Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET LLEI 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19. [2020/2818]

(DOGV núm. 8781 de 06.04.2020) Ref. Base de dades 002939/2020

DECRET LLEI 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19. [2020/2818]
I

L’Organització Mundial de la Salut va declarar, el passat 11 de març, pandèmia internacional l’emergència sanitària global ocasionada per la Covid-19. La situació d’emergència de salut pública provocada per l’expansió del virus a Europa i al món ha obligat les diferents autoritats sanitàries a promoure mesures de contenció extraordinàries, amb la finalitat d’evitar la propagació del virus i el col·lapse dels sistemes públics de salut.
Des de la declaració de la pandèmia, i en el marc de les competències que li atribueix l’Estatut d’Autonomia, la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha anat adoptant de forma gradual diverses mesures excepcionals, que han tingut per objecte limitar la propagació de la Covid-19 i el contagi de la ciutadania.

En aquest marc, la Resolució d’11 de març de 2020 de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública va acordar mesures excepcionals per als esdeveniments de competició professional esportiva a la Comunitat Valenciana, i, en el mateix sentit, va acordar mesures excepcionals per a esdeveniments festius i de concentració de persones, per a limitar la propagació i el contagi de la Covid-19. En l’àmbit educatiu, la Resolució de 12 de març de 2020 de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública va suspendre temporalment l’activitat educativa i formativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament de la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació i l’evolució del virus. I en l’àmbit cultural, la Resolució de 13 de març de 2020 de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública va adoptar mesures especials de caràcter preventiu en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics.
Així mateix, el 14 de març es va aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març.
La declaració de l’estat d’alarma estableix en tot el territori de l’estat mesures temporals de limitació de la lliure circulació de les persones i de contenció en l’àmbit educatiu, comercial, cultural, recreatiu, esportiu, entre altres, amb la finalitat de protegir la salut de la ciutadania i reforçar el Sistema Nacional de Salut.
Unes mesures necessàries per a protegir la salut de la ciutadania frenant la propagació de la malaltia que, però, tenen conseqüències inevitables en el funcionament dels serveis públics i en l’activitat dels diferents sectors econòmics i socials.
Les mesures de contenció i les limitacions a la mobilitat han provocat alteracions importants en la normalitat de la prestació de serveis públics, com ara els educatius, i han generat disrupcions greus en la major part dels sectors econòmics, que han patit amb la caiguda de la demanda o amb la limitació de les diferents activitats productives, d’oci o de serveis.
Davant d’aquesta situació excepcional, és una obligació dels poders públics garantir el funcionament dels serveis públics essencials per a la ciutadania, especialment aquells que es deriven de drets fonamentals constitucionalment reconeguts.
Així mateix, constitueix un deure de les autoritats públiques procurar que les mesures adoptades no produïsquen danys irreversibles en el teixit productiu i social, impulsant les actuacions urgents i excepcionals que siguen necessàries per a pal·liar els efectes negatius de la limitació de la mobilitat i de la suspensió de gran part de l’activitat econòmica.

En aquesta situació d’emergència sanitària, econòmica i social, la protecció de l’ocupació i l’adopció de mesures pal·liatives dirigides als sectors i als treballadors i treballadores, famílies i col·lectius més vulnerables han de constituir la prioritat de les actuacions de les administracions públiques.
II

En l’àmbit educatiu, la suspensió de l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament contemplats en l’article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, ha suposat per a les administracions educatives, per al personal docent i per a l’alumnat un repte sense precedents.

Els esforços inicials s’han centrat a garantir el dret fonamental a l’educació constitucionalment reconegut, mitjançant una modalitat educativa a distància, que ha requerit, en un reduït espai de temps, el desenvolupament d’eines de comunicació pròpies i segures, l’articulació de mecanismes de coordinació als centres educatius i un gran esforç d’adaptació dels equips directius, del personal docent, de les famílies i de l’alumnat.
D’altra banda, s’han garantit les prestacions essencials als membres de la comunitat educativa més vulnerables, amb l’adopció de mesures d’emergència com ara les que substitueixen el servei de menjador per a les famílies més necessitades. Així mateix, s’han adoptat mesures excepcionals amb l’objecte de pal·liar la incidència negativa, especialment en els llocs de treball, derivada de la suspensió dels contractes públics vinculats a l’activitat educativa, com ara els que presten els serveis de menjadors escolars o transport.

Ateses les necessitats immediates, i en el marc de les mesures administraves i de contenció fixades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, cal adaptar els mecanismes necessaris per a la preparació i la posada en marxa del pròxim curs escolar, l’inici i el funcionament del qual ha de ser garantit per l’Administració educativa en condicions d’absoluta normalitat.
En l’àmbit de la cultura i l’esport, les mesures de contenció adoptades i la cancel·lació d’esdeveniments culturals i esportius han significat pèrdues irrecuperables per a uns sectors que, a més a més, poden resultar perjudicats per la dificultat d’executar i justificar les activitats realitzades en el marc de les mesures de foment i de les subvencions atorgades per les diverses administracions públiques.
Per això, i a més de posar en marxa mesures que afavoreixen la reprogramació i la reactivació d’activitats i d’esdeveniments culturals i esportius, resulta necessari adoptar mesures de flexibilització en els procediments d’execució i justificació de les activitats subvencionades, mesures que, respectant les garanties que necessàriament han d’adoptar-se en l’atorgament de subvencions públiques, puguen contribuir a conservar llocs de treball i mantindre la viabilitat econòmica de les empreses del sector cultural, i de totes les entitats que participen en l’organització d’esdeveniments esportius i en el foment de l’esport i de l’activitat física, com ara les federacions esportives, els clubs i les entitats esportives o les administracions locals, entre altres.III

En aquest marc, i en coherència amb les polítiques consolidades adoptades per aquest govern per tal de fomentar l’escolarització en el primer cicle d’Educació Infantil, el capítol I d’aquest decret llei recull una ajuda extraordinària destinada als centres autoritzats i escoles infantils municipals; la mesura té com a finalitat contribuir al manteniment de la xarxa de centres, garantint, una vegada alçada la suspensió de l’activitat presencial, l’oferta de llocs escolars subvencionats per a la continuació del curs escolar i l’inici del curs 2020/2021 en aquesta etapa educativa.
El capítol II inclou les mesures normatives necessàries per a garantir la tramitació del procés d’admissió i la preparació de l’inici del curs escolar 2020/2021, en les circumstàncies extraordinàries derivades de l’emergència sanitària que dificulten, entre altres, la tramitació de procediments, la realització de tràmits presencials, la participació de la comunitat educativa o l’emissió d’informes diagnòstics d’alumnat.

En aquest sentit, les mesures de contenció vigents impossibiliten l’elaboració, modificació i aprovació dels projectes lingüístics de centre (PLC) abans del procés d’admissió i de conformitat amb els procediments participatius previstos en els articles 16 i 18 de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i es promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià; aquesta circumstància, així com les tasques extraordinàries assumides pels equips directius i pel conjunt de la comunitat educativa, derivades del canvi temporal al model de formació a distància, fan aconsellable la pròrroga dels PLC vigents i la modificació del calendari d’aplicació de la Llei 4/2008 que estableix la seua disposició transitòria primera, per a les etapes de l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i de Persones Adultes.
També en aquest sentit, s’inclouen les disposicions normatives necessàries per a simplificar el procediment d’admissió. Així, s’adapta la participació dels òrgans col·legiats d’escolarització, garantint en tot cas l’exercici de les competències que els reserva l’article 86.2 de la Llei orgànica 2/2006, d’educació; es prorroguen les àrees d’influència vigents, i es preveu la tramitació electrònica de l’admissió, que permet simplificar i avançar el procediment, i evita tràmits presencials, sense perjudici de les mesures que s’adopten una vegada superades les mesures de confinament, per a garantir l’assistència i l’accés de totes les famílies en condicions d’igualtat, en el marc dels articles 12.2 i 14.1 la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

Així mateix, les mesures imposades per l’estat d’alarma impossibiliten la convocatòria ordinària de les ajudes destinades a la dotació de recursos per a la inclusió educativa i la lluita contra l’abandonament escolar en els centres concertats (fins i tot fent ús de les excepcions recollides en la disposició addicional tercera, apartats 3 i 4, del Reial decret 463/2020), ja que aquesta requeriria, entre altres coses, la realització prèvia d’una avaluació externa per part de la inspecció educativa dels programes d’actuació per a la millora desenvolupats durant el curs 2019/2020, que no es pot realitzar mentre dure la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial en els centres educatius.
En aquest sentit, i amb la finalitat de garantir els recursos necessaris per a l’inici del curs 2020/2021, donant compliment a les obligacions que estableixen els articles 71.3 i 72.2 de la Llei orgànica 2/2006, d’educació, es preveu una ajuda directa per a la dotació de recursos destinats a la inclusió educativa i a la lluita contra l’abandonament, que consolida els recursos atorgats als centres donant continuïtat als programes implantats per al present curs escolar. Es garanteixen, així, els recursos necessaris per a atendre l’alumnat amb més dificultats d’aprenentatge, especialment en un curs escolar en el qual caldrà intensificar les activitats de reforç, considerant el temps que estaran durant el curs 2019/2020 sense activitat educativa presencial.
D’altra banda, el capítol III estableix les disposicions necessàries per a garantir que la mesura de suspensió de l’activat acadèmica presencial implique el reintegrament de la totalitat de l’ajuda de transport escolar individual.
El capítol IV inclou les mesures destinades a pal·liar els efectes derivats de la suspensió de projectes, activitats i esdeveniments en l’àmbit cultural i esportiu com a conseqüència de la pandèmia, incloent-hi les mesures de flexibilització necessàries per a afavorir el compliment de la finalitat de les subvencions, i evitant produir a les persones i entitats beneficiàries un perjudici afegit als efectes desfavorables de les restriccions imposades per l’estat d’alarma.
Així mateix i amb aquesta finalitat, es capacita els òrgans competents per a adoptar les mesures que siguen pertinents per a afavorir la justificació de despeses ja efectuades per tal de donar compliment a la finalitat de la subvenció, quan aquesta no haja pogut executar-se en la seua totalitat com a conseqüència de la declaració de l’emergència sanitària i les mesures de contenció adoptades.


IV

L’article 44 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana faculta el Consell a adoptar, en casos d’extraordinària i urgent necessitat, decrets llei sotmesos a debat i votació en les Corts, atenent el que preceptua l’article 86 de la Constitució Espanyola.
L’adopció de mesures urgents mitjançant un decret llei ha sigut avalada pel Tribunal Constitucional sempre que hi haja una motivació expressa i raonada de la necessitat i de la urgència que permeta constatar la inoperància de les mesures adoptades si es dilatara l’adopció d’aquestes mitjançant la tramitació ordinària d’altres instruments normatius.
Aquesta necessitat inajornable sorgeix, tal com requereix la jurisprudència del Tribunal Constitucional, «per raons difícils de preveure que requerisquen una acció normativa immediata en un termini més breu que el requerit per la via normal o pel procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis», i es deriva del judici polític i d’oportunitat que correspon al Govern (Sentència del Tribunal Constitucional de 14 de maig de 2015) i que suposa una ordenació de les prioritats d’actuació que requereix la situació d’emergència (Sentència del TC de 30 de gener de 2019).
L’expansió de la pandèmia de la Covid-19 i les mesures de contenció adoptades per les autoritats sanitàries i pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma, justifiquen les circumstàncies impossibles de previndre i la necessitat d’adoptar les mesures ja exposades.
El reduït termini de preparació del curs escolar i la necessitat immediata de pal·liar els efectes de la suspensió de l’activitat educativa, cultural i esportiva, justifiquen urgència i legitimen el Consell per a dictar, tal com determina el Tribunal Constitucional, entre d’altres en la seua Sentència 38/2016, de 3 de març de 2016, un decret llei que abaste «els objectius marcats per a la governació del país, que, per circumstàncies difícils o impossibles de preveure, requereixen una acció normativa immediata».
D’altra banda, l’elaboració de la norma ha estat presidida pels principis de bona regulació de l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En aquest sentit, els principis de necessitat, d’eficàcia i d’eficiència han quedat acreditats amb la exposició motivada de les raons d’interés general que justifiquen l’adopció de les mesures i la finalitat perseguida per cadascuna, evitant així mateix que les mesures adoptades generen càrregues innecessàries per a les persones físiques i jurídiques afectades per les mesures. Així mateix, d’acord amb el principi de proporcionalitat, el decret llei conté la regulació imprescindible per a la consecució dels objectius exposats.
De conformitat amb el principi de seguretat jurídica, s’ha vetlat per la coherència de la norma amb la resta de l’ordenament jurídic i, quant al principi de transparència, s’ha prescindit dels tràmits de consulta pública, audiència i informació publica, atesa la naturalesa excepcional i urgent consubstancial als decrets lleis, i d’acord amb el que estableix l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Fent ús de l’habilitació concedida en l’article 44.4 a la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, per la qual s’aprova l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana; a proposta del conseller d’Educació, Cultura i Esport, i prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 3 d’abril de 2020,


DECRETE

CAPÍTOL I
Mesures de suport als centres d’Educació Infantil
i escoles infantils municipals de primer cicle

Article 1. Ajudes econòmiques destinades a facilitar la reactivació dels centres d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana
1. Es concedeixen ajudes urgents i directes als centres autoritzats de primer cicle d’Educació Infantil amb alumnat matriculat de 0 a 3 anys beneficiari de l’ajuda econòmica destinada a l’escolarització (Bo Infantil) en la convocatòria del curs 2019-2020, així com a les escoles infantils municipals amb alumnat de 0 a 2 anys beneficiari de l’ajuda econòmica destinada a l’escolarització, amb places de 2 a 3 anys subvencionades en aules mixtes i amb aules de 2 a 3 anys en funcionament subvencionades en la convocatòria del curs 2019-2020.
2. Aquestes ajudes tindran el següent import:
a) Per als centres autoritzats, l’ajuda es correspondrà amb l’import mensual de l’ajuda que haguera correspost abonar a aquests centres segons el seu alumnat beneficiari de 0 a 3 anys matriculat a l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020.

b) Per a les escoles infantils municipals, respecte del seu alumnat beneficiari de 0 a 2 anys matriculat, l’ajuda es correspondrà amb l’import mensual de l’ajuda que haguera correspost abonar a aquestes escoles segons el seu alumnat beneficiari de 0 a 2 anys matriculat a l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020.
c) Per a les escoles infantils municipals, respecte del tram de 2 a 3 anys, l’ajuda es correspondrà amb l’import mensual de l’ajuda que haguera correspost abonar a aquestes escoles segons les seues places de 2 a 3 anys subvencionades en aules mixtes i segons el seu nombre d’aules de 2 a 3 anys en funcionament a l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020.
3. Les ajudes estan dirigides a facilitar la reactivació immediata del servei una vegada finalitzades les mesures de suspensió de l’activitat escolar com a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19.
4. La relació de beneficiaris de l’ajuda és la que figura a l’annex d’aquest decret llei.
5. Són objecte de subvenció tant les despeses ordinàries de funcionament com les despeses corresponents a retribucions de personal, generades en tots dos casos des de l’1 d’abril fins a l’alçament de la suspensió de les activitats educatives presencials. Així mateix, es justificaran amb documentació acreditativa de la realització de les esmentades despeses i per un import igual o superior a l’ajuda concedida.
6. Aquestes ajudes es concedeixen de forma directa, en aplicació del que preveu l’article 22.2.b de la Llei 38/2003, en relació amb el que estableix l’article 168.1.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
7. L’import global màxim de les ajudes a concedir derivades d’aquest decret llei ascendeix a 16.655.972,37 euros. D’acord amb la previsió legal de l’article 168.1.b de la Llei 1/2015, aquestes ajudes s’imputaran a la línia de subvenció que s’habilite, mitjançant la corresponent modificació pressupostària, en el capítol IV del programa 422.20, «Ensenyament primari», del pressupost de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a l’exercici 2020.


CAPÍTOL II
Mesures extraordinàries i específiques del procediment
d’admissió de l’alumnat i inici de curs 2020-2021

Article 2. Aplicació del Programa d’educació plurilingüe i intercultural
1. Es modifica l’apartat 1.c de la disposició transitòria primera de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i es promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, que queda redactat en el següent sentit: «Curs 2021-2022. Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Formació de Persones Adultes».
2. Els centres educatius, durant el curs 2020-2021, continuaran amb els mateixos programes d’educació plurilingüe i intercultural que s’han aplicat durant el curs 2019-2020.

Article 3. Procediment d’admissió de l’alumnat per al curs 2020-2021
1. La Inspecció General d’Educació en col·laboració amb els serveis competents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i amb el suport dels ajuntaments, assumirà en el procediment d’admissió de l’alumnat per al curs 20120-2021 les funcions atribuïdes a les comissions d’escolarització, de districtes i sectorials pel Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, i per l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, sense perjudici de les facultats atribuïdes per la normativa bàsica estatal a les comissions d’escolarització.
2. Per al compliment de les funcions que la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, atribueix a les comissions d’escolarització, s’habilitaran, si és el cas, els mitjans tecnològics perquè puguen fer-ho telemàticament.

Article 4. Àrees d’influència a efectes d’escolarització
Les àrees d’influència que regiran per al procediment d’admissió d’alumnat d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del curs 2020-2021 seran les vigents per al curs 2019-2020.

Article 5. Tramitació electrònica del procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior

1. El procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior per al curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica. L’Administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.
2. Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.
3. En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.
4. Els resultats en els processos d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
5. La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d’admissió de l’alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.
6. En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les persones interessades podran fer servir els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:
– Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV).
– Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.
– eDNI, amb el seu respectiu lector.
– Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.
– Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.
– Número de certificat de registre de ciutadania de la
Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

Article 6. Continuïtat dels plans d’actuació per a la millora en centres concertats
1. Per al curs 2020-2021 es concedeixen ajudes directes als centres privats concertats que han resultat beneficiaris en el curs escolar 2019-2020, mitjançant Resolució de 12 de novembre de 2019 del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, de les ajudes previstes en el capítol IV de la secció, servei, centre gestor i programa 09.02.02.421.50, destinades a desenvolupar programes i actuacions per a la millora de l’èxit i la reducció de l’abandonament escolar, pels mateixos imports concedits en el curs 2019-2020.
2. Per al curs 2020-2021 es concedeixen ajudes directes als centres privats concertats que han resultat beneficiaris en el curs escolar 2019-2020, mitjançant Resolució de 30 de juliol de 2019, de les ajudes previstes en el capítol IV de la secció, servei, centre gestor i programa 09.02.01.422.20, línia pressupostària S0061000, destinades a desenvolupar els plans d’actuació per a la millora dels centres privats concertats, pel mateix nombre d’hores concedit per al curs 2019-2020.

3. Aquestes ajudes es concedeixen de forma directa, en aplicació del que preveu l’article 22.2.b de la Llei 38/2003, en relació amb el que estableix l’article 168.1.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
4. L’import de les ajudes a concedir derivades d’aquest article ascendeix a 587.000,00 € pel que fa a les subvencions que es financen amb càrrec al programa 09.02.02.421.50; i a 15.702.719,12 € pel que fa a les subvencions que es financen amb càrrec al programa 09.02.01.422.20. D’acord amb la previsió legal de l’article 168.1.b de la Llei 1/2015, aquestes ajudes s’imputaran als crèdits del capítol IV dels programes esmentats del pressupost de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a l’exercici 2020.
5. Les despeses subvencionables i els règim de justificació seran els continguts en l’Ordre 33/2018, de 10 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques en concepte de subvenció i d’hores addicionals de professorat dirigides a centres privats concertats per al desenvolupament d’actuacions adreçades a l’alumnat de compensació educativa, a la reducció de l’abandonament escolar i a altres actuacions o programes inclosos en el Pla d’actuació per a la millora.


CAPÍTOL III
Mesures relatives al transport escolar

Article 7. Ajudes individuals per al servei de transport escolar
En el cas de les ajudes individualitzades de transport escolar concedides per al curs 2019-2020 per a l’alumnat que no pot ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que es trobe escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat, s’entendrà justificat per les persones beneficiàries el compliment de la finalitat per a la qual es concedeix l’ajuda encara que els dies de no assistència a classe, durant el període de suspensió de l’activitat presencial conseqüència de l’emergència sanitària, suposen més del 20% del total de dies del curs escolar.CAPÍTOL IV
Mesures extraordinàries en matèria de subvencions
en l’àmbit de la cultura i l’esport

Article. 8. Règim excepcional de justificació de subvencions
1. Els òrgans concedents de subvencions podran acordar de forma motivada que no constituïsca incompliment a l’efecte de reintegrament o de pèrdua del dret a la subvenció, la falta de compliment total de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció completa de les activitats que en van fonamentar la concessió, a conseqüència directa de la suspensió d’activitats culturals i esportives i el tancament dels seus establiments i locals motivat per la declaració de l’estat d’alarma, o de les mesures que s’adopten per a combatre l’alerta sanitària generada per la Covid-19. Igual consideració tindrà la falta de compliment del termini per a l’execució de l’activitat o projecte subvencionat per part de la persona o entitat beneficiària.
2. A aquest efecte, l’òrgan concedent podrà de forma motivada:
a) Flexibilitzar en les corresponents convocatòries el termini i la forma de justificació del compliment de l’objecte i finalitat de la subvenció, així com els requisits exigits en les bases reguladores per a la justificació de les despeses objecte de subvenció i per a considerar complit l’objecte i finalitat de l’ajuda en relació amb la despesa mínima realitzada i justificada. Així mateix, podrà incrementar en les convocatòries l’import màxim de les ajudes previst en les respectives bases reguladores.
b) Anticipar l’import total de la subvenció a la persona beneficiària, amb prestació de la corresponent garantia quan quede acreditada, en la forma que es determine en la convocatòria o en l’acte de concessió de la subvenció, la pèrdua o disminució significativa de la seua activitat com a conseqüència directa de la declaració de l’estat d’alarma o de les mesures que s’adopten per a combatre l’alerta sanitària generada per la Covid-19. En aquest cas, no serà aplicable la limitació percentual continguda en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

c) Acordar, tant en les subvencions de concurrència competitiva com en les previstes nominativament en la Llei de pressupostos de la Generalitat, el finançament de les despeses realitzades per les persones o entitats beneficiàries, tot i què no s’hagen assolit, totalment o parcialment, les actuacions objecte de la subvenció.
3. En tot cas, haurà de quedar acreditat que les despeses en què incórrega la persona o entitat beneficiària han sigut efectivament suportades per aquesta i que la seua actuació ha tendit inequívocament a la satisfacció dels compromisos objecte de la subvenció.
Disposicions finals

Primera. Habilitació per al desplegament reglamentari
Es faculta el conseller d’Educació, Cultura i Esport per a adoptar les disposicions necessàries per al desplegament i aplicació d’aquest decret llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret llei entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 3 d’abril de 2020

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Educació, Cultura i Esport
VICENT MARZÀ I IBÁÑEZ

linea
Mapa web