Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Correcció d'errades de l'annex del DECRET LLEI 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 [2021/5789]

(DOGV núm. 9090 de 24.05.2021) Ref. Base de dades 004784/2021

Correcció d'errades de l'annex del DECRET LLEI 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 [2021/5789]

Advertida l’omissió de tres activitats en l’annex inclòs en la correcció d’errades del decret llei de referència, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9089, de 21/05/2021 procedeix la seua inclusió, al final de l’annex, en els següents termes:

«ANNEX
(...)
CNAE-2009 DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
9601 Rentada i neteja de peces tèxtils i de pell.
9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa.
9604 Activitats de manteniment físic.»


linea
Mapa web