisuals de producció aliena, la Corporació ha de respectar les quotes d’emissió i producció establertes en la normativa vigent respecte de la producció independent audiovisual previstes per al territori de la Unió Europea.
10. L’ordenació dels espais de ràdio i de televisió es farà de manera que puguen accedir els grups socials i polítics més significatius. Amb aquest fi, la Corporació i les societats que en depenguen han de tenir en compte els criteris objectius de la representació parlamentària, la implantació política, sindical, social i cultural, i l’àmbit territorial d’actuació, com també les indicacions que el Consell de la Ciutadania haja establert sobre aquest tema.

Article 27. Principis bàsics de l’activitat informativa
En l’activitat informativa de la Corporació hauran de tenir-se en compte molt especialment els drets previstos en l’article 20 de la Constitució espanyola i la resta de drets fonamentals recollits en la pròpia Constitució i en l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana. Per a això s’han d’atendre els principis següents:
a) Actuar amb absoluta independència i transparència, sense que puga rebre instruccions, directrius o qualsevol classe d’indicació imperativa del Consell, ni de grups polítics, econòmics, socials o altres institucions o entitats.
b) La programació i els programes informatius donaran cabuda a totes les opcions i les opinions presents en la societat valenciana per a la correcta valoració i interpretació dels fets pels ciutadans. Els punts de vista a incloure vindran delimitats per la representació institucional, social o econòmica dels testimonis i per l’interès informatiu, i es garantirà l’accés a les minories o grups socials en perill d’exclusió.

c) Les informacions mostraran els fets amb equanimitat, aclariran les causes i explicarà els possibles efectes dels esdeveniments, seran extremadament precises amb la realitat dels fets, que seran prou contrastats a través d’unes quantes fonts, i permanentment actualitzats. Les opinions estaran clarament identificades i diferenciades del relat fàctic.

d) El respecte al dret de les persones a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i a la protecció de la joventut i de la infància serà un eix fonamental de l’activitat informativa.
e) Els errors que pogueren detectar-se seran corregits, assenyalant amb nitidesa, tant l’omissió o l’error com la correcció.

Article 28. Pautes generals de la producció de continguts audiovisuals

1. La Corporació i les societats que en depenguen hauran de complir els objectius de producció derivats de les exigències legals de programació i emissió en què es concreta la funció de servei públic que la llei li encomana.
2. En el compliment d’aquestos objectius, la Corporació i les societats que en depenguen hauran de mantenir un equilibri entre la utilització al màxim dels seus recursos propis, fonamentalment en la producció de continguts informatius i produccions associades o coproduccions, amb l’obligat compliment de les quotes i mandats que, d’acord amb la legislació vigent, els corresponen a les productores independents del sector audiovisual.
3. La Corporació i les societats que en depenguen propiciaran la celebració de convenis específics de col·laboració amb els prestadors dels serveis de ràdio i televisió locals de la Comunitat Valenciana, públics i privats, que vulguen acollir-se, per a aprofitar sinergies, reduir costos i oferir més continguts, serveis i qualitat als usuaris dels serveis audiovisuals a la Comunitat Valenciana.
4. La Corporació i les societats que en depenguen fomentaran la producció de programes de qualitat, sobre la base de les nostres senyes d’identitat, la nostra societat, la nostra cultura o el nostre territori i facilitarà la creació d’un departament de desenvolupament i disseny de la producció de continguts audiovisuals per a televisió i fins i tot per a cine, amb la col·laboració d’empreses de producció valencianes i altres organismes públics i privats. Per a això recolzarà la creativitat i la producció de la indústria cinematogràfica i audiovisual valenciana a través de la compra de drets o la coproducció de curts, llargmetratges, sèries de ficció, pel·lícules per a televisió, i documentals i sèries d’animació de productors independents, atenent en particular la qualitat i el treball dels joves creadors de la Comunitat Valenciana en tots els gèneres. En la seua contractació, la Corporació fomentarà la lliure competència i la igualtat d’oportunitats, establirà clarament les condicions de participació i el procés de selecció objectiva de projectes serà transparent i argumentat. Recolzant, amb tot això, el desenvolupament del sector i la indústria audiovisual de la nostra Comunitat.
5. La Corporació i les societats que en depenguen afavoriran i col·laboraran en el procés educatiu i formatiu de la Comunitat Valenciana, per mitjà d’acords amb les conselleries i departaments corresponents de la Generalitat, com també amb les universitats i altres institucions acadèmiques, amb la realització de coproduccions i programacions específiques dedicades al públic infantil i juvenil, amb les quals completar el seu procés formatiu; com també amb la preparació de materials audiovisuals que puguen servir de suport per als mestres, educadors o professors; i, fins i tot, amb l’emissió de canals específics, via hertziana, internet, televisió en mobilitat o altres que puguen aparèixer, per a aquestos àmbits.
6. En els termes que preveu l’article 5.3 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, la Corporació destinarà anualment, com a mínim, un sis per cent de la xifra total dels ingressos, establerts en l’article 36.1, obtinguts en l’exercici anterior, d’acord amb el seu compte d’explotació, al finançament anticipat de la producció europea de pel·lícules cinematogràfiques, pel·lícules i sèries per a televisió, de documentals i de sèries d’animació.
7. Per a garantir la pluralitat i la lliure competència, cap empresa —per si sola o en col·laboració amb altres— podrà concentrar amb caràcter anual més del 20 % del cost del total contractat per la Corporació, tant en projectes de producció pròpia externalitzada com externa.


Article 29. Pautes generals de la programació
1. La Corporació ha de complir les obligacions de difusió d’obres europees, complint amb el percentatge reservat de temps d’emissió anual d’obres europees en qualsevol de les llengües espanyoles, previst en l’article 5.2 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.
2. La Corporació ha de reservar, almenys, el 35 % del seu temps d’emissió anual a la difusió d’obres audiovisuals i cinematogràfiques de productores valencianes independents i producció original en valencià, sense perjudici que el mandat marc o el contracte programa contemplen exigències addicionals a fi de promoure la difusió d’obres valencianes i de productors independents, i sense perjudici d’allò disposat en l’article 5.2 de la Llei 7/2010, de 31 de marc, general de la comunicació audiovisual.
3. La Corporació, en col·laboració amb les ràdios i televisions comarcals, haurà de donar suport a la vertebració territorial de la Comunitat Valenciana, atenent les necessitats d’informació general i difusió pública, amb la retransmissió, en directe o diferit, a través dels distints mitjans de la Corporació, dels diversos esdeveniments socials, culturals, musicals, esportius, o d’interès general per als ciutadans, que puguen celebrar-se en els distints pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana. En la col·laboració estable amb altres mitjans del sector audiovisual es donarà preferència als de titularitat pública.

4. Les campanyes s’ajustaran sempre a les exigències derivades dels principis d’interès general, lleialtat institucional, veracitat, transparència, eficàcia, responsabilitat, eficàcia i austeritat en la despesa. La decisió correspondrà al director general i la motivació haurà de constar per escrit.
5. Durant els processos electorals, la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, la Llei 1/1987, de 31 de març, electoral valenciana, i les resolucions emanades de les respectives juntes electorals seran aplicables a l’hora d’establir els criteris de representació i proporcionalitat en els espais gratuïts, en la informació electoral i en els debats.

Article 30. Pautes generals per a l’emissió d’esdeveniments esportius

En l’emissió d’esdeveniments esportius, la Corporació atendrà preferentment:
a) La divulgació adequada de l’esport femení, de base i tradicional valencià i de l’esport adaptat.
b) Les competicions professionals, nacionals i internacionals, de rellevant acceptació pública, en què participen equips, federacions i esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana.
c) Les competicions d’àmbit autonòmic o nacional, de contrastada acceptació majoritària, i els esports de participació minoritària i tradicional de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb les federacions respectives.

Article 31. Pluralisme i dret d’accés
1. La Corporació assegurarà en la programació l’expressió de la pluralitat social, ideològica, política i cultural de la societat valenciana.

2. El dret d’accés dels grups socials i polítics amb menys visibilitat social als continguts, i especialment als continguts informatius de les emissions de la Corporació, s’aplicarà:
a) De manera global, mitjançant la participació dels grups socials i polítics significatius, com a fonts i portadors d’informació i opinió en el conjunt de la programació de la Corporació.
b) De manera directa, mitjançant espais específics en la ràdio i la televisió amb formats diversos, temps i horaris, fixats pel Consell Rector, oït el Consell de la Ciutadania, i mitjançant la cessió d’espais no guionats en programes informatius, tot això d’acord amb el que estableix la legislació general audiovisual.
c) Mitjançant convenis de col·laboració amb productors de béns culturals i audiovisuals amb residència o domicili social a la Comunitat Valenciana, per a:
– La gravació i difusió de continguts audiovisuals no remunerats, amb l’objecte de donar a conèixer les seues produccions o creacions a través dels distints suports de la Corporació.
– La difusió d’espais publicitaris pel sistema de publicitat a risc, entenent per això aquella la remuneració de la qual queda vinculada als ingressos de l’explotació cultural o audiovisual que es tracte.
A aquests efectes s’establirà en el reglament orgànic un procediment que garantesca els principis de publicitat, concurrència i igualtat en l’accés als convenis esmentats.
3. La Corporació garantirà la disponibilitat dels mitjans tècnics i humans necessaris per a la realització dels espais per a l’exercici del dret d’accés.
4. El Consell Rector de la Corporació, als efectes de possibilitar i garantir el desenvolupament d’aquest article, amb la consulta prèvia al Consell de la Ciutadania, aprovarà un reglament en què s’establesquen les pautes generals i el procediment que garantesca els principis de publicitat, concurrència i igualtat en l’exercici del dret d’accés.

Article 32. Règim d’indicatius visuals o sonors
1. A més dels indicatius visuals i sonors que estableix la Llei 7/2010, general de comunicació audiovisual, les emissions dels canals de televisió i ràdio, i els suports informàtics de la Corporació, inseriran un indicatiu visual o sonor en la programació en els supòsits següents:

a) Quan es difonguen declaracions o comunicacions oficials regulades en l’article 29.3 i 5.
b) Quan es difonguen continguts audiovisuals regulats en l’article 31.2.
c) En els altres casos en què així ho exigesca la normativa vigent o que ho entenga oportú el Consell Rector.
d) Quan s’implementen les mesures d’audiodescripció i llengua de signes.
2. El Consell Rector de la Corporació determinarà, a proposta dels centres directius de les seues societats, el format dels indicatius regulats en aquest article.

Article 33. Línies estratègiques de l’oferta radiofònica
La Corporació oferirà als ciutadans, a través dels distints mitjans i suports tecnològicament adequats, una programació radiofònica que s’adeqüe a l’evolució social i a les expectatives i demandes de la societat valenciana, que ha de contenir:
a) Un canal de contingut general que ha d’arribar a tots els segments de la societat, entre els continguts dels quals ha de tenir necessàriament: informatius, entreteniment, ficció, tertúlies i esport.
b) Un canal temàtic, amb una programació dedicada bàsicament a la promoció de la música i la cultura de producció valenciana, en què també pot incloure’s programació informativa. L’oferta musical cantada haurà de contenir com a mínim un cinquanta per cent de cançons interpretades en valencià.
L’accés a aquesta oferta tindrà caràcter universal i gratuït i estarà present en els mitjans o suports tecnològics derivats del desenvolupament de la societat de la informació.

Article 34. Línies estratègiques de l’oferta televisiva
La Corporació oferirà a través dels distints mitjans de difusió i suports tecnològicament adequats, d’acord amb el contracte programa, una programació de format televisiu que, almenys, continga:

a) Una oferta generalista amb continguts destinats a la informació, la formació i l’entreteniment que s’oferirà a través d’un canal específic i mitjançant les plataformes de continguts que es creguen oportunes en el marc de la multidifusió digital. Aquesta oferta es regirà pels principis de qualitat i rendibilitat social, i tindrà programes informatius i d’actualitat (entrevistes, debats, fòrums o tertúlies), diferents formats documentals i de divulgació de la ciència i la cultura, una programació variada de ficció (sèries dramàtiques, comèdies de situació, serials, minisèries, llargmetratges, curtmetratges, dibuixos animats, TV movies o telefilms) procedent de la producció valenciana o d’altres mercats, programes d’entreteniment i humor, esports, infantils i juvenils, musicals, concursos i magazins. Aquesta oferta contemplarà la disposició, hàbits i preferències dels ciutadans en el consum de televisió i serà gestionada amb criteris de rendibilitat social, eficiència econòmica i racionalitat empresarial. En tot cas haurà de ser respectuosa amb el dret de les persones a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

b) Una oferta de contingut més tematitzat, que s’oferirà a través d’un canal específic i la plataforma de continguts, en la qual es donarà cobertura informativa i d’actualitat dels distints territoris i comarques de la Comunitat Valenciana, com també informació nacional i internacional, i en la qual també s’oferesquen continguts culturals i socials, tenint en compte el patrimoni cultural, històric, artístic, musical i festiu de la Comunitat, nous formats transmèdia i continguts esportius. També haurà d’arreplegar els aspectes de creativitat, modernitat i innovació de la societat i l’economia valencianes per a projectar-los tant al territori valencià com a la resta del món.

c) Una altra oferta dedicada al públic infantil la programació del qual respecte els drets de la infància, en els termes reconeguts pels tractats internacionals, i estimule la seua creativitat i imaginació, i garantisca l’accessibilitat del públic infantil amb diversitat funcional. L’essència de les seues produccions es basarà en la promoció de la diversitat i la inclusió, a fi de facilitar el coneixement mitjançant una varietat de formats, de conformitat amb la seua declaració de principis. Tot això orientat al fet que xiquetes i xiquets tinguen la major diversitat de fonts amb què puguen construir la seua identitat i les seues opinions, i ampliar la seua visió del món.
S’hauran de concretar franges horàries adequades al públic infantil, els continguts de les quals promoguen en conjunt la cultura, l’esport, la conservació del medi ambient, el respecte als drets humans, la igualtat de gènere i la no-discriminació.
L’accés a aquestes ofertes tindrà caràcter universal i gratuït, i estarà present en els mitjans o suports tecnològics derivats del desenvolupament de la societat de la informació.

Article 35. Línies estratègiques de l’oferta de continguts en línia
La Corporació posarà en marxa una plataforma tecnològica que done servei a l’audiència, i hi oferirà continguts interactius i transmèdia en valencià, amb especial interès en els protocols de les xarxes IP, Internet i l’ús a través de dispositius de mobilitat. Aquesta plataforma tecnològica haurà d’ésser accessible a les persones amb discapacitat funcional.
Entre els objectius de la plataforma tecnològica s’establiran la busca de nous públics i convertir la corporació en l’avantguarda dels continguts transmèdia. Atenent tant el principi d’accessibilitat universal com el de transversalitat de les polítiques de discapacitat.

Aquesta plataforma actuarà com a punt de trobada per a l’intercanvi, la distribució i la difusió de continguts, alhora que es connectarà i participarà activament amb l’arxiu audiovisual de la Comunitat Valenciana, i les xarxes de televisions comarcals públiques i de ràdios municipals públiques.
La plataforma també haurà de garantir a la ciutadania l’accés als continguts de la ràdio i la televisió públiques des de qualsevol dispositiu, mitjançant l’ús de les aplicacions necessàries que s’hauran de desenvolupar des de la Corporació.
El desenvolupament de l’entorn digital de la corporació anirà paral·lel a la implantació de nous formats i ferramentes per a millorar l’oferta de productes i serveis a la ciutadania, implantant noves formes de veure i compartir la televisió o escoltar i compartir la ràdio.
La producció de continguts en alta qualitat, tant per a la ràdio com per a la televisió, la innovació amb la generació de continguts transmèdia i de nous productes tecnològics, modernitzant les tècniques de producció i distribució, serviran per al foment de la participació ciutadana.

Mitjançant la plataforma tecnològica de la corporació s’oferirà la versió accessible de tots els canals amb la implementació del marc d’accessibilitat audiovisual, que inclou 5 mesures d’accessibilitat (subtitulació, llengua de signes, pictogrames, audiodescripció i lectura fàcil).TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC I DE PERSONAL

CAPÍTOL I
Règim econòmic

Article 36. Principis pressupostaris
1. El pressupost de la Corporació i de les seues societats ha d’ajustar-se a allò que s’ha disposat per al sector públic empresarial de la Generalitat en la Llei d’hisenda pública, a allò que s’ha fixat pels pressuposts de la Generalitat i a la resta de normes que regulen el règim economicofinancer del sector públic empresarial valencià, amb les singularitats que estableix aquesta llei.
2. El pressupost de la Corporació ha d’elaborar-se i gestionar-se d’acord amb els principis d’equilibri i estabilitat pressupostària.
3. Com a garantia de la independència de la Corporació, s’adoptaran les mesures i els compromisos pressupostaris plurianuals que la doten d’un model de finançament ajustat, estable, suficient i viable per al compliment dels objectius establerts en aquesta llei.
4. Els projectes de pressupost han d’anar acompanyats d’una memòria explicativa del contingut, relativa a l’execució de l’exercici anterior, en què s’incloga el compliment de les obligacions de finançament previstes en l’article 28.6 d’aquesta llei, i a la previsió d’execució de l’exercici corrent.
5. La Corporació presentarà a més els seus pressuposts d’explotació i de capital de forma consolidada amb les societats en què tinga, directament o indirectament, la majoria del capital social.
6. Per al compliment del mandat legal d’informar el Consell de l’execució del contracte programa, la Corporació es dotarà d’un sistema d’indicadors de gestió que permeta conèixer l’estat de l’execució pressupostària, amb especial referència als objectius d’inversions, de gestió dels immobilitzats, de les masses salarials i de les despeses en compres i serveis.

Article 37. Principis de finançament
1. El finançament mixt del servei públic encomanat a la Corporació es materialitza en:
a) Una compensació per la prestació de servei públic, tal com s’estableix en l’article 38 d’aquesta llei.
b) Els ingressos derivats de la comercialització de publicitat, tal com s’estableix en l’article 39 d’aquesta llei.
c) Els ingressos derivats d’altres activitats comercials i mercantils, pels serveis que preste i, en general, per l’exercici de les seues activitats o la cessió o venda de determinats continguts audiovisuals.

d) Altres que puguen acordar-se en un futur, entre ells: percentatges procedents de quotes que es podran aplicar a la radiotelevisió comercial i de pagament, a la difusió en mobilitat o per cable través de companyies telefòniques i a les plataformes o contenidors d’Internet.
2. Sense perjudici dels recursos enunciats en l’apartat anterior, la Corporació podrà finançar-se, al seu torn, amb els recursos provinents dels productes i rendes del seu patrimoni; de les aportacions voluntàries, subvencions, herències, llegats i donacions, o de qualssevol altres de dret públic o de dret privat que li puguen ser atribuïts per qualsevol dels modes establerts en l’ordenament jurídic.


Article 38. Finançament per la prestació del servei públic
1. Les compensacions per al compliment de les obligacions de servei públic es consignaran en els pressuposts de la Generalitat, d’acord amb el contracte programa, i mai no podran suposar un import inferior al 0,3 % o superior al 0,6% d’aquests. L’import que s’hi destine haurà de ser, en tot cas, suficient per a garantir en tot moment que es preste el servei d’una informació de proximitat, dret de tots els valencians i valencianes, i no podrà destinar-se en cap cas per a sobredimensionar els ens per damunt de la seua sostenibilitat financera.
2. Aquestes compensacions tindran caràcter anual i no podran superar el cost net del servei públic prestat en el corresponent exercici pressupostari.
3. A aquests efectes, es considera cost net la diferència entre els costs totals i els altres ingressos diferents de les compensacions. En els ingressos haurà de constar informació detallada de les fonts i la quantia dels derivats de les activitats de servei públic i dels que no ho són. En els costs, es consideraran només les despeses contretes en la gestió del servei públic.
4. Per a garantir que la compensació no supera el cost net incorregut en un període anual determinat, la Corporació es dotarà d’un sistema comptable, tant en matèria de comptabilitat principal com mitjançant un sistema de comptabilitat analítica, per a determinar quanties reals per hora, programa o franja, que permeta determinar amb precisió el cost net referit.
5. Igualment haurà de realitzar-se una separació estructural de les seues activitats per a garantir els preus de transferència i el respecte a les condicions de mercat, tot això d’acord amb el que disposa la legislació vigent.
6. Si al tancament d’un exercici es constata que la compensació supera el cost net incorregut en tal període, l’import en excés es destinarà a dotar un fons de reserva que haurà de constituir la Corporació en els termes que preveu la disposició addicional quarta d’aquesta llei, que no podrà superar en cap cas el 10% del finançament públic pressupostat, i el romanent, si n’hi ha, minorarà les quantitats assignades en els pressuposts de la Generalitat per a l’exercici següent a aquell en què s’haja produït l’excés.
7. S’haurà d’escometre una auditoria externa independent i regular, abans de tancar comptes.

Article 39. Finançament per publicitat i comercialització
1. La Corporació té la plena capacitat per a explotar comercialment la seua oferta de programació i els seus continguts.
2. No obstant això, la publicitat en les emissions de ràdio i televisió que puguen difondre’s o oferir-se a través dels distints formats de les empreses dependents de la Corporació ha de respectar els límits de temps imposats per la normativa europea en matèria de radiodifusió i els prevists en la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual. Així mateix, el contracte programa podrà fixar restriccions addicionals per a l’emissió publicitària.
3. També formen part del finançament de la Corporació els ingressos derivats d’altres activitats comercials i mercantils, pels serveis que preste i, en general, per l’exercici de les seues activitats, inclosa la comercialització de determinats drets o continguts audiovisuals.


Article 40. Patrimoni
1. La Corporació tindrà un patrimoni propi.
2. Per a la prestació de servei públic es podran adscriure a la Corporació béns de domini públic de la Generalitat.
3. La gestió, administració, explotació i disposició dels béns i drets que integren el patrimoni de la Corporació es regiran pel que disposa la Llei 14/2003, de patrimoni de la Generalitat, i, a falta d’això, per les normes del dret privat.

Article 41. Principis i règim de contractació
La Corporació, com també les societats en què participe majoritàriament, directament o indirectament, en el seu capital social, ajustaran la seua activitat contractual als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació, amb subjecció al que disposa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Sense perjudici de l’anterior, l’activitat contractual de la Corporació i de les societats en què participe majoritàriament en el seu capital social es regirà per la legislació bàsica de contractació del sector públic, i la execució i els efectes es regiran pel dret privat.
En l’activitat contractual esmentada es garantirà l’accés a la informació als membres del Consell Rector, la comissió corresponent de les Corts, el Consell de la Generalitat i el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que podran accedir a tota la documentació que consideren adequada per a poder realitzar el control sobre l’actuació, com també dels ingressos i les despeses de la Corporació i les seues societats.

Article 42. Clàusules socials i mediambientals en la contractació
1. La Corporació, com també les societats en les quals participe majoritàriament, directament o indirecta, en el seu capital social, establirà clàusules socials i de protecció del medi ambient en la seua activitat contractual.
2. Necessàriament, en la contractació de serveis equivalents als que són prestats directament per la Corporació o les seues societats dependents, s’haurà de garantir que els treballadors i les treballadores que participen en el servei contractat gaudeixen d’unes condicions laborals similars a les del personal que desenvolupa aquestes tasques en la Corporació.
3. En cas de no hi haver personal en la Corporació que desenvolupe tasques equivalents a les contractades de forma externa, es garantirà en tot cas que els treballadors i les treballadores del servei contractat gaudesquen d’unes condicions laborals dignes.
4. A més, quedaran exclosos de les contractacions els operadors econòmics que hagen estat condemnats en sentència ferma per tràfic d’influències o qualsevol delicte que afecte l’ètica professional, que hagen comés una falta greu en matèria professional o que hagen incomplert la legislació mediambiental; o utilitzen com a forma de pagament amb la Generalitat un compte bancari situat en un dels paradisos fiscals, entenent aquests com els territoris que no faciliten l’intercanvi d’informació en matèria tributària.
5. El Consell Rector podrà establir qualsevol altra mesura en l’àmbit de les clàusules socials i de protecció del medi ambient per a la contractació.

Article 43. Recurs a l’endeutament
La Corporació només podrà recórrer a l’endeutament per al finançament de les seues inversions en immobilitzat material i immaterial i per a atendre desfasaments temporals de tresoreria.
Els límits d’aquest endeutament, per a cada exercici, quedaran fixats en el contracte programa, dins de l’import global que expressament fixen les lleis de pressuposts de la Generalitat i la resta de normativa economicofinancera que afecte el sector públic empresarial valencià.


Article 44. Contracte programa amb la Generalitat
1. Els objectius generals de la funció de servei públic que té encomanada la Corporació, com també les línies estratègiques que ha de perseguir i aconseguir en la prestació d’aquell, previstes en aquesta llei, es desenvoluparan de manera precisa pel contracte programa que serà subscrit pel Consell i la Corporació, i que determinarà, almenys, els punts següents:
a) Els objectius específics que ha de desenvolupar la Corporació en l’exercici de la funció de servei públic que té encomanada, per a un període de tres anys, en els termes establerts en el mandat marc previst en l’article 6 d’aquesta llei.
b) Les aportacions amb càrrec als pressuposts de la Generalitat destinades a la prestació del servei públic encomanat.
c) Detall de les inversions anuals i plurianuals d’immobilitzats materials i immaterials i en infraestructures i tecnologia necessàries per al compliment dels objectius de servei públic.
d) Els indicadors de gestió i eficiència econòmica que permeten conèixer l’estat de l’execució pressupostària, amb especial referència als objectius d’inversions, de gestió dels immobilitzats, de les masses salarials i de les despeses en compres i serveis.
e) Mecanismes de correcció de les eventuals desviacions de l’execució dels pressuposts d’explotació i capital respecte a la previsió acordada i els efectes derivats de possibles incompliments.
f) Els mitjans que s’han d’emprar per a adaptar els objectius acordats a les variacions de l’entorn econòmic.
g) Els objectius i les obligacions concretes que ha de complir la programació dels diferents canals de ràdio i televisió i també dels serveis connexos i interactius.
h) Els continguts de servei públic d’acord amb el que preveu l’article 4 d’aquesta llei, amb la concreció dels percentatges de gèneres de programació que hagen d’emetre’s en els canals gestionats per la Corporació.
i) La proporció de finançament que la Corporació ha de destinar a l’impuls de la producció i a les coproduccions d’obres audiovisuals de la Comunitat Valenciana.
j) La proporció de finançament que la Corporació ha de destinar al doblatge d’obres i continguts audiovisuals per a la seua emissió televisiva.
k) Criteris per a l’obtenció d’ingressos resultants de publicitat i altres fons.
l) Els criteris que han de considerar-se per a l’emissió de publicitat, tenint en compte el control de qualitat, el contingut dels missatges publicitaris i l’adequació dels temps de publicitat a la programació i les necessitats dels mitjans.
m) Sistema d’indicadors de garantia de qualitat dels serveis que permeten avaluar, mitjançant paràmetres objectivament quantificables, el grau de compliment dels compromisos adquirits, com ara indicadors quantitatius, qualitatius (hores d’emissió de continguts concrets, hores de subtitulat, audiodescripció, llengua de signes) i tecnològics.

n) Els efectes que han de derivar-se de l’incompliment dels compromisos arreplegats en el contracte programa.
o) El control de l’execució del contracte programa i dels resultats derivats de la seua aplicació.
2. Als efectes de la fixació en el contracte programa de les línies estratègiques sobre producció dels continguts i programes audiovisuals de la Corporació, la producció es classificarà en:
a) Des del punt de vista de la seua naturalesa jurídica, en:
Producció aliena. Aquella en què la Corporació només té drets puntuals d’emissió o d’antena i difusió sense participar amb recursos propis en cap de les fases de producció. La producció aliena es considerarà sempre producció externa. La producció aliena pot comportar drets d’explotació patrimonial.
Producció mixta, coproducció o producció associada. Aquella en què la Corporació participa amb un percentatge contractualment delimitat, bé siga en la producció, en l’explotació de drets o en ambdues. La Corporació i les societats que en depenen en les seues relacions comercials amb les empreses tindran com a referència els preus de mercat.

En aquest tipus de produccions, l’empresa productora podrà incorporar, amb l’autorització prèvia del Consell Rector, patrocinis comercials a l’inici o al final del programa produït, sempre que tinguen com a únic fi la reducció dels costs de producció. En aquest cas, es recalcularan els percentatges establerts en funció de les actuacions dutes a terme i el finançament aportat.
En aquest cas, la productora podrà incorporar, amb la consulta prèvia amb la Corporació, patrocinis comercials que proporcionen una minoració dels costs per ambdues parts sense que açò afecte els percentatges de coproducció.
Producció pròpia. Aquella en què la Corporació té el 100 % dels drets d’explotació. La producció pròpia pot ser producció interna o externa.
b) Des del punt de vista de la gestió de recursos, en:
Producció interna. Aquella que puga imputar-se pel consum o assignació de qualssevol recursos propis, ja siga totalment o en part d’una producció audiovisual.
Producció externa o pròpia externalitzada. Aquella en què la Corporació no té assignats recursos propis per a la seua producció, i limita la seua participació a l’explotació de drets.
3. El contracte programa serà subscrit pel Consell i la Corporació. Amb aquest fi, la Corporació presentarà prèviament al Consell per a discussió una proposta de contracte programa.
4. Prèviament a la subscripció pel Consell haurà de ser tramès a les Corts perquè siga conegut. Així mateix la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual haurà de ser informada de l’execució i els resultats anualment.

Article 45. Innovació, desenvolupament i investigació
1. El contracte programa detallarà les inversions anuals i plurianuals d’immobilitzats materials i immaterials, en infraestructures i tecnologia necessàries per al compliment dels objectius de servei públic i en investigació.
2. Aquestes inversions inclouran les necessàries per a la renovació tecnològica i productiva que depenga de la Corporació. Aquesta renovació afectarà els formats d’emissió, les tecnologies de producció i els processos de generació de continguts i serveis.
3. La Corporació podrà establir convenis d’investigació i desenvolupament amb centres d’investigació, universitats i empreses per a investigar determinats aspectes de la implantació i el desenvolupament, com també per a estar present en projectes de desenvolupament futur, i establirà els mecanismes necessaris de comercialització de la propietat industrial i intel·lectual que es deriven de la seua actuació.


CAPÍTOL II
Règim del personal

Article 46. Règim del personal
1. El personal laboral de la Corporació i el de les seues societats es regeix, a banda de per la legislació laboral i per la resta de normes convencionalment aplicables, per allò que hi ha establert en l’Estatut bàsic de l’empleat públic, segons els termes que aquest disposa, i per les lleis de pressuposts de la Generalitat quant al règim retributiu.
2. El personal al servei de la Corporació i les societats que en depenguen tindrà naturalesa laboral.
3. El règim de retribucions del personal de la Corporació i les societats que en depenguen s’adaptarà al que, amb caràcter general, regesca per al personal al servei de la Generalitat Valenciana, sense més excepcions que les imposades per necessitats del servei o característiques especials del lloc de treball, no subsumibles en aquest règim general i degudament justificades.
4. La pertinença al Consell Rector o al Consell de la Ciutadania no generarà en cap cas drets laborals respecte a la Corporació. El mateix criteri s’aplicarà a la Direcció General.
5. La contractació de personal de la Corporació i les societats que en depenguen respectarà els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, mitjançant les corresponents proves d’accés establertes i convocades pel Consell Rector.
6. La contractació temporal en la nova Corporació i les seues societats tindrà caràcter excepcional, sempre per raons d’urgència o d’altres justificades degudament. La provisió temporal dels llocs de treball es realitzarà mitjançant borses de treball que s’hi constituiran segons els resultats de les proves establertes en el punt anterior.
7. La situació dels funcionaris de la Generalitat Valenciana que s’incorporen a la Corporació serà la regulada per la normativa aplicable en matèria de funció pública.


TÍTOL V
CONTROL I SEGUIMENT DE L’ACTIVITAT DE LA CORPORACIÓ I LES SOCIETATS QUE EN DEPENGUEN

Article 47. Control parlamentari
1. Les Corts exerceixen el control parlamentari sobre la Corporació i les societats que en depenguen i vetllen de manera especial pel compliment de les obligacions de servei públic, a través de la Comissió Permanent corresponent en les Corts.
2. La Presidència del Consell Rector de la Corporació trametrà anualment a les Corts una memòria sobre el compliment de la funció de servei públic, referida al conjunt de les seues activitats, programacions, serveis i emissions, i trimestralment un informe sobre les actuacions dutes a terme per la Corporació i les societats que en depenguen.
3. La Presidència del Consell Rector, les persones que integren el Consell i la Direcció General donaran compte dels informes i la seua actuació, i se sotmetran al control periòdic de la comissió competent de les Corts quan aquesta els convoque, a fi de donar compte de la informació que li siga requerida, a través dels procediments prevists en el Reglament de les Corts.

Article 48. Seguiment de les emissions pel Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana
El que hi ha disposat en l’article anterior s’entén sense perjudici de les funcions que per llei puguen correspondre al Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana respecte del seguiment i el control del compliment de les obligacions de servei públic, com també de la legislació en matèria audiovisual, que han de complir les emissions de la Corporació.


Article 49. Control intern de la gestió economicofinancera
1. La Corporació, a través del seu reglament orgànic, establirà un procediment de control intern de la gestió economicofinancera que disposarà per al seu desenvolupament i execució d’un lloc d’intervenció.
2. L’interventor o la interventora tindrà les funcions que li assigne el reglament orgànic i, com a mínim, el control intern de la gestió economicofinancera en el seu triple vessant de funció interventora, informant sobre la legalitat d’ingressos, despeses o pagaments i essent-ne responsable personalment si no formula inconvenient en els casos d’il·legalitat; control financer, a posteriori, o d’auditoria i control d’eficàcia, que tindrà per objecte la comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius, com també l’anàlisi del cost de funcionament i del rendiment de les activitats i les inversions.
3. La provisió del lloc d’intervenció es farà per concurs entre funcionaris de carrera del cos superior d’interventors i auditors de la Generalitat preferentment o, si no n’hi ha, entre cossos semblants d’altres administracions públiques.

Article 50. Control pressupostari i financer de la Sindicatura de Comptes
El control pressupostari i financer de la Corporació i de les seues societats s’efectuarà d’acord amb el que estableix la Llei d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions de la Generalitat Valenciana, per la Sindicatura de Comptes de la Generalitat en els termes establerts per la llei reguladora, i la resta de normativa economicofinancera del sector públic empresarial valencià.

Article 51. Control del Consell de la Generalitat, comptabilitat i auditoria externa
1. El Consell de la Generalitat acordarà el contracte programa amb la Corporació, d’acord amb el que hi ha disposat en l’article 44 d’aquesta llei, i en farà un seguiment permanent del compliment, podent demanar la informació que considere necessària sobre les actuacions i els contractes desenvolupats o que prevegen fer-se per a concretar el contracte programa.
2. Els comptes anuals de la Corporació i els de les societats en què participe, directament o indirectament, de forma majoritària es regiran pels principis i les normes de comptabilitat recollits en el pla general de comptabilitat de l’empresa espanyola, com també en les seues adaptacions i en les disposicions que el desenvolupen i hauran de ser revisades per auditors de comptes, d’acord amb el que hi ha disposat en la legislació mercantil.
3. La Intervenció de la Generalitat exercirà les funcions de control previstes en la Llei d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions de la Generalitat Valenciana.
4. Els comptes anuals seran formulats per la Presidència del Consell Rector i seran sotmesos, juntament amb la proposta de distribució dels resultats, a l’aprovació de la Junta General, de conformitat amb el que preveu la legislació mercantil. Una vegada aprovats els comptes anuals es trametran a la Intervenció General de la Generalitat perquè s’unesquen, juntament amb els de la resta del sector públic valencià, als comptes generals de la Generalitat com també al Registre Mercantil perquè els diposite.
5. La Corporació haurà de portar un sistema de comptabilitat analítica que permeta presentar comptes separats de les activitats de servei públic i de la resta d’activitats que faça, a fi de determinar el cost net a què es refereixen els articles 36 i 38 d’aquesta llei.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Desenvolupament reglamentari
El Consell Rector aprovarà en el termini de dos mesos, comptadors a partir de la publicació de la designació, el seu reglament orgànic i de funcionament, que serà publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
El Consell Rector aprovarà en el termini de quatre mesos, comptadors a partir de la publicació de la designació, el reglament orgànic i de funcionament del Consell de la Ciutadania, que serà publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
El Consell Rector aprovarà en el termini màxim de sis mesos, comptadors a partir de la publicació de la designació, el reglament orgànic i de funcionament del Consell d’Informatius, que serà publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Segona. Constitució del Consell de la Ciutadania i del Consell d’Informatius
El Consell de la Ciutadania i el Consell d’Informatius que preveu aquesta llei hauran de constituir-se en el termini màxim de dos mesos des que s’aprove el seu reglament orgànic.

Tercera. Dret d’accés
El reglament previst en l’article 31 d’aquesta llei haurà de ser aprovat pel Consell Rector de la Corporació en el termini de sis mesos comptadors a partir de la publicació de la designació.

Quarta. Constitució del fons de reserva de la Corporació
1. El fons de reserva a què es refereix l’article 38.6 d’aquesta llei es constituirà en ocasió de l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici.

2. El fons de reserva així constituït quedarà estructurat com una reserva especial i haurà de figurar en el patrimoni net del balanç dins de la subagrupació de fons propis.
3. La utilització total o parcial del fons de reserva necessitarà l’autorització expressa del Consell, donant-ne compte prèviament a la comissió competent de les Corts.
4. L’aportació anual a aquest fons no podrà superar el 10 % de les despeses anuals pressupostades. El romanent, si n’hi haguera, minorarà les quantitats assignades en els pressuposts de la Generalitat per a l’exercici següent a aquell en què s’haja esdevingut aquest excés.
5. El fons de reserva només podrà ser utilitzat per a compensar pèrdues d’exercicis anteriors i per a atendre contingències especials derivades de la prestació del servei públic encomanat.
6. En cas de no disposició en quatre anys, el fons de reserva serà utilitzat, totalment o parcialment, per a reduir les compensacions pel compliment de les obligacions de servei públic previstes en aquesta llei.


Cinquena. Mandat marc
Les Corts hauran d’aprovar el mandat marc per a la Corporació previst en l’article 6.1 d’aquesta llei, en el qual es concretaran els objectius generals i les línies estratègiques del servei públic de radiotelevisió a la Comunitat Valenciana per als pròxims nou anys, en el termini màxim de quatre mesos des que s’aprove aquesta llei.

Sisena. Contracte programa
El contracte programa a què es refereixen els articles 6.2
i 44, entre altres, de la llei, haurà de subscriure’s en el termini màxim de nou mesos comptadors a partir que s’aprove el mandat marc.

Setena. Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana
En el termini màxim de nou mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei el Consell presentarà el projecte de llei de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que vetllarà pel respecte dels drets, les llibertats i els valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit de la comunicació i els mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana.
El Consell de l’Audiovisual es configurarà com una autèntica autoritat independent sobre qualsevol classe de mitjans de comunicació audiovisuals de titularitat o gestió pública o privada, i amb competències reguladores i sancionadores sobre els continguts del sector, inclosos els formats i les vies de transmissió, ateses les prioritats derivades de l’interès públic i la responsabilitat davant la ciutadania. El Consell de l’Audiovisual Valencià intervindrà també en els processos d’adjudicació de llicències. Així mateix, tindrà competències en la gestió de l’arxiu audiovisual que puga crear la Generalitat.
Els membres hauran de ser persones de reconegut prestigi i experiència en l’àmbit de la comunicació audiovisual, i el seu mandat ha d’anar més enllà de la legislatura, de tal manera que se’n desvincule el nomenament del període de sessions i el mandat parlamentari.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Elecció dels membres del Consell Rector
El procediment per a l’elecció de les persones que han de compondre el Consell Rector de la Corporació hauran d’iniciar-lo les Corts en un termini màxim d’un mes des que s’aprove aquesta llei.

Segona. Proposta d’una persona al Consell Rector de la Corporació per part del Consell de la Ciutadania
No obstant el que hi ha disposat en l’article 13.3.b d’aquesta llei, fins que no es constituesca el Consell de la Ciutadania, la proposta d’una persona al Consell Rector que correspon fer al Consell, l’assumirà la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual de les Corts, que haurà d’aprovar-la pel mateix procediment previst per als candidats i les candidates proposats pels grups de les Corts.

La proposta d’una persona pel Consell de la Ciutadania es farà transcorregut un any des de la constitució d’aquest òrgan.

Tercera. Proposta de dues persones al Consell Rector de la Corporació per part del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana
No obstant el que hi ha disposat en l’article 13.3.c d’aquesta llei, fins que no es constituesca el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la proposta d’una persona al Consell Rector que correspon fer al Consell Audiovisual, l’assumirà la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual de les Corts, que haurà d’aprovar-la pel mateix procediment previst per als candidats i les candidates proposats pels grups de les Corts.
La proposta de dues persones pel Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es farà transcorregut un any des de la constitució d’aquest òrgan.

Quarta. Proposta d’una persona al Consell Rector per part dels treballadors de la Corporació
No obstant el que hi ha disposat en l’article 13.3.d d’aquesta llei, fins que no es conforme la plantilla de la Corporació i les societats que en depenguen i no es constituesca el comitè d’empresa de la Corporació, seran els sindicats que tinguen una representació mínima del 10 % de delegats en el conjunt del sector públic de la Generalitat els que faran la proposta de la persona que ha de formar part del Consell Rector de la Corporació.

Cinquena. Selecció i propostes per a la Presidència del Consell Rector de la Corporació per part del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana
No obstant el que hi ha disposat en l’article 13.3.e i en l’article 11.2. primer paràgraf d’aquesta llei, fins que no es constituesca el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la selecció i les propostes per a candidats o candidates per a la presidència del Consell Rector que correspon fer al Consell Audiovisual, l’assumirà la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual de les Corts, i la proposta la faran els grups parlamentaris; la resta del procés continuarà conforme al que hi ha previst en els paràgrafs segon i tercer de l’article 11.2 d’aquesta llei.

Sisena. Primer mandat de les persones triades per al Consell Rector
D’acord amb el que hi ha disposat en l’article 14 d’aquesta llei, el primer mandat de cinc dels consellers o conselleres durarà tres anys.
Per a això, sis mesos abans de la conclusió del mandat dels seus membres, el Consell Rector farà una sessió per a determinar per sorteig quins tres dels cinc consellers o conselleres proposats pels grups polítics de les Corts, quin dels dos consellers o conselleres proposats pel Consell de la Ciutadania i quin dels dos consellers o conselleres proposats pels treballadors de la Corporació o el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, cessaran transcorregut el termini de tres anys des del seu nomenament, sense perjudici que puguen ser electes per a un nou mandat. Els seus substituts hauran de respectar els criteris d’equilibri de gènere recollits en aquesta llei.

Setena. Del compliment progressiu dels objectius de programació
Els objectius recollits en el títol III d’aquesta llei respecte a la producció i l’emissió de canals i continguts en línia s’assoliran de manera progressiva i segons les previsions pressupostàries, d’acord amb el que s’anirà detallant en el contracte programa.

Vuitena. De la constitució de la Societat Anònima dels Mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana, SA, i de la seua administració provisional
Correspondrà a la presidència del Consell Rector la realització de tots els actes i les actuacions necessaris per al començament de l’activitat ordinària prevista en l’objecte social de la societat anònima Radiotelevisió de la Comunitat Valenciana.

Novena. Del personal de l’extint grup RTVV
1. Per a la provisió dels llocs necessaris per a la posada en marxa de la nova Corporació i les societats que en depenguen, i fins que s’emprenga la provisió definitiva de places, s’autoritza la contractació laboral amb caràcter temporal, sempre que aquesta s’atinga al que hi ha disposat en l’Estatut dels treballadors i la resta de normativa laboral d’aplicació per a la aquesta modalitat.
2. Aquestes contractacions temporals es portaran a terme mitjançant una borsa de treball pels mèrits, on a causa de les necessitats d’agilitat en la posada en marxa es valorarà com a mèrit diferenciat haver treballat en l’antiga RTVV, l’antiguitat i el fet que s’haguera accedit al lloc mitjançant procés selectiu.
3. Per a la provisió definitiva de llocs de treball correspon a la Direcció General proposar al Consell Rector el calendari i les condicions de provisió del conjunt dels llocs de treball necessaris per al funcionament de la Corporació i les societats que en depenguen mitjançant concurs oposició, del qual formaran part, dins de la fase de valoració de mèrits, l’antiguitat en l’extinta RTVV en un lloc de treball de les característiques anàlogues del lloc de treball que s’haja d’ocupar i haver-hi accedit mitjançant un procés selectiu.
4. En les borses de treball a què fan referència l’article 46.6 les funcions de les quals siguen anàlogues a les que hi ha en RTVV, es podran incorporar de forma voluntària aquells treballadors o aquelles treballadores que hi hagueren prestat servei i que no hagen superat els processos de selecció que es facen per a la provisió definitiva dels llocs de treball.
5. Correspon al Consell Rector, a proposta de la Direcció General, determinar el nombre i els criteris per a la contractació excepcional temporal del personal necessari per a la posada en funcionament de la Corporació i les societats que en depenguen.

Desena. De la modificació i la reordenació de la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 2016
Sense que supose un increment de la dotació pressupostària prevista, es modifiquen i reordenen les consignacions pressupostàries de la llei de pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 2016, secció 05 Presidència, programa 462.70 Servei públic de radiotelevisió, mitjançant l’habilitació de sengles línies de subvenció nominatives en la secció 05 Presidència, servei 03, centre gestor 01, programa 462.70, capítols 4 i 7, a favor de la Corporació de la Comunitat Valenciana de Mitjans de Comunicació, en la forma que es determina en l’annex, fet que implica una baixa pel mateix import en els capítols 2 i 6 del programa pressupostari esmentat.
Amb l’entrada en vigor d’aquesta llei, es realitzaran les operacions pressupostàries i comptables que procedesquen per a garantir la disponibilitat dels crèdits a la Corporació de la Comunitat Valenciana de Mitjans Audiovisuals en l’exercici 2016.

ANNEX

Baixa
Secció 05 Presidència de la Generalitat
Servei 03 Secretaria Autonómica de Comunicació
Centre gestor 01 Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional
Programa 462. 70 Servei públic de radiotelevisió

Capítol 2
Baixa 25.000.000 euros

Capítol 6
Baixa: 1.500.000 euros

Alta
Secció 05 Presidència de la Generalitat
Servei 03 Secretaria Autonómica de Comunicació
Centre gestor 01 Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional
Programa 462. 70 Servei públic de radiotelevisió
Fitxa FP7

Capítol 4
Denominació línia: Finançament de la Corporació de la Comunitat Valenciana de Mitjans de Comunicació
Beneficiaris previstos: Corporació de la Comunitat Valenciana de Mitjans de Comunicació
Descripció i finalitat: Finançament de la despesa corrent de la Corporació de la Comunitat Valenciana de Mitjans de Comunicació
Mode de concessió: Concessió directa article 168.a
Aportació Generalitat no condicionada: 25.000,00 milers d’euros

Capítol 7
Denominació línia: Finançament de la Corporació de la Comunitat Valenciana de Mitjans de Comunicació
Beneficiaris previstos: Corporació de la Comunitat Valenciana de Mitjans de Comunicació
Descripció i finalitat: Finançament de les operacions de capital de la Corporació de la Comunitat Valenciana de Mitjans de Comunicació

Mode de concessió: Concessió directa article 168.a
Aportació Generalitat no condicionada: 1.500,00 milers d’euros.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única
Queda derogada tota disposició de rang igual o inferior que s’opose al que estableix aquesta llei.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa
S’autoritza el Consell a dictar les disposicions necessàries per a desenvolupar i executar aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.


València, 15 de juliol de 2016

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

linea
Mapa web