Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ACORD de 25 de febrer de 2011, del Consell, pel qual s'aprova definitivament el Programa de Paisatge per a la revaloració paisatgística de l'entorn de la Mola i la connexió d'aquest amb el nucli urbà de Novelda. [2011/2352]

(DOGV núm. 6469 de 28.02.2011) Ref. Base de dades 002578/2011

ACORD de 25 de febrer de 2011, del Consell, pel qual s'aprova definitivament el Programa de Paisatge per a la revaloració paisatgística de l'entorn de la Mola i la connexió d'aquest amb el nucli urbà de Novelda. [2011/2352]
El Consell, en la reunió de 25 de febrer de 2011, va adoptar l'acord següent:
Vist l'expedient remés per l'Ajuntament de Novelda relatiu al Programa de Paisatge per a la revaloració paisatgística de l'entorn de la Mola i la connexió d'aquest amb el nucli urbà de Novelda, a l'efecte de l'aprovació definitiva, i de conformitat amb els següents
Antecedents de fet
Primer. Entre el 30 de març i 22 de juny de 2009, l'Ajuntament de Novelda va implementar el pla de participació pública per al Programa de Paisatge per a la revaloració paisatgística de l'entorn de la Mola i la connexió d'aquest amb el nucli urbà de Novelda. Els resultats de la participació pública esmentada van ser incorporats a la redacció del programa.
El Ple de l'Ajuntament de Novelda, amb data 16 de juliol de 2009, va acordar sotmetre el programa a informació pública durant un mes, i es va publicar l'anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) núm. 6096, de 7 de setembre de 2009, i en el diari La Verdad de 14 de setembre de 2009. Durant el període d'exposició al públic es va presentar una al·legació, que va ser estimada parcialment. El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 28 de desembre de 2009, va aprovar provisionalment el programa per majoria absoluta dels membres de la corporació, i va acordar remetre l'expedient a la conselleria competent en matèria de territori, a l'efecte de continuar la tramitació fins a l'aprovació definitiva del programa.
Segon. La documentació del programa consta de memòria descriptiva i justificativa, llista de projectes que desenvolupen el programa, cronograma global d'actuacions i cost d'aquestes relacionat amb l'obtenció de les fonts de finançament, estudi econòmic-financer que concreta els mitjans que es comprometen per a l'execució del programa, tipus de gestió i justificació de la innecessarietat d'estudi d'impacte ambiental i d'estudi de paisatge.
Tercer. Mitjançant aquest programa es preveu destinar les quotes de sostenibilitat derivades d'actuacions en sòl no urbanitzable al finançament d'accions de gestió municipal tendents al condicionament de l'entorn de la Mola i la connexió d'aquest amb el nucli urbà.
El turó de la Mola se situa al nord-oest del nucli urbà, a uns 4 km d'aquest. A sobre s'alça el castell de la Mola, declarat Monument Nacional en 1931. La actuació que l'ajuntament pretén realitzar se centra a recuperar ambientalment i paisatgísticament aquest entorn, i millora la connexió entre aquest i el nucli urbà.
Amb aquest fi es preveu una acció que s'implementarà a través del corresponent projecte amb els objectes següents:
1. Interconnexió del nucli urbà amb l'entorn del turó de la Mola.
2. Condicionament i revaloració paisatgística de la pedrera abandonada existent en l'àmbit.
3. Disseny i construcció d'una àrea recreativa localitzada a les faldes del turó de la Mola.
Segons el planejament vigent (Normes Subsidiàries aprovades definitivament el 16 d'octubre de 1992), l'actuació sobre la pedrera afecta sòl classificat com no urbanitzable d'especial protecció paisatgística i forestal, l'àrea recreativa projectada afecta sòl classificat no urbà, amb una superfície de 3.700 m², i l'itinerari de connexió afecta sòl no urbanitzable comú.
La interconnexió amb el nucli urbà es preveu realitzar-la a través d'una ruta que es prepararà a manera d'itinerari paisatgístic. Partint del nucli urbà, discorrerà per vials existents, i serà dotada de senyalística i mobiliari de descans. El traçat afecta parcialment un àmbit classificat de risc d'inundació 1, segons el Pla d'Acció Territorial de Prevenció del Risc d'Inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA).
El condicionament i al revaloració paisatgística de la pedrera abandonada existent en l'àmbit es pretén realitzar incorporant-la a l'itinerari paisatgístic com un element geològic més per a interpretar, i dotant la zona de senyalística, mobiliari de descans i elements de protecció. Aquesta actuació es localitza a l'extrem nord de la forest Conjunta de Montes de Novelda, núm. 125 del Catàleg de Forests d'Utilitat Pública d'Alacant.
L'àrea recreativa s'ubicarà als diferents nivells que delimiten les antigues terrasses, i es dotarà de les infraestructures necessàries per a l'ús. Aquesta actuació es localitza a l'extrem est de la forest Conjunta de Montes de Novelda.
Es preveu la gestió directa dels projectes i el seu sotmetiment a la corresponent licitació pública del contracte d'obres en els termes de la Llei de Contractes del Sector Públic. S'estableix un termini d'execució de sis mesos des de l'aprovació del projecte.
Quant a l'estudi econòmic financer, el programa estableix un cost de l'actuació, capitalitzat al 2011, de 216.832,92 euros. Es preveu que el finançament s'ha d'obtenir de les quotes de sostenibilitat procedents del cànon d'ús i aprofitament per l'ampliació d'actuacions en sòl no urbanitzable.
Al respecte, cal assenyalar que s'ha tramitat en el Servei Territorial d'Urbanisme d'Alacant l'expedient relatiu a la declaració d'interés comunitari per a l'ampliació de nau per a manipulació i envasament d'espècies i condiments promoguda per Martínez i Cantó, SL, i tramitada per l'article 20 de la Llei 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat, sobre Sòl No Urbanitzable. Sobre aquest expedient ha recaigut Acord de 27 d'agost de 2010, del Consell, pel qual es va aprovar definitivament l'ordenació urbanística relativa a l'atribució de l'ús i aprofitament sol·licitada, com a declaració d'interés comunitari. En l'acord esmentat del Consell s'assenyala la monetarització del règim de cessions que s'apliquen, i s'estableix la substitució monetària d'aquestes per import de 292.643,61 euros, més IVA, a fi de destinar-lo a infraestructures públiques que resulten d'interés municipal.
Quart. Consten en l'expedient els següents pronunciaments d'altres administracions o organismes les competències o béns demanials dels quals poden resultar afectats per l'actuació, que són:
A) Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, Servei Territorial d'Indústria i Innovació d'Alacant, de 16 de setembre de 2009, en el qual, en relació amb la pedrera, s'assenyala que «l'explotació va acabar abans de l'entrada en vigor del Reial Decret 2994/1982, de 15 d'octubre, sobre restauració d'espai natural afectat per activitats mineres, per la qual cosa la competència per a la seua restauració no correspon a aquest servei territorial. En tot cas, les actuacions de recuperació d'antics buits miners que tenen totes les autoritzacions pertinents i suposen una millora de les condicions existents, compten amb el suport d'aquest servei territorial».
B) Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, Direcció General de Territori i Paisatge, de 14 de setembre de 2009, en relació amb el risc d'inundació, en el qual s'assenyala el següent:
«c) A la vista de l'afecció per risc d'inundació, la normativa del PATRICOVA, en l'article 21, estableix que les zones d'inundació de risc 1 han d'estar classificades com a sòl no urbanitzable d'especial protecció. En aquestes zones es prohibeix qualsevol tipus d'edificació, com també la realització d'obres d'infraestructures que siguen vulnerables o puguen modificar negativament el procés d'inundació (articles 21.1 i 21.2 de la normativa del pla), aspectes que han de tenir-se en compte en el projecte d'execució de les obres.
d) A la vista que l'itinerari paisatgístic que discorre pel llit del riu Vinalopó transcorre per traçats ja existents, cas de la senda de petit recorregut PR-CV 311 o la senda fluvial oberta recentment per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer com a part del projecte de restauració del llit del Vinalopó, no cal esperar que la seua adequació paisatgística implique una modificació substancial del procés d'inundació del llit del riu Vinalopó, sempre que no hi haja cap edificació a la zona de risc (article 21 de la normativa del pla) i la cota final de l'itinerari paisatgístic, una vegada adequat, no supere en quaranta centímetres (40 cm) la del terreny circumdant de manera que no s'incremente el risc d'inundació (article 26 de la normativa del pla).
e) En els trams que discórrega pel llit del riu, s'ha de senyalitzar en aplicació de l'article 29 del PATRICOVA, senyalització de zones inundables, guals inundables. En tot cas, i per l'ús de persones d'aquesta nova infraestructura, s'ha d'indicar que en el cas de pluja es realitze l'itinerari per la carretera paral·lela a aquest, la CV-382.»
C) Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de 9 de setembre de 2009, que assenyala:
«El document que ha sigut remés a aquest organisme no s'ha realitzat a escala prou gran perquè les obres necessàries queden definides i ubicades amb tot el detall necessari per a poder avaluar les possibles afeccions que l'execució del programa puga tenir respecte al domini públic hidràulic i respecte a les competències que té atribuïdes aquest organisme.
Per tot el que s'ha exposat, es recorda que qualsevol actuació que es pretenga desenvolupar en relació amb el programa proposat ha de tenir en compte que:
1. Els llits pertanyen al domini públic hidràulic i, per tant, d'acord amb la legislació vigent, s'ha de tenir en compte que són inalienables, imprescriptibles i inembargables (article 132 de la Constitució Espanyola; articles 2 i 4 del Text Refós de la Llei d'Aigües). A més, el domini públic ha de quedar al marge de tot procés d'urbanització i ser classificat com a Sòl No Urbanitzable d'Especial Protecció (article 4 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable).
2. Els llits públics es troben protegits per una faixa lateral de 5 metres d'amplària, que constitueix la zona de servitud, i per una franja lateral de 100 metres d'amplària, que conforma la zona de policia. La zona de servitud esmentada s'ha de mantenir expedita, i queda supeditada l'execució de qualsevol actuació prevista a la zona de policia a l'obtenció d'autorització administrativa per part d'aquest organisme de conca, tal com estableix en l'article 9 del Reglament de Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 849/1986).
3. Queda prohibit, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte d'aigües i de productes residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, llevat que es tinga l'autorització prèvia administrativa (article 100 del Text Refós de la Llei d'Aigües). Aquestes autoritzacions corresponen a l'administració hidràulica competent, excepte en els casos d'abocaments efectuats en qualsevol punt de la xarxa de clavegueram o de col·lectors gestionats per les administracions autonòmiques o locals o per entitats dependents d'aquestes, en els quals l'autorització correspon a l'òrgan autonòmic o local competent (RD Llei 4/2007, pel qual es modifica el Text Refós de la Llei d'Aigües).
4. D'acord amb el que disposa l'article 9 del Reglament del Domini Públic Hidràulic, a la zona de flux preferent dels llits no poden autoritzar-se activitats vulnerables enfront de les avingudes ni activitats que comporten una reducció significativa de la capacitat de desguàs de la zona de flux preferent esmentada.
5. El dret a l'ús privatiu, siga o no consumptiu, del domini públic hidràulic s'adquireix per disposició legal o per concessió administrativa d'acord amb el que disposen els articles 52, 54 i 59 del Text Refós de la Llei d'Aigües (RDL 1/2001)».
D) Diputació Provincial d'Alacant, Àrea d'Infraestructures, de 28 de setembre de 2009, de caràcter favorable condicionat al compliment dels aspectes següents:
«1r. Han d'eliminar-se les marques vials per a vianants i
2n. Han de suprimir-se les denominades bandes reductores de velocitat».
E) Conselleria de Cultura i Esport, Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de 12 de novembre de 2009, de caràcter favorable «sempre que els projectes pendents de redacció que desenvolupen aquest programa se sotmeten a la preceptiva avaluació d'aquesta administració tutelar, que s'ha de fer amb caràcter previ, i que es complisquen les consideracions d'índole etnològica referides en el paràgraf antecedent».
Les consideracions assenyalades són les següents: «A banda de senyalitzar els elements patrimonials citats anteriorment, s'han de recuperar i s'han de valorar, i cal informar aquesta direcció general de qualsevol d'aquestes actuacions. Igualment, en la recuperació dels murs de pedra seca de bancals que circumden el turó, s'han de restaurar amb la tècnica de pedra en sec perquè s'integren en el paisatge de Novelda».
F) El 28 de gener de 2010, des del Servei Territorial d'Urbanisme d'Alacant es va sol·licitar informe de l'Àrea de Gestió de Recursos Forestals, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural. En contestació a aquesta sol·licitud, el 7 de juny de 2010 van tindre entrada en el Servei Territorial d'Urbanisme dos informes del Servei Territorial de Medi Ambient d'Alacant, de caràcter favorable i en els quals, en relació amb el projecte, s'assenyala la necessitat de tenir en compte determinats aspectes que, en síntesi, són els següents:
a) Es recomana que el projecte preveja, per a l'actuació sobre la pedrera abandonada, la restauració amb determinades espècies forestals.
b) També es recomana que el projecte preveja, per a l'actuació de creació d'àrea recreativa, l'eliminació per fases de tota la població d'espècies invasores i, simultàniament, una restauració forestal de la vessant per a evitar-ne l'erosió i la recolonització d'espècies invasores, amb les espècies forestals ressenyades en l'informe.
G) Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, Direcció General de Territori i Paisatge, Servei de Paisatge, de 13 de juliol de 2010, de caràcter favorable quant al programa de paisatge proposat, i el qual conté la consideració següent respecte dels projectes que desenvolupen el programa: «Com a recomanació general per als elements que s'hi han de col·locar (mobiliari urbà com ara bancs, papereres, aparcabicicletes, plafons de senyalització, panells interpretatius, tanca, etc.), s'ha d'optar per un disseny acurat i homogeni, simple i contundent, com també estudiar-ne l'adequada localització en funció de la integració paisatgística i visual».
Cinqué. La Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant, en la sessió del dia 25 d'octubre de 2010, va acordar emetre dictamen favorable respecte al Programa de Paisatge per a la revaloració paisatgística de l'entorn de la Mola i la connexió d'aquest amb el nucli urbà de Novelda, a fi que el conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge n'emeta informe favorable i eleve al Consell proposta d'aprovació definitiva del programa i de delegar en el conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge l'aprovació definitiva del projecte de desenvolupament previst en el programa esmentat.
Fonaments de dret
I. De conformitat amb el que estableix l'article 76 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, la tramitació dels programes és la mateixa que l'establida per als plans parcials en la legislació urbanística valenciana; és a dir, la prevista en l'article 90 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i concordants. No obstant això, han de tenir en compte les especialitats contingudes en l'article 78 del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (endevant ROGTU). La competència per a l'aprovació definitiva correspon al Consell, amb l'informe previ del conseller competent en matèria de territori, segons determinen els articles 77.3 i 78.4 del ROGTU.
Amb caràcter previ a l'emissió d'aquest informe, resulta pertinent el sotmetiment del programa a la consideració de la Comissió Territorial d'Urbanisme, igual que els plans parcials d'aprovació definitiva competència de la Generalitat, als tràmits del qual remet l'article 76, abans esmentat, de la Llei d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge per a la tramitació dels programes. A aquest efecte, és d'aplicació l'article 10.a), en relació amb l'article 9.e), del Reglament dels Òrgans Urbanístics de la Generalitat, aprovat pel Decret 162/2007, de 21 de setembre, del Consell.
L'apartat 6 de l'article 78 del ROGTU estableix que l'acord del Consell aprovatori del programa pot delegar per a l'aprovació definitiva dels projectes que desenvolupen el programa en el conseller competent per raó de la matèria, i que ha de fer constar expressament aquesta circumstància en l'acord.
L'acord d'aprovació definitiva del programa ha de publicar-se el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 87 del ROGTU i 104 de la Llei Urbanística Valenciana, en relació amb l'article 80 de la Llei d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge.
II. La documentació s'estima, en línies generals, completa, en funció de l'objecte del programa, als efectes del compliment de l'article 74 del ROGTU, en relació amb l'article 75 de la Llei d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge.
III. L'article 62 del Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana determina els objectius dels programes de paisatge. En aquest sentit, les accions proposades -revaloració paisatgística de l'entorn de la Mola i connexió d'aquest amb el nucli urbà- es consideren adequades a les finalitats incloses en el precepte expressat.
Respecte a la viabilitat econòmica del programa, l'article 64 del ROGTU assenyala en l'apartat 1 que «queden afectes a la gestió territorial en concepte de quotes de sostenibilitat els ingressos procedents del cànon d'ús i aprofitament per la implantació d'actuacions en el sòl no urbanitzable, fixat en la corresponent declaració d'interés comunitari d'acord amb el que preveu l'article 85 de la Llei d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge». I l'apartat 3 de l'article 64 del ROGTU esmentat, en relació amb la destinació d'aquests fons, estableix que «s'han de destinar íntegrament al finançament d'accions de gestió municipal tendents al manteniment, la millora i la recuperació del paisatge, o la declaració d'espais naturals protegits de gestió municipal, en l'àmbit del mateix municipi». En aquest sentit, el finançament del programa queda garantit en els termes que es deriven de l'antecedent fàctic tercer anterior.
IV. En la tramitació del projecte que desenvolupa aquest programa s'han de tenir en consideració les observacions següents:
1. De conformitat amb el que estableix l'article 80 de la Llei d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, la tramitació del projecte previst en aquest programa ha de ser la mateixa que l'establida per als plans parcials en la Llei Urbanística Valenciana.
2. Prèviament a la tramitació, el projecte ha d'adequar-se a les observacions assenyalades en l'informe de 14 de setembre de 2009 de la Direcció General de Territori i Paisatge, que s'han transcrit en l'antecedent quart.
3. Prèviament a la tramitació, el projecte ha d'adequar-se a les observacions assenyalades en l'informe de 9 de setembre de 2009 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que s'han transcrit en l'antecedent quart. Durant la tramitació del projecte ha d'obtenir-se l'informe favorable d'aquest organisme.
4. Prèviament a la tramitació, el projecte ha d'adequar-se a les observacions assenyalades en l'informe de 12 de novembre de 2009 de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura i Esport, que s'han transcrit en l'antecedent quart. Durant la tramitació del projecte ha d'obtenir-se l'informe favorable d'aquest organisme.
5. Prèviament a la tramitació, el projecte ha d'adequar-se al que estableix l'informe del Servei Territorial de Medi Ambient d'Alacant de 12 de desembre de 2009, a què s'ha fet referència en l'antecedent quart. El Servei Territorial d'Urbanisme d'Alacant ha traslladat aquest informe a l'Ajuntament de Novelda el dia 9 de juny de 2009.
6. Prèviament a la tramitació, el projecte ha d'adequar-se al que estableix l'informe del Servei de Paisatge de 13 de juliol de 2010, a què s'ha fet referència en l'antecedent quart.
De conformitat amb els preceptes legals esmenats, la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de disposicions de general i pertinent aplicació, conforme a l'Acord de 25 d'octubre de 2010, de la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant, i a proposta del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, el Consell
ACORDA
Aprovar definitivament el Programa de Paisatge per a la revaloració paisatgística de l'entorn de la Mola i la connexió d'aquest amb el nucli urbà de Novelda, i delegar el conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge per a l'aprovació definitiva del projecte de desenvolupament previst en aquest programa.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del Consell, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 116.1 i 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici que puga exercir-se qualsevol altre recurs que es crega oportú.
València, 25 de febrer de 2011
La consellera secretària del Consell, p. s.,
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA

linea
Mapa web