Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 78/2010, de 30 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 209/2001, de 18 de desembre, per mitjà del qual es fixa el règim i les quanties dels preus públics que ha de percebre l'Institut València de la Joventut (IVAJ). [2010/4956]

(DOGV núm. 6259 de 04.05.2010) Ref. Base de dades 004897/2010

DECRET 78/2010, de 30 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 209/2001, de 18 de desembre, per mitjà del qual es fixa el règim i les quanties dels preus públics que ha de percebre l'Institut València de la Joventut (IVAJ). [2010/4956]
PREÀMBUL
L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) és un organisme autònom de caràcter mercantil creat per mitjà de la Llei 4/1989, de 4 de juny, de la Generalitat. El règim jurídic d'este organisme queda determinat pel que disposa l'article 12 de dita Llei, en el apartat 1 del qual establix que «L'IVAJ, en l'exercici de potestats administratives, es regirà en la seua actuació pel dret públic. Serà aplicable el dret privat en la venda de productes i servicis, allotjament en residències i albergs i qualssevol altres de caràcter comercial, sense perjuí de l'aplicació del que establix l'article 2 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny».
Per mitjà del Decret 209/2001, de 18 de desembre, del Consell, es va establir el règim i les quanties dels preus públics que ha de percebre l'IVAJ en relació amb la prestació d'una sèrie de servicis, activitats i lliuraments de béns que este Institut realitza en l'exercici de les seues funcions. Els servicis a què afectava esta fixació de preus públics eren els relacionats en l'annex d'eixe decret, i comprenia servicis bàsics i complementaris en instal·lacions juvenils, tant en albergs com en residències i campaments juvenils, servicis prestats dins dels programes de temps lliure juvenil i activitats de formació en animació juvenil.
La fixació d'estos preus com a públics tenia el seu fonament jurídic, d'una banda, en l'article 3.2.a del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell, que autoritza -en els casos en què raons socials o d'interés públic ho aconsellen- la fixació de preus públics inferiors als costos econòmics originats per la realització d'activitats o prestació de servicis, sempre que la seua determinació es faça mitjançant un decret del Consell, i d'un altre, en la Llei 4/1989, de 26 de juny, de la Generalitat, de Creació de l'Institut Valencià de la Joventut, que atribuïx a esta entitat una funció primordial en la promoció i protecció dels jóvens ciutadans que justifica la prestació de servicis a un cost menor al d'explotació. Amb eixa base, el Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell, que determina els béns, servicis i activitats susceptibles de ser retribuïts per mitjà de preus públics en la Comunitat Valenciana, havia inclòs una sèrie de servicis prestats per l'Institut Valencià de la Joventut.
La realitat social i econòmica del moment present evidencia la necessitat un canvi d'este plantejament respecte a gran part d'estos servicis, en concret els relacionats amb l'allotjament en albergs i campaments juvenils i els seus servicis complementaris, així com amb les campanyes de temps lliure juvenil. En estos servicis, la possibilitat d'adaptar els seus preus a necessitats i circumstàncies puntuals es manifesta com un mecanisme idoni per a assolir el nivell de qualitat i diversitat en les prestacions que la societat actual exigix, alhora que contribuïx al manteniment i pervivència del servici mateix.
Amb esta finalitat, per mitjà de la present norma es procedix a modificar l'annex del Decret 209/2001, de 18 de desembre, del Consell, en què es relacionaven els servicis prestats per l'IVAJ sotmesos al règim de preu públic. Conseqüentment, haurà de ser també modificat l'annex del Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell, quant als servicis i activitats de l'IVAJ susceptibles de ser retribuïts per mitjà de preus públics.
El projecte va ser remés al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana a l'efecte del que preveu l'article 3.b de la Llei 8/1989, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Participació Juvenil. De conformitat amb el que preveu l'article 43 de la Llei del Consell, i l'article 3.4 del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell, han sigut emesos informes favorables a la tramitació del present decret per part de les direccions generals de Tributs i de Pressupostos i Gastos, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. Així mateix, s'ha incorporat a l'expedient un informe sobre el seu impacte per raó de gènere, d'acord amb el que establix l'article 19 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Hòmens.
Per tot això, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 30 d'abril de 2010,
DECRETE
Article únic. Modificació del Decret 209/2001, de 18 de desembre, del Consell
Es modifica l'annex del Decret 209/2001, de 18 de desembre, del Consell, per mitjà del qual es va fixar el règim i les quanties dels preus públics que ha de percebre l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), en els termes que es detallen en l'annex a la present disposició.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Règim transitori de preus públics.
1. En aquells casos en què s'haguera reservat l'allotjament amb anterioritat a l'entrada en vigor del present decret en albergs, campaments, així com en residències quan presten servici d'alberg, els preus que caldrà aplicar a l'allotjament i als servicis complementaris que es presten durant este seran els preus públics establits en l'annex del Decret 209/2001, en la seua redacció originària.
2. En relació amb els programes Camps de Treball Voluntaris Juvenils i Oferta Concertada, continuaran vigents els preus establits en l'annex del Decret 209/2001, en la seua redacció originària, per a tots els servicis inclosos en les campanyes corresponents a l'any 2010.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Modificació del Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell
Es modifica l'apartat 6 de l'annex del Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell, que determina els béns, servicis i activitats susceptibles de ser retribuïts per mitjà de preus públics en la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per la disposició addicional tercer del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, modificada per la Llei 14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que queda redactat en els termes següents:
«6. En matèria de benestar social:
- Servicis esportius.
- Els següents servicis de l'Institut Valencià de la Joventut:
a) Servicis en residències juvenils.
b) Impartició de cursos en l'Escola d'Animadors Juvenils.
- Servicis prestats pels centres dependents de la Direcció General de Servicis Socials».
Segona. Entrada en vigor
La present norma entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 30 d'abril de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera de Benestar Social,
ANGÉLICA SUCH RONDA
ANNEX
PREUS PÚBLICS QUE HA DE PERCEBRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ).
1. PREU DE MENSUALITAT EN LES RESIDÈNCIES JUVENILS

2. PREUS PÚBLICS PER REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ EN ANIMACIÓ JUVENIL
2.1. CURSOS BÀSICS DE FORMACIÓ

2.2. ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES


linea
Mapa web