Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. ACORD de 23 de març de 2012, del Consell, pel qual s'aproven accions de simplificació i reducció de càrregues administratives, en el marc del Pla SIRCA 2010-2012. [2012/3113]

(DOGV núm. 6743 de 28.03.2012) Ref. Base de dades 003153/2012

ACORD de 23 de març de 2012, del Consell, pel qual s'aproven accions de simplificació i reducció de càrregues administratives, en el marc del Pla SIRCA 2010-2012. [2012/3113]
El Consell, en la reunió del dia 23 de març de 2012, va adoptar l'acord següent:
El 19 de febrer de 2010 el Consell va prendre l'acord de posar en marxa el Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives de la Generalitat 2010-2012 (d'ara en avant, Pla SIRCA). Pla que s'emmarca com un eix estratègic d'actuació dins del Pla d'Innovació i Modernització de l'Administració Pública Valenciana, Governança 2013, dirigit a innovar i transformar la nostra Administració, així com a definir i identificar els principals elements que han de configurar la cultura corporativa d'excel·lència de la Generalitat.
Ambdós plans formen part de l'estratègia seguida per la Generalitat per a donar resposta a l'exigència arreplegada en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana que, en l'article 9, reconeix el dret a una bona administració, així com el dret que tenen tots els ciutadans que les administracions tracten els seus assumptes de forma equitativa i imparcial i en un termini raonable, així com gaudir d'uns servicis públics de qualitat. A més a més, de fer complir el mandat de les Corts, plasmat en la Resolució 210/VII, de 30 de setembre de 2009.

L'objectiu principal del Pla SIRCA és reduir o suprimir les càrregues administratives que la Generalitat imposa, derivades de la seua potestat reguladora, a ciutadans i empreses. Juntament amb això, dirigix les principals accions a racionalitzar i simplificar els procediments administratius, imprimint major celeritat i eficàcia en la seua gestió, facilitant i procurant una relació amb la ciutadania més àgil i accessible.
En el cas de les empreses, l'objectiu es va concretar en la reducció de càrregues administratives en un 30% abans de finalitzar l'any 2012.
Per a aconseguir este objectiu, el pla es va estructurar en set apartats, entre els quals cal destacar les cinc línies prioritàries d'actuació, amb un total de 14 projectes o accions específiques identificades en els àmbits següents:
A. Actuacions en l'àmbit normatiu.
B. Actuacions dirigides a la simplificació dels procediments.
C. Impuls de l'Administració electrònica.
D. Impuls del mercat interior europeu. Directiva de Servicis.
E. Cooperació interadministrativa i altres relacions de col·laboració.
A més, el Pla SIRCA va incorporar una sèrie de mesures urgents, d'aplicació immediata després de la seua aprovació, dirigides a aconseguir en un curt període de temps una reducció important de les càrregues administratives que actualment suporten empreses i ciutadans. Esta primera relació de mesures de caràcter urgent va suposar la posada en marxa de 12 iniciatives de caràcter transversal i 46 mesures derivades de la modificació normativa de la Directiva de Servicis.
El Pla SIRCA està dirigit al conjunt d'òrgans i unitats de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic dependent.
Posteriorment, com una de les accions incloses en l'àmbit normatiu del Pla SIRCA, el Consell va aprovar el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, pel qual s'establixen mesures de simplificació i reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Esta norma té com a objecte fer més senzills i àgils els procediments, eliminant requisits i obligacions d'informació o, en altres casos, substituint-los per declaracions responsables o comunicacions prèvies i, en tot cas, potenciant l'Administració electrònica, conferint a tot això una cobertura normativa.

Durant el primer any de vigència del Pla SIRCA, la revisió de procediments s'ha centrat, sobretot, en la simplificació derivada de l'aplicació de les mesures urgents de caràcter horitzontal, entre les quals hi ha: eliminar l'obligatorietat d'aportar fotocòpia del DNI o el número d'identificació d'estranger i el certificat d'empadronament, la sol·licitud de documents que acrediten obligacions tributàries amb la hisenda estatal i autonòmica i la d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. En este moment, i encara que hi ha una important variabilitat per conselleries, el nombre de procediments del Gestor Únic de Continguts (GUC) simplificats com a conseqüència d'eixes tres mesures urgents ascendix a 497, amb un estalvi estimat, per a ciutadans i empreses de 12.080.335 euros.

Junt amb això, les modificacions normatives abans esmentades han suposat en la pràctica l'eliminació de tràmits i la supressió d'autoritzacions que se substituïxen per declaracions responsables o comunicacions prèvies. En total, s'han simplificat 154 procediments i se n'han eliminat 23, majoritàriament autoritzacions, conseqüència directa de la modificació de la normativa citada.
A fi de continuar avançant en esta línia, en 2011 es va donar un nou impuls al Pla SIRCA i es va llançar la segona relació de mesures del Pla de Simplificació, consistent en un conjunt d'actuacions que suposaran una simplificació i agilitació en la tramitació dels procediments seleccionats, ja que evitaran càrregues administratives en els ciutadans i les empreses. Les mesures van referides a les famílies de procediments següents:
1. Concessió d'autoritzacions de la Generalitat: durant 2011 es van detectar els aproximadament 210 procediments d'autoritzacions administratives de la Generalitat, a fi d'analitzar els que siguen susceptibles de simplificació. Finalment, en esta fase s'han revisat 54 procediments i se n'ha proposat l'agilització de la tramitació, reduint càrregues per als destinataris.
2. Registres administratius de la Generalitat: en 2011 s'ha fet un estudi jurídic de tots els registres administratius (142 registres vigents), a fi d'identificar els que són susceptibles de simplificar, substituint la presentació de documents per una declaració responsable. A més, en els casos en què la seguretat jurídica de cada registre així ho permeta, es podrà realitzar per mitjà d'actuacions administratives automatitzades (de forma automàtica, sense intervenció humana).

Quant a les ajudes i subvencions, actualment s'ha implantat un formulari general que permet la presentació, per mitjans electrònics, de totes les sol·licituds de subvencions, model que està sent utilitzat pels distints departaments de la Generalitat.
La implantació d'este formulari ha simplificat el tràmit de presentació, ja que suprimix la presentació de cinc documents (DNI, justificant d'estar al dia en les obligacions tributàries, autonòmiques i estatals, de Seguretat Social, així com les dades bancàries si estan en poder de l'Administració), i són substituïts per la consulta que fa la mateixa Administració als arxius corresponents.
Quant a la posada en marxa de servicis electrònics, durant 2011 s'ha incrementat el nombre de servicis electrònics, la qual cosa ha possibilitat que, en estos moments, 671 procediments puguen iniciar-se de forma telemàtica, dels quals 297 estan destinats a ciutadans, 384 a empreses i la resta són procediments destinats a altres administracions públiques.

Una vegada finalitzats els estudis pertinents, el 16 de novembre 2011 es va remetre tota la informació a les conselleries competents en les corresponents matèries per a la seua validació. Per tant, una vegada validada, és necessari ordenar la implementació de totes les accions de simplificació detectades.
La implementació de totes les mesures en el seu conjunt pot suposar un estalvi estimat, per a empreses i ciutadans, de 69 milions d'euros. El càlcul de l'estalvi es determinarà de manera més exacta, a través de l'aplicació «Estàndard cost model», una vegada que s'hagen implementat les mesures proposades, tenint el compte el nombre de potencials usuaris de cada un dels procediments.
D'altra banda, la disposició final sèptima del Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana, establix que «El Consell aprovarà semestralment un pla de simplificació que preveurà els procediments a simplificar i les unitats responsables de dur a terme l'esmentat procés de simplificació».
En atenció de totes estes consideracions, d'acord amb el que disposa la Llei del Consell, i a proposta del conseller d'Hisenda i Administració Pública, el Consell


ACORDA

Primer
En el termini de quatre mesos des de la publicació del present acord s'han d'aplicar les mesures de simplificació dels procediments administratius continguts en la segona relació de mesures del Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives de la Generalitat 2010-2012, arreplegades en l'annex I.

Segon
En el termini de quatre mesos des de la publicació del present acord se simplificaran els procediments d'inscripció o modificació d'alta en els registres administratius competència de la Generalitat, que apareixen en l'annex II, i se substituirà la presentació de la documentació fins ara exigida, per una declaració responsable o comunicació prèvia, sense menyscabar en cap cas la seguretat en el tràfic jurídic ni els interessos de tercers afectats per l'activitat.

Tercer
En el termini de sis mesos des de la publicació del present acord es procedirà a la revisió i adaptació de la normativa que s'arreplega en l'annex III del present acord, a fi de facilitar la implantació de les mesures de simplificació.

Quart
Abans de l'1 d'abril de 2012, la conselleria competent en matèria de simplificació i administració electrònica presentarà a la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana (CITEC) la tercera relació de mesures del Pla de Simplificació en què, com a mínim, s'inclourà la simplificació de 40 nous procediments. Igualment, es concretaran els tràmits que, al llarg de l'any, passaran a ser electrònics.

Quint
Encomanar a la conselleria competent en matèria de simplificació i administració electrònica, el seguiment i la quantificació econòmica d'este acord.

Sext
Ordenar la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, així com donar-li la màxima difusió a través dels mitjans de difusió tècnics i electrònics pertinents.

València, 23 de març de 2012

El vicepresident i secretari del Consell,
JOSÉ CISCAR BOLUFER


ANNEX I

RELACIÓ DE PROCEDIMENTS

CONSELLERIA D'AGRICULTURA,
PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA

1. Sol·licitud d'autorització i registre de transportistes i mitjans de transport i contenidors d'animals vius. Modificació o baixa en el registre i renovació de l'autorització.
2. Sol·licitud d'autorització de centres de busseig de la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

1. Sol·licitud d'ajudes per al desenrotllament de Programes de Qualificació Professional Inicial.
2. Premis Extraordinaris de Formació Professional.
3. Registre d'Associacions Professionals de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana.
4. Autorització d'entitats auditores del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals de les Empreses.
5. Comunicació d'obertura de centres de treball o de represa de l'activitat.
6. Sol·licitud d'autorització de centres docents privats:
a) Educació Infantil, primer cicle (0-3 anys).
b) Educació Infantil, segon cicle (3-6 anys).
c) Educació Primària.
d) Educació Secundària Obligatòria.
e) Batxillerat.
f) Formació Professional Inicial de Grau Mitjà i Grau Superior.

g) Ensenyances Artístiques de Grau Mitjà.
h) Ensenyances de Música, Dansa, Art Dramàtic i Arts Plàstiques i Disseny.
7. Sol·licitud d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent al curs acadèmic 2011-2012.

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ

1. Sol·licitud d'autorització per a la celebració de proves esportives el desenrotllament de les quals discórrega per més d'un terme municipal de la Comunitat Valenciana.
2. Sol·licitud d'autorització a determinats establiments públics per a organitzar sessions dirigides a assistents amb una edat mínima de 14 anys i menors de 18 anys.
3. Sol·licitud d'autorització per a la celebració d'espectacles amb animals.
4. Sol·licitud d'autorització d'ampliació d'horaris en establiments públics.
5. Sol·licitud de subvencions per a les escoles de música dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense finalitat lucrativa.


CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL

1. Sol·licitud d'autorització per a impartir el Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana. Escola d'Acollida.
2. Sol·licitud d'inscripció en el registre de la modificació o adaptació dels estatuts de les associacions.
3. Sol·licitud d'inscripció en el registre d'una associació.
4. Sol·licitud d'autorització de visat d'un pla d'igualtat.
5. Sol·licitud d'autorització de funcionament de centres i servicis d'acció social de la Comunitat Valenciana de dones en situació de risc social i família.
6. Sol·licitud d'autorització de funcionament de centres i servicis d'acció social de la Comunitat Valenciana de menors.
7. Sol·licitud d'autorització de funcionament de centres i servicis d'acció social de la Comunitat Valenciana de persones amb discapacitat i dependència.
8. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Amics.
9. Procediment per a l'obtenció del reconeixement a l'assistència jurídica gratuïta.
10. Alta en el Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES,
TERRITORI I MEDI AMBIENT

1. Autorització d'emissions a l'atmosfera d'activitats potencialment contaminants.
2. Sol·licitud d'autorització de servici públic regular d'ús especial per al transport d'escolars.
3. Autorització d'actuacions en carreteres i les seues zones d'influència.

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

1. Sol·licitud d'ajudes a les xicotetes i mitjanes empreses del sector audiovisual de la Comunitat valenciana per a la producció de programes seriats de televisió.
2. Coneixement i examen de tots els actes i acords que les entitats locals tenen el deure de remetre a la comunitat autònoma.
3. Presa de coneixement o autorització de l'alienació directa de parcel·la sobrant acordada per una entitat local.

CONSELLERIA DE SANITAT

1. Sol·licitud d'inscripció d'una empresa o establiment en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments.
2. Sol·licitud d'autorització de llicències d'obertura, funcionament, ampliació, modificació o trasllat dels establiments de fabricació de productes sanitaris a mesura.
3. Comunicació prèvia d'inici, modificació de dades o cessament definitiu de l'activitat d'empreses i establiments alimentaris per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments.
4. Emissió de duplicats d'autorització i inscripció en el Registre General Sanitari d'Aliments.
5. Expedició de certificats de les dades d'inscripció en el Registre General Sanitari d'Aliments.
6. Emissió de duplicats d'inscripcions en el Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors de la Comunitat Valenciana.

7. Expedició de certificats d'inscripció en el Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors de la Comunitat Valenciana.

8. Certificació sanitària prèvia a l'autorització per a la realització del transport sanitari.

CONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORT

1. Sol·licitud d'autorització per a la realització d'activitats arqueològiques i paleontològiques a la Comunitat Valenciana.
2. Sol·licitud de reconeixement d'un museu i/o col·lecció museogràfica permanent.
3. Comunicació/declaració responsable referent a l'activitat d'agències de viatges.
4. Comunicació/declaració responsable referent a l'allotjament turístic rural en l'interior de la Comunitat Valenciana.
5. Comunicació/declaració responsable referent a l'activitat dels establiments hotelers.
6. Comunicació/declaració responsable referent a l'activitat dels establiments de restauració.
7. Sol·licitud de depòsit legal: producció literària, vídeos, pel·lícules, discos, cassettes, cartells, fullets, displays, estampes, postals, discos compactes, naips, fulls, periòdics, revistes, butlletins, anuaris, memòries, partitures musicals (impreses), làmines, mapes, plànols, fotografies (impreses).ANNEX II

RELACIÓ DE REGISTRES ADMINISTRATIUS

CONSELLERIA D'AGRICULTURA,
PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA

1. Sol·licitud d'autorització i registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius. Modificació o baixa en el registre i renovació de l'autorització.
2. Sol·licitud de certificació de dades del Registre Oficial de Maquinària Agrícola i expedició de duplicats.
3. Sol·licitud de baixa de maquinària agrícola en el registre oficial.


CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

1. Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA).


CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ

1. Sol·licitud d'inscripció en el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana (inscripció, modificació i cancel·lació).

CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMERÇ

1. Inscripció en el Registre Integrat Industrial d'empreses instal·ladores de baixa tensió. Alta, modificació i baixa.
2. Alta, modificació o baixa en el Registre Integrat Industrial d'empreses instal·ladores o reparadores d'equips de pressió tipus 1 i 2.
3. Equips de pressió: certificat de reconeixement i inscripció en el Registre Integrat Industrial de centres de recàrrega de gasos de recipients de pressió transportables ITC EP-6.
4. Equips de pressió: inscripció en el Registre Integrat Industrial de centres de recàrrega de botelles, inspecció periòdica i visual de botelles d'equips respiratoris autònoms ITC EP-5.
5. Inscripció d'alta, baixa o modificació en el Registre d'Activitats Comercials: venda domiciliària.
6. Inscripció d'alta, modificació i cessament en el Registre Integrat Industrial d'empreses instal·ladores de gas.
7. Inscripció d'empreses instal·ladores de llanterneria en el Registre Integrat Industrial. Alta, modificació i baixa.
8. Inscripció de nova indústria en el Registre Industrial. Baixa d'una indústria.
9. Inscripció d'alta, modificació i baixa en el Registre Integrat Industrial d'empreses instal·ladores o mantenidores d'instal·lacions tèrmiques d'edificis (calefacció, climatització i aigua calenta sanitària).

10. Inscripció d'alta, modificació i cessament en el Registre Integrat Industrial d'empreses instal·ladores de gas.
11. Inscripció de reparadors en el Registre de Control Metrològic.

12. Inscripció en el Registre Integrat Industrial d'empreses instal·ladores i reparadores de productes petrolífers líquids (IPPL-I) i (IPPL-II):
a) IPPL-I: instal·lacions d'emmagatzematge d'hidrocarburs de les classes C i D amb un límit d'emmagatzematge de 10 m³.
b) IPPL-II: instal·lacions d'emmagatzematge d'hidrocarburs de les classes B, C i D sense límit d'emmagatzematge. Alta, modificació i cessament.
13. Inscripció en el Registre Industrial del canvi de denominació o de titularitat d'una indústria.
14. Inscripció en el Registre Integrat Industrial d'empreses instal·ladores de línies d'alta tensió. Alta, modificació i cessament.
15. Inscripció en el Registre Integrat Industrial d'empreses instal·ladores i conservadores d'aparells elevadors: grues-torre. Alta, modificació i cessament.
16. Inscripció en el Registre Integrat Industrial d'empreses instal·ladores i conservadores d'ascensors. Alta, modificació i cessament.
17. Inscripció en el Registre Integrat Industrial d'empreses instal·ladores i mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. Alta, modificació i cessament.
18. Inscripció en el Registre Integrat Industrial d'empreses instal·la-dores/conservadores-reparadores de fred industrial. Alta, modificació i cessament.
19. Inscripció en el Registre Integrat Industrial d'empreses mantenidores d'aparells elevadors: grues-mòbils autopropulsades. Alta, modificació i cessament.
20. Inscripció en el Registre Integrat Industrial d'empreses mantenidores de subestacions i centres de transformació d'alta tensió (REMAT). Alta, modificació i baixa.
21. Inscripció i renovació en el Registre d'Empreses Reparadores de Productes Petrolífers Líquids (RPPL-III) i en el Registre Industrial: instal·lacions d'emmagatzematge d'hidrocarburs de les classes B, C i D sense límit d'emmagatzematge. Modificació, trasllat o canvi de titularitat, alta empreses d'altres comunitats autònomes.
22. Notificació d'inscripció en el Registre de Control Metrològic, per a reparadors procedents d'altres comunitats autònomes.
23. Sol·licitud d'informació sobre el Registre Industrial.

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL

1. Sol·licitud d'inscripció en el registre d'una associació.

CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES,
TERRITORI I MEDI AMBIENT

1. Canvi de titularitat de la inscripció en el Registre de Gestors de Residus No Perillosos (RNP).
2. Inscripció en el Registre d'Empreses Transportistes de Residus Perillosos per Compte de Tercers.
3. Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Empreses d'Arreplega, Transport i Emmagatzematge de Residus No Perillosos (RNP).
4. Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Empreses d'Arreplega i Transport de Residus No Perillosos (RNP).
5. Sol·licitud d'inscripció en el Registre de Xicotets Productors de Residus Perillosos (fins a 10.000 kg/any de residus perillosos (RP).


ANNEX III

RELACIÓ DE NORMATIVA AUTONÒMICA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA,
PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA

1. Decret 171/1986, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es creen el Registre de Plantacions de Vinya i el Registre de Parcel·les amb Dret a Replantació de Vinya.
2. Decret 97/2005, de 20 maig, del Consell, pel qual es crea el Registre d'Establiments Agroalimentaris de la Comunitat Valenciana i se'n regula el funcionament.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

1. Orde de 7 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment general per a la concessió d'ajudes per al desenrotllament de programes de qualificació professional inicial.
2. Decret 53/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es crea el Registre d'Associacions Professionals de Treballadors Autònoms de la Comunitat valenciana i se n'aprova el reglament.
3. Decret 77/1984, de 30 de juliol, del Consell, sobre regulació del transport escolar.

CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMERÇ

1. Decret 175/1989, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la venda fora d'establiment comercial en la modalitat de venda no sedentària.
2. Orde de 6 de juny de 1990, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desplega el Decret 175/1989, de 24 de novembre, del Consell.
3. Decret 118/2000, de 25 de juliol, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la venda a distància en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
4. Orde d'11 de setembre de 2000, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual es desplega el Decret 118/2000, de 25 de juliol, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la venda a distància en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
5. Decret 50/1988, de 12 d'abril, del Consell, pel qual es regula la venda fora d'establiment comercial en la modalitat de venda domiciliària, desplegat per l'Orde de 20 de juliol de 1988, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
6. Decret 77/1987, de 25 de maig, del Consell, pel qual es regula el Registre General de Comerciants i de Comerç.
7. Orde de 24 de juliol de 1987, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'establix el procediment d'inscripció en el Registre General de Comerciants i de Comerç.
8. Orde de 16 de gener de 1998, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual es regula el procediment d'inscripcions d'ofici en el Registre General de Comerciants i de Comerç.
9. Orde de 24 de juliol de 2002, de la Conselleria d'Innovació i Competitivitat, per la qual s'aproven nous models d'impresos per a la gestió del Registre General de Comerciants i de Comerç.
10. Orde de 9 de desembre de 1987, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, sobre manteniment de subestacions elèctriques i centres de transformació.
11. Decret 54/2001, de 13 de març, del Consell, pel qual es regula l'exercici de les funcions en matèria de vigilància del compliment de la legislació vigent sobre seguretat de productes, equips i instal·lacions industrials assignades als organismes de control en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
12. Decret 254/2003, de 19 de desembre, del Consell, pel qual s'aproven mesures de simplificació administrativa per a la posada en servici de determinades instal·lacions industrials liberalitzades, amb la col·laboració dels organismes de control autoritzats, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
13. Orde de 22 juny 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, pel qual es regula l'exercici de les funcions en matèria de vigilància del compliment de la legislació vigent sobre seguretat de productes, equips i instal·lacions industrials assignades als organismes de control en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
14. Orde de 17 de maig de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual s'establix el procediment d'actuació dels organismes de control en la realització de les inspeccions periòdiques d'ascensors i grues-torre en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
15. Orde de 15 de maig de 1998, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s'establix un termini uniforme per a la renovació de documents de qualificació empresarial o certificats d'empresa en certes activitats d'instal·lació, manteniment i conservació industrial.
16. Orde de 19 de novembre de 1999, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual es regula la inscripció en el Registre d'Empreses Conservadores d'Ascensors.
17. Orde de 28 de maig de 1985, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, sobre documentació i posada en servici de les instal·lacions receptores d'aigua.
18. Orde de 13 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual s'establix l'obligatorietat que els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components, disposen d'un responsable tècnic.

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL

1. Decret 99/2010, d'11 de juny, del Consell, de modificació del Decret 91/2002, de 30 de maig, sobre Registre dels Titulars d'Activitats d'Acció Social, i de Registre i Autorització de Funcionament dels Servicis i Centres d'Acció Social, a la Comunitat Valenciana.

2. Decret 91/2002, de 30 de maig, del Consell, sobre Registre dels Titulars d'Activitats d'Acció Social, i de Registre i Autorització de Funcionament dels Servicis i Centres d'Acció Social, a la Comunitat Valenciana, i ordes que el despleguen.
3. Orde de 17 de febrer de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, sobre condicions i requisits per a l'autorització dels centres especialitzats per a dones en situació de risc social, per la qual es desplega el Decret 91/2002, de 30 de maig, del Consell, sobre Registre dels Titulars d'Activitats d'Acció Social, i de Registre i Autorització de Funcionament dels Servicis i Centres d'Acció Social, a la Comunitat Valenciana.
4. Decret 28/2003, d'1 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Reglament d'Assistència Jurídica Gratuïta, aprovat pel Decret 29/2001, de 30 de gener, del Consell.
5. Desplegament reglamentari de la Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d'Associacions de la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORT

1. Orde de 31 de juliol de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula la concessió d'autoritzacions per a la realització d'activitats arqueològiques a la Comunitat Valenciana.
2. Decret 206/2010, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es modifiquen els decrets reguladors de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana.
3. Decret 54/2010, de 31 de març, del Consell, pel qual es modifica el Decret 7/2009, de 9 de gener, regulador dels establiments de restauració de la Comunitat Valenciana.
4. Decret 63/2010, de 16 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 20/1997, d'11 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Agències de Viatges de la Comunitat Valenciana.

linea
Mapa web