Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 76/2010, de 30 d'abril, del Consell, pel qual es regula la prestació ortoprotètica en el marc de la sanitat pública, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2010/5026]

(DOGV núm. 6260 de 05.05.2010) Ref. Base de dades 004951/2010

DECRET 76/2010, de 30 d'abril, del Consell, pel qual es regula la prestació ortoprotètica en el marc de la sanitat pública, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2010/5026]
Índex
Preàmbul
Capítol I. Definicions i objecte de la norma
Article 1. Objecte
Article 2. Conceptes
Article 3. Àmbit de la prestació
Capítol II. Prestació ortoprotètica externa en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
Article 4. Contingut i abast
Article 5. Requisits dels productes
Article 6. Accés a la prestació
Article 7. Cartera de servicis ortoprotètics externs de la Comunitat Valenciana
Article 8. Catàleg de productes ortoprotètics
Article 9. Procediments per a la subvenció de la prestació
Article 10. Procediment per a l'abonament directe a l'establiment
Article 11. Procediment de reemborsament a l'usuari
Article 12. Visat de prescripcions i autoritzacions especials
Article 13. Model de prescripció de material ortoprotètic extern
Article 14. Validació de factures
Article 15. Reutilització de productes
Article 16. Garanties
Article 17. Comissió Executiva Reguladora de la Prestació Ortoprotètica
Article 18. Registre centralitzat de productes adaptats
Capítol III. Prestació ortoprotètica interna en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
Article 19. Definició i abast
Article 20. Requisits de productes
Article 21. Cartera de servicis ortoprotètics interns
Article 22. Accés a la prestació
Article 23. Procediment d'adquisició
Article 24. Validació de factures
Article 25. Autoritzacions d'implants
Article 26. Comissió Assessora d'Implants
Article 27. Mitjans telemàtics
Article 28. Registre de productes implantats
Capítol IV. Infraccions i sancions
Article 29. Inspecció i avaluació
Article 30 Infraccions
Article 31. Graduació de les sancions
Article 32. Incompliment
Article 33 Procediment sancionador
Article 34. Absència de caràcter de sanció
Disposicions transitòries primera i segona
Disposició derogatòria
Disposició final
Preàmbul
En l'actualitat la prestació ortoprotètica la facilita la Conselleria de Sanitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per mitjà de procediments regulats a través d'ordes que daten de 1997 i 2000. Esta regulació normativa i la legislació posterior de rang nacional, i també les decisions pressupostàries adoptades recentment, recomanen que els procediments d'accés i el finançament s'hi adapten i considerar la incorporació de noves tecnologies que permeten un ús més racional dels productes sanitaris. Per això, es fa necessari considerar les normes que, directament o indirectament, repercutixen sobre esta prestació sanitària.
I
El Decret 2065/1974, de 30 de maig, que va aprovar el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social, establix en l'article 108 la regulació de la prestació ortoprotètica, i distingix entre les que han de facilitar-se i les que poden donar lloc a ajudes econòmiques, incloses les pròtesis quirúrgiques fixes, les pròtesis externes, les ortesis i les cadires de rodes o vehicles per a invàlids.
La Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut, en l'article 8, establix que les prestacions sanitàries es faran efectives per mitjà d'una cartera de servicis, i en l'article 17 establix que la prestació ortoprotètica consistix en la utilització de productes sanitaris implantables o no, i que esta prestació «la faciliten els servicis de salut o dóna lloc a ajudes econòmiques, en els casos i d'acord amb les normes que reglamentàriament establisquen les administracions sanitàries competents». Finalment, l'article 20 establix que «les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seues competències, poden aprovar les carteres de servicis respectives, que inclouran, si més no, la cartera de servicis del Sistema Nacional de Salut».
La Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris, en l'article 5, establix que, als efectes de salvaguardar les exigències de salut i seguretat pública, les administracions públiques estan obligades a comunicar-se totes les dades, actuacions o informacions que es deriven de l'exercici de les seues competències, la qual cosa implica la necessitat de mantindre un registre autonòmic d'utilització d'estos productes. Esta llei establix, en l'article 88, que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut pot acordar les condicions generals de planificació, coordinació, contractació, adquisició i subministrament de medicaments i productes sanitaris de les estructures i servicis de titularitat pública integrats en el Sistema Nacional de Salut.
El Reial Decret 634/1993, de 3 de maig, sobre productes sanitaris implantables actius, establix les condicions que han de tindre estos productes per a la posar-los en el mercat o en servici, i també els procediments d'avaluació de conformitat que se'ls apliquen.
El Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, que establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a actualitzar-la, arreplega en l'annex VI, la cartera de servicis comuns de la prestació ortoprotètica, i la definix com la utilització de productes sanitaris, implantables o no, la finalitat dels quals és substituir totalment o parcialment una estructura corporal, o bé modificar, corregir o facilitar-ne la funció (implants quirúrgics, pròtesis externes, cadires de rodes, ortesis i ortopròtesis especials). També manté la distinció entre les que han de facilitar-se i les que poden donar lloc a ajudes econòmiques. En este sentit, l'article 11 establix que les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seues competències, poden aprovar les carteres de servicis respectives, que han d'incloure, com a mínim, la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut, la qual ha de garantir-se a tots els usuaris.
El Reial Decret 1143/2007, de 31 d'agost, que modifica els reials decrets 634/1993, de 3 de maig, sobre productes sanitaris implantables actius; el Reial Decret 414/1996, d'1 de març, que regula els productes sanitaris, i el Reial Decret 1662/2000, de 26 de setembre, sobre productes sanitaris per a diagnòstic in vitro, modifiquen algunes qüestions relatives a la llicència prèvia de funcionament d'instal·lacions, responsable tècnic, investigacions clíniques i reclassifica com a classe III les pròtesis articulars de maluc, genoll i muscle, en aplicar la Directiva 2005/50/CE, d'11 d'agost de 2005, la qual cosa implica un major control d'estos productes, competència encomanada a les comunitats autònomes pel Reial Decret 414/1996 en l'article 24.1.
El Reial Decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel que es regulen els productes sanitaris, establix les condicions i requisits que han de tindre els productes i professionals implicats, i deroga el Reial Decret 414/1996, d'1 de març, que regula els productes sanitaris.
La Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, tipifica en el capítol II del títol VI les infraccions en matèria de sanitat i les sancions administratives, sense perjuí del que establix la legislació bàsica i de la responsabilitat civil, penal o de qualsevol altre orde que concórreguen. L'article 55 establix que l'obligació de sotmetre a registre per raons sanitàries els centres, servicis i establiments sanitaris i, si és el cas, les empreses o productes, s'ha d'establir reglamentàriament, prenent com a base la normativa vigent en cada una de les matèries i el que establix la llei esmentada.
La Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, establix en l'article 16 que la Generalitat ha de garantir el finançament gratuït per als productes inclosos en el catàleg ortoprotètic als pacients menors de 18 anys amb discapacitat qualificada amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, i que és extensible esta prestació a les persones majors de 18 anys qualificats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%.
La Llei 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d'Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana, establix les modalitats de l' assegurament sanitari i en distingix fins a quatre de diferents.
El Decret 250/2004, de 5 de novembre, del Consell, ordena les activitats de fabricació «a mida», distribució i venda al públic de productes sanitaris a la Comunitat Valenciana.
El Decret 25/2005, de 4 de febrer, del Consell, que aprova els Estatuts reguladors de l'Agència Valenciana de Salut, modificat pel Decret 164/2005, de 4 de novembre, assigna al Servici de Prestacions Complementàries de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, entre altres, la gestió i coordinació de les prestacions ortoprotètiques.
El Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel que es va aprovar el Reglament sobre Estructura, Organització i Funcionament de l'Atenció Sanitària a la Comunitat Valenciana, arreplega en els seus articles la prestació ortoprotètica.
El Decret 120/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel que es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat, establix que la Conselleria de Sanitat és el màxim òrgan encarregat de la direcció i l'execució de la política del Consell en matèria de sanitat, i exercix les competències en matèria de sanitat i assistència sanitària que legalment té atribuïdes per a això.
L'Orde de 17 de febrer de 1997, de la Conselleria de Sanitat, regula l'adquisició d'implants quirúrgics a través de la Direcció General del Servici Valencià de Salut.
L'Orde de 4 d'agost de 2000, de la Conselleria de Sanitat, establix les condicions per a l'execució de la prestació ortoprotètica dels productes inclosos en l'article 108 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (Decret 2065/1974, de 30 de maig), a través dels establiments d'adaptació d'estos productes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
II
L'entrada en vigor recent de normativa de rang superior a les ordes reguladores vigents de la prestació, la incorporació de noves tecnologies, la dispersió normativa, i també el fet de complir l'exigència de seguretat jurídica que la Constitució Espanyola establix en l'article 9.3, fan necessari dictar un nou decret que regule la prestació ortoprotètica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Per tot això, i amb la finalitat d'aclarir conceptes i unificar procediments, gestió, agents, àmbit d'aplicació, i també normativa en matèria d'infraccions i sancions, tot això a fi de garantir la seguretat jurídica a què ja s'ha fet referència i per a fer complir el manament que conté el marc legal exposat, es fa necessari el desplegament normatiu específic en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, d'acord amb l'article 54 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que és el que atribuïx a la Generalitat competència exclusiva sobre l'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana.
III
En relació amb el contingut del text, el capítol I de la norma establix els conceptes bàsics que definixen la prestació ortoprotètica, i també l'objecte i àmbit d'aplicació d'este decret.
El capítol II regula les condicions per a l'execució de la prestació ortoprotètica dels productes externs inclosos en l'article 108 de la Llei General de la Seguretat Social i en l'annex VI punt 7, del Reial Decret 1030/2006.
El capítol III regula el procediment de l'adquisició dels implants quirúrgics inclosos en l'article 108 de la Llei General de la Seguretat Social i en punt 6 de l'annex VI, del Reial Decret 1030/2006.
En el capítol IV s'establixen les referències i normes aplicables en matèria d'infraccions i sancions.
Per tot això, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 30 d'abril de 2010,
Decrete
Capítol I
Definicions i objecte de la norma
Article 1. Objecte
És objecte d'este decret regular en l'àmbit de la Comunitat Valenciana aspectes de la prestació ortoprotètica i, en especial, el procediment d'accés a la prestació per part de l'usuari que hi tinga dret, el catàleg de productes inclosos en esta prestació i la relació de la Conselleria de Sanitat amb els proveïdors de productes i servicis que hi estan involucrats.
Article 2. Conceptes
Per a l'aplicació d'este decret, es fa necessari definir els conceptes següents:
1. Implant quirúrgic: producte sanitari dissenyat per a ser implantat totalment o parcialment en el cos humà per mitjà d'una intervenció quirúrgica i destinat a romandre-hi després de la intervenció.
2. Pròtesi externa: producte sanitari que requerix una elaboració o adaptació individual, dirigit a substituir totalment o parcialment un òrgan o una estructura corporal, o la seua funció, i que no requerix implantació quirúrgica en el pacient.
3. Cadira de rodes: vehicle individual per a afavorir el trasllat de persones que han perdut, de forma permanent, totalment o parcialment, la capacitat de deambulació i que és adequat al seu grau de discapacitat.
4. Ortesi: producte sanitari d'ús extern, no implantable, que s'adapta individualment al pacient i es destina a modificar les condicions estructurals o funcionals del sistema neuromuscular o de l'esquelet.
5. Ortopròtesi especial: producte sanitari no implantable que substituïx una estructura corporal o la seua funció, o facilita la deambulació, i no es pot considerar inclòs en els apartats anteriors.
6. Prestació endoprotètica: conjunt de normes i procediments, tant administratius com medicoquirúrgics, que tenen com a objectiu l'implant quirúrgic a un pacient.
7. Prestació exoprotètica: conjunt de normes i procediments mèdics i administratius que tenen com a objecte adaptar al pacient una pròtesi externa, ortesi o cadira de rodes.
8. Prestació ortoprotètica: conjunt de la prestació endoprotètica i l'exoprotètica.
Article 3. Àmbit de la prestació
Constituïx l'àmbit d'este decret la població amb dret reconegut per la Conselleria de Sanitat a la prestació ortoprotètica a la Comunitat Valenciana.
Capítol II
Prestació ortoprotètica externa en l'àmbit
de la Comunitat Valenciana
Article 4. Contingut i abast
La prestació ortoprotètica externa o exoprotètica comprén la prescripció, la dispensació i l'adaptació individualitzada, per part d'un establiment autoritzat, d'un producte subvencionat per la Conselleria de Sanitat, a un pacient inclòs en l'àmbit d'este decret.
Article 5. Requisits dels productes
Els productes sanitaris inclosos en la prestació exoprotètica han de tindre les condicions previstes en la legislació que se'ls aplica sobre productes sanitaris, i han d'estar inclosos en la cartera de servicis de la Comunitat Valenciana.
Article 6. Accés a la prestació
L'accés a la prestació exoprotètica es fa de forma ordinària per mitjà de la prescripció d'un metge d'atenció especialitzada o, de forma extraordinària, d'un metge inspector de servicis sanitaris.
Article 7. Cartera de servicis ortoprotètics externs de la Comunitat Valenciana
D'acord amb l'article 11 del Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seua actualització, la Conselleria de Sanitat establix la cartera de servicis ortoprotètics externs de l'annex I d'este decret.
La cartera de servicis ortoprotètics externs es pot actualitzar per mitjà de resolucions del conseller de Sanitat.
Article 8. Catàleg de productes ortoprotètics
La conselleria garantix l'accés a la cartera de servicis ortoprotètics externs per mitjà de la creació del Catàleg de Productes Ortoprotètics. L'actualització del Catàleg de Productes Ortoprotètics externs l'ha d'aprovar la Comissió Executiva Reguladora de la Prestació Ortoprotètica, d'ara en avant CERPO, regulada en l'article 17 d'este decret, i s'ha de publicar en la pàgina web de la conselleria.
Els productes inclosos en el catàleg es classifiquen en dos nivells, segons la complexitat i els requisits que comporta l'adaptació.
El catàleg codifica els articles genèrics i específics inclosos en l'oferta i determina l'import màxim de subvenció dels articles, sense detriment que el pacient puga optar, abonant la diferència, per una millora de l'article, entre els que consten en el catàleg.
Article 9. Procediments per a la subvenció de la prestació
1. S'establixen dos procediments de subvenció de la prestació: l'abonament directe a l'establiment adaptador i el reemborsament a l'usuari.
2. En ambdós casos, i sense perjuí de les situacions previstes en la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, l'usuari ha d'abonar l'aportació establida en la legislació estatal (Reial Decret 1030/2006) i la cartera de servicis ortoprotètics externs de la Comunitat Valenciana.
3. La Comissió Executiva Reguladora de la Prestació Ortoprotètica (CERPO), regulada en l'article 17 d'este decret, ha d'instruir un procediment d'abonament de l'aportació en el cas que un article siga prescrit a un pacient ingressat.
Article 10. Procediment per a l'abonament directe a l'establiment
La Conselleria de Sanitat ha d'acordar amb les organitzacions representatives dels establiments que desitgen acollir-se a este procediment els requisits d'acreditació de l'establiment, i també el procediment de facturació i els requisits de les prescripcions per a l'abonament.
Els establiments d'adaptació que desitgen acollir-se a este procediment ho han de manifestar per mitjà d'una sol·licitud adreçada al conseller de Sanitat. Es considera que hi estan acollits, en el moment de l'entrada en vigor d'este decret, els establiments que en eixe moment estiguen acreditats per l'Orde de 4 d'agost de 2000, de la Conselleria de Sanitat.
Només es poden adaptar a càrrec de la Conselleria de Sanitat els productes ortoprotètics que formen part de la cartera de servicis ortoprotètics externs de la Comunitat Valenciana, la prescripció dels quals es faça en els models oficials corresponents, i que s'ajusten als requisits generals que indica la normativa.
Article 11. Procediment de reemborsament a l'usuari
En el cas que l'usuari haja suportat l'abonament de la totalitat de l'article, ja siga perquè l'establiment no es trobe adherit al procediment d'abonament directe, bé perquè no tinga dret al finançament per part de l'Agència Valenciana de la Salut, bé perquè l'adquisició s'haja produït fora de l'àmbit d'este decret, i considere que té dret a la subvenció, pot sol·licitar, el reemborsament de la subvenció a l'entitat responsable de la seua assistència sanitària.
Article 12. Visat de prescripcions i autoritzacions especials
La CERPO ha d'establir les prescripcions que hagen d'estar sotmeses a un visat previ per part de la Inspecció de Servicis Sanitaris o la direcció mèdica del centre, en el cas de pacients ingressats. De la mateixa manera, es determinaran les prescripcions que hagen de ser autoritzades abans de l'adaptació per part de l'òrgan encarregat de la gestió de la prestació.
Article 13. Model de prescripció de material ortoprotètic extern
Una resolució del conseller de Sanitat, a proposta de la CERPO, ha d'establir el model oficial de prescripció de material ortoprotètic extern, i també, si és el cas, els requisits de la prescripció electrònica que gradualment es vaja implantant.
Article 14. Validació de factures
La Conselleria de Sanitat ha de validar i verificar les prescripcions dispensades i facturades, i ha de rebutjar les que estiguen en les situacions següents:
1. Articles no inclosos en el catàleg de prestació ortoprotètica externa.
2. Prescripcions no vàlides.
La CERPO serà l'òrgan encarregat de dirimir les discrepàncies i diferències que sorgisquen en matèria de devolució de prescripcions.
Article 15. Reutilització de productes
La Conselleria de Sanitat ha de determinar els articles susceptibles de reutilització i en potenciarà l'ús.
L'administració ha d'impulsar la implantació dels sistemes d'informació que donen suport i faciliten la gestió integral de tot el procés, des del registre de la prescripció fins a l'adaptació i facturació dels productes.
Article 16. Garanties
El catàleg de prestació ortoprotètica externa establirà el termini de garantia dels articles, durant el qual, si s'acredita l'existència de vicis o defectes en el producte no imputables a un mal ús per part de l'usuari, l'usuari o la Conselleria de Sanitat pot reclamar a l'establiment d'adaptació la reposició o la reparació dels béns inadequats si és suficient. Tot això sense perjuí dels drets que els usuaris tenen reconeguts per la normativa general de consum.
Article 17. Comissió Executiva Reguladora de la Prestació Ortoprotètica
Es crea la Comissió Executiva Reguladora de la Prestació Ortoprotètica, que té com a funcions les previstes en els articles d'este decret, a més de vetlar per la major qualitat, i també el seguiment pressupostari oportú, de la prestació.
Es poden crear subcomissions específiques en relació amb les necessitats que es deriven de les funcions pròpies.
La Comissió Executiva Reguladora de la Prestació Ortoprotètica té la composició següent:
1. President: el director gerent de l'Agència Valenciana de Salut.
2. President suplent: el director general de Farmàcia i Productes Sanitaris.
3. Vicepresident: el cap de l'Àrea de Farmàcia i Productes Sanitaris.
4. Vicepresident suplent: el cap del Servici de Prestacions Complementàries.
5. Vocals:
a) Dos representants del Servici de Prestacions Complementàries.
b) Un representant del Servici d'Inspecció de Servicis Sanitaris.
c) Un màxim de 4 representants entre les organitzacions d'establiments d'adaptació de productes, seleccionats segons els temes de l'orde del dia.
6. Secretari: el cap de la Secció del Servici de Prestacions Complementàries.
7. La CERPO pot convocar a les reunions fins a un màxim de tres assessors, que actuen amb veu però sense vot, entre persones la intervenció de les quals, per raó del càrrec, la representativitat o la trajectòria professional, es considere necessària.
Article 18. Registre centralitzat de productes adaptats
Es crea el registre de productes exoprotètics adaptats en l'àmbit d'este decret. La CERPO ha de determinar el conjunt mínim bàsic de dades que s'han d'arreplegar per mantindre'l; tot això amb independència de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Capítol III
Prestació ortoprotètica interna en l'àmbit
de la Comunitat Valenciana
Article 19. Definició i abast
La prestació ortoprotètica interna o endoprotètica és una prestació sanitària completa i integral constituïda per la prescripció, provisió i implantació, en un centre de la xarxa assistencial de l'Agència Valenciana de Salut, de pròtesis quirúrgiques fixes a la població inclosa en l'àmbit d'este decret.
Article 20. Requisits de productes
Els productes sanitaris inclosos com a prestació endoprotètica han de tindre les condicions previstes en la legislació que se'ls aplica i que en l'actualitat es concreten en el marcatge CE i la comunicació de posada en el mercat a Espanya efectuada davant de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris del Ministeri de Sanitat i Política Social.
Article 21. Cartera de servicis ortoprotètics interns
D'acord amb l'article 11 del Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, de la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut, la Conselleria de Sanitat establix la cartera de servicis ortoprotètics interns (implants o pròtesis quirúrgiques fixes) de l'annex II d'este decret.
La cartera de servicis ortoprotètics interns es pot actualitzar per mitjà de resolucions del conseller de Sanitat, a proposta de la comissió assessora d'implants que regula l'article 26 d'este decret.
Article 22. Accés a la prestació
La prestació endoprotètica comprén el diagnòstic per part de l'especialista, la indicació de la protetització, la provisió i realització de l'implant, garantint sempre les necessitats sanitàries dels pacients. Es formalitza a través del document de prescripció i notificació d'implant.
Article 23. Procediment d'adquisició
1. D'acord amb la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, s'establixen dos modalitats alternatives d'adquisició dels implants per part dels centres hospitalaris:
a) L'adquisició per part dels centres hospitalaris de les pròtesis quirúrgiques fixes incloses en el catàleg general d'implants es fa d'acord amb les acreditacions per al subministrament que, de forma centralitzada, s'efectuen als proveïdors a través de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.
S'entén per acreditacions per al subministrament la relació específica de productes implantables que cada proveïdor tinga registrats.
La Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris ha d'acordar les condicions a què han d'ajustar-se els proveïdors per al subministrament d'implants.
b) Sense detriment del procediment anterior, la Conselleria de Sanitat pot, si ho estima convenient, adjudicar determinats productes del catàleg d'implants a través de la Central de Compres de Béns i Servicis de la Direcció General de Recursos Econòmics de la Conselleria de Sanitat.
2. En els casos d'assistència sanitària de caràcter urgent, cal ajustar-se al que establix la disposició addicional vint-i-nou de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
Article 24. Validació de factures
La Conselleria de Sanitat ha de validar i verificar els implants facturats i els documents de prescripció corresponents, i no ha de pagar els que estiguen en alguna de les situacions següents:
1. Article implantat no registrat.
2. Article implantat que no es correspon amb el facturat.
3. Nul·litat o formalització incorrecta del document de prescripció i notificació d'implant.
Article 25. Autoritzacions d'implants
En els casos d'implants que comporten una innovació tecnològica, adaptació individualitzada o indicació extraordinària i no es troben inclosos en les acreditacions per al subministrament, la Conselleria de Sanitat, a través de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, pot autoritzar-ne, abans, l'implant a un pacient específic, i designar el proveïdor al qual corresponga la provisió.
Article 26. Comissió Assessora d'Implants
1. La Comissió Assessora d'Implants (CAI) té esta composició permanent:
a) 3 representants de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, designats pel director general de Farmàcia i Productes Sanitaris.
b) Fins a 4 assessors clínics experts en la tipologia dels productes objecte d'estudi, d'acord amb els temes que s'hagen de tractar en cada cas, designats pel secretari autonòmic de la Conselleria de Sanitat.
c) 3 membres com a màxim no permanents, quan ho considere oportú la comissió.
d) La secretaria de la comissió l'assumix el Servici de Prestacions Complementàries.
2. Funcions de la CAI: són funcions de la Comissió Assessora d'Implants:
a) Donar suport tècnic a la Conselleria de Sanitat per a l'elaboració, modificació i actualització de la cartera de servicis ortoprotètics interns.
b) Vetlar per la qualitat dels implants quirúrgics utilitzats en l'àmbit d'esta norma.
c) Informar sobre la normativa de desplegament d'este decret.
d) Assessorar la central de contractació en l'aspecte tècnic dels implants.
Article 27. Mitjans telemàtics
L'administració ha d'impulsar la implantació dels sistemes d'informació que donen suport i faciliten la gestió de tot el procés integral, des del registre de la prescripció fins a la facturació dels productes implantats.
Article 28. Registre de productes implantats
A fi de garantir el control de la traçabilitat dels productes implantats, es crea en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris el registre autonòmic d'implants, com a ferramenta fonamental per a assegurar-lo.
La CAI ha de determinar el conjunt mínim bàsic de dades que ha d'integrar este registre. També ha de determinar la informació que han de subministrar els proveïdors i els sistemes de suport d'esta informació.
Capítol IV
Infraccions i sancions
Article 29. Inspecció i avaluació
Tots els centres, servicis i establiments en l'àmbit de la prestació regulada en este decret estan sotmesos a la inspecció i avaluació de les activitats per part de les autoritats sanitàries a través dels òrgans d'inspecció de la Conselleria de Sanitat, d'acord el que preveuen la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, i la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
Article 30. Infraccions
Tenen la consideració d'infraccions del que disposa este decret les accions i omissions que preveuen l'article 58 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, l'article 101 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris, l'article 35 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, i l'article 42 del Reial Decret 1591/2009, de 16 d'octubre, que regula els productes sanitaris, i les següents d'específiques:
1. Són infraccions lleus:
a) La desatenció o el tracte incorrecte als usuaris del Sistema Nacional de Salut que no originen cap perjuí assistencial a la persona interessada.
b) L'existència injustificada en l'establiment de prescripcions a les quals els manque qualsevol requisit necessari per a la dispensació correcta, que no es troben incloses en el número 2.f).
c) La facturació de les prescripcions oficials de material ortoprotètic en què s'aprecien esmenes, raspadures o afegits en la prescripció mèdica, no salvats expressament pel facultatiu o inspector mèdic.
d) L'incompliment dels procediments de facturació de la prestació ortoprotètica establits legalment per la Conselleria de Sanitat
e) Adaptar productes ortoprotètics després d'haver transcorregut el termini de validesa de la prescripció.
f) En general, l'incompliment, no imputable a mala fe, ànim il·lícit de lucre o negligència, de les normes reguladores de la prestació ortoprotètica de la Conselleria de Sanitat, siga quin siga el seu rang legal.
2. Són infraccions greus:
a) Negar l'entrada o la permanència dels inspectors sanitaris de la Conselleria de Sanitat, ben acreditats, en qualsevol lloc on elaboren, fabriquen, distribuïsquen o adapten productes ortoprotètics o qualsevol altra acció o omissió que obstaculitze, retarde o impedisca l'exercici de l'actuació inspectora.
b) La desatenció o el tracte incorrecte als usuaris del Sistema Nacional de Salut que origine un perjuí assistencial a la persona interessada.
c) La negativa a adaptar una prescripció oficial de material ortoprotètic sense cap causa justificada.
d) Qualsevol acte o omissió encaminat a coartar la llibertat del pacient en l'elecció de l'establiment d'ortopèdia.
e) L'existència injustificada en l'establiment d'ortopèdia de prescripcions oficials de material ortoprotètic en blanc o firmades sense especificar la prescripció.
f) La substitució de l'adaptació de productes ortopèdics prescrits per altres de la mateixa índole el canvi dels quals no estiga autoritzat.
g) La percepció de quantitats diferents de les establides legalment per la Conselleria de Sanitat com a aportació de l'usuari en el pagament de la prestació ortoprotètica, o l'acceptació de prescripcions oficials com a substitutives de l'aportació quan la quantia del lucre resultant per a l'establiment d'ortopèdia siga igual o inferior a 600 euros.
h) La defraudació a la Conselleria de Sanitat, a través de la facturació i el cobrament de prescripcions oficials, siga quin siga el seu grau d'execució, quan la quantia del perjuí ocasionat, o que es tenia intenció d'ocasionar, siga igual o inferior a 600 euros.
3. Són infraccions molt greus:
a) La substitució de la dispensació de productes ortopèdics prescrits per productes o articles d'una altra índole, o per diners.
b) La percepció de quantitats diferents de les establides legalment per la Conselleria de Sanitat com a aportació de l'usuari en el pagament de la prestació ortoprotètica o l'acceptació de prescripcions oficials com a substitutives de l'aportació quan la quantia del lucre resultant per a l'establiment d'ortopèdia siga superior a 600 euros.
c) La defraudació a la Conselleria de Sanitat, a través de la facturació i el cobrament de prescripcions oficials, siga quin siga el seu grau d'execució, quan la quantia del perjuí ocasionat, o que es tenia intenció d'ocasionar, siga superior a 600 euros.
Article 31. Graduació de les sancions
Les infraccions allistades en l'article anterior s'han de graduar, quant a la sanció corresponent, en una graduació de mínim, mitjà i màxim a cada nivell d'infracció, segons la negligència i intencionalitat del subjecte infractor, frau o connivència, incompliment de les advertències prèvies, reincidència, xifra de negocis de l'empresa, nombre de persones afectades, perjuí causat, beneficis obtinguts a causa de la infracció, grau de permanència i transitorietat dels riscos per a la salut, gravetat de l'alteració sanitària i social produïda, generalització de la infracció i qualsevol altra circumstància objectiva o subjectiva que puga incidir en el grau de recriminabilitat de la conducta o en el de la culpabilitat de l'imputat, en un sentit atenuant o agreujant.
Article 32. Incompliment
L'incompliment del que establix este decret té les conseqüències que preveuen l'article 59 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, i la resta de la normativa que s'aplica.
Article 33. Procediment sancionador
El procediment sancionador s'ha d'ajustar al que disposa el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, que va aprovar el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.
Article 34. Absència de caràcter de sanció
No tenen caràcter de sanció la clausura o el tancament d'establiments, instal·lacions o servicis que no compten amb les autoritzacions prèvies o registres sanitaris preceptius, o la suspensió del funcionament, fins que s'esmenen els defectes o es complisquen els requisits exigits per raons de sanitat, higiene o seguretat.
Disposicions transitòries
Primera. Prestació ortoprotètica externa
Fins al desplegament d'este decret en relació amb la prestació ortoprotètica externa, es mantenen vigents les condicions que preveu l'Orde de la Conselleria de 4 d'agost de 2000, per la qual establix les condicions per a l'execució de la prestació ortoprotètica dels productes inclosos en l'article 108 del Text Refós de la Llei General de Seguretat Social (Decret 2065/1974, de 30 de maig), a través dels establiments d'adaptació d'estos productes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Segona. Prestació ortoprotètica interna
Fins al desplegament i l'aplicació d'este decret en relació amb la prestació ortoprotètica interna i, més concretament, fins que a través de la Central de Compres de Béns i Servicis es vagen fent concursos de productes implantables inclosos en la cartera de la prestació ortoprotètica interna, es mantenen vigents les condicions que hi ha en l'actualitat com resultat de l'aplicació de l'Orde de la Conselleria de 17 de febrer de 1997, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual regula l'adquisició d'implants quirúrgics a través de la Direcció General del Servici Valencià de Salut.
Disposició derogatòria
Única. Derogació normativa
Queden derogades les ordes de la conselleria de 17 de febrer de 1997 i de 4 d'agost de 2000, que regulen l'adquisició d'implants i la prestació ortoprotètica externa, respectivament.
Disposició final
Única. Entrada en vigor
Este decret entra en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 30 d'abril de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET
ANNEX I
1. Pròtesis externes
06 18 Pròtesi de membre superior (No es consideren incloses les pròtesis de membre superior mioelèctriques, excepte en el cas les d'amputació bilateral del membre superior).
06 18 03 Pròtesis parcials de mà, incloses les pròtesis de dit
06 18 03 000 Pròtesi per a amputació parcial de mà, inclòs el polze
06 18 03 100 Pròtesi per a amputació parcial de mà i de diversos dits (exclòs el polze)
06 18 03 200 Pròtesi no funcional per a amputació de mà
06 18 06 Pròtesi de desarticulació de puny
06 18 06 000 Pròtesi passiva de desarticulació de puny amb encaixament infracondilar d'avantbraç i mà
06 18 06 001 Pròtesi passiva de desarticulació de puny amb encaixament supracondilar d'avantbraç i mà
06 18 06 100 Pròtesi funcional de desarticulació de puny amb encaixament infracondilar d'avantbraç i terminal a elecció
06 18 06 101 Pròtesi funcional de desarticulació de puny amb encaixament supracondilar d'avantbraç i terminal a elecció
06 18 06 200 Pròtesi elèctrica de desarticulació de puny amb encaixament infracondilar d'avantbraç, puny i terminal a elecció
06 18 06 201 Pròtesi elèctrica de desarticulació de puny amb encaixament supracondilar d'avantbraç, puny i terminal a elecció
06 18 09 Pròtesi transradial (per davall del colze)
06 18 09 000 Pròtesi passiva transradial amb encaixament infracondilar, estructura endoesquelètica, puny i mà
06 18 09 001 Pròtesi passiva transradial amb encaixament supracondilar, estructura endosquelètica, puny i mà
06 18 09 010 Pròtesi passiva transradial amb encaixament infracondilar, estructura exoesquelètica, puny i mà
06 18 09 011 Pròtesi passiva transradial amb encaixament supracondilar, estructura exoesquelètica, puny i mà
06 18 09 100 Pròtesi funcional transradial amb encaixament infracondilar, estructura exoesquelètica, puny i terminal a elecció
06 18 09 101 Pròtesi funcional transradial amb encaixament supracondilar, estructura exoesquelètica, puny i terminal a elecció
06 18 09 200 Pròtesi elèctrica transradial amb encaixament infracondilar, estructura exoesquelètica, puny i terminal a elecció
06 18 09 201 Pròtesi elèctrica transradial amb encaixament supracondilar, estructura exoesquelètica, puny i terminal a elecció
06 18 12 Pròtesi de desarticulació de colze
06 18 12 000 Pròtesi passiva de desarticulació de colze amb encaixament, estructura endoesquelètica, colze de desarticulació, puny i mà
06 18 12 001 Pròtesi passiva de desarticulació de colze amb encaixament, estructura exoesquelètica, colze de desarticulació, puny i mà
06 18 12 100 Pròtesi funcional de desarticulació de colze amb encaixament, estructura exoesquelètica, colze de desarticulació, puny i terminal a elecció
06 18 12 200 Pròtesi elèctrica de desarticulació de colze amb encaixament, estructura exoesquelètica, colze de desarticulació, puny i terminal a elecció

06 18 15 Pròtesi transhumeral (per damunt del colze)
06 18 15 000 Pròtesi passiva transhumeral amb encaixament, estructura endoesquelètica, suspensió, colze, puny i mà
06 18 15 001 Pròtesi passiva transhumeral amb encaixament, estructura exoesquelètica, suspensió, colze, puny i mà
06 18 15 100 Pròtesi funcional transhumeral amb encaixament, estructura exoesquelètica, suspensió, colze, puny i terminal a elecció
06 18 15 200 Pròtesi elèctrica transhumeral amb encaixament, estructura exoesquelètica, suspensió, colze, puny i terminal a elecció
06 18 18 Pròtesi de desarticulació del muscle (PDM)
06 18 18 000 Pròtesi passiva de desarticulació del muscle amb encaixament, estructura endoesquelètica, suspensió, muscle, colze, puny i mà
06 18 18 001 Pròtesi passiva de desarticulació del muscle amb encaixament, estructura exoesquelètica, suspensió, muscle, colze, puny i mà
06 18 18 100 Pròtesi funcional de desarticulació del muscle amb encaixament, estructura exoesquelètica, suspensió, muscle, colze, puny i terminal a elecció
06 18 18 200 Pròtesi elèctrica de desarticulació del muscle amb encaixament, estructura exoesquelètica, suspensió, muscle, colze, puny i terminal a elecció
06 18 21 Pròtesi d'amputació del quart superior (interescapulotoràciques) (PAQS)
06 18 21 000 Pròtesi passiva interescapulotoràcica amb encaixament, estructura endoesquelètica, suspensió, muscle, colze, puny i mà
06 18 21 001 Pròtesi passiva interescapulotoràcica amb encaixament, estructura exoesquelètica, suspensió, muscle, colze, puny i mà
06 18 21 100 Pròtesi funcional interescapulotoràcica amb encaixament, estructura exoesquelètica, suspensió, muscle, colze, puny i terminal a elecció
06 18 21 200 Pròtesi elèctrica interescapulotoràcica amb encaixament, estructura exoesquelètica, suspensió, muscle, colze, puny i terminal a elecció
06 18 24 Pròtesi de mà
06 18 24 000 Pròtesi de mà passiva
06 18 24 100 Pròtesi de mà funcional
06 18 24 200 Pròtesi de mà elèctrica
06 18 27 Pinces i dispositius funcionals
06 18 27 000 Pinça funcional
06 18 27 100 Pinça elèctrica
06 18 30 Articulacions de puny
06 18 30 000 Articulació de puny per a terminal passiu
06 18 30 100 Articulació de puny per a terminal funcional
06 18 30 200 Articulació de puny per a terminal elèctric
06 18 33 Articulacions de colze
06 18 33 000 Articulació de colze passiva
06 18 33 100 Articulació de colze funcional
06 18 33 200 Articulació de colze elèctrica
06 18 36 Articulacions de muscle
06 18 36 000 Articulació de muscle
06 24 Pròtesi de membre inferior
06 24 03 Pròtesis parcials de peu, incloses pròtesis de dits
06 24 03 000 Pròtesi per a amputació parcial o total de dits del peu
06 24 03 100 Pròtesi per a amputació transmetatarsiana o de desarticulació de Lisfranc
06 24 03 200 Pròtesi per a l'amputació de Chopart
06 24 03 300 Pròtesi per a l'amputació de Pirogoff
06 24 06 Pròtesis de desarticulació del turmell
06 24 06 000 Pròtesi de desarticulació del turmell tipus Syme
06 24 09 Pròtesis transtibials (per davall del genoll)
24 09 000 Pròtesi transtibial amb encaixament PTB, estructura endoesquelètica, suspensió i peu
06 24 09 001 Pròtesi transtibial amb encaixament PTB, estructura exoesquelètica, suspensió i peu
06 24 09 100 Pròtesi transtibial amb encaixament PTES, estructura endoesquelètica i peu
06 24 09 101 Pròtesi transtibial amb encaixament PTES, estructura exoesquelètica i peu
06 24 09 200 Pròtesi transtibial amb encaixament KBM, estructura endoesquelètica i peu
06 24 09 201 Pròtesi transtibial amb encaixament KBM, estructura exoesquelètica i peu
06 24 09 300 Pròtesi transtibial amb encaixament 3S, estructura endoesquelètica i peu
06 24 09 301 Pròtesi transtibial amb encaixament 3S, estructura exoesquelètica i peu
06 24 12 Pròtesis de desarticulació de genoll
06 24 12 000 Pròtesi de desarticulació de genoll amb suport distal, estructura endoesquelètica, genoll i peu
06 24 12 001 Pròtesi de desarticulació de genoll amb suport distal, estructura exoesquelètica, genoll i peu
06 24 12 100 Pròtesi de desarticulació de genoll amb suport isquiàtic, estructura endoesquelètica, genoll i peu
06 24 12 101 Pròtesi de desarticulació de genoll amb suport isquiàtic, estructura exoesquelètica, genoll i peu
06 24 15 Pròtesis transfemorals (per damunt del genoll)
06 24 15 000 Pròtesi transfemoral amb encaixament quadrangular laminada o termoconformat al buit, estructura endoesquelètica, genoll i peu
06 24 15 001 Pròtesi transfemoral amb encaixament quadrangular laminada o termoconformat al buit, estructura exoesquelètica, genoll i peu
06 24 15 100 Pròtesi transfemoral amb encaixament quadrangular ISNY, estructura endoesquelètica, genoll i peu
06 24 15 101 Pròtesi transfemoral amb encaixament quadrangular ISNY, estructura exoesquelètica, genoll i peu
06 24 15 200 Pròtesi transfemoral amb encaixament CAT-CAM, estructura endoesquelètica, genoll i peu
06 24 15 201 Pròtesi transfemoral amb encaixament CAT-CAM, estructura exoesquelètica, genoll i peu
06 24 15 300 Pròtesi transfemoral amb encaixament de contacte total de silicona, estructura endoesquelètica, genoll i peu
06 24 15 301 Pròtesi transfemoral amb encaixament de contacte total de silicona, estructura exoesquelètica, genoll i peu
06 24 18 Pròtesis de desarticulació de maluc
06 24 18 000 Pròtesi de desarticulació de maluc amb encaixament pelvià laminat termoconformat al buit, estructura endoesquelètica, maluc, genoll i peu
06 24 21 Pròtesis d'hemipelvectomia
06 24 21 000 Pròtesi d'hemipelvectomia amb encaixament pelvià laminat o termoconformat al buit, estructura endoesquelètica, maluc, genoll i peu
06 24 27 Peus protètics, excepte peus de "gran emmagatzemament d'energia" i semblants
06 24 27 000 Peu no articulat
06 24 27 100 Peu articulat
06 24 27 200 Peu dinàmic
06 24 30 Rotatius
06 24 30 000 Rotatiu
06 24 33 Articulacions de genoll
06 24 33 000 Articulació de genoll monocèntrica
06 24 33 100 Articulació de genoll policèntrica
06 24 33 200 Articulació de genoll amb control pneumàtic
06 24 33 300 Articulació de genoll amb control hidràulic
06 24 33 400 Articulació de genoll per barres externes
06 24 33 500 Articulació de genoll per a desarticulació
06 24 36 Articulacions de maluc
06 24 36 000 Articulació de maluc endoesquelètica
06 24 39 Encaixaments tibials
06 24 39 000 encaixament tibial
06 24 42 Encaixiaments femorals
06 24 42 000 Encaixament femoral
06 24 48 Pròtesis provisionals per a mobilització primerenca en amputació de membre inferior
06 24 48 000 Pròtesi provisional de desarticulació de turmell
06 24 48 100 Pròtesi provisional per a amputació de tíbia
06 24 48 200 Pròtesi provisional de desarticulació de genoll
06 24 48 300 Pròtesi provisional per a amputació femoral
06 24 48 400 Pròtesi provisional de desarticulació de maluc
06 90 Ortopròtesis per a agenesi
06 90 00 Ortopròtesis per a agenesis
06 90 00 000 Ortopròtesi per a agenesi de membre superior
06 90 00 100 Ortopròtesi per a agenesi de membre inferior
06 30 Pròtesis diferents de les pròtesis de membres
06 30 18 Pròtesi de mamella (no s'hi considera inclòs el subjectador postoperatori).
06 30 18 000 Pròtesi de mamella exògena, en silicona sòlida, amb funda
06 30 30 Pròtesi de restauració facial, incloses les de nas i/o els pavellons auriculars i/o globus oculars en casos de traumatisme, malaltia o malformació congènita
06 30 30 000 Pròtesi ocular a mida
06 30 30 001 Pròtesi esclerocorneal a mida
06 30 30 002 Pròtesi de restauració d'òrbita a mida
06 30 30 003 Pròtesi corneal a mida
06 30 30 100 Pavelló auricular a mida
06 30 30 200 Pròtesi de restauració del nas a mida
06 30 33 Pròtesi del paladar per a malformacions congènites, traumatismes i processos oncològics del paladar
06 30 33 000 Pròtesi del paladar
06 30 03 Pròtesis capil·lars per a pacients menors de 18 anys, afectes d'alopècia secundària al tractament oncològic. Només poden ser prescrites pels servicis d'oncologia hospitalaris degudament acreditats.
06 30 89 Ortesi cranial a mida per a pacients menors d'1 any, afectes de plagiocefàlia. Només poden ser prescrites per servicis de neurocirurgia pediàtrica.
21 03 Ajudes òptiques
21 03 03 Ulleres per a pacients de fins a 6 anys, nascuts amb posterioritat a l'1 de gener de 2006, la refracció prescrita dels quals hauria de superar una diòptria d'equivalent esfèric en almenys un ull. La prescripció l'ha de fer un facultatiu oftalmòleg del sistema públic.
21 45 Ajudes per a l'audició per a pacients hipoacústics, de zero a setze anys d'edat, afectats d'hipoacúsia bilateral neurosensorial, transmissiva o mixta, permanent, no susceptible d'altres tractaments, amb una pèrdua d'audició superior a 40 dB en la millor de les orelles (valor obtingut amitjanant les freqüències de 500, 1.000 i 2.000 Hz).
Les administracions sanitàries competents vincularan el finançament dels audiòfons i dels motles adaptadors a programes de detecció precoç, tractament complet i seguiment de la hipoacúsia.
21 45 00 Audiòfons
21 45 00 000 Audiòfon
21 45 90 Motles adaptadors per a audiòfons
21 45 90 000 Motle adaptador per a audiòfon
2. Cadires de rodes
12 21 Cadires de rodes (no s'hi consideren incloses les cadires de rodes manuals amb rodes grans davanteres maniobrades pels dos braços, les cadires de rodes propulsades amb el peu, les cadires de rodes de fibra de carboni i/o titani i les cadires de rodes amb motor, excepte les incloses en el grup 12 21 27).
12 21 00 Cadires de rodes manuals
12 21 00 000 Cadira de rodes manual no autopropulsable no plegable o rígida
12 21 00 010 Cadira de rodes manual no autopropulsable plegable
112 21 00 011 Cadira de rodes manual no autopropulsable plegable per a alteracions funcionals infantils
12 21 00 100 Cadira de rodes manual autopropulsable no plegable o rígida
12 21 00 110 Cadira de rodes manual autopropulsable plegable
12 21 27 Cadires de rodes amb motor elèctric i direcció elèctrica
12 21 27 000 Cadira de rodes elèctrica
12 24 Accessoris per a cadires de rodes
12 24 15 Taules o safates portàtils
12 24 15 000 Safata desmuntable especial
12 24 18 Frens
12 24 18 000 Fre
12 24 21 Pneumàtics i rodes
12 24 21 000 Roda davantera o xicoteta
12 24 21 001 Roda posterior gran
12 24 24 Bateries
12 24 24 000 Bateria per a cadira de rodes elèctrica
12 24 89 Altres accessoris per a cadires de rodes
12 24 89 000 Suports posturals per a la cadira de rodes, inclosos tacs i corretges
12 24 89 001 Reposacaps
12 24 89 002 Doble cércol per a autopropulsió amb un sol braç
12 24 90 Recanvis i components per a cadires de rodes
12 24 90 000 Reposabraços
12 24 90 001 Estrep
12 24 90 002 Xassís
12 24 90 003 Seient-respatler postural a mida
12 24 90 004 Seient-respatler postural modular
12 24 90 089 Altres recanvis
3. Ortesis (no s'hi consideren incloses les ortesis elaborades en fibra de carboni)
06 03 Ortesis de columna vertebral (no s'hi consideren incloses les faixes preventives)
06 03 06 Ortesis lumbosacres (aportació de l'usuari: 30 euros)
06 03 06 000 Ortesi lumbosacra semirrígida
06 03 06 100 Ortesi lumbosacra rígida, estàndard
06 03 06 101 Ortesi lumbosacra tipus Knight
06 03 06 110 Ortesi lumbosacra rígida, a mida
06 03 09 Ortesis toracolumbosacres (dorsolumbars) (aportació de l'usuari: 30 euros)
06 03 09 000 Ortesi toraco-lumbar semirrígida
06 03 09 020 Ortesi per a pectus carinatum o tòrax en quilla
06 03 09 100 Ortesi toracolumbar rígida per a immobilització
06 03 09 101 Ortesi toracolumbar tipus Taylor, estàndard
06 03 09 110 Ortesi toracolumbar rígida per a cifolordosi
06 03 09 120 Cotilla de Stagnara o Lyones
06 03 09 121 Cotilla de Michel
06 03 09 122 Cotilla de Cheneau
06 03 09 123 Cotilla de Boston
06 03 09 124 Ortesi d'inclinació lateral d'ús nocturn
06 03 09 125 Ortesi de Kallabis
06 03 09 200 Ortesi d'hiperextensió de Jewett
06 03 09 300 Llit postural de Dennis-Brown
06 03 09 310 Llit postural a mida
06 03 12 Ortesis cervicals (aportació de l'usuari: 30 euros)
06 03 12 000 Ortesi cervical amb suport occipital i mentonià
06 03 15 Ortesis cervicotoràciques (aportació de l'usuari: 30 euros)
06 03 15 000 Ortesi cervical tipus Somy
06 03 15 100 Minerva llarga sobre motle
06 03 15 110 Minerva llarga prefabricada
06 03 15 200 Jupetí per a hàl·lux
06 03 18 Ortesis cervicotoracolumbosacres (aportació de l'usuari: 30 euros)
06 03 18 000 Cotilla de Milwaukee amb cistella pelviana en cuiro
06 03 18 001 Cotilla de Milwaukee amb cistella pelviana en termoplàstic
06 03 18 100 Supraestructura
06 03 18 200 Cistella pelviana en cuiro
06 03 18 201 Cistella pelviana en termoplàstic
06 06 Ortesis de membre superior
06 06 03 Ortesi de dit (aportació de l'usuari: 12 euros)
06 06 03 000 Fèrula passiva per a dit polze
06 06 03 010 Fèrula passiva per a dit
06 06 03 100 Fèrula activa per a dit polze
06 06 03 110 Fèrula activa extensora per a dit
06 06 06 Ortesis de mà (aportació de l'usuari: 12 euros)
06 06 06 000 Fèrula passiva per a mantindre les articulacions metacarpofalàngiques en una posició determinada
06 06 06 100 Fèrula activa extensora d'articulacions metacarpofalàngiques
06 06 06 110 Fèrula activa flexora d'articulacions metacarpofalàngiques
06 06 06 120 Fèrula activa flexora d'articulacions metacarpofalàngiques i additament extensor de dit/s
06 06 06 130 Fèrula activa extensora d'articulacions metacarpofalàngiques i additament extensor/abductor de polze
06 06 06 131 Fèrula activa flexora d'articulacions metacarpofalàngiques i additament extensor/abductor de polze
06 06 12 Ortesis de puny i mà (aportació de l'usuari: 30 euros)
06 06 12 000 Ortesi passiva de puny
06 06 12 100 Ortesi activa de puny
06 06 12 110 Ortesi activa flexora de les articulacions metacarpofalàngiques amb estabilització de l'articulació del puny
06 06 12 111 Ortesi activa extensora de les articulacions metacarpofalàngiques amb estabilització de l'articulació del puny
06 06 13 Ortesis de puny, mà i dits (aportació de l'usuari: 30 euros)
06 06 13 000 Fèrula passiva de puny, mà i dit/s
06 06 13 100 Fèrula activa extensora d'articulacions metacarpofalàngiques i additament extensor de dit/s
06 06 13 101 Fèrula activa flexora d'articulacions metacarpofalàngiques i additament flexor de dit/s
06 06 13 102 Fèrula activa flexora d'articulacions metacarpofalàngiques i additament extensor de dit/s
06 06 15 Ortesis de colze (aportació de l'usuari: 30 euros)
06 06 15 000 Fèrula passiva d'avantbraç
06 06 15 010 Fèrula passiva de colze sense articulació
06 06 15 100 Fèrula activa de colze amb articulació
06 06 15 200 Sistema de control de colze per mitjà de tensor longitudinal
06 06 24 Ortesis de muscle i colze (aportació de l'usuari: 30 euros)
06 06 24 000 Fèrula passiva de braç
06 06 27 Ortesis de muscle, colze i puny (aportació de l'usuari: 30 euros)
06 06 27 000 Fèrula passiva de muscle, colze i puny, sense articulació
06 06 27 010 Fèrula per a paràlisi del plexe braquial, obstètrica o infantil, a mida
06 06 27 100 Fèrula de muscle, colze i puny, amb articulacions
06 06 27 110 Fèrula per a paràlisi del plexe braquial de l'adult
06 06 36 Articulacions de colze (aportació de l'usuari: 0 euros)
06 06 36 000 Articulació de colze monocèntrica (parell)
06 06 36 001 Articulació de colze tipus caragol sense fi
06 06 36 002 Articulació de colze tipus cremallera o roda dentada
06 06 36 003 Sistema de control de colze per mitjà de semicercle graduable
06 12 Ortesis de membre inferior (no s'hi consideren incloses les ortesis de peu ni les genolleres en teixit elàstic sense fleixos)
06 12 06 Ortesis de turmell i peu (tibials) (aportació de l'usuari: 30 euros)
06 12 06 000 Fèrula posterior passiva tibial
06 12 06 001 Fèrula postural antidecúbit de taló
06 12 06 002 Fèrula de Dennis-Brown
06 12 06 005 Botí multiarticulat
06 12 06 010 Ortesi per a immobilització de l'articulació tibiotarsiana
06 12 06 020 Polaina des del turmell fins davall del genoll
06 12 06 100 Fèrula posterior antiequí dinàmica
06 12 06 101 Fèrula posterior antiequí, Rancho Los Amigos
06 12 06 110 Ortesi funcional tipus PTB (PATEL·LAR Tendon Bearing)
06 12 06 111 Ortesi tibial de marxa en descàrrega amb sola de balancí
06 12 06 112 Ortesi de control mediolateral de l'articulació tibio-tarsiana
06 12 06 113 Ortesi de control mediolateral de l'articulació del turmell
06 12 06 114 Ortesi dinàmica per a lligaments laterals del turmell
06 12 06 120 Bitutor curt
06 12 06 122 Bitutor de Klenzack
06 12 06 123 Ortesi dinàmica antiequí
06 12 06 124 Ortesi per a la descàrrega del peu, amb suport de tendó rotulià
06 12 06 200 Botí de cuiro emmotlat amb articulació en turmell
06 12 09 Ortesis de genoll (aportació de l'usuari: 30 euros)
06 12 09 000 Ortesi passiva per a la immobilització del genoll
06 12 09 001 Ortesi de genoll articulat per a estabilitat mediolateral i control de la flexoextensió, amb articulació de tancament d'anelles
06 12 09 100 Ortesi per al control del genoll
06 12 09 101 Ortesi per a l'extensió assistida del genoll, amb articulació de genoll lliure
06 12 09 102 Ortesi per a la flexió o extensió progressiva del genoll, per mitjà de caragol sense fi
06 12 09 103 Ortesi per a la flexió o extensió progressiva del genoll, per mitjà de semicercle graduable a voluntat
06 12 09 104 Suport anatòmic per a l'articulació del genoll, amb rodet rotulià de compressió intermitent
06 12 12 Ortesi de genoll, turmell i peu (femorals) (aportació de l'usuari: 30 euros)
06 12 12 000 Fèrula amb forma de cua de sirena
06 12 12 001 Polaina de peu a cuixa
06 12 12 003 Ortesi de valva posterior de cuixa i cama rígida
06 12 12 010 Fèrula d'abducció
06 12 12 011 Cuixera conformada en termoplàstic
06 12 12 100 Ortesi estabilitzadora de genoll
06 12 12 101 Ortesi correctora dinàmica genuvalg o genuvar
06 12 12 110 Ortesi de Grenier
06 12 12 111 Ortesi femoral QTB (quadriteral thigh bearing)
06 12 15 Ortesis de maluc, incloses ortesis d'abducció (aportació de l'usuari: 30 euros)
06 12 15 000 Ortesis d'immobilització de maluc sense articulació
06 12 15 001 Ortesi per a la displàsia congènita de maluc (coixí o coixinet de Frejka/ ortesi de Mignon)
06 12 15 002 Ortesi per a la displàsia congènita de maluc (fèrula de Von Rosen)
06 12 15 004 Ortesi per a la displàsia congènita de maluc (arnés de Pavlik)
06 12 15 005 Ortesi modular immobilitzadora de maluc
06 12 15 100 Ortesi d'Atlanta (o de l'Hospital Scottish Rite en Atlanta)
06 12 18 Ortesis de maluc, genoll, turmell i peu (aportació de l'usuari: 30 euros)
06 12 18 000 Bitutor femoral metàl·lic, amb articulació de genoll de tancament d'anelles
06 12 18 001 Bitutor femoral metàl·lic, amb articulació de genoll de tancament suís
06 12 18 002 Bitutor femoral metàl·lic, amb encaixament quadrangular i articulació de genoll de tancament d'anelles.
06 12 18 003 Bitutor femoral metàl·lic, amb encaixament quadrangular i articulació de genoll de tancament suís
06 12 18 004 Ortesi femoral TPV
06 12 18 005 Fèrula de Thomas articulada
06 12 18 006 Ortesi femoral d'abducció en acer de Tachdjian
06 12 18 007 Dispositiu estabilitzador i reciprocador adaptat a ortesi de marxa bilateral
06 12 18 010 Bitutor femoral metàl·lic, amb articulació de genoll, articulació de maluc i cinturó pelvià
06 12 18 011 Bitutor femoral metàl·lic, amb encaixament quadrangular, articulació de genoll de tancament d'anelles, articulació de maluc i cinturó pelvià
06 12 18 012 Bitutor femoral metàl·lic, amb encaixament quadrangular, articulació de genoll de tancament suís, articulació de maluc i cinturó pelvià
06 12 18 013 Ortesi desrotativa femoral (Twister)
06 12 18 020 Bitutor femoral metàl·lic, amb articulació de genoll de tancament d'anelles, articulació de maluc i cotilla pelviana
06 12 18 021 Bitutor femoral metàl·lic, amb articulació de genoll de tancament suís, articulació de maluc i cotilla pelviana
06 12 18 100 Cinturó pelvià per a ortesi de membre inferior
06 1 218 101 Barra per a ortesi de membre inferior
06 12 18 102 Estrep de membre inferior
06 12 21 Articulacions de turmell (aportació de l'usuari: 0 euros)
06 12 21 000 Articulació de turmell
06 12 24 Articulacions de genoll (aportació de l'usuari: 0 euros)
06 12 24 000 Articulació de genoll lliure
06 12 24 001 Articulació de genoll lliure amb eix retardat
06 12 24 002 Articulació de genoll amb tancament d'anelles
06 12 24 003 Articulació de genoll amb tancament suís
06 12 24 004 Articulació de genoll policèntrica
06 12 27 Articulacions de maluc (aportació de l'usuari: 0 euros)
06 12 27 000 Articulació de maluc lliure
06 12 27 001 Articulació de maluc lliure amb moviment d'abducció
06 12 27 002 Articulació de maluc lliure de polipropilé
06 12 27 003 Articulació de maluc amb tancament d'anelles
06 12 27 004 Articulació de maluc amb tancament d'anelles i moviment d'abducció
06 12 27 005 Articulació amb tancament suís (o ocult)
06 33 Calçats ortopèdics
06 33 90 Calçats ortopèdics per a grans deformitats (aportació de l'usuari: 36 euros)
06 33 90 000 Calçat de Plastazote o semblant (parell)
06 33 90 001 Calçat a mida
4. Ortopròtesis especials
12 03 Ajudes per a caminar manejades per un braç
12 03 06 Crosses de colze amb suport d'avantbraç (aportació de l'usuari: 12 euros)
12 03 06 000 Crossa amb suport d'avantbraç (unitat)
12 03 06 001 Crossa amb suport d'avantbraç, amb abraçadora basculant (unitat)
12 03 09 Crosses de colze amb suport en avantbraç (aportació de l'usuari: 12 euros)
12 03 09 000 Crossa amb suport en avantbraç i empunyadura anatòmica (unitat)
12 03 16 Crosses amb tres o més potes (aportació de l'usuari: 12 euros)
12 03 16 000 Crossa amb tres o més potes
12 06 Ajudes per a caminar manejades pels dos braços
12 06 00 Caminadors (aportació de l'usuari: 30 euros)
12 06 00 000 Caminador fix
12 06 00 001 Caminador articulat
04 06 Ajudes per a la teràpia circulatòria
04 06 06 Peces de compressió per a braços, cames, i altres parts del cos per a cremats, limfoedemes de membres superiors, limfoedemes greus de membres inferiors i grans queloides (aportació de l'usuari: 30 euros)
04 06 06 000 Suport de coll
04 06 06 001 Suport per al mentó
04 06 06 002 Suport de coll i mentó
04 06 06 010 Màscara oberta
04 06 06 011 Màscara amb banda labial
04 06 06 012 Màscara amb banda labial, nas i boca
04 06 06 013 Màscara de termoplàstic
04 06 06 100 Tronc sense mànegues
04 06 06 101 Tronc amb mànegues curtes
04 06 06 102 Tronc amb mànegues llargues
04 06 06 110 Camiseta sense mànegues
04 06 06 111 Camiseta amb mànegues curtes
04 06 06 112 Camiseta amb mànegues llargues
04 06 06 200 Mànega
04 06 06 201 Mànega amb guantellet
04 06 06 202 Mànega comprenent el muscle
04 06 06 203 Mànega comprenent el muscle amb guantellet
04 06 06 210 Guant amb protecció distal
04 06 06 211 Guant sense protecció distal
04 06 06 212 Guant fins al colze
04 06 06 300 Calça fins al genoll, a mida
04 06 06 301 Calça sencera, a mida
04 06 06 302 Pantis a mida
04 06 06 310 Calçó de camal curt
04 06 06 311 Pantaló
04 06 06 320 Turmellera a mida
04 33 Ajudes per a la prevenció de les úlceres per pressió (ajudes antidecúbits)
04 33 00 Coixins per a previndre les úlceres per pressió per a pacients lesionats medul·lars (aportació de l'usuari: 30 euros)
04 33 00 000 Coixí antiescares de silicona
04 33 00 001 Coixí antiescares de flotació líquida
04 33 00 002 Coixí antiescares de flotació per aire o de fluid
04 48 Equipament per a l'entrenament del moviment, la força i l'equilibri per a pacients lesionats medul·lars, paràlisi cerebral, traumatismes cranioencefàlics, mielomeningocele, distròfies musculars progressives i malalties neurodegeneratives.
04 48 06 Aparells de bipedestació (aportació de l'usuari: 30 euros)
04 48 06 000 Parapòdium
04 48 21 Plans inclinables (aportació de l'usuari: 30 euros)
04 48 21 000 Pla inclinable
18 12 Llits
18 12 18 Matalafs i sobrematalafs antiescares

ANEXO I
1. Prótesis externas
06 18 Prótesis de miembro superior (No se consideran incluidas las prótesis de miembro superior mioeléctricas salvo en el caso de amputación bilateral del miembro superior).
06 18 03 Prótesis parciales de mano, incluyendo las prótesis de dedo
06 18 03 000 Prótesis para amputación parcial de mano, incluido el pulgar
06 18 03 100 Prótesis para amputación parcial de mano y de varios dedos (excluido el pulgar)
06 18 03 200 Prótesis no funcional para amputación de mano
06 18 06 Prótesis de desarticulación de muñeca
06 18 06 000 Prótesis pasiva de desarticulación de muñeca con encaje infracondilar de antebrazo y mano
06 18 06 001 Prótesis pasiva de desarticulación de muñeca con encaje supracondilar de antebrazo y mano
06 18 06 100 Prótesis funcional de desarticulación de muñeca con encaje infracondilar de antebrazo y terminal a elección
06 18 06 101 Prótesis funcional de desarticulación de muñeca con encaje supracondilar de antebrazo y terminal a elección
06 18 06 200 Prótesis eléctrica de desarticulación de muñeca con encaje infracondilar de antebrazo, muñeca y terminal a elección
06 18 06 201 Prótesis eléctrica de desarticulación de muñeca con encaje supracondilar de antebrazo, muñeca y terminal a elección
06 18 09 Prótesis transradial (por debajo del codo)
06 18 09 000 Prótesis pasiva transradial con encaje infracondilar, estructura endoesquelética, muñeca y mano
06 18 09 001 Prótesis pasiva transradial con encaje supracondilar, estructura endosquelética, muñeca y mano
06 18 09 010 Prótesis pasiva transradial con encaje infracondilar, estructura exoesquelética, muñeca y mano
06 18 09 011 Prótesis pasiva transradial con encaje supracondilar, estructura exoesquelética, muñeca y mano
06 18 09 100 Prótesis funcional transradial con encaje infracondilar, estructura exoesquelética, muñeca y terminal a elección
06 18 09 101 Prótesis funcional transradial con encaje supracondilar, estructura exoesquelética, muñeca y terminal a elección
06 18 09 200 Prótesis eléctrica transradial con encaje infracondilar, estructura exoesquelética, muñeca y terminal a elección
06 18 09 201 Prótesis eléctrica transradial con encaje supracondilar, estructura exoesquelética, muñeca y terminal a elección
06 18 12 Prótesis de desarticulación de codo
06 18 12 000 Prótesis pasiva de desarticulación de codo con encaje, estructura endoesquelética, codo de desarticulación, muñeca y mano
06 18 12 001 Prótesis pasiva de desarticulación de codo con encaje, estructura exoesquelética, codo de desarticulación, muñeca y mano
06 18 12 100 Prótesis funcional de desarticulación de codo con encaje, estructura exoesquelética, codo de desarticulación, muñeca y terminal a elección
06 18 12 200 Prótesis eléctrica de desarticulación de codo con encaje, estructura exoesquelética, codo de desarticulación, muñeca y terminal a elección
06 18 15 Prótesis transhumeral (por encima del codo)
06 18 15 000 Prótesis pasiva transhumeral con encaje, estructura endoesquelética, suspensión, codo, muñeca y mano
06 18 15 001 Prótesis pasiva transhumeral con encaje, estructura exoesquelética, suspensión, codo, muñeca y mano
06 18 15 100 Prótesis funcional transhumeral con encaje, estructura exoesquelética, suspensión, codo, muñeca y terminal a elección
06 18 15 200 Prótesis eléctrica transhumeral con encaje, estructura exoesquelética, suspensión, codo, muñeca y terminal a elección
06 18 18 Prótesis de desarticulación del hombro (PDH)
06 18 18 000 Prótesis pasiva de desarticulación del hombro con encaje, estructura endoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y mano
06 18 18 001 Prótesis pasiva de desarticulación del hombro con encaje, estructura exoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y mano
06 18 18 100 Prótesis funcional de desarticulación del hombro con encaje, estructura exoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y terminal a elección
06 18 18 200 Prótesis eléctrica de desarticulación del hombro con encaje, estructura exoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y terminal a elección
06 18 21 Prótesis de amputación del cuarto superior (interescapulotorácicas) (PACS)
06 18 21 000 Prótesis pasiva interescapulotorácica con encaje, estructura endoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y mano
06 18 21 001 Prótesis pasiva interescapulotorácica con encaje, estructura exoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y mano
06 18 21 100 Prótesis funcional interescapulotorácica con encaje, estructura exoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y terminal a elección
06 18 21 200 Prótesis eléctrica interescapulotorácica con encaje, estructura exoesquelética, suspensión, hombro, codo, muñeca y terminal a elección
06 18 24 Prótesis de mano
06 18 24 000 Prótesis de mano pasiva
06 18 24 100 Prótesis de mano funcional
06 18 24 200 Prótesis de mano eléctrica
06 18 27 Pinzas y dispositivos funcionales
06 18 27 000 Pinza funcional
06 18 27 100 Pinza eléctrica
06 18 30 Articulaciones de muñeca
06 18 30 000 Articulación de muñeca para terminal pasivo
06 18 30 100 Articulación de muñeca para terminal funcional
06 18 30 200 Articulación de muñeca para terminal eléctrico
06 18 33 Articulaciones de codo
06 18 33 000 Articulación de codo pasiva
06 18 33 100 Articulación de codo funcional
06 18 33 200 Articulación de codo eléctrica
06 18 36 Articulaciones de hombro
06 18 36 000 Articulación de hombro
06 24 Prótesis de miembro inferior
06 24 03 Prótesis parciales de pie, incluyendo prótesis de dedos
06 24 03 000 Prótesis para amputación parcial o total de dedos del pie
06 24 03 100 Prótesis para amputación transmetatarsiana o de desarticulación de Lisfranc
06 24 03 200 Prótesis para la amputación de Chopart
06 24 03 300 Prótesis para la amputación de Pirogoff
06 24 06 Prótesis de desarticulación del tobillo
06 24 06 000 Prótesis de desarticulación del tobillo tipo Syme
06 24 09 Prótesis transtibiales (por debajo de la rodilla)
24 09 000 Prótesis transtibial con encaje PTB, estructura endoesquelética, suspensión y pie
06 24 09 001 Prótesis transtibial con encaje PTB, estructura exoesquelética, suspensión y pie
06 24 09 100 Prótesis transtibial con encaje PTS, estructura endoesquelética y pie
06 24 09 101 Prótesis transtibial con encaje PTS, estructura exoesquelética y pie
06 24 09 200 Prótesis transtibial con encaje KBM, estructura endoesquelética y pie
06 24 09 201 Prótesis transtibial con encaje KBM, estructura exoesquelética y pie
06 24 09 300 Prótesis transtibial con encaje 3S, estructura endoesquelética y pie
06 24 09 301 Prótesis transtibial con encaje 3S, estructura exoesquelética y pie
06 24 12 Prótesis de desarticulación de rodilla
06 24 12 000 Prótesis de desarticulación de rodilla con apoyo distal, estructura endoesquelética, rodilla y pie
06 24 12 001 Prótesis de desarticulación de rodilla con apoyo distal, estructura exoesquelética, rodilla y pie
06 24 12 100 Prótesis de desarticulación de rodilla con apoyo isquiático, estructura endoesquelética, rodilla y pie
06 24 12 101 Prótesis de desarticulación de rodilla con apoyo isquiático, estructura exoesquelética, rodilla y pie
06 24 15 Prótesis transfemorales (por encima de la rodilla)
06 24 15 000 Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular laminado o termoconformado al vacío, estructura endoesquelética, rodilla y pie
06 24 15 001 Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular laminado o termoconformado al vacío, estructura exoesquelética, rodilla y pie
06 24 15 100 Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular ISNY, estructura endoesquelética, rodilla y pie
06 24 15 101 Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular ISNY, estructura exoesquelética, rodilla y pie
06 24 15 200 Prótesis transfemoral con encaje CAT-CAM, estructura endoesquelética, rodilla y pie
06 24 15 201 Prótesis transfemoral con encaje CAT-CAM, estructura exoesquelética, rodilla y pie
06 24 15 300 Prótesis transfemoral con encaje de contacto total de silicona, estructura endoesquelética, rodilla y pie
06 24 15 301 Prótesis transfemoral con encaje de contacto total de silicona, estructura exoesquelética, rodilla y pie
06 24 18 Prótesis de desarticulación de cadera
06 24 18 000 Prótesis de desarticulación de cadera con encaje pélvico laminado termoconformado al vacío, estructura endoesquelética, cadera, rodilla y pie
06 24 21 Prótesis de hemipelvectomía
06 24 21 000 Prótesis de hemipelvectomía con encaje pélvico laminado o termoconformado al vacío, estructura endoesquelética, cadera, rodilla y pie
06 24 27 Pies protésicos, excepto pies de «gran almacenamiento de energía» y similares
06 24 27 000 Pie no articulado
06 24 27 100 Pie articulado
06 24 27 200 Pie dinámico
06 24 30 Rotadores
06 24 30 000 Rotador
06 24 33 Articulaciones de rodilla
06 24 33 000 Articulación de rodilla monocéntrica
06 24 33 100 Articulación de rodilla policéntrica
06 24 33 200 Articulación de rodilla con control neumático
06 24 33 300 Articulación de rodilla con control hidráulico
06 24 33 400 Articulación de rodilla por barras externas
06 24 33 500 Articulación de rodilla para desarticulación
06 24 36 Articulaciones de cadera
06 24 36 000 Articulación de cadera endoesquelética
06 24 39 Encajes tibiales
06 24 39 000 Encaje tibial
06 24 42 Encajes femorales
06 24 42 000 Encaje femoral
06 24 48 Prótesis provisionales para movilización temprana en amputación de miembro inferior
06 24 48 000 Prótesis provisional de desarticulación de tobillo
06 24 48 100 Prótesis provisional para amputación de tibia
06 24 48 200 Prótesis provisional de desarticulación de rodilla
06 24 48 300 Prótesis provisional para amputación femoral
06 24 48 400 Prótesis provisional de desarticulación de cadera
06 90 Ortoprótesis para agenesias
06 90 00 Ortoprótesis para agenesias
06 90 00 000 Ortoprótesis para agenesias de miembro superior
06 90 00 100 Ortoprótesis para agenesias de miembro inferior
06 30 Prótesis distintas a las prótesis de miembros
06 30 18 Prótesis de mama (No se considera incluido el sujetador post-operatorio).
06 30 18 000 Prótesis de mama exógena, en silicona sólida, con funda
06 30 30 Prótesis de restauración facial, incluyendo las de nariz y/o los pabellones auriculares y/o globos oculares en casos de traumatismo, enfermedad o malformación congénita
06 30 30 000 Prótesis ocular a medida
06 30 30 001 Prótesis esclerocorneal a medida
06 30 30 002 Prótesis de restauración de órbita a medida
06 30 30 003 Prótesis corneal a medida
06 30 30 100 Pabellón auricular a medida
06 30 30 200 Prótesis de restauración de la nariz a medida
06 30 33 Prótesis del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos del paladar
06 30 33 000 Prótesis del paladar
06 30 03 Prótesis capilares para pacientes menores de 18 años, afectos de alopecia secundaria al tratamiento oncológico. Sólo podrá ser prescrito por los servicios de oncología hospitalarios debidamente acreditados.
06 30 89 Ortesis craneal a medida para pacientes menores de 1 año, afectos de plagiocefalia. Sólo podrán ser prescritos por servicios de neurocirugía pediátrica.
21 03 Ayudas ópticas
21 03 03 Gafas para pacientes de hasta 6 años, nacidos con posterioridad al 1 de enero de 2006, cuya refracción prescrita debería superar una dioptría de equivalente esférico en al menos un ojo. La prescripción deberá ser realizada por un facultativo oftalmólogo del sistema público.
21 45 Ayudas para la audición para pacientes hipoacúsicos, de cero a dieciséis años de edad, afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva o mixta, permanente, no susceptible de otros tratamientos, con una pérdida de audición superior a 40 dB en el mejor de los oídos (valor obtenido promediando las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz).
Las administraciones sanitarias competentes vincularán la financiación de los audífonos y de los moldes adaptadores a programas de detección precoz, tratamiento completo y seguimiento de la hipoacusia.
21 45 00 Audífonos
21 45 00 000 Audífono
21 45 90 Moldes adaptadores para audífonos
21 45 90 000 Molde adaptador para audífono
2. Sillas de ruedas
12 21 Sillas de ruedas (No se consideran incluidas las sillas de ruedas manuales con ruedas grandes delanteras maniobradas por los dos brazos, las sillas de ruedas propulsadas con el pie, las sillas de ruedas de fibra de carbono y/o titanio y las sillas de ruedas con motor, salvo las incluidas en el grupo 12 21 27).
12 21 00 Sillas de ruedas manuales
12 21 00 000 Silla de ruedas manual no autopropulsable no plegable o rígida
12 21 00 010 Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable
112 21 00 011 Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable para alteraciones funcionales infantiles
12 21 00 100 Silla de ruedas manual autopropulsable no plegable o rígida
12 21 00 110 Silla de ruedas manual autopropulsable plegable
12 21 27 Sillas de ruedas con motor eléctrico y dirección eléctrica
12 21 27 000 Silla de ruedas eléctrica
12 24 Accesorios para sillas de ruedas
12 24 15 Mesas o bandejas portátiles
12 24 15 000 Bandeja desmontable especial
12 24 18 Frenos
12 24 18 000 Freno
12 24 21 Neumáticos y ruedas
12 24 21 000 Rueda delantera o pequeña
12 24 21 001 Rueda trasera grande
12 24 24 Baterías
12 24 24 000 Batería para silla de ruedas eléctrica
12 24 89 Otros accesorios para sillas de ruedas
12 24 89 000 Apoyos posturales para la silla de ruedas, incluidos tacos y correas
12 24 89 001 Reposacabeza
12 24 89 002 Doble aro para autopropulsión con un solo brazo
12 24 90 Recambios y componentes para sillas de ruedas
12 24 90 000 Reposabrazos
12 24 90 001 Reposapiés
12 24 90 002 Chasis
12 24 90 003 Asiento-respaldo postural a medida
12 24 90 004 Asiento-respaldo postural modular
12 24 90 089 Otros recambios
3. Ortesis (No se consideran incluidas las ortesis elaboradas en fibra de carbono)
06 03 Ortesis de columna vertebral (No se consideran incluidas las fajas preventivas)
06 03 06 Ortesis lumbo-sacras (Aportación del usuario: 30 euros)
06 03 06 000 Ortesis lumbo-sacra semirrígida
06 03 06 100 Ortesis lumbo-sacra rígida, estándar
06 03 06 101 Ortesis lumbo-sacra tipo Knight
06 03 06 110 Ortesis lumbo-sacra rígida, a medida
06 03 09 Ortesis toraco-lumbo-sacras (dorso-lumbares) (Aportación del usuario: 30 euros)
06 03 09 000 Ortesis toraco-lumbar semirrígida
06 03 09 020 Ortesis para pectus carinatum o tórax en quilla
06 03 09 100 Ortesis toraco-lumbar rígida para inmovilización
06 03 09 101 Ortesis toraco-lumbar tipo Taylor, estándar
06 03 09 110 Ortesis toraco-lumbar rígida para cifolordosis
06 03 09 120 Corsé de Stagnara o Lyones
06 03 09 121 Corsé de Michel
06 03 09 122 Corsé de Cheneau
06 03 09 123 Corsé de Boston
06 03 09 124 Ortesis de inclinación lateral de uso nocturno
06 03 09 125 Ortesis de Kallabis
06 03 09 200 Ortesis de hiperextensión de Jewett
06 03 09 300 Lecho postural de Dennis-Brown
06 03 09 310 Lecho postural a medida
06 03 12 Ortesis cervicales (Aportación del usuario: 30 euros)
06 03 12 000 Ortesis cervical con apoyo occipital y mentoniano
06 03 15 Ortesis cérvico-torácicas (Aportación del usuario: 30 euros)
06 03 15 000 Ortesis cervical tipo Somy
06 03 15 100 Minerva larga sobre molde
06 03 15 110 Minerva larga prefabricada
06 03 15 200 Chaleco para halo
06 03 18 Ortesis cérvico-toraco-lumbo-sacras (Aportación del usuario: 30 euros)
06 03 18 000 Corsé de Milwaukee con cesta pélvica en cuero
06 03 18 001 Corsé de Milwaukee con cesta pélvica en termoplástico
06 03 18 100 Supraestructura
06 03 18 200 Cesta pélvica en cuero
06 03 18 201 Cesta pélvica en termoplástico
06 06 Ortesis de miembro superior
06 06 03 Ortesis de dedo (Aportación del usuario: 12 euros)
06 06 03 000 Férula pasiva para dedo pulgar
06 06 03 010 Férula pasiva para dedo
06 06 03 100 Férula activa para dedo pulgar
06 06 03 110 Férula activa extensora para dedo
06 06 06 Ortesis de mano (Aportación del usuario: 12 euros)
06 06 06 000 Férula pasiva para mantener las articulaciones metacarpofalángicas en una posición determinada
06 06 06 100 Férula activa extensora de articulaciones metacarpofalángicas
06 06 06 110 Férula activa flexora de articulaciones metacarpofalángicas
06 06 06 120 Férula activa flexora de articulaciones metacarpofalángicas y aditamento extensor de dedo/s
06 06 06 130 Férula activa extensora de articulaciones metacarpofalángicas y aditamento extensor/abductor de pulgar
06 06 06 131 Férula activa flexora de articulaciones metacarpofalángicas y aditamento extensor/abductor de pulgar
06 06 12 Ortesis de muñeca y mano (Aportación del usuario: 30 euros)
06 06 12 000 Ortesis pasiva de muñeca
06 06 12 100 Ortesis activa de muñeca
06 06 12 110 Ortesis activa flexora de las articulaciones metacarpofalángicas con estabilización de la articulación de la muñeca
06 06 12 111 Ortesis activa extensora de las articulaciones metacarpofalángicas con estabilización de la articulación de la muñeca
06 06 13 Ortesis de muñeca, mano y dedos (Aportación del usuario: 30 euros)
06 06 13 000 Férula pasiva de muñeca, mano y dedo/s
06 06 13 100 Férula activa extensora de articulaciones metacarpofalángicas y aditamento extensor de dedo/s
06 06 13 101 Férula activa flexora de articulaciones metacarpofalángicas y aditamento flexor de dedo/s
06 06 13 102 Férula activa flexora de articulaciones metacarpofalángicas y aditamento extensor de dedo/s
06 06 15 Ortesis de codo (Aportación del usuario: 30 euros)
06 06 15 000 Férula pasiva de antebrazo
06 06 15 010 Férula pasiva de codo sin articulación
06 06 15 100 Férula activa de codo con articulación
06 06 15 200 Sistema de control de codo mediante tensor longitudinal
06 06 24 Ortesis de hombro y codo (Aportación del usuario: 30 euros)
06 06 24 000 Férula pasiva de brazo
06 06 27 Ortesis de hombro, codo y muñeca (Aportación del usuario: 30 euros)
06 06 27 000 Férula pasiva de hombro, codo y muñeca, sin articulación
06 06 27 010 Férula para parálisis del plexo braquial, obstétrica o infantil, a medida
06 06 27 100 Férula de hombro, codo y muñeca, con articulaciones
06 06 27 110 Férula para parálisis del plexo braquial del adulto
06 06 36 Articulaciones de codo (Aportación del usuario: 0 euros)
06 06 36 000 Articulación de codo monocéntrica (par)
06 06 36 001 Articulación de codo tipo tornillo sin fin
06 06 36 002 Articulación de codo tipo cremallera o rueda dentada
06 06 36 003 Sistema de control de codo mediante semicírculo graduable
06 12 Ortesis de miembro inferior (No se consideran incluidas las ortesis de pie ni las rodilleras en tejido elástico sin flejes)
06 12 06 Ortesis de tobillo y pie (tibiales) (Aportación del usuario: 30 euros)
06 12 06 000 Férula posterior pasiva tibial
06 12 06 001 Férula postural antidecúbito de talón
06 12 06 002 Férula de Denis Browne
06 12 06 005 Botín multiarticulado
06 12 06 010 Ortesis para inmovilización de la articulación tibio-tarsiana
06 12 06 020 Polaina desde el tobillo hasta debajo de la rodilla
06 12 06 100 Férula posterior antiequino dinámica
06 12 06 101 Férula posterior antiequino, Rancho Los Amigos
06 12 06 110 Ortesis funcional tipo PTB (Patelar Tendon Bearing)
06 12 06 111 Ortesis tibial de marcha en descarga con suela de balancín
06 12 06 112 Ortesis de control medio-lateral de la articulación tibio-tarsiana
06 12 06 113 Ortesis de control medio-lateral de la articulación del tobillo
06 12 06 114 Ortesis dinámica para ligamentos laterales del tobillo
06 12 06 120 Bitutor corto
06 12 06 122 Bitutor de Klenzack
06 12 06 123 Ortesis dinámica antiequino
06 12 06 124 Ortesis para la descarga del pie, con apoyo de tendón rotuliano
06 12 06 200 Botín de cuero moldeado con articulación en tobillo
06 12 09 Ortesis de rodilla (Aportación del usuario: 30 euros)
06 12 09 000 Ortesis pasiva para la inmovilización de la rodilla
06 12 09 001 Ortesis de rodilla articulada para estabilidad medio-lateral y control de la flexo-extensión, con articulación de cierre de anillas
06 12 09 100 Ortesis para el control de la rodilla
06 12 09 101 Ortesis para la extensión asistida de la rodilla, con articulación de rodilla libre
06 12 09 102 Ortesis para la flexión o extensión progresiva de la rodilla, mediante tornillo sin fin
06 12 09 103 Ortesis para la flexión o extensión progresiva de la rodilla, mediante semicírculo graduable a voluntad
06 12 09 104 Soporte anatómico para la articulación de la rodilla, con rodete rotuliano de compresión intermitente
06 12 12 Ortesis de rodilla, tobillo y pie (femorales) (Aportación del usuario: 30 euros)
06 12 12 000 Férula con forma de cola de sirena
06 12 12 001 Polaina de pie a muslo
06 12 12 003 Ortesis de valva posterior de muslo y pierna rígida
06 12 12 010 Férula de abducción
06 12 12 011 Muslera conformada en termoplástico
06 12 12 100 Ortesis estabilizadora de rodilla
06 12 12 101 Ortesis correctora dinámica genu-valgo o varo
06 12 12 110 Ortesis de Grenier
06 12 12 111 Ortesis femoral QTB (Quadriteral Thigh Bearing)
06 12 15 Ortesis de cadera, incluyendo ortesis de abducción (Aportación del usuario: 30 euros)
06 12 15 000 Ortesis de inmovilización de cadera sin articulación
06 12 15 001 Ortesis para la displasia congénita de cadera (Cojín o almohadilla de Frejka/ Ortesis de Mignon)
06 12 15 002 Ortesis para la displasia congénita de cadera (Férula de Von Rosen)
06 12 15 004 Ortesis para la displasia congénita de cadera (Arnés de Pavlik)
06 12 15 005 Ortesis modular inmovilizadora de cadera
06 12 15 100 Ortesis de Atlanta (o del Hospital Scottish Rite en Atlanta)
06 12 18 Ortesis de cadera, rodilla, tobillo y pie (Aportación del usuario: 30 euros)
06 12 18 000 Bitutor femoral metálico, con articulación de rodilla de cierre de anillas
06 12 18 001 Bitutor femoral metálico, con articulación de rodilla de cierre suizo
06 12 18 002 Bitutor femoral metálico, con encaje cuadrangular y articulación de rodilla de cierre de anillas.
06 12 18 003 Bitutor femoral metálico, con encaje cuadrangular y articulación de rodilla de cierre suizo
06 12 18 004 Ortesis femoral TPV
06 12 18 005 Férula de Thomas articulada
06 12 18 006 Ortesis femoral de abducción en acero de Tachdjian
06 12 18 007 Dispositivo estabilizador y reciprocador adaptado a ortesis de marcha bilateral
06 12 18 010 Bitutor femoral metálico, con articulación de rodilla, articulación de cadera y cinturón pélvico
06 12 18 011 Bitutor femoral metálico, con encaje cuadrangular, articulación de rodilla de cierre de anillas, articulación de cadera y cinturón pélvico
06 12 18 012 Bitutor femoral metálico, con encaje cuadrangular, articulación de rodilla de cierre suizo, articulación de cadera y cinturón pélvico
06 12 18 013 Ortesis desrotadora femoral (Twister)
06 12 18 020 Bitutor femoral metálico, con articulación de rodilla de cierre de anillas, articulación de cadera y corsé pélvico
06 12 18 021 Bitutor femoral metálico, con articulación de rodilla de cierre suizo, articulación de cadera y corsé pélvico
06 12 18 100 Cinturón pélvico para ortesis de miembro inferior
06 1 218 101 Barra para ortesis de miembro inferior
06 12 18 102 Estribo de miembro inferior
06 12 21 Articulaciones de tobillo (Aportación del usuario: 0 euros)
06 12 21 000 Articulación de tobillo
06 12 24 Articulaciones de rodilla (Aportación del usuario: 0 euros)
06 12 24 000 Articulación de rodilla libre
06 12 24 001 Articulación de rodilla libre con eje atrasado
06 12 24 002 Articulación de rodilla con cierre de anillas
06 12 24 003 Articulación de rodilla con cierre suizo
06 12 24 004 Articulación de rodilla policéntrica
06 12 27 Articulaciones de cadera (Aportación del usuario: 0 euros)
06 12 27 000 Articulación de cadera libre
06 12 27 001 Articulación de cadera libre con movimiento de abducción
06 12 27 002 Articulación de cadera libre de polipropileno
06 12 27 003 Articulación de cadera con cierre de anillas
06 12 27 004 Articulación de cadera con cierre de anillas y movimiento de abducción
06 12 27 005 Articulación con cierre suizo (u oculto)
06 33 Calzados ortopédicos
06 33 90 Calzados ortopédicos para grandes deformidades (Aportación del usuario: 36 euros)
06 33 90 000 Calzado de plastazote o similar (par)
06 33 90 001 Calzado a medida
4. Ortoprótesis especiales
12 03 Ayudas para caminar manejadas por un brazo
12 03 06 Muletas de codo con apoyo de antebrazo (Aportación del usuario: 12 euros)
12 03 06 000 Muleta con apoyo de antebrazo (unidad)
12 03 06 001 Muleta con apoyo de antebrazo, con abrazadera basculante (unidad)
12 03 09 Muletas de codo con soporte en antebrazo (Aportación del usuario: 12 euros)
12 03 09 000 Muleta con soporte en antebrazo y empuñadura anatómica (unidad)
12 03 16 Muletas con tres o más patas (Aportación del usuario: 12 euros)
12 03 16 000 Muleta con tres o más patas
12 06 Ayudas para caminar manejadas por los dos brazos
12 06 00 Andadores (Aportación del usuario: 30 euros)
12 06 00 000 Andador fijo
12 06 00 001 Andador articulado
04 06 Ayudas para la terapia circulatoria
04 06 06 Prendas de compresión para brazos, piernas, y otras partes del cuerpo para quemados, linfedemas de miembros superiores, linfedemas graves de miembros inferiores y grandes queloides (Aportación del usuario: 30 euros)
04 06 06 000 Soporte de cuello
04 06 06 001 Soporte para el mentón
04 06 06 002 Soporte de cuello y mentón
04 06 06 010 Máscara abierta
04 06 06 011 Máscara con banda labial
04 06 06 012 Máscara con banda labial, nariz y boca
04 06 06 013 Máscara de termoplástico
04 06 06 100 Tronco sin mangas
04 06 06 101 Tronco con mangas cortas
04 06 06 102 Tronco con mangas largas
04 06 06 110 Camiseta sin mangas
04 06 06 111 Camiseta con mangas cortas
04 06 06 112 Camiseta con mangas largas
04 06 06 200 Manga
04 06 06 201 Manga con guantelete
04 06 06 202 Manga abarcando el hombro
04 06 06 203 Manga abarcando el hombro con guantelete
04 06 06 210 Guante con protección distal
04 06 06 211 Guante sin protección distal
04 06 06 212 Guante hasta el codo
04 06 06 300 Media hasta la rodilla, a medida
04 06 06 301 Media entera, a medida
04 06 06 302 Panty, a medida
04 06 06 310 Calzón de pernera corta
04 06 06 311 Pantalón
04 06 06 320 Tobillera, a medida
04 33 Ayudas para la prevención de las úlceras por presión (ayudas antidecúbitos)
04 33 00 Cojines para prevenir las úlceras por presión para pacientes lesionados medulares (Aportación del usuario: 30 euros)
04 33 00 000 Cojín antiescaras de silicona
04 33 00 001 Cojín antiescaras de flotación líquida
04 33 00 002 Cojín antiescaras de flotación por aire o de fluido
04 48 Equipamiento para el entrenamiento del movimiento, la fuerza y el equilibrio para pacientes lesionados medulares, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neurodegenerativas.
04 48 06 Aparatos de bipedestación (Aportación del usuario: 30 euros)
04 48 06 000 Parapodium
04 48 21 Planos inclinables (Aportación del usuario: 30 euros)
04 48 21 000 Plano inclinable
18 12 Camas
18 12 18 Colchones y sobrecolchones antiescaras

linea
Mapa web