Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET LLEI 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19. [2021/5229]

(DOGV núm. 9083 de 13.05.2021) Ref. Base de dades 004308/2021

DECRET LLEI 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19. [2021/5229]
PREÀMBUL

I

L’epidèmia de la Covid-19 ha provocat una reducció significativa dels ingressos de moltes empreses no financeres i persones treballadores autònomes. Aquesta situació d’emergència ha suposat un impacte sobre l’economia que ha obligat l’Estat i la Generalitat a adoptar diferents mesures que permeten protegir el teixit productiu i que minimitzen l’impacte en la destrucció de l’ocupació.
En aquest context, el Govern d’Espanya ha publicat el Reial Decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 amb l’objectiu, tal com recull el seu preàmbul, de protegir el teixit productiu, evitar un impacte negatiu estructural que llastre la recuperació de l’economia, protegir l’ocupació i actuar de manera preventiva per a evitar un impacte negatiu sobre les finances públiques i els balanços del sistema financer. En definitiva, es tracta d’una forma d’inversió en favor de la recuperació i del creixement d’aquelles empreses que, malgrat travessar dificultats financeres, resulten viables per disposar d’un pla a mitjà termini factible i un model de negoci idoni, de tal forma que es contribuirà a assegurar els llocs de treball, mantindre i potenciar el teixit productiu i fomentar la competitivitat.
En el Reial Decret llei 5/2021 es crea una Línia Covid d’ajudes directes a persones treballadores autònomes i empreses, per a reduir l’endeutament subscrit a partir de març de 2020 que es canalitzarà a través d’ajudes directes a empreses i persones treballadores autònomes l’activitat dels quals s’ha vist afectada més negativament per la pandèmia. Aquestes ajudes tenen caràcter finalista i han de destinar-se a satisfer el deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos per exemple, relatius al subministrament d’energia i al cost de canvi de potència, en què hagen incorregut per les persones treballadores autònomes i empreses que puguen optar a les ajudes, prevalent la reducció del nominal del deute amb aval públic, sempre que aquests deutes s’hagen reportat a partir de l’1 de març de 2020 i procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.
Tal com es recull en el títol I del Reial Decret llei 5/2021, respecte de la Línia Covid d’ajudes directes a persones treballadores autònomes i empreses, les comunitats autònomes realitzaran les corresponents convocatòries per a l’assignació de les ajudes directes als destinataris situats en els seus territoris, assumiran la tramitació i gestió de les sol·licituds, així com la seua resolució, l’abonament de la subvenció, els controls previs i posteriors al pagament i totes les actuacions que siguen necessàries per a garantir l’adequada utilització d’aquests recursos, d’acord amb el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la seua normativa de desenvolupament.
D’altra banda, l’Ordre HAC/283/2021, de 25 de març, determina la quantia de la distribució definitiva a la Comunitat Valenciana dels recursos corresponents a la Línia Covid d’ajudes directes a persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i empreses, establida en el títol I del Reial Decret llei 5/2021, assignant a la Comunitat Valenciana recursos per import de 647.081.980,00 € per a aquesta finalitat.

Així mateix, amb data 23 d’abril de 2021, s’ha subscrit un conveni entre la Generalitat, el Ministeri d’Hisenda i l’Agència Estatal d’Administració Tributària en aplicació del que s’estableix en l’article 4.4 del Reial Decret llei 5/2021 a fi de materialitzar la necessària col·laboració per a la correcta execució del que es disposa en el títol I del mencionat Reial Decret llei.
D’altra banda, ha de tindre’s en compte que el Reial Decret llei 6/2021, de 20 d’abril, pel qual s’adopten mesures complementàries de suport a empreses i persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia de Covid-19 habilita les comunitats autònomes per a atorgar ajudes amb càrrec a la Línia Covid d’ajudes directes a empresaris o professionals i entitats adscrites a activitats que es classifiquen en codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques –CNAE 09– no inclosos en l’annex I del Reial Decret llei 5/2021 que s’hagen vist particularment afectats en l’àmbit del seu territori, ben justificades en les seues convocatòries.
En aquest sentit, sobre la base de la informació estadística disponible, s’han incorporat nous sectors manufacturers i de serveis que han tingut un impacte significatiu en la seua xifra de negocis derivat de la pandèmia al llarg de 2020, considerant també tant l’índex d’especialització d’aquests sectors en el nostre territori com el volum de treballadors i treballadores que han estat en situació d’ERTO des de març de 2021. Per a això s’ha utilitzat la informació disponible en l’Institut Nacional d’Estadística i les dades i informes proporcionats per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Igualment, per tot el que s’ha exposat, ha de tindre’s en compte que concorren circumstàncies singulars i raons d’interés públic, social, econòmic i humanitari que dificulten la convocatòria d’ajudes i justifiquen el seu atorgament en règim de concessió directa, d’acord amb el que disposa l’article 22, apartat 2.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Les disposicions addicionals contemplen una sèrie de mesures per a l’eficient gestió urgent de les mesures, així el contingut de la disposició addicional tercera té per objecte facilitar la gestió de les actuacions finançades amb fons REACT-EU, concretament en el moment de la seua generació en el pressupost de la Generalitat, de tal forma que enfront de la regla general, recollida en l’article 50.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, per a aquesta mena de fons s’ha considerat suficient, d’acord amb el marc jurídic financer establit per la Unió Europea per a aquests fons, la incorporació a l’expedient d’un informe de la direcció general competent en matèria de Fons Europeus, on quede degudament justificada l’adequació, de l’actuació a finançar, a l’esmentat marc.

La disposició addicional quarta estableix una bonificació del tribut sobre els jocs de sort, envit o atzar en els casos d’explotació de màquines recreatives i d’atzar per a les quotes corresponents al segon trimestre natural de 2021.
Des del mes de juny del 2020 la Generalitat ha adoptat mesures de prevenció en matèria sanitària que han afectat significativament l’activitat dels locals en què estan instal·lades les màquines recreatives i d’atzar. Aquestes han sigut progressivament més intenses fins a, finalment, l’aprovació de la Resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a conseqüència de l’agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, l’entrada en vigor de la qual ha suposat la suspensió total de l’activitat d’aquells establiments en els quals poden ser instal·lades les màquines recreatives i d’atzar subjectes a l’impost. Alçada aquesta suspensió, és procedent compensar els perjudicis econòmics que sobre els qui tinguen la titularitat de les màquines han suposat tals mesures tenint en compte que les quotes tributàries del tribut sobre els jocs de sort, envit o atzar en els casos d’explotació de màquines recreatives i d’atzar tenen caràcter fix i es reporten encara que les màquines no hagen estat en funcionament.
L’article 98 de la Llei 1/2020, d’11 de juny, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana estableix que el període impositiu de tribut és el trimestre natural i la meritació es produirà el primer dia del període impositiu. L’exigibilitat de la quota o quantitat a ingressar es produeix, en general, durant el mes següent al venciment del trimestre natural en què s’haja produït la meritació. Com el període de declaració i ingrés del primer trimestre ja ha finalitzat en el moment d’aprovació d’aquesta norma, es considera més convenient per motius de simplicitat de gestió l’aprovació d’una bonificació sobre la quota del segon trimestre. Per tal motiu, queden excloses de la mesura les màquines que hagueren estat en situació administrativa de suspensió temporal durant tot el primer trimestre del 2021 i que, per això, no hagueren reportat la taxa corresponent a aqueix període impositiu.

La disposició addicional cinquena contempla els supòsits, relativament reduïts en nombre, però no per això menys mereixedors d’alguna mena de compensació, de baixes de màquines recreatives provocades pel tancament, a conseqüència de les mesures restrictives, dels establiments en què estigueren instal·lades, per als quals l’únic mecanisme possible de recuperació de les quotes satisfetes pel primer trimestre de l’any 2021 és el procediment de devolució.
Respecte de les disposicions finals, la primera modifica, a efectes merament aclaridors, la disposició addicional cinquena de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021.
Finalment, cal assenyalar que mitjançant la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat es va habilitar, a l’empara del que s’estableix en els articles 64.2 i 66.2 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i atenent la seua capacitat de gestió, al Consell o a les persones titulars dels departaments competents del Consell, segons l’instrument de delegació utilitzat, per a delegar l’exercici de les funcions que correspongueren a l’Administració de la Generalitat en matèria de construcció, ampliació, adequació, reforma, gestió i manteniment de centres, instal·lacions i infraestructures de titularitat de la Generalitat, en aquelles entitats locals en el territori de les quals aquestes estigueren situades o hagueren de situar-se. No obstant això en l’actualitat s’ha observat que la falta de cobertura legal per a realitzar delegació d’execució de facultats d’aquests ens del sector públic instrumental de la Generalitat, sobretot respecte dels béns que tinguen adscrits, fa que les entitats locals, fins i tot sent conscients de la necessitat en l’agilitació de tasques de gestió administrativa que tenen encomanades, i en la necessària col·laboració administrativa entre diferents ens, fins i tot havent de prevaldre el principi de proximitat de l’entitat local, no puguen executar determinades actuacions per la falta de la cobertura legal escaient.

Això fonamenta que la disposició final segona del Decret llei introduïsca la modificació de la Disposició addicional primera de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat.

II

La jurisprudència del Tribunal Constitucional ha donat suport a l’aprovació de disposicions de caràcter socioeconòmic mitjançant l’instrument normatiu del decret llei en aquells casos en els quals s’aprecie una motivació explícita i raonada de la necessitat i urgència de la mesura.
La necessitat de la norma s’ha afirmat en els casos de conjuntures econòmiques problemàtiques que exigeixen una ràpida resposta. Així mateix, la urgència s’ha acceptat quan la dilació en el temps de l’adopció de la mesura de què es tracte podria generar algun perjudici.
La justificació de la utilització de l’instrument del decret llei descansa igualment en una dilatada jurisprudència del Tribunal Constitucional que ha vinculat la utilització d’aquesta norma a la solució d’una situació concreta que, dins dels objectius de l’òrgan emissor, i per raons difícils de preveure, requereix una acció normativa immediata en un termini més breu que el requerit per la via normal o pel procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis.
L’actual situació, derivada de la pandèmia de la Covid-19, està generant una greu situació de crisi econòmica i social que requereix l’aprovació de mesures urgents per a pal·liar els seus efectes.
Així mateix, cal contemplar que correspon al Consell la realització d’un judici polític o d’oportunitat sobre la conjuntura i la motivació de un decret llei. En aquest sentit, es consideren ben acreditats els motius d’oportunitat per a l’adopció d’aquesta norma, la finalitat de la qual és complir el que s’estableix en el Reial Decret llei 5/2021 i contribuir a abordar de manera immediata l’enorme impacte econòmic i social provocat per la Covid-19.
Com és preceptiu, ha d’assenyalar-se que aquest decret llei no afecta l’ordenament de les institucions bàsiques de l’Estat, els drets i llibertats dels ciutadans regulats en el títol I de la Constitució, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral general i que a la vista del que s’ha exposat concorren les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat, establides en l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana com a pressupost habilitant per a recórrer a l’instrument jurídic del decret llei.
Aquesta norma s’articula sobre els principis de necessitat, eficàcia, eficiència, proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència establides en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, aquest decret llei es justifica per raons d’interés general, ja que pretén protegir el teixit productiu i evitar un impacte estructural sobre l’economia. Quant al principi de transparència, i atés que es tracta d’un decret llei promogut per raons d’extraordinària urgència de caràcter econòmic i social, s’ha prescindit en la seua elaboració del tràmit de consulta, audiència i informació pública, d’acord amb el que es disposa en l’article 133.4, de la Llei 39/2015.

Amb la finalitat de garantir el principi de seguretat jurídica, aquest decret llei és coherent amb l’ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea.
En la tramitació del decret llei, s’ha seguit el procediment establit i s’han emés els informes preceptius.
Per tot el que s’ha exposat, en virtut del que disposen els articles 18.d i 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 7 de maig de 2021,


DECRETE

Article 1. Objecte i finalitat
Aquest decret llei té per objecte l’aprovació de les mesures de gestió administrativa i pressupostària en l’àmbit de la Generalitat, que han d’incloure’s en les bases reguladores i en la convocatòria de les ajudes directes destinades a persones treballadores autònomes (empresàries i professionals) i empreses adscrites als sectors definits en l’annex I, per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat, creades en el títol I del Reial Decret llei 5/2021, de 12 de març, de resposta a la pandèmia derivada de la Covid-19, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021.
Les ajudes directes rebudes per les persones treballadores autònomes i empreses considerades elegibles tindran caràcter finalista i hauran d’aplicar-se a la satisfacció del deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts, sempre que aquests s’hagen meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, amb els límits establits en l’article 3.2 del Reial Decret llei 5/2021.

Article 2. Competència
La instrucció i resolució de les ajudes extraordinàries contemplades en aquest decret llei correspondrà a la conselleria competent en matèria d’hisenda.

Article 3. Finançament
L’import global màxim de les ajudes a concedir derivades d’aquest decret llei ascendeix a 647.081.980,00 € i seran finançades pel Govern d’Espanya. D’acord amb la determinació de l’últim paràgraf de l’article 168.1.b de la Llei 1/2015, aquestes ajudes s’imputaran a les línies de subvenció que s’habiliten mitjançant el corresponent expedient de modificació pressupostària, en el capítol IV, del Programa 615.30, Model econòmic.
El saldo no executat ni compromés a 31 de desembre de 2021 haurà de reintegrar-se al Ministeri d’Hisenda.

Article 4. Simplificació administrativa
En la tramitació dels instruments jurídics de bases reguladores i convocatòries en desenvolupament d’aquest decret llei, així com en el procediment de concessió de les ajudes, se seguirà el procediment d’urgència i es reduiran tots els terminis a la meitat, excepte el de presentació de sol·licituds i recursos.
Tant la presentació de la documentació com la resta dels tràmits relacionats amb aquestes ajudes, atés el volum de sol·licituds previst i les característiques de les persones o entitats beneficiàries, es realitzarà a través de mitjans electrònics. La presentació de sol·licituds, així com la resta de tràmits mitjançant representant requerirà la prèvia autorització a través del Registre de representants de la Generalitat:

https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/
o a través del Registre Electrònic d’Apoderaments de l’Estat:
https://sede.administracion.gob.es/pag_sede/servicioselectronicos/registroelectronicodeapoderamientos.html
La presentació de sol·licituds suposa concedir l’autorització a la Generalitat per a intercanviar amb el Ministeri d’Hisenda i l’Administració tributària les dades necessàries per a comprovar el compliment dels requisits establits per a les ajudes i efectuar la seua gestió, tot això d’acord amb el que s’estableix, especialment, en l’article 95.1.k de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Aquesta autorització es recollirà de manera expressa en els formularis de sol·licitud de les ajudes que s’establisquen a aquest efecte.
En la gestió d’aquests expedients podrà aplicar-se el codi segur de verificació com a signatura electrònica en els actes administratius que es dicten.
Les altes de les domiciliacions bancàries de les persones o entitats beneficiàries d’aquestes ajudes es tramitaran conforme amb el formulari de sol·licitud que s’establisca en la convocatòria corresponent, amb els mateixos efectes que els establits per al Model de domiciliació bancària aprovat per l’Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l’Administració de la Generalitat.

Article 5. Entitats col·laboradores
En aplicació de l’article 12 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’habilita l’òrgan concedent de les ajudes a les quals es refereix l’article 2 d’aquest decret llei, per a designar, com a entitat col·laboradora, aquella que, actuant en nom i per compte d’aquest òrgan concedent, entregue i distribuïsca els fons públics a les persones o entitats beneficiàries, o col·labore en la gestió de la subvenció sense que es produïsca el previ lliurament i distribució dels fons rebuts, tot això en els termes establits en l’article 16.6 de la Llei 38/2003.

Article 6. Control intern
Els expedients de concessió de subvencions derivades de les convocatòries d’ajudes directes a empresaris i professionals a què fa referència el present decret llei no se sotmetran a la fiscalització prèvia de la Intervenció General establida en les lletres a i b de l’apartat 2 de l’article 100 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
Aquestes despeses seran objecte de control financer o, si escau, d’auditoria pública, que seran exercits conformement amb el que es disposa en aquesta llei.

Article 7. Bestretes i avals
Podrà anticipar-se fins al 100 % de l’import de la subvenció que en cada cas corresponga sense necessitat de constitució de garanties per part de les persones o entitats beneficiàries, atés l’import, a l’objecte i a la naturalesa extraordinària de les subvencions.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Col·laboració interadministrativa
A fi de dotar dels instruments necessaris per a la gestió urgent de les ajudes derivades del desenvolupament d’aquest decret llei i amb criteris de simplificació administrativa, es sol·licitarà a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària; a la Tresoreria General de Seguretat Social i a altres administracions públiques que consideren necessari, les dades imprescindibles per a la seua correcta tramitació, d’acord amb els principis de col·laboració interadministrativa i eficiència en la gestió.

Segona. Finançament
Les ajudes contemplades en aquest decret llei seran finançades pel Govern d’Espanya amb càrrec a l’aplicació pressupostària 37.01.941O.450, «Línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses. Transferències a les comunitats autònomes, excloses Balears i Canàries, i a les ciutats de Ceuta i Melilla».
A aquest efecte, i vinculat al caràcter excepcional de l’objecte i finalitat de les ajudes, mitjançant el corresponent expedient de modificació pressupostària, es generaran els crèdits corresponents en l’estat de despeses del Pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2021.

Tercera. Generacions de crèdit associades a fons REACT-EU
1. Durant 2021, la cobertura pressupostària de les actuacions susceptibles de ser finançades amb càrrec als fons que corresponguen a la Comunitat Valenciana procedents dels recursos addicionals REACT-EU, ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa, en el marc dels fons estructurals, podrà articular-se a través de la corresponent generació de crèdits en l’estat de despeses del pressupost, mitjançant l’oportú expedient de modificació pressupostària, amb informe previ de la direcció general competent en matèria de fons europeus, sense que li siguen aplicables els criteris i requisits establits en l’article 50.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

2. A aquest efecte, sempre que les esmentades actuacions es tramiten a través de normes, ja tinguen caràcter reglamentari o força de llei, l’informe de la direcció general de fons europeus a què es refereix l’apartat anterior, haurà de quedar incorporat a l’expedient de tramitació de la corresponent norma.

Quarta. Bonificació de la quota del tribut sobre els jocs de sort, envit o atzar en cas d’explotació de màquines recreatives i d’atzar corresponent al segon trimestre natural de l’any 2021.
Es bonificarà en el 100 % la quota íntegra corresponent al segon trimestre natural de l’any 2021 del tribut sobre els jocs de sort, envit o atzar en cas d’explotació de màquines recreatives i d’atzar, en el supòsit que s’haja reportat la quota íntegra corresponent al primer trimestre natural d’aquest exercici.

Cinquena. Bonificació de la quota del tribut sobre els jocs de sort, envit o atzar en cas d’explotació de màquines recreatives i d’atzar corresponent al primer trimestre natural de l’any 2021 per cessament definitiu de l’activitat
Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 s’estableix una bonificació del 100 % de la quota íntegra corresponent al primer trimestre natural de 2021 del tribut sobre els jocs de sort, envit o atzar en cas d’explotació de màquines recreatives i d’atzar si l’explotació de la respectiva màquina haguera sigut donada de baixa durant aquest període a conseqüència del cessament definitiu de l’activitat del negoci desenvolupat en el local on estigueren instal·lades.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació de la disposició addicional cinquena de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021
Es modifica la disposició addicional cinquena de la Llei 3/2020, de 30 de desembre que queda redactada com segueix:

«Disposició addicional cinquena. Contractes i acords marc finançats amb fons per a la reconstrucció Covid-19
1. En licitar els contractes i acords marc que s’hagen de finançar amb fons per a la reconstrucció Covid-19, els òrgans de contractació de la Generalitat, hauran d’examinar si la situació d’urgència impedeix la tramitació ordinària dels procediments de licitació, aplicant la tramitació urgent de l’expedient, establida en l’article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector Públic. En aquells casos en els quals els òrgans de contractació justifiquen el recurs a la tramitació urgent, podran ser aplicables les especialitats descrites en l’article 50.1 del Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2. Els contractes i els acords marc a què es refereix aquesta disposició gaudiran en tot cas de preferència per al seu despatx sobre qualsevol altre contracte pels diferents òrgans que intervinguen en la seua tramitació. Així mateix, els terminis per a emetre els respectius informes quedaran reduïts a cinc dies naturals, sense que siga possible cap pròrroga d’aquest termini.
3. Bimestralment, es remetrà la relació dels contractes subscrits a l’empara de aquesta disposició a la Junta Superior de Contractació, sense perjudici de les publicacions legalment establides a través del portal de transparència.»

Segona. Modificació de la disposició addicional primera de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat
Es modifica la disposició addicional primera de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, que queda redactada com segueix:

«Quarta. Delegació de competències en les entitats locals, en matèria d’obres, gestió i manteniment d’instal·lacions i infraestructures de titularitat de la Generalitat, o adscrites als organismes autònoms i a les entitats de dret públic no mercantils de la Generalitat
1. A l’empara del que s’estableix en els articles 64.2 i 66.2 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i l’article 146 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, règim local de la Comunitat Valenciana, i atenent la seua capacitat de gestió, s’autoritza el Consell o a les persones titulars dels departaments competents del Consell, segons l’instrument de delegació utilitzat, per a delegar l’exercici de les funcions que els corresponguen en matèria de construcció, ampliació, adequació, reforma, gestió i manteniment de centres, instal·lacions i infraestructures de titularitat de la Generalitat, en aquelles entitats locals en el territori de les quals estiguen situades o hagen de situar-se aquestes.
2. Aquesta delegació requerirà acceptació per part de l’entitat local interessada, i s’articularà, després de sol·licitud d’aquesta, mitjançant resolució de la persona titular del departament competent, o mitjançant la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i l’entitat local sol·licitant, en els quals es fixaran els termes en què haja d’efectuar-se l’exercici de la competència. En aquests instruments es concretaran els mitjans de control, dels establits en la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana, que exercirà la Generalitat sobre la delegació.
3. Aquesta delegació anirà acompanyada pels suficients recursos econòmics perquè siga efectiva i que garantisquen l’equilibri financer de l’entitat receptora.
4. La delegació de competències en les entitats locals descrita en aquesta disposició, també podrà efectuar-se per part dels organismes autònoms i per les entitats de dret públic no mercantils del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, respecte d’instal·lacions i infraestructures que tinguen adscrites, previ informe favorable de la conselleria competent en sector públic i patrimoni, corresponent a les persones titulars d’aquestes entitats, dictar la resolució o subscriure el conveni a què es refereix l’apartat 2, segons l’instrument de delegació utilitzat.»


Tercera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari
Es faculta al Consell per a adoptar les disposicions necessàries per al desenvolupament i aplicació d’aquest decret llei.

Quarta. Entrada en vigor
Aquest decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Guardamar del Segura, 7 de maig de 2021

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,
VICENT SOLER I MARCO


ANNEX

CNAE-2009 DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
0710 Extracció de minerals de ferro.
1052 Elaboració de gelats.
1083 Elaboració de café, te infusions.
1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.
1102 Elaboració de vins.
1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.
1310 Preparació i filatura de fibres tèxtils.
1320 Fabricació de teixits tèxtils.
1330 Acabats de tèxtils.
1391 Fabricació de teixits de punt.
1392 Fabricació d’articles confeccionats amb tèxtils, excepte roba de vestir.
1393 Fabricació de catifes i moquetes.
1394 Fabricació de cordes, cordills, bramant i xarxes.
1395 Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb teles dobles, excepte la roba de vestir.
1396 Fabricació d’altres productes d’ús tècnic i industrial.

1399 Fabricació d’altres productes tèxtils n.c.o.p.
1411 Confecció de peces de vestir de cuir.
1412 Confecció de roba de treball.
1413 Confecció d’altres peces de vestir exteriors.
1414 Confecció de roba interior.
1419 Confecció d’altres peces de vestir i accessoris.
1420 Fabricació d’articles de pelleteria.
1431 Confecció de calceteria.
1439 Confecció d’altres peces de vestir de punt.
1511 Preparació, adob i acabament del cuir; preparació i tenyida de pells.
1512 Fabricació d’articles de marroquineria, viatge i de guarnicioneria i talabarderia.
1520 Fabricació de calçat.
1623 Fabricació d’altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció.
1721 Fabricació de paper i cartó ondulats; fabricació d’envasos i embalatges de paper i cartró.
1722 Fabricació d’articles de paper i cartó per a ús domèstic, sanitari i higiènic.
1723 Fabricació d’articles de papereria.
1724 Fabricació de papers pintats.
1729 Fabricació d’altres articles de paper i cartó.
1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes.
1812 Unes altres activitats d’impressió i arts gràfiques.
1813 Serveis de preimpressió i preparació de suports.
1814 Enquadernació i serveis relacionats amb aquesta.
1820 Reproducció de suports gravats.
1910 Coqueries
1920 Refinació de petroli.
2030 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tints d’impremta i massilles.
2051 Fabricació d’explosius.
2219 Fabricació d’altres productes de cautxú.
2221 Fabricació de plaques, fulles, tubs i perfils de plàstic.
2222 Fabricació d’envasos i embalatges de plàstic.
2223 Fabricació de productes de plàstic per a la construcció.
2229 Fabricació d’altres productes de plàstic.
2331 Fabricació de taulells i rajoles de ceràmica.
2332 Fabricació de rajoles, teules i productes de terres cuites per a la construcció.
2341 Fabricació d’articles ceràmics per a ús domèstic i ornamental.

2342 Fabricació d’aparells sanitaris ceràmics.
2343 Fabricació d’aïlladors i peces aïllants de material ceràmic.

2344 Fabricació d’altres productes ceràmics d’ús tècnic.
2349 Fabricació d’altres productes ceràmics.
2370 Tall, tallat i acabat de la pedra.
2391 Fabricació de productes abrasius.
2399 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics n.c.o.p.
2431 Estirat en fred.
2432 Laminació en fred.
2433 Producció de perfils en fred per conformació amb plegat.
2434 Trefilatge en fred.
2441 Producció de metalls preciosos.
2512 Fabricació de fusteria metàl·lica.
2550 Forja, estampació i embotiment de metalls; metal·lúrgia de pólvores.
2561 Tractament i revestiment de metalls.
2599 Fabricació d’altres productes metàl·lics n.c.o.p.
2670 Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic.
2731 Fabricació de cables de fibra òptica.
2830 Fabricació de maquinària agrària i forestal.
2893 Fabricació de maquinària per a la indústria de l’alimentació, begudes i tabac.
2910 Fabricació de vehicles de motor.
2932 Fabricació d’altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor.
3103 Fabricació de matalassos.
3109 Fabricació d’altres mobles.
3212 Fabricació d’articles de joieria i articles similars.
3213 Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars.
3220 Fabricació d’instruments musicals.
3240 Fabricació de jocs i joguets.
3250 Fabricació d’instruments i subministraments mèdics i odontològics.
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
3530 Subministrament de vapor i aire condicionat.
4511 Venda d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
4532 Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor,

4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir.
4617 Intermediaris del comerç de productes alimentosos, begudes i tabac.
4624 Comerç a l’engròs de cuirs i pells.
4631 Comerç a l’engròs de fruites i hortalisses.
4634 Comerç a l’engròs de begudes.
4636 Comerç a l’engròs de sucre, xocolate i confiteria.
4637 Comerç a l’engròs de café, te, cacau i espècies.
4638 Comerç a l’engròs de peixos i mariscos i altres productes alimentosos.
4639 Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentosos, begudes i tabac.
4641 Comerç a l’engròs de tèxtils.
4642 Comerç a l’engròs de peces de vestir i calçat.
4644 Comerç a l’engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.
4648 Comerç a l’engròs d’articles de rellotgeria i joieria.
4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats.

4724 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.
4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats.

4729 Un altre comerç al detall de productes alimentosos en establiments especialitzats.
4741 Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.
4742 Comerç al detall d’equips de telecomunicacions en establiments especialitzats
4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats.

4752 Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre en establiments especialitzats.
4759 Comerç al detall de mobles, aparells d’il·luminació i altres.

4761 Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats.

4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats.
4764 Comerç al detall d’articles esportius en establiments especialitzats.
4765 Comerç al detall de jocs i joguets en establiments especialitzats.
4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats.
4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats.
4776 Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per als mateixos en establiments especialitzats.
4777 Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.
4778 Un altre comerç al detall d’articles nous en establiments especialitzats.
4779 Comerç al detall d’articles de segona mà en establiments.

4781 Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants.
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants.
4789 Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants.
4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats ambulants.
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
4932 Transport per taxi.
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.
5010 Transport marítim de passatgers.
5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
5110 Transport aeri de passatgers.
5221 Activitats annexes al transport terrestre.
5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
5223 Activitats annexes al transport aeri.
5510 Hotels i allotjaments similars.
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
5590 Altres allotjaments.
5610 Restaurants i llocs de menjars.
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
5629 Altres serveis de menjars.
5630 Establiments de begudes.
5813 Edició de periòdics.
5814 Edició de revistes.
5912 Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió.
5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica.
5915 Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo.
5916 Activitats de produccions de programes de televisió.
5917 Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo.
5918 Activitats de distribució de programes de televisió.
5920 Activitats d’enregistrament de so i edició musical.
7420 Activitats de fotografia.
7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
7712 Lloguer de camions.
7721 Lloguer d’articles d’oci i esportius.
7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.
7729 Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.

7733 Lloguer de maquinària i equip d’oficina, inclosos ordinadors.

7734 Lloguer de mitjans de navegació.
7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.
7739 Lloguer d’una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.

7911 Activitats de les agències de viatges.
7912 Activitats dels operadors turístics.
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests
.
8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.
8230 Organització de convencions i fires de mostres.
8299 Altres activitats de suport a les empreses n.c.o.p.
8551 Educació esportiva i recreativa.
8552 Educació cultural.
8553 Activitats de les escoles de conducció i pilotatge.
8559 Una altra educació n.c.o.p.
8812 Activitats de serveis socials sense allotjament per a persones amb discapacitat.
9001 Arts escèniques.
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques.
9003 Creació artística i literària.
9004 Gestió de sales d’espectacles.
9102 Activitats de museus.
9103 Gestió de llocs i edificis històrics.
9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
9200 Activitats de jocs d’atzar i apostes.
9311 Gestió d’instal·lacions esportives.
9313 Activitats dels gimnasos.
9319 Altres activitats esportives.
9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.

9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment.
9523 Reparació de calçat i articles de cuir.
9525 Reparació de rellotges i joieria.
9601 Rentada i neteja de peces tèxtils i de pell.
9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa.
9604 Activitats de manteniment físic.

linea
Mapa web