Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 40/2009, de 13 de març. del Consell, pel qual s'aprova el reglament que desplega la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat. [2009/3135]

(DOGV núm. 5977 de 18.03.2009) Ref. Base de dades 003180/2009

DECRET 40/2009, de 13 de març. del Consell, pel qual s'aprova el reglament que desplega la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat. [2009/3135]
La Constitució espanyola reconeix el dret de tots els espanyols a la llibertat, a la igualtat i a la justícia, valors fonamentals des dels quals es desplega la participació voluntària per part d'associacions, fundacions i altres entitats sense finalitat lucrativa, que disposen per als seus fins de persones voluntàries. Així mateix, en l'article 9.2, establix el deure dels poders públics de facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, cultural i social, precepte recollit, igualment, per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en els seus articles 1.3 i 9.4, sent l'acció voluntària una de les vies idònies per a la dita participació, en tots els aspectes que constituïsquen una clara manifestació de la solidaritat ciutadana, en benefici de la comunitat.
Per la seua banda, la Llei 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat, ha definit este concepte, establint els requisits que han de confluir en les activitats que l'integren, quedant completament delimitada l'acció social de totes maneres de prestació de servicis retribuïda.
El voluntariat pot definir-se, doncs, com el conjunt d'activitats d'interés general que, respectant els principis de no-discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència en una societat democràtica, es duen a terme per persones físiques per a la millora de la qualitat de vida d'altres persones o de la col·lectivitat, d'acord amb els requisits següents: que tinguen caràcter altruista i solidari; que la seua realització siga conseqüència d'una decisió pròpia i lliurement adoptada, i no porte causa en una obligació personal o deure jurídic; que es duguen a terme d'una forma desinteressada i sense contraprestació econòmica ni de qualsevol altra índole, sense perjudici dels incentius que legalment puguen establir-se i podent ser rescabalat dels gastos originats per l'exercici de tal activitat; i que es despleguen a través d'organitzacions sense finalitat lucrativa i d'acord amb programes o projectes concrets. Sent conscients de les diferències socials que encara s'advertixen en el nostre temps, un dels fins més plausibles del voluntariat és precisament la dotació d'infraestructures i la resta de mitjans personals i tècnics per al desenrotllament integral dels grups més desfavorits, intentant la integració dels éssers humans entre si i amb el medi ambient, per mitjà de la seua participació, dins del territori de la Comunitat Valenciana, i també amb projecció nacional i internacional, si és el cas, en les àrees ja previstes en la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat: servicis socials, medi ambient, protecció civil, sanitat, educació, i cooperació internacional al desenrotllament, sent extensible a altres àrees de naturalesa anàloga.
Este reglament desplega la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat, per raó del que ha preceptuat la disposició final primera, paràgraf primer, d'esta norma, que autoritza el Consell per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i aplicació de la dita llei. Desplegar suposa abordar aquells aspectes que requerixen una ampliació o aclariment que la llei no recull. Per este motiu, este reglament es presenta amb dos finalitats: d'una banda, complir el mandat reflectit en la llei, pel qual la regulació d'algunes matèries es deriva directament a la disposició reglamentària, i d'una altra, pretén aclarir i desplegar alguns aspectes que la llei únicament planteja.
Es tracta de complir un deure moral, assumit legalment per part de la Generalitat, perquè entén com un dels postulats bàsics de la seua funció pública el suport, la col·laboració i l'establiment dels mecanismes necessaris per al compliment dels fins de cohesió social i de solidaritat amb els més dèbils, d'acord amb el compromís adquirit en el preàmbul de la llei que ara es desplega.
La tasca del voluntariat gaudix de protecció plena en la lletra i en l'esperit de les lleis estatals, concretament de la Constitució espanyola, i, de forma especial, per la Llei Estatal del Voluntariat, així com per part de la normativa autonòmica valenciana, per mitjà de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat que este reglament desplega, per la qual cosa el compromís voluntari podrà canalitzar-se íntegrament a través de les organitzacions que millor s'acomoden als interessos no lucratius i a les motivacions de cada ciutadà.
Per a la consecució d'estos fins, el Consell assumix el compromís de potenciar la labor del voluntariat, així com el seu desenrotllament autònom i independent a qualsevol possible ingerència per part dels poders públics, amb l'única limitació del correcte compliment de les lleis, establint els necessaris mecanismes de control per a l'adequada participació de les persones voluntàries en les organitzacions sense fins lucratius. Per això, este reglament pretén desplegar el règim jurídic aplicable a les persones que decidisquen participar en el voluntariat, perfilant i ampliant en el capítol I del títol II el que ja disposava la llei sobre l'estatut del voluntariat, que afecta tant els voluntaris com les entitats de voluntariat que despleguen la seua activitat en la Comunitat Valenciana.
En relació amb les persones voluntàries, establix la forma d'adquirir i perdre tal condició, el contingut del compromís que han de subscriure amb l'entitat amb què col·laboraran com a tal, així com la formació que han de rebre per a poder dur a terme la seua labor com a voluntaris, donant uns criteris mínims adaptats a cada sector del voluntariat, que seran establits pel Consell Valencià del Voluntariat a través del Programa de Formació del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, per a concloure amb la concessió del corresponent certificat de formació a la persona que l'haja cursat.
Respecte a les entitats de voluntariat, es regula la seua organització i funcionament, els programes i projectes a través dels quals despleguen la seua activitat, la forma d'avaluar l'execució d'estos i el règim de responsabilitat que afecta les dites entitats, tant enfront del mateix voluntari com enfront de tercers.
En el capítol II s'especifiquen les condicions que ha de reunir l'actuació voluntària de qualitat, així com la possibilitat de ser objecte de renúncia pel seu beneficiari o, si és el cas, de modificació.
En el títol III es descriuen els mecanismes de foment al voluntariat instrumentats per l'administració, que es concreten en subvencions, es promouen mesures d'integració de diversos col·lectius en el voluntariat, s'establix el Premi Valencià a la Solidaritat i el Voluntariat i conté l'elaboració del Pla Valencià del Voluntariat, ferramenta imprescindible per a coordinar i establir les directrius de la participació voluntària en la Comunitat Valenciana.
Pel fet que en l'actualitat la societat civil concedix cada vegada més valor a aquelles empreses socialment responsables i compromeses amb el seu entorn, s'ha observat l'oportunitat de regular en el títol IV l'anomenat voluntariat corporatiu, que comprén totes aquelles iniciatives promogudes per una empresa perquè els seus treballadors puguen donar o entregar voluntàriament temps, habilitats o un altre tipus d'ajuda a organitzacions sense finalitat lucrativa. La dita regulació s'ha dut a terme amb dos finalitats: en primer lloc, promoure'l i, en segon lloc, determinar la subjecció del seu desplegament tant a la Llei 4/2001, de 19 de juny, com a este reglament.
Finalment, i amb l'objectiu d'evitar la dispersió normativa actual en matèria de voluntariat, s'ha volgut unificar en un sol text tot el desplegament de La Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, per a la qual cosa s'ha introduït en el títol V la regulació del Consell Valencià del Voluntariat, transcrivint la disposició que, en el seu dia, es va dictar a l'efecte. Amb idèntica finalitat, s'ha incorporat en el títol III el Decret regulador del Premi Valencià a la Solidaritat i el Voluntariat.
Pel que s'ha exposat, el reglament que s'aprova s'ha elaborat a fi d'acatar el mandat legal de desplegament reglamentari de determinats preceptes de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, d'incorporar regles i instruccions que aclarixen i amplien altres aspectes recollits per esta i agrupar la normativa vigent en matèria de voluntariat.
Per raó d'això, d'acord amb el que establixen els articles 18.e) i 28.c) de la Llei del Consell, a proposta del conseller d'Immigració i Ciutadania, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 13 de març de 2009,
DECRETE
Article únic. Aprovació
S'aprova el Reglament que desplega la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat, el text del qual figura com a annex al present decret.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. De l'acció voluntària en emergències i protecció civil
L'acció voluntària en matèria de gestió d'emergències i protecció civil, als efectes d'organització, funcionament i règim jurídic, es regirà per la seua normativa específica, així com per les disposicions del reglament aprovat per este decret en allò que siga d'aplicació.
Segona. Incentius i beneficis
Els incentius i beneficis administratius, jurídics, laborals i fiscals que s'apliquen a les entitats de voluntariat seran regulats de forma específica pel Consell, amb el rang normatiu precís en cada cas.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació normativa
Queden derogats el Decret 187/2002, de 19 de novembre, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament d'Estructura i Funcionament del Consell Valencià del Voluntariat, el Decret 77/2008, de 23 de maig, del Consell, que el va modificar, i el Decret 107/2008, de 18 de juliol, del Consell, regulador del Premi Valencià a la Solidaritat i el Voluntariat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació normativa
Es faculta el conseller d'Immigració i Ciutadania per a dictar totes les disposicions que requerisca l'aplicació i desplegament del present decret.
Segona. Entrada en vigor
L'entrada en vigor del present decret tindrà lloc l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 13 de març de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Immigració i Ciutadania,
RAFAEL BLASCO CASTANY
ANNEX
REGLAMENT QUE DESPLEGA LA LLEI 4/2001, DE 19 DE JUNY, DE LA GENERALITAT, DEL VOLUNTARIAT.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Este reglament té com a objecte el desplegament de les disposicions recollides en la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat, per la qual es regula la promoció i el foment de la labor voluntària.
Article 2. Àmbit d'aplicació
1. Este reglament s'aplicarà a totes les activitats que siguen definides com de voluntariat, i com a tals sense fins lucratius, en la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat.
2. El marc geogràfic d'aplicació del reglament es concreta en les activitats que s'exercisquen dins de la Comunitat Valenciana.
TÍTOL II
ESTATUT DEL VOLUNTARIAT
CAPÍTOL I
DELS VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES
SECCIÓ PRIMERA
ADQUISICIÓ, SUSPENSIÓ I PÈRDUA
DE LA CONDICIÓ DE VOLUNTARI
Article 3. Adquisició de la condició de voluntari
1. Poden adquirir la condició de voluntari o voluntària totes les persones físiques que lliurement es comprometen a realitzar una activitat de voluntariat d'acord amb les prescripcions de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat.
2. Els menors emancipats podran participar com a persones voluntàries en programes i projectes que s'adapten de forma específica a les seues circumstàncies personals, sempre que els seus drets queden garantits.
3. Amb l'autorització prèvia expressa dels seus representants legals, els menors d'edat no emancipats i les persones amb discapacitat que necessiten la dita autorització podran participar en programes o projectes de voluntariat en les condicions expressades en l'apartat anterior. En este cas, els deures que s'imposen a la persona voluntària en la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, s'ajustaran a les especials condicions de la mateixa persona i de l'activitat que esta ha de dur a terme, sempre que els seus drets queden garantits.
Article 4. Compromís d'incorporació i col·laboració
S'adquirirà la condició de voluntari o voluntària per mitjà de la formalització per escrit d'un compromís d'incorporació i col·laboració amb una entitat de voluntariat que, bàsicament, ha d'incloure:
1. Drets i deures de la persona voluntària.
2. Àmbit material d'actuació, lloc i horari.
3. Descripció de l'acció que s'ha de realitzar.
4. Funcions i tasques assignades a la persona voluntària.
5. Formació que, segons les característiques de la persona voluntària i de la tasca que s'ha de dur a terme, siga necessària i se li proporcionarà.
Article 5. Acreditació de la persona voluntària
La persona voluntària rebrà, sempre que siga necessari per a dur a terme la seua activitat o que la sol·licite, la corresponent acreditació de la seua condició de voluntari, que s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per l'entitat de voluntariat, en la qual han de constar, com a mínim, les dades personals i identificatives del voluntari i de l'entitat i la data, duració i naturalesa de l'actuació duta a terme.
Article 6. Reemborsament dels gastos
El voluntari o voluntària serà compensat econòmicament pels gastos ocasionats en el desenrotllament de la seua activitat sempre que així s'haja pactat entre l'entitat i la persona voluntària. En este cas també podrà pactar-se la seua satisfacció total o parcial.
Seran gastos compensables, amb l'acord previ, l'allotjament, els gastos de locomoció i transport, els gastos fungibles i qualssevol altres que siguen necessaris per a l'exercici de l'activitat voluntària.
Per a la seua satisfacció, serà preceptiva l'aportació dels documents justificatius del gasto realitzat.
Article 7. Suspensió temporal de l'activitat de voluntariat
1. La persona voluntària podrà sol·licitar de l'entitat de voluntariat a què es trobe vinculada la suspensió temporal de la seua acció voluntària quan concórrega una circumstància que així ho justifique i ho faça amb un preavís d'almenys 8 dies, a fi que l'entitat puga preveure la seua substitució, de manera que no es veja perjudicat el desenrotllament normal del projecte. En el cas que la suspensió de l'activitat es produïsca per una causa imprevista i, així mateix, justificada, la comunicació haurà de realitzar-se com més prompte millor, quedant eximida la persona voluntària del preavís establit en este paràgraf.
2. Mentre subsistisca esta situació, la persona mantindrà la seua condició de voluntari.
Article 8. Pèrdua de la condició de voluntari
1. Finalitzarà la relació de col·laboració voluntària per alguna de les causes següents:
a) Per renúncia de la persona voluntària, que ha de comunicar-se a l'entitat amb què col·labore amb l'antelació suficient per a evitar que resulte perjudicada l'acció que estiguera desenrotllant.
b) Per haver perdut algun dels requisits indispensables per a la correcta execució del programa en què estiga exercint la seua labor.
c) Per incompliment dels seus deures en els termes expressats en l'apartat següent.
2. En cas d'incompliment dels deures adquirits en l'acord o compromís d'incorporació a les entitats de voluntariat, així com per l'incompliment dels deures de la persona voluntària recollits en l'article 7 de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat, les entitats podran excloure el voluntari de l'exercici de la seua labor en el programa en què s'haja produït l'incompliment i, si és el cas, cessar-li en la seua condició enfront de l'entitat.
3. El cessament en l'activitat voluntària en cap cas podrà posar en perill la persona o béns del destinatari de l'acció o l'entitat.
SECCIÓ SEGONA
FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT
Article 9. Programa de Formació del Voluntariat de la Comunitat Valenciana
1. Tota persona que, en la seua condició de voluntari, desitge participar en qualsevol projecte o programa de voluntariat, ha d'haver adquirit la formació necessària d'acord amb el Programa de Formació del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, que serà elaborat de conformitat amb els criteris establits en cada àmbit del voluntariat pel Consell Valencià del Voluntariat.
2. El Programa de Formació del Voluntariat de la Comunitat Valenciana es desplegarà en tres nivells: formació bàsica, formació específica i formació especialitzada.
3. Les entitats de voluntariat podran desplegar el dit programa d'acord amb els seus recursos, d'acord amb la seua mateixa naturalesa i a les necessitats concretes que puguen tindre.
Article 10. Formació bàsica
El programa de la formació bàsica del voluntariat se centrarà en els valors que vertebren l'acció voluntària i els seus objectius, els drets i obligacions del voluntariat i el moviment associatiu del voluntariat.
Article 11. Formació específica
El contingut dels cursos del nivell de formació específica ha d'incidir en els aspectes motivacionals, actituds, aptituds, competències personals i competències tècniques de les persones voluntàries.
Article 12. Formació especialitzada
Quan el projecte que s'ha de dur a terme així ho requerisca, la persona voluntària rebrà una formació adequada a les característiques de cada una de les activitats que haja d'executar en este.
Article 13. Disposicions comuns
1. L'accés als cursos de formació en qualsevol dels seus tres nivells ha de constar per escrit, a través d'un acord personalitzat entre el voluntari o voluntària i l'entitat que li proporcione la dita formació, en el qual es reflectiran, bàsicament, les condicions i nivell d'esta, adquirint, a través d'este instrument, un compromís mutu d'implicació, formació i acompanyament.
2. La formació del voluntariat es durà a terme per persones de reconegut prestigi, professionals o docents, preferentment vinculats al món de l'associacionisme i el voluntariat.
Article 14. Certificat de formació
A fi d'acreditar el seguiment, l'aprofitament i la superació dels cursos de formació del voluntariat s'emetrà el corresponent certificat, que contindrà les dades personals del voluntari i el nivell de formació aconseguit.
CAPÍTOL II
DE LES ENTITATS DE VOLUNTARIAT
SECCIÓ PRIMERA
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT INTERN
Article 15. Organització i funcionament intern
Les entitats de voluntariat no podran destinar persones voluntàries a llocs de treball reservats a personal remunerat, ni encara en el cas de conflicte laboral. De la mateixa manera, el personal remunerat de la mateixa entitat no podrà ser admés per esta com a personal voluntari en activitats directament relacionades amb l'objecte del seu lloc de treball o servici subjecte a retribució econòmica en l'entitat.
Article 16. Acollida, seguiment i participació de la persona voluntària en l'entitat
1. Les entitats de voluntariat disposaran d'un Protocol d'Acollida i Seguiment del Voluntariat i d'un Manual del Voluntari, en els quals es recolliran, com a mínim, el contingut següent:
a) Naturalesa i fins de l'organització.
b) Estructura organitzativa d'esta.
c) Estatut de funcionament intern.
d) Codi ètic o manual de bones pràctiques.
e) Condicions d'incorporació, permanència, formació i participació interna.
f) Catàleg de llocs de les diverses activitats.
2. En les entitats de voluntariat haurà de designar-se un responsable o coordinador del voluntariat que assumisca les funcions d'acollida, formació, gestió i seguiment, motivació i participació de les persones voluntàries.
Article 17. Llibre registre de les persones voluntàries
Les entitats de voluntariat han de notificar a l'Agència Nacional de Protecció de Dades l'administració dels fitxers dels seus voluntaris per raó que s'ha preceptuat en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, com també complir les altres obligacions derivades de la seua aplicació.
Article 18. Activitat de les entitats de voluntariat
Les entitats de voluntariat duran a terme la seua activitat a través de l'execució de programes o projectes de voluntariat dissenyats per elles mateixes o altres organitzacions.
Article 19. Programes i projectes d'acció voluntària
Els programes i projectes d'acció voluntària dissenyats per les entitats de voluntariat han de contindre, com a mínim:
1. Denominació del programa o projecte.
2. Identitat de la persona responsable d'este.
3. Sector d'activitat d'interés general a què es referix.
4. Anàlisi de la realitat social a què afecta.
5. Fins i objectius que proposa.
6. Àmbit territorial que comprendrà.
7. Duració prevista per a la seua execució.
8. Descripció de les activitats que comprén.
9. Nombre de persones voluntàries estimat necessari per al seu desenrotllament.
10. Formació i qualificació exigible a les persones voluntàries segons les comeses que han d'exercir.
11. Mitjans i recursos necessaris per a dur-ho a terme.
12. Fonts de finançament.
13. Criteris d'avaluació dels seus objectius.
14. Mecanismes de control, seguiment i avaluació.
Article 20. Avaluació dels programes i projectes
El procés d'avaluació dels programes i projectes es realitzarà en dos fases:
1. Avaluació contínua, per raó de la qual s'efectuaran valoracions periòdiques durant el desenrotllament d'estos.
2. Avaluació final, que es durà a terme una vegada conclosa l'execució dels programes i projectes i contindrà un informe d'avaluació i resultats que es farà públic a les persones voluntàries que hagen participat en estos a través dels mitjans de difusió habituals de cada organització.
Article 21. Ferramentes d'avaluació
En l'avaluació dels programes i projectes dissenyats per les entitats de voluntariat i duts a terme per persones voluntàries s'aplicaran, com a mínim, les ferramentes següents:
1. Control o execució pressupostària.
2. Valoració efectuada pels voluntaris que han participat en el desplegament d'estos.
3. Valoració efectuada pels beneficiaris directes i indirectes de les actuacions de voluntariat.
Article 22. Factors d'avaluació
Les ferramentes d'avaluació tindran com a finalitat determinar, entre altres, els factors següents:
1. Eficàcia de la utilització de mitjans i recursos econòmics per a la consecució dels objectius.
2. Adequació de les actuacions dutes a terme per a la consecució dels objectius.
3. Nivell de satisfacció de la persona voluntària quant als mitjans proporcionats per l'entitat per a l'exercici de la seua labor.
4. Suficiència de la formació impartida a les persones voluntàries per a l'exercici de la seua labor.
5. Nivell de satisfacció i acceptació dels beneficiaris directes i indirectes de l'actuació.
SECCIÓ SEGONA
RESPONSABILITAT DE LES ENTITATS
DE VOLUNTARIAT
Article 23. Responsabilitat enfront dels mateixos voluntaris
Les entitats assumiran la responsabilitat pels danys i perjudicis causats a les persones voluntàries amb motiu de l'exercici de l'activitat voluntària per elles organitzada.
Article 24. Responsabilitat extracontractual enfront de tercers
Les entitats respondran solidàriament enfront de tercers pels danys i perjudicis causats per les seues persones voluntàries, per acció o omissió, en l'exercici de les activitats de voluntariat.
Article 25. Assegurança de voluntaris i assegurança de responsabilitat civil
Les entitats hauran de subscriure una pòlissa d'assegurances que garantisca a la persona voluntària la cobertura pels danys i perjudicis que l'exercici de l'activitat puga reportar-li, així com els que puguen produir-se a tercers per esta.
Article 26. Assegurança de voluntaris
1. L'assegurança de voluntari cobrirà els danys personals que puguen produir-se a este durant l'exercici de les activitats pròpies de l'entitat, incloent el provocat durant els desplaçaments que siguen necessaris per al desenrotllament de la dita activitat.
2. Els capitals mínims assegurats es recullen en el punt 1 de l'annex d'este reglament, i seran actualitzats per mitjà d'ordes de les conselleries competents, que seran publicades anualment.
Article 27. L'assegurança de responsabilitat civil
1. L'assegurança de responsabilitat civil cobrirà els danys i perjudicis causats a tercers en el desenrotllament de l'actuació voluntària.
2. Les entitats l'hauran de subscriure atenent els capitals mínims que es recullen en el punt 2 de l'annex d'este reglament, els quals seran actualitzats per mitjà d'ordes de les conselleries competents, que seran publicades anualment.
CAPÍTOL III
DE L'ACTUACIÓ VOLUNTÀRIA
Article 28. Condicions de l'actuació voluntària
1. L'actuació voluntària s'executarà observant els principis següents:
a) Es desplegarà d'acord amb el projecte corresponent.
b) En la seua realització no existirà cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.
c) En la seua execució quedarà garantida la dignitat i intimitat personal i familiar del destinatari d'esta. En cap cas suposarà una ingerència sobre la llibertat ideològica, religiosa o de culte del seu destinatari.
2. El projecte en què s'emmarquen les diverses accions voluntàries ha de ser objecte de difusió entre els col·lectius a què puga beneficiar amb caràcter previ i durant el seu desplegament.
Article 29. Renúncia o modificació de l'actuació voluntària
1. Totes les persones que siguen destinatàries de l'actuació voluntària podran renunciar a esta, manifestant la seua voluntat expressa de no acollir-se a l'acció.
2. Igualment, podran sol·licitar la modificació de la forma i els subjectes de la seua prestació sempre que hi haja raons que ho justifiquen. Si no haguera possibilitat de modificar la prestació de l'actuació voluntària o els subjectes que l'oferixen, el destinatari podrà optar entre la continuació de l'acció o la suspensió d'esta.
3. En tot cas, la voluntat de renunciar a l'acció voluntària, així com la seua modificació en la forma de prestar-los o en el subjecte de l'acció, haurà de ser notificada a l'entitat de voluntariat amb antelació suficient per a evitar perjudicis a la mateixa entitat, a les persones voluntàries, i als altres destinataris de l'actuació voluntària.
CAPÍTOL IV
CONFLICTIVITAT
Article 30. Resolució de conflictes
Els conflictes que puguen produir-se entre els voluntaris, les entitats de voluntariat i els destinataris de l'acció voluntària en l'exercici de les activitats pròpies del voluntariat, es decidiran davant de la jurisdicció competent d'acord amb les normes processals, podent acudir prèviament a una mediació per acord exprés de les parts o sotmetre la controvèrsia a arbitratge per mitjà del corresponent acord.
TÍTOL III
FOMENT DEL VOLUNTARIAT
CAPÍTOL I
MECANISMES DEL FOMENT DEL VOLUNTARIAT
Article 31. Subvencions
1. Les administracions públiques oferiran la informació i l'assessorament necessari per a afavorir la participació de les entitats de voluntariat en les convocatòries públiques d'ajudes i subvencions dirigides al foment de l'activitat voluntària i establir uns criteris d'adjudicació, seguiment i avaluació que garantisquen la publicitat, la lliure concurrència i l'objectivitat en les actuacions.
2. Les entitats responsables de programes d'acció voluntària que reben ajudes i subvencions o celebren convenis amb les administracions públiques hauran d'estar legalment constituïdes i estaran obligades a sotmetre's al seguiment i avaluació de les seues actuacions, acreditar les activitats realitzades i justificar la destinació del finançament rebut, en els termes que establisca la normativa d'aplicació.
3. La inscripció en el Registre d'Entitats de Voluntariat serà requisit indispensable per a accedir a subvencions o per a establir convenis amb les administracions públiques.
Article 32. Cooperació i treball en xarxa
S'entén per treball en xarxa el realitzat entre dos o més entitats de voluntariat en el desenrotllament d'un projecte comú, determinant-se l'aportació i grau de participació de cada una a través del corresponent acord pel qual es regirà la seua col·laboració.
Article 33. Actuacions dirigides a consolidar l'acció voluntària en diferents col·lectius
1. D'acord amb el principi de no-discriminació que inspira tota acció voluntària, les administracions públiques impulsaran la participació com a voluntaris de diversos col·lectius amb menor índex de representació activa en l'àmbit del voluntariat, com poden ser les persones jubilades, les persones amb discapacitats i les persones immigrants.
2. Amb la finalitat d'afavorir la integració d'estos col·lectius en l'acció voluntària, es duran a terme, entre altres, les actuacions següents:
a) Sensibilitzar i informar les associacions que, si és el cas, s'agrupen sobre els diversos àmbits que comprén el voluntariat en la Comunitat Valenciana per a promoure que, des d'estes, s'elaboren i impulsen programes i projectes de voluntariat.
b) Valorar positivament en els concursos i ajudes públiques els programes o projectes elaborats per les entitats de voluntariat que integren activament qualsevol d'estos col·lectius.
c) Assegurar l'accés de les persones pertanyents a estos col·lectius al Programa de Formació del Voluntariat Valencià preveient per a ells una reserva d'un 10% de les places en els cursos que s'impartisquen d'acord amb el dit programa.
Article 34. Actuacions dirigides a promoure el voluntariat en els centres educatius
1. Les administracions públiques duran a terme en els centres docents i en les comunitats universitàries campanyes d'informació, sensibilització i promoció del voluntariat entre professors i alumnes amb la finalitat de fomentar els valors de participació i compromís social.
2. Es fomentarà la proposta i el desenrotllament de programes i projectes de voluntariat pels centres escolars i universitaris en col·laboració amb les distintes organitzacions de voluntariat.
Article 35. Incentius al voluntariat
1. Les persones voluntàries podran disfrutar, en els termes i amb l'abast que establisquen les conselleries competents, els incentius següents:
a) Bonificacions o reduccions en l'ús de mitjans de transport públic durant l'exercici de l'acció voluntària.
b) Participació en ponències, conferències, cursos, tallers, seminaris, i la resta d'actes que s'impartisquen per a la formació addicional del voluntariat, així com per a la promoció social de la seua labor.
c) Servicis d'assessorament a les entitats i als seus voluntaris, en distints aspectes de la labor voluntària, com ara:
1r. Resolució de dubtes de gestió i administració de les organitzacions de voluntariat de caràcter fiscal i comptable, d'acord amb la normativa vigent.
2n. Instrucció per al desenrotllament de projectes (disseny, gestió i avaluació) i assessorament per a la sol·licitud i tramitació de finançament.
3r. Orientació per a la busca de documentació en l'àmbit del voluntariat.
4t. Assessorament per a la gestió d'una organització no lucrativa i exercici de les seues activitats d'acord amb la legalitat vigent.
5é. Qualssevol altres servicis relacionats amb l'organització i el funcionament d'una entitat de voluntariat, i les seues relacions amb les persones voluntàries, els destinataris dels programes, i les altres entitats privades o públiques.
2. Així mateix, es consideraran incentius al voluntariat qualssevol altres beneficis que puguen establir-se com a mesura de foment, reconeixement i valoració social de l'acció voluntària.
CAPÍTOL II
PREMI VALENCIÀ A LA SOLIDARITAT I
EL VOLUNTARIAT
Article 36. Premi Valencià a la Solidaritat i el Voluntariat
S'establix el Premi Valencià a la Solidaritat i el Voluntariat com a reconeixement explícit del paper, les característiques i el valor del treball realitzat de manera desinteressada per entitats els membres de les quals participen per la seua pròpia voluntat en l'acció social i per les persones que, com a voluntaris, intervenen, així mateix, en este tipus d'acció, contribuint amb la seua competència i professionalitat a la construcció d'una societat més justa i solidària.
Es concedirà anualment, amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat, que es commemora cada 5 de desembre.
Article 37. Objectiu del premi
1. El premi tindrà com a objectiu el reconeixement de l'activitat solidària realitzada al llarg de l'any per persones i entitats en cada un dels àmbits següents:
a) Voluntariat social, entés com actuacions dirigides a millorar la qualitat de vida de grups desfavorits, com poden ser malalts, ancians, persones amb discapacitat, menors o persones amb escassos recursos econòmics.
b) Voluntariat d'integració, dirigit a fomentar l'associacionisme com a via de participació social, facilitar la ruptura de barreres i la integració en la vida de la comunitat de col·lectius en risc d'exclusió social per diversos motius, immigrants o persones amb discapacitat, bé a través de la creació d'associacions o bé a través de qualsevol altre tipus d'actuació dirigida amb este fi.
c) Voluntariat cultural i educatiu, participant en accions de tipus creatiu, informatiu o d'investigació orientades a l'estudi de la diversitat cultural, manifestacions culturals tradicionals o costums, així com esportives i educatives dirigides a millorar el nivell de formació de col·lectius desfavorits, com poden ser persones amb discapacitat, adults sense escolarització o immigrants per a fomentar la seua promoció social o laboral.
d) Voluntariat mediambiental, les actuacions del qual se centren en tasques relatives a la conservació de la naturalesa, sensibilització i protecció mediambiental o prevenció d'incendis.
e) Voluntariat d'emergències en general.
f) Voluntariat de cooperació internacional, que du a terme accions solidàries a favor de països en desenrotllament o en situacions de guerra o catàstrofes, bé des del seu mateix país, assessorant o organitzant campanyes de sensibilització o econòmiques, bé en el mateix país afectat, proporcionant ajuda professional, creant camps de treball o un altre tipus d'accions amb fins humanitaris.
2. Es concediran anualment sis premis, u per cada un dels àmbits mencionats. Si algun d'ells quedara desert, podrà atorgar-se a qualsevol candidatura d'un altre àmbit que, a judici del jurat, fóra mereixedora del premi.
Article 38. Subjectes del premi
Podran concórrer al premi:
1. Totes aquelles organitzacions o entitats sense finalitat lucrativa que, estant legalment constituïdes, tinguen personalitat jurídica pròpia i exercisquen activitats i programes d'interés general en qualsevol dels àmbits relacionats en l'article anterior que comporten un compromís a favor de la societat o de la persona.
Les entitats de voluntariat que adopten la forma jurídica d'associació o fundació han d'estar inscrites en el Registre d'Entitats de Voluntaris, regulat en l'article 10 de la Llei 4/2001.
2. les persones físiques que, en concepte de voluntaris, participen en activitats amb idèntiques característiques a les descrites en l'apartat a).
Article 39. Presentació de candidatures
La candidatura ha d'estar avalada per una institució o entitat, que ha de ser la que sol·licite el premi per a la seua candidata, no es poden presentar candidatures en nom propi.
La sol·licitud constarà d'una exposició raonada de motius pels quals es considera la persona o entitat candidata com a creditora al premi, per raó del treball global dut a terme en el seu àmbit concret d'actuació, així com una memòria, l'extensió de la qual no superarà els cinc folis, en la qual es reculla l'acció concreta, de les realitzades al llarg de l'any, que es considera mereixedora del premi.
En el cas de tractar-se d'actuacions de caràcter plurianual, es farà insistència en aquells aspectes destacables de l'any que possibiliten una garantia en la continuïtat de l'acció.
Quan la candidata siga una associació o fundació, ha d'acreditar-se que està inscrita en el Registre d'Entitats de Voluntaris, regulat en l'article 10 de la Llei 4/2001.
Article 40. El Jurat
El jurat estarà compost per:
1. President: el titular de la conselleria competent en participació ciutadana.
2. Vicepresident: el titular de la direcció general amb competència en participació ciutadana.
3. Vocals:
a) Un vocal en representació de l'organització amb personalitat jurídica pròpia que agrupe un nombre més gran d'entitats que exercisquen activitats de voluntariat en la Comunitat Valenciana.
b) Tres vocals en representació de les entitats no governamentals que exercisquen activitats de voluntariat en la Comunitat Valenciana, triats per les distintes entitats i entre elles.
c) Tres vocals, un per l'àmbit universitari, un altre per l'empresarial i un tercer pel del voluntariat, designats pel titular de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana entre persones destacades pels seus coneixements, activitats i altres mèrits en el camp de la solidaritat i del voluntariat.
d) Un vocal o una vocal en representació de cada una de les conselleries competents en la matèria pròpia de les categories del premi relacionades en l'article 37, els quals participaran, exclusivament, en les votacions del premi l'àmbit de les quals els competisca.
4. Secretari: un tècnic de la direcció general amb competència en matèria de participació ciutadana, amb veu però sense vot.
Article 41. Resolució del premi
El veredicte del jurat serà vinculant, i correspondrà la facultat de resoldre els premis al titular de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana. El termini màxim per a dictar una resolució i la seua notificació serà fins al dia abans de l'entrega del premi, que es realitzarà en un acte públic organitzat a l'efecte.
CAPÍTOL III
PLA VALENCIÀ DEL VOLUNTARIAT
Article 42. Definició i fins
1. El Pla Valencià del Voluntariat és l'instrument per a determinar els criteris de coordinació i planificació de les actuacions projectades en matèria de voluntariat.
2. La conselleria competent en matèria de participació ciutadana de la Generalitat decidirà periòdicament les directrius que ha de seguir el Pla del Voluntariat, atenent els sectors que es prevegen més necessitats durant la vigència de cada pla i coordinarà la seua elaboració.
Article 43. Proposició del pla i òrgan competent per a la seua aprovació
1. La conselleria competent en matèria de participació ciutadana, en col·laboració amb les persones i entitats del voluntariat mes representatives de la Comunitat Valenciana, eleborarà l'esborrany del Pla del Voluntariat, que serà acompanyat d'una memòria explicativa sobre els objectius, les línies d'actuació prioritària, la memòria econòmica i el període previst per a la seua aplicació. Esta memòria ha d'adaptar-se, en tot cas, a les directrius i formalitats previstes en els articles següents del present capítol.
2. Una vegada elaborat l'esborrany, la conselleria competent en matèria de participació ciutadana el sotmetrà a consulta de la resta de conselleries i demanarà del Consell Valencià del Voluntariat l'elaboració de l'informe previst en l'article 26.c) de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, que ha de ser emés en el termini d'un mes.
3. Una vegada emés este informe, la conselleria competent elevarà el Pla del Voluntariat al Consell per a la seua aprovació.
4. Després de l'aprovació del Pla del Voluntariat, el Consell ordenarà la seua publicació oficial, i estarà vigent durant el període determinat en el pla.
Article 44. Continguts mínims del pla
1. Els criteris mínims de planificació i coordinació de les actuacions que s'ha de seguir en matèria de voluntariat seran els següents:
a) La concertació de tots els agents socials, tant públics com privats, que puguen col·laborar en l'acció voluntària, i en el desplegament del Pla del Voluntariat.
b) La sensibilització de la societat davant dels greus problemes socials que se susciten.
c) La transparència en l'acció voluntària, de manera que tota labor prevista en el pla complisca el requisit del seu compromís ètic amb la societat.
d) La coordinació entre les persones voluntàries i les entitats, així com entre estes i els destinataris de l'acció voluntària.
e) Qualssevol altres que redunden en el compliment efectiu de les activitats i iniciatives previstes per a l'acció voluntària.
2. Aiximateix, les activitats i iniciatives que són competència de les administracions públiques, en la seua participació i desplegament del Pla del Voluntariat, que han d'integrar-s'hi, són les següents:
a) Fomentar la participació de tots els agents socials.
b) Remoure els obstacles que impedisquen la participació social.
c) Desplegar la seua actuació amb ple respecte a l'autonomia i independència de les entitats de voluntariat.
d) Coordinar les actuacions públiques i privades en matèria de voluntariat.
e) Recolzar les persones i entitats a través de subvencions o convenis, així com per mitjà de l'oferiment d'ajuda tècnica.
f) Implementar accions d'informació i formació específica, que tendisquen al desenrotllament perfecte de l'acció voluntària.
g) Qualssevol altres que afavorisquen el desplegament efectiu del pla.
Article 45. Finançament del pla
La Generalitat inclourà en la Llei de Pressupostos les partides pressupostàries per al desplegament del Pla del Voluntariat, per raó del que preveu la disposició final primera de la Llei 4/2001, sense perjudici que puga també obtindre's finançament des d'altres entitats públiques o privades.
Article 46. Plans locals del voluntariat
Les entitats locals podran elaborar els seus propis plans l'objectiu dels quals serà difondre i donar efectiva aplicació als continguts del Pla Valencià del Voluntariat.
Els plans locals del voluntariat es fonamentaran en els principis de participació, cooperació i treball en xarxa amb les organitzacions de voluntariat radicades en el seu territori, a fi de coordinar la seua actuació amb la política autonòmica en matèria de voluntariat d'acord amb les necessitats i recursos de cada zona.
TÍTOL IV
VOLUNTARIAT CORPORATIU
Article 47. Voluntariat corporatiu de les empreses
El voluntariat corporatiu és el que s'exercixen les empreses en el seu compromís de col·laboració amb les necessitats socials de l'entorn en què despleguen la seua activitat, per mitjà de l'afectació dels seus propis treballadors a programes i projectes relacionats, directament o indirectament, amb l'acció voluntària.
Article 48. Desenrotllament del voluntariat corporatiu
La participació de les empreses en programes i projectes de voluntariat es durà a terme amb l'adscripció dels treballadors que, voluntàriament, decidisquen contribuir amb la seua qualificació professional a l'acció voluntària que haurà de dur-se a terme a través d'entitats de voluntariat preexistents o constituïdes per la mateixa empresa a l'efecte.
Tot això ha de realitzar-se amb subjecció expressa a les disposicions previstes en la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, i en este reglament.
TÍTOL V
CONSELL VALENCIÀ DEL VOLUNTARIAT
Article 49. Naturalesa i règim jurídic
1. El Consell Valencià del Voluntariat és l'òrgan col·legiat de la Generalitat de participació i consulta en matèria de voluntariat, adscrit a la conselleria competent en matèria de participació ciutadana.
2. El Consell Valencià del Voluntariat es regix per la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat; pel present reglament i pel reglament intern del qual es dote per raó de l'article 24 de la norma legal citada.
En tot cas, se li aplicarà la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel que fa als òrgans col·legiats, en allò que siga bàsic.
Article 50. Composició del Consell
El Consell Valencià del Voluntariat, de conformitat amb l'article 25 de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, estarà constituït per:
1. President.
2. Vicepresident.
3. Secretari.
4. Vocals.
Article 51. El president
La presidència correspondrà al titular de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana, o a la persona en qui delegue.
Article 52. Funcions del president
Correspon a la presidència del Consell:
1. Ostentar la representació legal del Consell, actuant com a portaveu.
2. Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries, així com la fixació de l'orde del dia, tenint en compte les peticions dels vocals presentades amb la suficient antelació.
3. Presidir les sessions i moderar el desenrotllament dels debats, podent suspendre'ls per causes justificades.
4. Dirimir amb el seu vot els empats de les votacions que s'efectuen en les sessions del ple del Consell.
5. Visar les actes i els certificats dels acords del Consell.
6. Assegurar el compliment de les disposicions legals i les establides en el present reglament, resolent les qüestions que suscite la seua aplicació.
7. Exercir totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició de president de l'òrgan col·legiat, així com aquelles que no estiguen expressament atribuïdes a un altre òrgan del Consell.
Article 53. El vicepresident
La vicepresidència serà exercida pel representant de l'associació Plataforma Valenciana d'Entitats del Voluntariat Social o, si no n'hi ha, de l'organització amb personalitat jurídica que represente un nombre més gran d'entitats del voluntariat social inscrites en el Registre Autonòmic d'Entitats del Voluntariat que siga triat pels membres del Consell.
Article 54. Funcions del vicepresident
Correspon al vicepresident del Consell:
1. Substituir el president en els casos de vacant, malaltia o absència.
2. Totes les funcions que li siguen delegades pel president i aquelles que el ple li puga encomanar.
Article 55. El secretari
El secretari del Consell serà designat pel president entre els membres del Consell, i actuarà amb veu i vot.
En cas de vacant, absència o malaltia, el secretari serà substituït pel vocal de menor edat en el ple o, si és el cas, en la comissió.
Article 56. Funcions del secretari
Correspon al secretari:
1. La gestió dels assumptes del Consell, tant del ple com de les comissions, preparant les seues sessions.
2. Efectuar la convocatòria de les sessions, així com les oportunes notificacions i citacions als membres, per orde del president.
3. Assistir a les reunions amb veu i vot.
4. Rebre les sol·licituds d'informació que formulen els seus membres, així com qualssevol altra classe d'escrits dirigits al Consell o al seu president.
5. Facilitar als membres del Consell la informació i l'assistència per al millor desenrotllament de les funcions a ells assignades.
6. Elaborar la previsió de gastos anuals.
7. Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
8. Expedir, amb el vistiplau del president, certificats dels acords adoptats.
9. Custodiar les actes i tots els documents, llibres o publicacions que es consideren d'interés.
Article 57. Els vocals
1. Integren el Consell com a vocals les persones mencionades en els apartats d) a s), ambdós inclusivament, del número 1 de l'article 25 de la Llei 4/2001, de 19 de juny.
2. Corresponen als vocals els següents drets i funcions:
a) Rebre amb una antelació mínima de 8 dies les convocatòries a les reunions corresponents, les quals contindran l'orde del dia d'estes i la informació procedent sobre els temes que figuren en l'orde del dia.
b) Assistir a les reunions i participar en els debats, exposant la seua opinió i formulant les propostes que estimen convenients.
c) Exercir el seu dret al vot, expressar el seu sentit i els motius que el justifiquen, així com formular el seu vot particular.
d) Proposar a la Secretaria del Consell la inclusió de punts en l'orde del dia de les sessions ordinàries i formular precs i preguntes. Quan la proposta d'inclusió en l'orde del dia siga presentada per un terç dels vocals, l'assumpte s'hi inclourà preceptivament.
e) Sol·licitar, per mitjà d'un escrit presentat davant de la Secretaria del Consell, la convocatòria extraordinària del ple o d'alguna de les comissions del Consell. La reunió sol·licitada ha de ser preceptivament convocada quan la petició estiga avalada per la meitat més un dels membres totals del Consell o, si és el cas, de la comissió corresponent.
f) Obtindre la informació necessària per a complir degudament les funcions que té assignades. A l'efecte, han de formular per escrit la petició corresponent, dirigida a la Secretaria o bé sol·licitar-la oralment durant la sessió del Consell.
g) Quantes altres funcions que siguen inherents a la seua condició.
Article 58. Nomenament
1. El nomenament dels membres del Consell Valencià del Voluntariat correspon al titular de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana, prèvia designació d'estos per part de les institucions o entitats mencionades en l'article 25.1 de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat.
2. El nomenament dels vocals ha d'anar acompanyat dels seus suplents, la designació i nomenament dels quals seguirà el mateix procés previst per als titulars.
3. El nomenament es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Article 59. Compensació econòmica
La pertinença al Consell Valencià del Voluntariat no comporta retribució ni cap compensació econòmica.
Article 60. Funcionament
1. El Consell funcionarà en ple. També podrà actuar per mitjà de comissions. Tant un com altres podran nomenar grups de treball.
2. El ple es reunirà amb caràcter ordinari, almenys, una vegada al semestre, si bé podrà celebrar sessions extraordinàries quantes vegades les convoque el seu president, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat més un dels membres de dret del Consell.
3. Les comissions es reuniran, amb caràcter ordinari, amb la periodicitat que fixe cada una d'elles, d'acord amb la gestió dels assumptes que tinga atribuïts. Amb caràcter extraordinari, les comissions podran ser convocades pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat més un dels membres totals de la Comissió respectiva.
Article 61. El Ple
1. El Ple del Consell el componen el president, el vicepresident, els vocals i el secretari, que actuarà amb veu i vot.
2. Correspon al ple l'exercici de les competències atribuïdes al Consell en l'article 26 de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, així com l'aprovació del seu reglament intern, amb una majoria de dos terços dels seus membres.
Article 62. Les comissions
1. El Consell formarà dos comissions permanents:
a) La Comissió de Relacions Externes.
b) La Comissió de Projectes i Programes del Voluntariat.
2. Sense perjudici de l'anterior, i quan per la importància de l'assumpte així s'estime convenient, podran crear-se comissions no permanents, la composició i les funcions de les quals s'establiran en l'acord de creació adoptat pel ple.
3. La composició de cada una de les comissions serà la següent:
a) El president, que serà un dels vocals que representa, per raó del càrrec, alguna de les conselleries de l'administració de la Generalitat, la designació del qual correspondrà al president del Consell.
b) Sis vocals triats pel ple entre els seus membres, tres dels quals seran representants d'entitats del voluntariat.
c) El secretari, que serà el del Consell.
4. Les funcions de les comissions permanents seran les establides en els articles següents. Sense perjudici de l'anterior, el seu coneixement comprendrà tots aquells assumptes que els siguen delegats pel ple del Consell.
Article 63. De la Comissió de Relacions Externes
1. A la Comissió de Relacions Externes li correspondrà:
a) Facilitar la trobada entre les entitats que duguen a terme programes de voluntariat i la Generalitat.
b) Propiciar el contacte entre les mateixes entitats i el d'estes amb el Consell.
c) Establir les relacions amb altres entitats de la societat civil que, sense participar directament de l'acció voluntària, siguen susceptibles de la necessària sensibilització per a implicar-les personalment, tècnicament o econòmicament en la consecució d'objectius que redunden en benefici del voluntariat.
d) Impulsar les relacions europees i internacionals d'organitzacions de voluntariat.
e) Elevar al Consell les propostes que hagen de ser remeses a altres Administracions Públiques.
2. La comissió podrà convocar a les seues deliberacions els tècnics de l'administració i de les entitats de voluntariat que es considere oportú que intervindran amb veu i sense vot.
Article 64. De la Comissió de Projectes i Programes del Voluntariat
1. A la Comissió de Projectes i Programes del Voluntariat li correspondrà:
a) L'estudi i informe de totes aquelles iniciatives que li siguen presentades pel ple del Consell en matèria de voluntariat.
b) Aquelles altres que puguen sorgir de la mateixa Comissió, a fi de dissenyar els projectes, definir les estratègies i establir la metodologia de les actuacions proposades.
2. La Comissió podrà convocar a les seues deliberacions els tècnics de l'administració i de les entitats de voluntariat que es considere oportú, que intervindran amb veu i sense vot.
Article 65. Convocatòries
1. Les sessions ordinàries del ple i de les comissions seran convocades pels respectius presidents, almenys, amb 8 dies d'antelació, llevat que per raons d'urgència, degudament justificades, hagen de ser convocades amb caràcter extraordinari, i en este cas es podran convocar amb 72 hores d'antelació.
2. Les convocatòries s'efectuaran per escrit i hauran d'indicar el dia, l'hora i el lloc de les reunions que s'ha de celebrar, així com l'orde del dia i incloure, si és el cas, la documentació adequada per a l'estudi previ.
3. En la citació per a la primera convocatòria s'inclourà la citació per a la segona. El temps que haurà de mediar entre la primera i la segona convocatòria no serà inferior a mitja hora.
Article 66. Constitució
El ple del Consell i les comissions quedaran constituïts de forma vàlida quan concórreguen dos terços, almenys, dels seus components en primera convocatòria, o la meitat més un dels seus membres en segona, havent d'estar presents el president i el secretari de cada òrgan o, si és el cas, els qui legalment els substituïsquen.
Article 67. Règim d'adopció dels acords
1. Només es podran adoptar acords sobre punts que figuren en l'orde del dia. La introducció d'un punt que no figure en este només serà possible si estan presents tots els membres del ple o de la comissió, i siga declarada la urgència de l'assumpte i s'acorde per unanimitat la seua inclusió en l'orde del dia.
2. Per a l'adopció d'acords es requerirà, preferentment, el consens de les parts i quan això no siga possible, serà suficient la majoria simple dels vots dels assistents, dirimint els empats el vot del president. El vot serà individual, podent a més ser secret quan ho sol·licite algun dels assistents o així ho acorde el president de cada òrgan.
3. De cada sessió el secretari estendrà una acta, que contindrà la indicació de les persones assistents, l'orde del dia, les que hagen intervingut, així com les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha celebrat, els punts principals de la deliberació de forma succinta i substancial, la forma i resultats de la votació i el contingut dels acords, i s'aprovarà en la següent sessió.
4. Qualsevol membre del Consell o de les comissions té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seua intervenció en cada sessió, sempre que aporte en l'acte, o en un termini de 48 hores, escrit que es corresponga exactament i fidelment amb la seua intervenció, fent-se constar així en l'acta i s'unirà còpia autèntica de l'escrit a esta.
5. Els membres que discrepen de l'acord majoritari podran presentar vot particular o anunciar-lo abans d'alçar-se la sessió, entregant-lo, en este cas, al secretari per escrit en el termini de quaranta-huit hores, i s'incorporarà a l'acord aprovat. Els membres que hagen votat en contra podran adherir-se al vot particular, sempre que s'hagen reservat este dret abans de concloure la sessió.
ANNEX
1. Capitals mínims per a l'assegurança de voluntaris.
Els capitals mínims assegurats seran:
a) Per defunció, fins a 6.010,12 euros.
b) Per invalidesa permanent, fins a 12.020,24 euros.
c) Per assistència sanitària, fins a 1.202,02 euros.
2. Capitals mínims per a l'assegurança de responsabilitat civil.
Els capitals mínims assegurats seran:
a) Fins a un límit màxim de 600.000 euros per sinistre i 1.200.000 euros per anualitat de l'assegurança per al conjunt dels voluntaris adherits a la pòlissa.
b) La cobertura màxima per danys corporals i sinistre per víctima individual serà de 150.000 euros.
c) Les fiances civils tindran com a límit la suma assegurada, i sempre que l'objecte de la reclamació es trobe inclòs en la pòlissa subscrita.
3. Els capitals mínims de l'assegurança de voluntaris i de l'assegurança de responsabilitat civil seran actualitzats per les conselleries competents, per mitjà d'ordes que seran publicades anualment.

linea
Mapa web