Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ORDRE 7/2011, de 29 de març, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es fixen les quantitats actualitzades per al càlcul de subvencions i bestretes per a despeses electorals, així com el límit de les que puguen realitzar els partits, les coalicions o les agrupacions que concórreguen a les eleccions a les Corts. [2011/3844]

(DOGV núm. 6493 de 01.04.2011) Ref. Base de dades 003965/2011

ORDRE 7/2011, de 29 de març, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es fixen les quantitats actualitzades per al càlcul de subvencions i bestretes per a despeses electorals, així com el límit de les que puguen realitzar els partits, les coalicions o les agrupacions que concórreguen a les eleccions a les Corts. [2011/3844]
Convocades pel president de la Generalitat, per mitjà del Decret 2/2011, de 28 de març, eleccions a les Corts, cal, per part de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, dictar la norma legal que actualitze les quantitats assenyalades en els articles 40 i 41 de la Llei 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana.
Per això, en compliment del mandat contingut en els preceptes abans assenyalats


ORDENE

Primer
1.1 Per als partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que concórreguen només a les eleccions a les Corts, el límit de despeses per a cada un d'ells, per cada circumscripció on presenten candidatura, serà el que resulte de multiplicar per 0,26 €, el nombre d'habitants de dret de la circumscripció.
1.2 De conformitat amb el que disposa el paràgraf anterior, el límit de despeses que podran realitzar els partits, les federacions, coalicions o agrupacions d'electors en cada una de les províncies que integren la Comunitat Valenciana, per a les pròximes eleccions, de conformitat amb el cens vigent de població, és el següent:

- Alacant: 500.834,10 euros.
- Castelló: 157.111,24 euros.
- València: 671.098,22 euros.

Segon
En el cas que els partits, les federacions, coalicions o agrupacions d'electors concórreguen simultàniament a les eleccions a les Corts i a les municipals, el límit de les dites despeses electorals serà l'establit en l'article 131.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

Tercer
Les bestretes de subvencions previstes en l'article 42.1 de la Llei Electoral Valenciana, quedaran a disposició dels partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors, en aplicació del que disposa l'article 42.3 de l'assenyalada llei, a partir del dia 27 d'abril de 2011.

El procediment per a la seua sol·licitud serà l'assenyalat en l'article 42.2 de la Llei Electoral Valenciana.

Quart
Les quantitats assenyalades en l'article 41.1 de la Llei 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana, per la qual s'establixen les regles per a la subvenció per la Generalitat de les despeses electorals, queden fixades en els següents imports:
a) 12.786,29 euros per escó.
b) 0,64 euros per vot aconseguit per cada candidatura que obtinga escó.
c) 0,64 euros per cada vot aconseguit per cada candidatura que haja obtingut almenys el 3% dels vots emesos vàlidament en l'àmbit de la Comunitat.

Cinqué
Les quantitats anteriors s'incrementaran en els supòsits previstos en l'article 12 de la Llei 9/2003, de la Generalitat, per a la Igualtat d'Homes i Dones.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La gestió pressupostària i de despesa derivada de l'aplicació de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana, i de la present ordre es realitzarà a càrrec de la secció 22, servici 02, centre gestor 03, programa 462.60, Processos Electorals i Consultes Populars, línia de subvenció T1643000 «Subvenció a partits polítics per a despeses electorals».


DISPOSICIÓ FINAL

La present orde entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 29 de març de 2011

El vicepresident segon
Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA

linea
Mapa web