Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 35/ 2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació de l'acolliment familiar. [2021/2374]

(DOGV núm. 9036 de 08.03.2021) Ref. Base de dades 002014/2021

DECRET 35/ 2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació de l'acolliment familiar. [2021/2374]
Títol I. De l’acolliment familiar
Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
Article 3. Concepció i finalitat de l’acolliment
Article 4. Modalitats d’acolliment familiar i de famílies acollidores

Article 5. Modalitats d’acolliment familiar
Article 6. Modalitats de famílies acollidores
Article 7. Delegacions de guarda per a estades, caps de setmana i vacances
Capítol II. De l’acolliment especialitzat i professionalitzat
Article 8. Acolliment especialitzat
Article 9. Graus d’especialització
Article 10. Persones menors d’edat susceptibles d’acolliments especialitzats
Article 11. Compatibilitat de l’acolliment familiar i activitat laboral

Article 12. Acolliment familiar especialitzat grau 1. Qualificació, formació específica i experiència
Article 13. Acolliment familiar especialitzat grau 2. Qualificació, formació específica i experiència
Article 14. Formació
Article 15. Funcions
Article 16. Simultaneïtat d’acolliments
Article 17. Acolliment professionalitzat
Article 18. Prestació econòmica
Capítol III. De l’acolliment familiar d’urgència
Article 19. Atenció immediata
Article 20. Compatibilitat amb altres modalitats d’acolliment
Article 21. Descans
Article 22. Prestació econòmica
Capítol IV. Dels oferiments per a la realització d’acolliments familiars i inscripció en el Registre de Famílies Acollidores
Article 23. Sessions informatives
Article 24. Oferiment per a acollir
Article 25. Incoació de l’expedient per a la valoració de l’aptitud
Article 26. Instrucció
Article 27. Proposta de resolució
Article 28. Resolució
Article 29. Desestimació de l’oferiment per a acollir
Article 30. Prohibició de formular nous oferiments
Article 31. Baixa registral
Article 32. Suspensió de la disponibilitat
Article 33. Vigència, revisió i actualització de l’aptitud per a acollir

Article 34. Registre de Famílies Acollidores
Capítol V. De la selecció de família, preparació i formalització de l’acolliment
Article 35. Selecció i cerca activa
Article 36. Proposta d’acolliment i preparació
Article 37. Transicions de convivència
Article 38. Formalització
Article 39. Suspensió de la mesura d’acolliment familiar
Article 40. Descans entre acolliments
Article 41. Intervenció i suport a les persones acollides i famílies acollidores
Capítol VI. De les persones acollides
Article 42. Drets i responsabilitats
Article 43. Interès superior de les persones menors d’edat
Article 44. Dret a la filiació, identificació i documentació
Article 45. Dret a ser informades, escoltades i sentides
Article 46. Dret a ser acollides
Article 47. Relacions personals
Article 48. Dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge
Article 49. Llibre de vida
Article 50. Responsabilitats de les persones acollides
Capítol VII. De les famílies acollidores
Article 51. Estatus de la família acollidora
Article 52. Drets de la família acollidora
Article 53. Responsabilitats de la persona i família acollidora
Article 54. Accés a l’expedient de protecció
Capítol VIII. Acreditació de les famílies acollidores
Article 55. Requisits
Article 56. Dades que figuren en el document acreditatiu
Article 57. Expedició i renovació
Article 58. Vigència i efectes
Article 59. Acreditació de la identitat
Capítol IX. Entitats adherides al document acreditatiu de la condició de família acollidora
Article 60. Adquisició de la condició
Article 61. Compromís
Article 62. Obligacions de la Conselleria
Article 63. Vigència i modificació
Article 64. Promoció de l’acolliment familiar
Capítol X. Promoció de l’associacionisme i participació
Article 65. Promoció de les associacions
Article 66. Participació de les associacions
Article 67. Composició i funcionament de la Comissió
Títol II. De les prestacions econòmiques per al suport a la criança de persones menors d’edat
Capítol I. Objecte i condicions de concessió de les prestacions
Article 68. Naturalesa i objecte
Article 69. Compatibilitat amb subvencions
Article 70. Requisits
Article 71. Pluralitat de persones menors d’edat acollides
Capítol II. Òrgans competents
Article 72. Instrucció
Article 73. Resolució
Capítol III. Procediment
Article 74. Forma, termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Article 75. Documentació
Article 76. Verificació de la sol·licitud
Article 77. Proposta de resolució
Article 78. Resolució i recursos
Capítol IV. Determinació de la quantia, meritació i efectes econòmics
Article 79. Prestació per al manteniment de xiquets, xiquetes i adolescents
Article 80. Concessió de les despeses mèdiques qualificades
Article 81. Canvi de modalitat d’acolliment familiar
Article 82. Meritació i efectes econòmics de la prestació
Article 83. Actualització de la quantia de la prestació
Capítol V. Del pagament, les obligacions, la modificació i la justificació de la prestació
Article 84. Pagament de les prestacions
Article 85. Obligacions
Article 86. Termini i manera de justificació
Article 87. Minoració i reintegrament
Article 88. Limitació de la publicitat
Disposicions transitòries
Primera. Acolliment especialitzat
Segona. Acolliment professionalitzat
Tercera. Registre de Famílies Acollidores i vigència de l’aptitud
Quarta. Acreditació de les famílies acollidores extenses
Cinquena. Llibre de vida
Sisena. Delegació de guarda amb fins d’adopció
Setena. Expedients en tràmit
Huitena. Expedients amb resolució de reconeixement del dret a la prestació
Disposicions derogatòries
Primera. Prestacions econòmiques per al suport a la criança
Segona. Acolliment familiar
Disposicions finals
Primera. Normes de desenvolupament
Segona. Entrada en vigor

La Convenció sobre els Drets del Xiquet, adoptada per l’Assemblea de Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, i en vigor en el nostre ordenament des del 5 de gener de 1991, és l’instrument jurídic fonamental dels drets humans de la infància i l’adolescència. Els drets i els principis rectors que recull l’articulat configuren un estatut jurídic de la infància i l’adolescència de consens pràcticament universal, atenent el nombre de països que l’han ratificada, que estableix les bases perquè puguen desenvolupar el seu ple potencial. Les disposicions de la Convenció de Drets del Xiquet no només formen part del nostre ordenament intern com la resta de tractats internacionals publicats en virtut del que es disposa en l’article 96 de la Constitució Espanyola, sinó que tenen una rellevància constitucional especial d’acord amb l’article 39, que en l’apartat quart disposa que els xiquets gaudiran de la protecció que preveuen els acords internacionals que vetlen pels seus drets. Aquesta protecció queda garantida en el nostre sistema constitucional mitjançant una doble obligació, la dels poders públics d’assegurar la seua protecció integral, i la de les persones progenitores de prestar assistència de tota mena als fills i les filles tinguts dins o fora del matrimoni durant la minoria d’edat, apartats segon i tercer de l’article 39 esmentat, respectivament.
El desenvolupament legislatiu d’aquest mandat constitucional, sense perjudici de la competència de l’Estat en matèria de legislació civil, correspon a la Generalitat, que, a més d’haver assumit en exclusiva, en virtut de l’article 49.1.27a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la competència sobre institucions públiques de protecció i ajuda de persones menors d’edat, té en la protecció específica i tutela social de la infància un dels seus àmbits primordials d’actuació per a la defensa i la promoció dels drets socials, tal com disposa l’article 10.3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
El Comité de Drets del Xiquet, en l’Observació general núm. 5, recomana revisar de manera contínua la legislació interna per a garantir el ple compliment de la Convenció de Drets del Xiquet. Amb aquest esperit es va aprovar la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, i es dicta aquest decret, amb la finalitat de donar una nova orientació a les polítiques públiques dirigides a la prevenció, la protecció de la infància i l’adolescència i la promoció dels seus drets.
Segons l’article 172.1 del Codi Civil, l’entitat pública a la qual estiga encomanada la protecció de les persones menors d’edat en el territori respectiu, segons la llei té la tutela de les que estiguen en situació de desemparament; així mateix, l’article 172.bis estableix la possibilitat que aquesta assumisca la guarda a petició dels pares o els tutors, o quan així ho acorde el jutge. D’acord amb el 172.ter, la guarda es durà a terme mitjançant l’acolliment familiar, i si no és possible o convenient per a l’interés de la persona menor d’edat, mitjançant l’acolliment residencial.
La institució de l’acolliment familiar, que produeix la plena participació del xiquet, la xiqueta o l’adolescent en la vida de la família i imposa a qui el rep les obligacions de vetlar per ell, tindre’l en la seua companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral en un entorn afectiu, està regulada en els articles 173 i 173 bis del Codi Civil.
D’altra banda, l’article 20 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, amb la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, recull els drets i les obligacions de les persones acollidores.
La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, regula l’acolliment familiar en els articles 125 i següents i introdueix com a novetat, entre d’altres, els criteris de selecció de la família acollidora.
L’article 132 de la Llei 26/2018 reconeix als qui acullen persones menors d’edat el dret a percebre una prestació econòmica per al seu manteniment i la compensació d’altres despeses derivades de l’acolliment o de la disponibilitat per a dur-lo a terme. Així mateix, disposa que aquesta compensació no tindrà naturalesa d’ingrés de la unitat familiar, per la qual cosa no computarà a l’efecte d’obtenir qualsevol ajuda o subvenció pública i serà inembargable en els termes que estableix l’article 4 del Reial Decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic.
El Decret 1/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment per al reconeixement de la prestació econòmica per al suport a la criança, encara que és anterior a la Llei 26/2018, regulava la tramitació de les prestacions referides com a dret, i introduïa la universalització d’aquestes tant des d’un punt de vista objectiu com subjectiu, ja que engloba la totalitat de despeses que es deriven de l’acolliment i equipara les famílies extenses amb les educadores. No obstant això, l’entrada en vigor de la nova llei en matèria d’infància i adolescència, així com els procediments tramitats a la seua empara, han posat de manifest l’oportunitat i la conveniència de tramitar un nou decret que desenvolupe la llei referida i simplifique la tramitació administrativa.

L’Ordre 19/2013, de 4 de novembre, de la Conselleria de Benestar Social, regula el carnet de família educadora a la Comunitat Valenciana. Aquesta ordre, a més d’establir el procediment i les condicions de l’acreditació de les famílies educadores, regula el procediment i la manera d’adhesió al referit carnet de persones físiques i jurídiques, tant públiques com privades, que es comprometen a oferir beneficis i avantatges en els seus productes i serveis a les famílies educadores. Per al reconeixement de la condició de persona física o entitat adherida al carnet de família educadora, aquestes hauran de presentar el compromís corresponent en el qual determinen lliurement l’avantatge o descompte en el producte o el servei que ofereixen a les persones titulars d’aquest carnet. L’àmbit subjectiu de l’ordre esmentada se circumscriu únicament a les famílies educadores.
La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, estableix en l’article 4 que els serveis socials valencians estan formats pel conjunt de prestacions i serveis, de titularitat pública i privada, així com plans, projectes i estratègies destinats a la prevenció, la promoció de l’autonomia personal de caràcter integral i atenció de les necessitats personals, familiars i socials, així com la garantia de la inclusió social.

Els serveis socials s’estructuren en dos nivells d’atenció, primària i secundària. al seu torn, els serveis socials d’atenció primària compten amb dos nivells d’actuació: bàsica i específica. Les competències de les entitats locals en matèria d’infància i adolescència són desenvolupades pels serveis d’Atenció Primària Bàsica i Específica d’acord amb el que es preveu en l’article 170 de la Llei 26/2018, de drets i garanties de la infància i l’adolescència.
En matèria d’acolliment familiar, la lletra m de l’apartat 1 de l’article 169 de la Llei 26/2018, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, atribueix a les entitats locals la competència relativa a la participació en els programes d’acolliment familiar en les fases de foment i captació de famílies, així com la valoració d’aptitud, la intervenció, l’acompanyament i el seguiment d’acolliments en família extensa.

La Comunitat Valenciana ha estat pionera en l’ordenació del recurs de l’acolliment familiar en famílies educadores, i han estat moltes les famílies que des de 1986 han participat i continuen participant en aquest programa, al costat de les famílies extenses que acullen els xiquets i les xiquetes amb els quals mantenen un vincle previ de parentiu o afinitat i que suposen un alt percentatge dels acolliments familiars.

El transcurs dels anys ha demostrat que l’interès superior de les xiquetes, xiquets i adolescents requereix la seua integració i desenvolupament en un entorn familiar que els proporcione la deguda assistència moral i material, que ni la millor de les institucions públiques podria oferir en la mateixa mesura.
A més, s’ha evidenciat la necessitat d’equiparar totes les famílies acollidores quant a les condicions en què desenvolupen els acolliments, independentment de l’existència d’un vincle previ a l’acolliment, atés que totes les persones menors d’edat subjectes a la tutela o guarda de l’entitat pública han de rebre la mateixa protecció.

Aquesta norma té com a principal objectiu desenvolupar reglamentàriament el capítol VII del títol III de la Llei 26/2018, relatiu a l’acolliment familiar, de manera que en un únic text normatiu es recullen tots els aspectes relacionats amb l’acolliment familiar a la Comunitat Valenciana. En el títol I s’aborden, entre d’altres, les modalitats d’acolliment familiar i es desenvolupa l’acolliment especialitzat i professionalitzat, els drets i les responsabilitats de les famílies acollidores, se’n possibilita la materialització i fins i tot s’amplien en algun cas els drets que preveu la Llei orgànica de protecció jurídica del menor. Així mateix, el decret regula la promoció de l’associacionisme i de la participació ciutadana en l’acolliment familiar i preveu una regulació completa dels tres procediments administratius següents. En primer lloc, el de declaració d’aptitud de les persones que s’ofereixen per a acollir. En segon lloc, el relatiu a l’acreditació com a família acollidora, independentment de la modalitat d’acolliment familiar per a la qual han estat declarades aptes, amb una millora del règim d’adhesió al programa d’acolliment familiar. I finalment, i en tercer lloc, la regulació en el títol II del procediment per al reconeixement i la concessió de la prestació econòmica per al suport a la criança de persones menors d’edat acollides.
D’acord amb el que s’ha exposat, aquesta norma s’adequa als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència que estableix l’article 129.1 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu, respecte de l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària de les administracions públiques.

Per tot això, d’acord amb l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu, a proposta de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, prèvia deliberació del Consell en la reunió del 26 de febrer de 2021,


DECRETE

TÍTOL I
De l’acolliment familiar

CAPÍTOL I
Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte
Aquest decret té per objecte desenvolupar la regulació de l’acolliment familiar que preveu el capítol VII del títol III de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, i abordar:
a) El desenvolupament de les condicions en què tenen lloc els acolliments familiars.
b) La sistematització i el desenvolupament dels drets i les responsabilitats de les persones acollides i de les famílies que acullen els xiquets, xiquetes i adolescents protegits per la Generalitat Valenciana.
c) La regulació del procediment per a la valoració de l’aptitud de les persones i les famílies que s’ofereixen per a acollir i les modalitats d’acolliment familiar per a les quals són declarades aptes.
d) La regulació del procediment de promoció de l’associacionisme i la participació de les associacions en matèria d’acolliment familiar de la infància i adolescència.
e) La regulació del procediment i les condicions d’acreditació de la condició de família acollidora i de l’adhesió al Programa d’acolliment familiar per part de persones físiques o jurídiques públiques o privades.

f) La regulació del procediment per al reconeixement del dret i la concessió de la prestació econòmica per al suport a la criança de les persones menors d’edat acollides.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Les disposicions d’aquest decret són aplicables:
a) A tots els acolliments familiars de persones menors d’edat tutelades o en situació de guarda que es desenvolupen a la Comunitat Valenciana, independentment de la modalitat o les característiques de les persones acollidores.
b) A totes les persones menors d’edat tutelades o en guarda que es troben en acolliment familiar a la Comunitat Valenciana.
c) A les persones i les famílies a les quals l’entitat pública valenciana els atribuïsca la guarda d’un xiquet, xiqueta o adolescent, amb la formació i la valoració prèvies de la seua aptitud per a desenvolupar l’acolliment familiar per al qual s’oferisquen, tant en qualitat de família educadora com extensa.

Article 3. Concepció i finalitat de l’acolliment
L’acolliment familiar és una mesura de protecció per la qual, en virtut d’una resolució administrativa, la guarda d’una persona menor d’edat l’exerceix una família o una persona que assumeix les obligacions de vetlar per ella, tindre-la en la seua companyia, alimentar-la, educar-la i procurar-li una formació integral i comunitària durant el temps que dure l’acolliment, tot això en els termes que descriu l’article 125 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència.
L’acolliment ha de sustentar-se en el bon tracte i l’aferrament segur, amb atenció especial a les necessitats específiques de la xiqueta, el xiquet o l’adolescent.

Article 4. Modalitats d’acolliment familiar i de famílies acollidores

Les modalitats d’acolliment familiar s’estableixen en funció de la duració i la finalitat de l’acolliment familiar i de les característiques de la família acollidora i de la persona que és acollida.
Les modalitats de famílies acollidores s’estableixen en funció de l’existència de vincle afectiu o consanguinitat amb la persona menor d’edat susceptible de ser acollida i de la dedicació i la disponibilitat de la família acollidora.

Article 5. Modalitats d’acolliment familiar
1. En atenció a la duració i la finalitat, d’acord amb l’article 173 bis del Codi Civil i l’article 127 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, les modalitats d’acolliment familiar són:
a) Acolliment familiar d’urgència: tindrà una duració màxima de sis mesos i té com a objectiu determinar les circumstàncies que permeten decidir la mesura de protecció més adequada per a persones, principalment, menors de sis anys. Transcorregut el termini màxim no serà possible acordar una pròrroga de l’acolliment d’urgència.
b) Acolliment familiar temporal: té caràcter transitori, bé perquè es preveja la reintegració de la persona menor d’edat en la seua pròpia família o bé mentre s’adopte una mesura de protecció més estable. Tindrà una duració màxima de dos anys, llevat que l’interès superior de la persona menor d’edat aconselle prorrogar la mesura, per la previsible i immediata reintegració familiar o l’adopció d’una altra mesura de protecció definitiva. En aquest supòsit es podrà prorrogar pel temps indispensable, que no superarà l’any.
c) Acolliment familiar permanent: es constituirà bé en finalitzar l’acolliment temporal per no ser possible la reintegració familiar, o bé directament en casos de persones menors d’edat amb necessitats especials o quan les seues circumstàncies i les de la seua família així ho aconsellen. L’entitat pública podrà sol·licitar al jutge que atribuïsca a les famílies acollidores en la modalitat de permanent les facultats de tutela que faciliten l’acompliment de les seues responsabilitats atenent, en tot cas, l’interès superior de la persona menor d’edat.
2. En atenció a les característiques particulars o específiques de la persona acollida i de la família acollidora, d’acord amb l’article 20 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, les modalitats d’acolliment familiar són:
a) Especialitzat: podrà ser especialitzat l’acolliment que es desenvolupa en una família en la qual algun dels membres disposa de qualificació, experiència i formació específica per a exercir aquesta funció respecte de persones menors d’edat amb necessitats o circumstàncies especials amb plena disponibilitat i percebent per això la compensació econòmica corresponent, sense suposar en cap cas l’existència d’una relació laboral entre la família acollidora i l’entitat pública.

b) Professionalitzat: es defineix d’igual manera que l’especialitzat, del qual únicament es distingeix perquè en aquest cas sí que hi ha una relació laboral entre la família acollidora i l’entitat pública amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència.

Article 6. Modalitats de famílies acollidores
1. En atenció a l’existència de vincle de parentiu o d’afinitat previ que unisca les famílies acollidores amb els xiquets o les xiquetes acollits, a l’empara de l’article 20 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, famílies acollidores poden ser:
a) Extenses: tota família que tinga un vincle de parentiu amb la persona menor d’edat acollida, així com les que estan unides al xiquet, la xiqueta o l’adolescent per una relació afectiva prèvia i positiva diferent de la de parentiu.
b) Educadores o alienes: tota família que no tinga un vincle de parentiu amb la persona menor d’edat acollida o una relació afectiva prèvia referida en l’apartat anterior. L’acolliment s’estableix en atenció al perfil de les persones menors d’edat, la dedicació, les característiques i la disponibilitat de l’oferiment per al qual han sigut declarades aptes.

En l’àmbit de la Comunitat Valenciana les famílies acollidores denominades alienes per la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, seran denominades per l’Administració de la Generalitat com a famílies educadores.
2. En atenció a la dedicació, la disponibilitat i la relació amb l’entitat pública protectora, les famílies acollidores poden ser:
a) Genèriques: les famílies declarades aptes per a l’acolliment de xiquets, xiquetes o adolescents en qui no concorre cap circumstància qualificada que determine la seua especialització, i la seua disponibilitat està limitada a la formalització d’acolliments familiars temporals o permanents de persones menors d’edat que disposen de pla de protecció elaborat.
b) D’atenció immediata: les famílies que s’ofereixen per a aquesta modalitat són formades i declarades aptes, amb la valoració prèvia per a la formalització dels acolliments familiars d’urgència que es descriuen en la lletra a de l’apartat 1 de l’article 5, i han d’estar disponibles les 24 hores dels 365 dies de l’any.
c) Especialitzades: les famílies declarades aptes per a la formalització dels acolliments als quals es refereix la lletra a de l’apartat 2 de l’article 5 d’aquest decret.
d) Professionalitzades: les famílies declarades aptes per a la formalització dels acolliments als quals es refereix la lletra b de l’apartat 2 de l’article 5 d’aquest decret.

Article 7. Delegacions de guarda per a estades, caps de setmana i vacances
1. L’òrgan que exercisca la tutela o haja assumit la guarda de les persones menors d’edat podrà acordar en els termes de l’article 172 ter del Codi Civil i 118 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, la delegació de la guarda per a estades, caps de setmana i vacances de persones menors d’edat que estiguen en acolliment familiar o residencial.

2. Quan la delegació de la guarda tinga lloc a favor de famílies, s’hauran d’haver format prèviament i caldrà haver-ne valorat l’aptitud per a aquest fi en els termes que s’establisquen en aquest decret i una altra normativa que resulte aplicable.
3. Quan la guarda de la persona menor d’edat s’haja atribuït a una llar, una residència o una institució dedicada a això, la formació i la valoració de la persona o la família que s’oferisca per a les eixides d’estades, caps de setmana i vacances podrà dur-la a terme personal tècnic del centre, en els termes i amb els criteris que haja establert la direcció general competent en cada moment.
Aquesta proposta de declaració d’aptitud es remetrà a la direcció territorial amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència en la qual la família que s’oferisca per a acollir tinga el domicili als efectes que preveu l’article 28 d’aquest decret.


CAPÍTOL II
De l’acolliment especialitzat i professionalitzat

Article 8. Acolliment especialitzat
1. L’acolliment especialitzat, en els termes que descriu l’apartat 2 de l’article 5 d’aquest decret, únicament podrà formalitzar-se amb persones i famílies que hagen sigut declarades aptes per a acollir en aquesta modalitat i que reunisquen els requisits que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, i aquest decret.

2. El caràcter especialitzat de l’acolliment podrà reconèixer-se prèviament a la formalització o respecte d’acolliments ja formalitzats. En tots dos casos les famílies acollidores, així com les persones acollides, hauran de complir les condicions que preveu aquest capítol.

Article 9. Graus d’especialització
1. L’acolliment especialitzat es graduarà en dos nivells atenent la major qualificació d’aquest:
a) Grau 1: l’acolliment familiar especialitzat de grau 1 podrà formalitzar-se amb una família extensa i educadora que reunisquen els requisits que estableix l’article 12 d’aquest decret.
b) Grau 2: l’acolliment familiar especialitzat de Grau 2 només podrà formalitzar-se amb famílies educadores que reunisquen els requisits que estableix l’article 13 d’aquest decret.

Article 10. Persones menors d’edat susceptibles d’acolliments especialitzats
Podran ser acollides amb caràcter especialitzat les següents xiquetes, xiquets i adolescents:
a) Persones menors d’edat amb discapacitat/diversitat funcional física, orgànica, intel·lectual, sensorial, problemes de salut mental o pluridiscapacitat severa/molt severa que exigisca una provisió de suports intensa, així com amb malalties cròniques greus o amb necessitats mèdiques que requerisquen una dedicació intensiva.
b) Persones menors d’edat amb problemes de conducta i emocionals greus que dificulten la seua adaptació i integració social i familiar.
c) Adolescents gestants o amb filles o fills a càrrec seu.
d) Preadolescents o adolescents per als quals no es dispose de família acollidora.
e) Grups de xiquetes, xiquets i adolescents que hagen d’estar junts i que presenten unes necessitats especials diferents del nombre de persones que cal acollir com a grup.

Article 11. Compatibilitat de l’acolliment familiar i activitat laboral

1. Les persones i les famílies que s’oferisquen per a fer acolliments especialitzats hauran de comptar, a més dels requisits comuns exigibles per a formalitzar qualsevol acolliment familiar, amb una qualificació, una experiència i una formació específica adequades per a assistir les persones menors d’edat esmentades en l’article anterior.

L’acolliment especialitzat haurà de desenvolupar-lo la família acollidora amb plena disponibilitat, i és possible l’exercici d’activitat laboral o professional que siga compatible amb les necessitats que es deriven d’aquell.
2. Les famílies acollidores especialitzades hauran de comunicar a la direcció territorial amb competència en matèria de protecció a la infància i l’adolescència en la qual tinga el domicili l’activitat laboral o professional que hagen de desenvolupar o que estiguen desenvolupant amb caràcter previ a la formalització de l’acolliment o el reconeixement del seu caràcter especialitzat, segons els casos. La direcció territorial, abans de dictar la resolució que corresponga, comprovarà la compatibilitat de l’activitat laboral o professional amb l’acolliment especialitzat.

Article 12. Acolliment familiar especialitzat grau 1. Qualificació, formació específica i experiència
1. Les persones i les famílies que s’ofereixen per a fer acolliments especialitzats hauran d’estar qualificades amb una formació superior, siga diplomatura, llicenciatura o grau universitari, o altres graus formatius no universitaris que guarden relació amb l’àmbit sanitari, sociocomunitari o socioeducatiu, que resulte pertinent i adequat al perfil de les xiquetes, xiquets i adolescents que indica l’article 10 d’aquest decret i per a l’acolliment dels quals s’ofereixen.
2. Les famílies acollidores hauran de disposar d’una formació específica, complementària a la seua qualificació professional i intrínsecament relacionada amb les necessitats i les circumstàncies especials de les persones menors d’edat que calga acollir, que els permeta proporcionar el suport i l’atenció rehabilitadora, terapèutica, educativa, o d’un altre tipus, que siga necessària.
3. Les famílies acollidores hauran de tindre una experiència pràctica mínima de dos anys dedicada a l’atenció de persones menors d’edat amb un perfil similar a aquelles per a l’acolliment de les quals s’ofereixen o estan desenvolupant. A aquest efecte, computarà el temps treballat, siga amb caràcter voluntari o mitjançant una relació laboral o el temps dedicat a l’acolliment familiar en curs i als acolliments duts a terme anteriorment amb persones d’un perfil similar, sempre que la direcció territorial amb competències en matèria de protecció a la infància i l’adolescència en la qual tinga el domicili tinga informes favorables sobre la seua trajectòria com a família acollidora.

Article 13. Acolliment familiar especialitzat de grau 2. Qualificació, formació específica i experiència
1. Les famílies acollidores que s’ofereixen per a fer acolliments especialitzats de grau 2 hauran de tindre la mateixa qualificació i formació específica prevista per al grau 1.
2. Les famílies acollidores hauran de tindre una experiència pràctica mínima de dos anys en l’acompliment laboral en l’àmbit sanitari, sociocomunitari o socioeducatiu relacionada amb l’atenció, la cura, l’educació o la protecció de persones menors d’edat de perfil similar a aquelles per a l’acolliment de les quals s’ofereixen, així com dos anys d’experiència en acolliment familiar en qualsevol de les modalitats, o d’un any si es tracta d’acolliment familiar especialitzat, sempre que la direcció territorial amb competències en matèria de protecció a la infància i l’adolescència en la qual tinga el domicili dispose d’informes favorables sobre la seua trajectòria com a família acollidora.

Article 14. Formació
1. A més de la preparació i la formació que reben totes les persones i les famílies que s’ofereixen com a família acollidora, les que dirigisquen l’oferiment a un acolliment familiar especialitzat de grau 2 o que demanen aquest reconeixement d’un acolliment familiar en curs i una vegada obtinguda l’aptitud, hauran de participar en un curs obligatori de formació específica i complementària orientat a l’atenció de xiquetes, xiquets i adolescents amb necessitats especials.
El curs tindrà com a objectiu potenciar la seua capacitació en la intervenció amb xiquetes, xiquets i adolescents amb necessitats o circumstàncies especials, així com que coneguen les funcions específiques que comporta aquest tipus d’acolliment en el grau 2.
2. L’assistència, la participació i l’aprofitament seran requisits per a la formalització d’un acolliment familiar especialitzat de grau 2.
3. Una vegada formalitzat l’acolliment familiar especialitzat, siga de grau 1 o de grau 2, l’entitat pública convocarà les famílies acollidores a cursos de formació contínua dirigits específicament a aquesta modalitat d’acolliment familiar, que seran d’assistència obligatòria.

Article 15. Funcions
Les persones i les famílies declarades aptes per a la formalització d’acolliments de grau 2, a més de les responsabilitats inherents al desenvolupament dels acolliments familiars comuns, que es descriuen en els articles 3 i 53 d’aquest decret, i de les específiques de grau 1 que preveu aquest capítol del títol primer del present decret, hauran de fer les funcions següents:
a) Elaborar el corresponent pla d’intervenció de l’acolliment formalitzat, que haurà de respectar i complir els objectius que preveu el Pla de protecció de la persona menor d’edat acollida i serà aprovat per la direcció territorial.
b) Emetre tots els informes tècnics que se li requerisquen respecte de l’acolliment en curs i, en tot cas, informes de seguiment amb periodicitat trimestral i un informe final al cessament de l’acolliment.
c) Assistir a totes les reunions de coordinació tècnica, seguiment, avaluació contínua o grups de reflexió i anàlisi que es convoquen.

Article 16. Simultaneïtat d’acolliments
Serà possible compatibilitzar la formalització d’un acolliment familiar especialitzat amb un altre acolliment de la mateixa modalitat o una altra, excepte amb acolliments familiars d’urgència. Aquesta possibilitat estarà condicionada a l’acord de la Comissió de Protecció de la Infància i l’Adolescència amb un informe tècnic favorable previ emès per la conselleria amb competències en acolliment familiar. L’informe esmentat no serà vinculant per a la Comissió i hi haurà de quedar prou motivada i justificada la capacitat de la família per a assumir simultàniament dos acolliments d’aquestes característiques, així com que respon a l’interès de les persones menors d’edat acollides.

Article 17. Acolliment professionalitzat
1. L’acolliment professionalitzat es regirà per tot el que es disposa en aquest capítol respecte de l’acolliment especialitzat de grau 2.
2. La relació de les persones acollidores professionals amb la Generalitat serà de caràcter laboral d’acord amb el que es disposa en l’article 20 de la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, així com la normativa que regule el règim de la Seguretat Social aplicable a aquesta relació laboral.

Article 18. Prestació econòmica
1. Les famílies acollidores especialitzades tindran dret a percebre la prestació econòmica que s’establisca en els termes que preveu el títol II d’aquest decret.
2. El mòdul econòmic que s’establisca per a cada exercici haurà de tindre en compte la graduació de l’especialització que preveu aquest capítol, de manera que el grau 2 haurà d’incrementar en un 30 %, com a mínim, l’import que s’aprove cada any per al grau 1.


CAPÍTOL III
De l’acolliment familiar d’urgència

Article 19. Atenció immediata
1. En els casos en què la retirada de les persones menors d’edat del seu nucli de convivència no admeta demora per la gravetat de la situació en què es troben, l’acolliment familiar d’urgència té per objecte compatibilitzar l’atenció immediata del xiquet o xiqueta en un entorn familiar amb l’esbrinament de les circumstàncies sociofamiliars mínimes que permeten determinar la mesura de protecció més adequada. A aquest efecte, les famílies acollidores d’atenció immediata col·laboraran amb l’entitat pública protectora, i facilitaran com més prompte millor tota la informació rellevant de la qual tinguen coneixement respecte de la persona menor d’edat acollida.
2. Les famílies educadores declarades aptes per a acollir en la modalitat d’urgència tindran la consideració de famílies d’atenció immediata, i hauran d’estar disponibles les 24 hores dels 365 dies de l’any.
3. Les famílies d’atenció immediata podran oferir la seua disponibilitat per a acollir en la modalitat d’urgència un màxim de dues persones menors d’edat amb caràcter simultani.
No obstant això, podrà formalitzar-se l’acolliment familiar d’urgència de més de dues persones menors d’edat que siguen germans o germanes amb famílies d’atenció immediata aptes per a una disponibilitat de dues persones sempre que s’hagen oferit per a això i se n’haja valorat i declarat prèviament l’aptitud.
4. La disponibilitat en la modalitat d’acolliment familiar d’urgència, en els termes de l’apartat 3 de l’article 127 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, comporta l’obligació de formalitzar els acolliments de persones menors d’edat fins a 6 anys, principalment, que se’ls proposen en qualsevol moment de l’any i hora del dia.

Article 20. Compatibilitat amb altres modalitats d’acolliment
1. Les famílies d’atenció immediata podran oferir-se per a fer altres tipus d’acolliment excepte els especialitzats, i caldrà valorar-ne i acordar-ne l’aptitud en els termes que preveu aquest decret.
2. La formalització d’un acolliment familiar temporal o permanent amb una família d’atenció immediata comportarà els efectes següents en relació amb la seua disponibilitat per a formalitzar acolliments familiars d’urgència:
a) Quan la família ha sigut declarada apta per a l’acolliment simultani de dues xiquetes o xiquets, aquesta disponibilitat podrà reduir-se amb una valoració psicològica i social prèvia.
b) Quan la família ha sigut declarada apta per a una disponibilitat de només un xiquet o xiqueta, quedarà en suspens com a família d’atenció immediata, sense perjudici que es valore novament si la família presenta un altre oferiment en què amplie el nombre de persones per a acollir.

3. La competència per a acordar la compatibilitat de les diferents modalitats d’acolliment correspon a la Comissió de Protecció de la Infància i l’Adolescència de la província on residisca la persona o la família acollidora. Tot això amb un informe tècnic previ de la conselleria amb competència en matèria d’acolliment familiar i el tràmit d’audiència corresponent.

Article 21. Descans
1. Les famílies d’atenció immediata podran sol·licitar un descans de 22 dies hàbils per any quan hagen mantingut la disponibilitat activa ininterrompudament durant aquest període, o els dies que corresponguen a la part proporcional de l’any.
Aquest període de descans no afectarà la percepció de la prestació econòmica que els corresponga.
2. El període de descans podrà gaudir-se de manera fraccionada, amb l’aprovació prèvia de la direcció territorial competent en matèria d’infància i adolescència de la província de residència de la família acollidora, i sempre en períodes no inferiors a 5 dies entre acolliments.

3. No podran fer-se descansos durant els acolliments en curs, sense perjudici de les activitats de respir.

Article 22. Prestació econòmica
1. Les famílies d’atenció immediata tindran dret a percebre la prestació econòmica que s’establisca en els termes que preveu el títol II d’aquest decret.
2. El mòdul econòmic que s’establisca per a cada exercici haurà de tindre en compte la disponibilitat per a la qual s’han declarat aptes. La disponibilitat per a acollir dues persones menors d’edat haurà de duplicar l’import que s’aprove cada any per a la disponibilitat per a acollir una xiqueta, xiquet o adolescent.
3. En el supòsit que es formalitze un acolliment d’urgència amb una família d’atenció immediata d’un grup de tres germans o germanes, la família tindrà dret a percebre la prestació econòmica per al sosteniment a la criança pel mòdul econòmic previst per a les famílies d’atenció immediata multiplicat per tres durant el temps que dure l’acolliment familiar del grup de germans i germanes.
4. Si transcorregut el termini màxim de sis mesos de duració de l’acolliment familiar d’urgència formalitzat s’acordara excepcionalment la formalització d’un acolliment familiar temporal o permanent amb la família d’atenció immediata que estava acollint, la prestació econòmica que calga percebre passarà a ser l’establerta per a la modalitat formalitzada.


CAPÍTOL IV
Dels oferiments per a dur a terme acolliments familiars
i inscripció en el Registre de Famílies Acollidores

Article 23. Sessions informatives
1. El personal tècnic de les direccions territorials competents en matèria de protecció de la infància i l’adolescència farà sessions informatives amb una periodicitat mínima bimestral, en les quals es facilitarà a les persones assistents informació relativa a l’acolliment familiar en el marc del sistema de protecció de la infància i l’adolescència, el procediment per a la declaració d’aptitud per a acollir, els drets i les responsabilitats que comporta ser família acollidora, així com les característiques, els drets i els perfils dels xiquets, xiquetes i adolescents susceptibles de ser acollits.
2. Les sessions informatives podran fer-se telemàticament o presencialment. L’assistència i la participació serà obligatòria per a totes les persones que presenten l’oferiment per a acollir, per la qual cosa al final s’expedirà el certificat personal d’assistència corresponent.

3. Les dates de celebració de les sessions es faran públiques a través del web de la conselleria competent en matèria de protecció de la infància i l’adolescència, així com per qualsevol altre mitjà que permeta una difusió massiva efectiva.

Article 24. Oferiment per a acollir
1. Podran oferir-se per a acollir, sense cap discriminació de conformitat amb els principis i els mandats constitucionals, les persones majors d’edat residents a la Comunitat Valenciana, mitjançant la presentació del model normalitzat disponible en els serveis d’atenció primària dels ajuntaments, les direccions territorials competents en matèria de protecció de la infància i l’adolescència, així com en les oficines PROP i en la pàgina web de la Generalitat, preferentment de manera telemàtica.

Els oferiments podran presentar-se, a més, en la resta de llocs i registres habilitats per a presentar documents dirigits a les administracions públiques d’acord amb la normativa de procediment administratiu comú.
2. Excepte si hi ha una oposició expressa, la presentació de l’oferiment implicarà l’autorització de la persona o les persones que s’ofereixen perquè l’òrgan competent per a instruir el procediment obtinga de manera directa les seues dades d’identitat mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d’Identitat, segons estableix el Reial decret 522/2006, de 28 d’abril, i de residència mitjançant el Sistema de Verificació de Dades de Residència, i en aquest cas la persona o les persones que s’ofereixen no hauran d’aportar les certificacions corresponents.
En cas de no autoritzar-ho, la persona o les persones interessades hauran d’aportar llavors les certificacions corresponents, així com l’oferiment i la resta de documentació que s’indica en l’apartat següent.
3. L’oferiment per a acollir haurà d’anar acompanyat de la documentació següent:
a) Qüestionari degudament emplenat i signat relatiu a l’oferiment per a l’acolliment familiar.
b) DNI, passaport o NIE.
c) Llibre de família.
d) Última declaració de la renda.
e) Certificat d’antecedents penals de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.
f) Certificació negativa dels registres següents: Registre Central de Delinqüents Sexuals, tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys; Registre central per a la protecció de víctimes de violència domèstica i de gènere, i Registre Central de Mesures Cautelars, Requisitòries i Sentències no Fermes.
g) Certificat mèdic oficial actualitzat de les persones que s’ofereixen a l’acolliment familiar.
h) Certificat d’empadronament.
i) Certificat d’inscripció en el Registre d’Unions de Fet, si és el cas.

j) Autorització de residència a Espanya en vigor, en el cas de persones estrangeres.
k) En els oferiments per a dur a terme acolliments especialitzats, a més, documentació acreditativa de la seua qualificació, formació específica i experiència.
4. Les persones que s’ofereixen per a fer acolliments en qualitat de família educadora podran adjuntar al formulari i al qüestionari referit en l’apartat 3.a tota o part de la documentació detallada anteriorment i presentar-ho conjuntament o en els termes que preveu l’article següent.

5. Les persones que s’ofereixen en qualitat de família extensa hauran de presentar tota la documentació que s’indica en l’apartat 3 d’aquest article, excepte l’expressada en la lletra a, en el moment de presentar l’oferiment.

Article 25. Incoació de l’expedient per a la valoració de l’aptitud
1. El procés de valoració de l’aptitud per a l’acolliment com a família educadora l’incoarà d’ofici la direcció territorial competent en matèria d’acolliment familiar del domicili de residència de la família.

En el cas de les famílies extenses, la presentació de l’oferiment per a acollir el seu parent menor d’edat o anàleg determina l’inici del procés per a la valoració de l’aptitud, així com el còmput del termini màxim per a resoldre i notificar que preveu l’apartat 2 de l’article 28 d’aquest decret.
2. L’ordre d’incoació estarà determinat per les característiques i les circumstàncies de les persones menors d’edat susceptibles de ser acollides, i es prioritzarà sempre la tramitació dels oferiments que suposen una alternativa familiar per a les persones menors d’edat amb menys probabilitats de ser acollides.
3. No serà possible formalitzar l’acolliment familiar d’una persona menor d’edat amb família educadora sense que prèviament s’haja valorat l’aptitud de les persones que s’hagen oferit en qualitat de família extensa per al seu acolliment familiar, a excepció de l’acolliment d’urgència.
4. D’acord amb això, no tots els oferiments com a família educadora donaran lloc a la incoació de cap expedient administratiu. Transcorreguts dos anys des de la presentació sense que s’haja incoat un expedient per a valorar l’aptitud per a acollir, perdran vigència.


Article 26. Instrucció
1. La competència per a la instrucció del procediment per a la declaració de l’aptitud de les persones o les famílies extenses correspon als serveis socials d’atenció primària del seu domicili de residència, i la relativa a les persones o les famílies educadores correspon al personal de la direcció territorial amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència d’on residisca la família.
2. La instrucció de l’expedient per a la declaració de l’aptitud comprén la formació i la valoració de les famílies o les persones en relació amb el seu oferiment concret. L’òrgan instructor podrà requerir l’aportació de tots els documents i els informes que estime necessaris, sense perjudici de la documentació que s’indica en l’apartat 3 de l’article 24.
3. Els objectius principals del procés de formació i valoració psicològica i social de les persones i les famílies que s’ofereixen per a acollir són:
a) Avaluar l’aptitud de les famílies i les persones que s’ofereixen per a fer acolliments familiars, així com les seues capacitats per a poder donar resposta amb garanties a les modalitats d’acolliment per a les quals s’ofereixen.
b) Desenvolupar competències i expectatives adequades per a atendre les necessitats i les particularitats de les persones menors d’edat acollides.
4. La formació podrà dur-se a terme amb caràcter previ a la valoració o simultàniament a aquesta, tindrà caràcter instructiu i avaluatiu, i tindrà una part específica segons el projecte d’acolliment per al qual s’ofereix cada família o persona.
5. La formació l’hauran de rebre totes dues persones integrants de la parella quan es tracte d’un oferiment conjunt o quan aquest es dirigeix a acolliment especialitzat encara que només un dels membres de la parella reunisca els requisits, sense perjudici que hi puguen participar voluntàriament altres membres majors d’edat de la unitat de convivència. L’entitat pública haurà de facilitar l’assistència a la formació mitjançant l’habilitació d’horaris de matí i vesprada o la incorporació, si és el cas, de mitjans telemàtics quan la naturalesa de l’actuació ho permeta i siga possible.
6. La valoració determinarà si les famílies candidates:
a) Mostren el compromís necessari amb el recurs, tenint en compte especialment la participació i l’escolta d’altres membres de la unitat de convivència, incloent-hi les persones menors d’edat, si estan disposades a col·laborar en la consecució dels objectius del Pla de protecció i a fer partícips plenament els xiquets, xiquetes i adolescents de la vida familiar i respectar, al mateix temps, la seua identitat familiar d’origen.

b) Reuneixen les condicions i les capacitats necessàries per a atendre les necessitats assistencials específiques del xiquet, la xiqueta i l’adolescent, si és el cas, i per a oferir-li una base d’aferrament segur en un entorn estimulant.
En el cas de la família extensa, podria flexibilitzar-se l’exigència de les qüestions anteriors en atenció a la conveniència que els xiquets, xiquetes i adolescents estiguen en el seu entorn familiar sempre que estiga garantida la cobertura de les seues necessitats i les oportunitats de relació i vinculació necessàries per a un desenvolupament afectiu i emocional adequat.
7. Les persones professionals que hagen fet la formació i la valoració hauran d’elaborar un informe psicosocial que haurà de recollir: la situació sociofamiliar, el perfil psicològic de les persones que s’ofereixen a l’acolliment, la competència educativa, la capacitat per a atendre adequadament les necessitats de tota índole del xiquet, la xiqueta o l’adolescent, la congruència entre la seua motivació i la naturalesa i la finalitat de l’acolliment al qual es dirigeixen, així com la disposició a facilitar el compliment dels objectius del Pla de protecció i, si n’hi haguera, del programa de reunificació familiar.
En l’informe psicosocial haurà de recollir-se una valoració final que reflectisca els factors protectors i els factors de risc constatats en l’estudi psicosocial, així com una proposta fonamentada d’aptitud o no aptitud de les persones que s’ofereixen per a fer acolliments.
8. Correspon a les persones tècniques i professionals dels serveis socials d’atenció primària dels ajuntaments la formació i la valoració, en els termes que descriu aquest article, de l’aptitud per a acollir de les persones que s’ofereixen que residisquen en el seu municipi en qualitat de família extensa en els termes que descriu aquest article.
9. La discapacitat, per si mateixa, no serà causa determinant d’exclusió d’aptitud per a l’oferiment.

Article 27. Proposta de resolució
1. En el cas de les famílies extenses, l’informe al qual es refereix l’apartat 7 de l’article 26 d’aquest decret, subscrit per les persones tècniques de l’entitat local que han fet la formació i la valoració amb el vistiplau de la persona que exercisca les funcions de coordinació dels serveis socials d’atenció primària, no tindrà caràcter vinculant. Aquest informe es remetrà a la secció competent en matèria d’acolliment familiar de la direcció territorial de la província que instruïsca l’expedient de protecció de la persona menor d’edat susceptible de ser acollida, la qual podrà sol·licitar que s’aclarisca o s’amplie amb caràcter previ a elevar la proposta de resolució motivada a la Comissió de Protecció de la Infància i l’Adolescència de la direcció territorial corresponent.

2. En el cas de les famílies educadores, s’elevarà a la Comissió de Protecció de la Infància i l’Adolescència de la direcció territorial corresponent l’informe subscrit per les persones tècniques que han fet la formació i la valoració una vegada visat per la persona titular de la prefectura de secció o de servei competent en matèria d’acolliment familiar de la direcció territorial de la província on residisca la família candidata.

3. La proposta de resolució que se sotmeta a la decisió de la Comissió de Protecció de la Infància i l’Adolescència de la direcció territorial corresponent tindrà caràcter preceptiu i no vinculant.
4. Quan la proposta siga negativa a la declaració d’aptitud, haurà de fer-se, amb caràcter previ a la valoració i la decisió per part de la Comissió de Protecció de la Infància i l’Adolescència de la direcció territorial competent, el tràmit d’audiència corresponent.


Article 28. Resolució
1. La conselleria amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència dictarà una resolució en els termes acordats per la comissió de protecció de la infància i l’adolescència de la mateixa direcció territorial.
La resolució administrativa que declare l’aptitud de la família o la persona que s’ha oferit per a l’acolliment familiar indicarà la modalitat d’acolliment, així com l’especialització o la disponibilitat, quan siga procedent, i n’acordarà la inscripció en el Registre de Famílies Acollidores de la Comunitat Valenciana. En l’esmentada resolució d’aptitud de persona o família extensa s’expressarà, a més, que l’aptitud declarada se circumscriu a l’acolliment de la persona menor d’edat per a la qual ha sigut valorada.
2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, comptats des de la data d’incoació del procediment per a la declaració d’aptitud, d’acord amb el que es preveu en l’apartat 6 de l’article 130 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència. Transcorregut aquest termini, s’entendrà desestimat.
Contra la resolució administrativa relativa a la declaració d’aptitud o no aptitud, segons siga procedent, pot formular-se oposició davant dels tribunals civils en el termini de dos mesos des de la notificació, d’acord amb el que es disposa en l’article 780.1 de la Llei d’enjudiciament civil.

Article 29. Desestimació de l’oferiment per a acollir
1. La conselleria amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència resoldrà motivadament la desestimació de l’oferiment per a acollir i arxivarà l’expedient administratiu incoat per a valorar l’aptitud en els casos següents:
a) Quan es pose de manifest que les persones que s’ofereixen per a acollir condicionen el seu projecte d’acolliment familiar a l’acceptació o el rebuig de xiquets, xiquetes i adolescents amb determinats trets físics, fisonòmics, ètnics o el rebuig o l’elecció d’un sexe determinat o una procedència sociofamiliar determinada.
b) Quan es pose de manifest qualsevol conducta que implique ocultació, falsejament o obstrucció a la instrucció de l’expedient o una negativa a participar en qualsevol de les entrevistes o les sessions formatives del procés de valoració.
c) Per qüestions greus de salut o condemnes penals per delictes contra la infància i la família, així com haver sigut suspesa o privada de la pàtria potestat.
d) Quan no complisquen algun dels criteris de selecció que estableix l’article 129 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, o requisits d’aptitud que estableix l’article 130 de la mateixa llei.
2. Correspon a la Comissió de Protecció de la Infància i l’Adolescència de la direcció territorial acordar l’arxivament de l’expedient administratiu amb un tràmit d’audiència previ a les persones interessades.
3. Contra la resolució administrativa que acorde la desestimació de l’oferiment per a acollir i l’arxivament de l’expedient pot formular-se una oposició davant dels tribunals civils en el termini de dos mesos des de la notificació, segons el que es disposa en l’article 780.1 de la Llei d’enjudiciament civil.

Article 30. Prohibició de formular nous oferiments
No s’admetran a tràmit nous oferiments per a fer acolliments familiars fins que hagen transcorregut tres anys, segons els casos, de les persones següents:
a) Les persones i les famílies que havent sigut declarades aptes per a dur a terme acolliments familiars hagen sigut donades de baixa en el Registre de Famílies Acollidores per algun dels motius que preveuen les lletres b, c, d i g de l’article 31 d’aquest decret.
b) Les persones i les famílies que s’hagen oferit a fer acolliments familiars i s’haja arxivat l’expedient de valoració de l’aptitud per qualsevol dels motius que preveu l’article 29 d’aquest decret.


Article 31. Baixa registral
Seran motius de baixa en el Registre de Famílies Acollidores els següents:
a) La variació de les circumstàncies personals o familiars que s’hagen tingut en compte per a la declaració d’aptitud de les persones interessades com a família acollidora, amb una valoració prèvia d’aquesta.
b) El transcurs de dos anys sense que hagen fet un acolliment familiar per causes no imputables a l’Administració.
c) El rebuig sense causa justificada d’un acolliment familiar que es corresponga amb les característiques per a les quals han sigut declarades aptes.
d) La sol·licitud de cessament d’un acolliment familiar vigent sense causa justificada.
e) La defunció de la persona acollidora.
f) La sol·licitud expressa de les persones interessades.
g) El falsejament o l’alteració conscient de la informació que s’ha tingut en compte per a la declaració d’aptitud per a acollir.
h) L’ocultació de canvis o noves circumstàncies familiars que puguen tindre conseqüències en l’aptitud de les persones acollidores o en el benestar de la persona acollida.
2. La Comissió de Protecció de la Infància i l’Adolescència acordarà la baixa registral quan siga procedent, i haurà de practicar-se amb caràcter previ el tràmit d’audiència corresponent excepte en els supòsits que s’expressen en les lletres e) i f).

Article 32. Suspensió de la disponibilitat
1. Les famílies educadores declarades aptes i inscrites podran sol·licitar la suspensió temporal de la seua disponibilitat per a acollir quan concórreguen circumstàncies que transitòriament afecten la seua disponibilitat o aptitud per a acollir.
Les circumstàncies que al·leguen per a sol·licitar la suspensió hauran de ser degudament acreditades i justificades en la seua sol·licitud.
2. En el cas que la família acollidora que sol·licite la suspensió estiga acollint una o diverses persones menors d’edat, haurà de manifestar la voluntat de continuar l’acolliment familiar en curs i especificar si la suspensió sol·licitada afecta únicament la proposta de nous acolliments durant el temps de suspensió sol·licitat.

3. La conselleria amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència de la província anotarà la suspensió sol·licitada en el Registre de Famílies Acollidores pel termini de temps sol·licitat, que no podrà ser superior a un any, prorrogable per un altre, sempre degudament justificat.
En cas que la família no determine cap termini en la sol·licitud, se li requerirà perquè l’expresse i, en defecte d’això, l’establirà la conselleria amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència a la vista de les circumstàncies al·legades, amb el previ tràmit d’audiència corresponent.
4. Transcorregut el termini de la suspensió, s’activarà la família en el Registre de Famílies Acollidores i a partir d’aquest moment podrà ser seleccionada per a formalitzar acolliments en la modalitat i amb la disponibilitat per a les quals la família haja obtingut l’aptitud.

5. La suspensió de la disponibilitat comportarà la interrupció de la percepció de la prestació econòmica per a les famílies d’atenció immediata, tret que es tracte d’una suspensió parcial en els casos que la seua disponibilitat siga per a acollir dues xiquetes o xiquets, i en aquest cas tindran dret a percebre l’import previst per a la disponibilitat d’una persona menor d’edat.
6. Sense perjudici d’això, la conselleria amb competències en matèria d’infància i adolescència podrà acordar potestativament d’ofici, amb un acord previ de la Comissió de Protecció de la Infància i l’Adolescència de la direcció territorial correspondiente, la suspensió de la disponibilitat de les famílies acollidores com a mesura cautelar en el procediment incoat per a la baixa registral que regula l’article 31 d’aquest decret.

Article 33. Vigència, revisió i actualització de l’aptitud per a acollir
1. La declaració d’aptitud per a acollir tindrà una vigència de tres anys i es revisarà durant aquest període cada vegada que concórrega alguna circumstància que l’afecte.
2. La declaració d’aptitud s’actualitzarà com a resultat de les revisions que es duguen a terme, així com amb la variació de totes les dades personals i familiars.
3. El procediment per a la revisió de l’aptitud es resoldrà amb un acord de la Comissió de Protecció de la Infància i l’Adolescència, a proposta de la secció competent en matèria d’acolliment familiar amb un informe tècnic previ subscrit per una persona tècnica d’acord amb el que es preveu en l’article 26 d’aquest decret. Quan la proposta de la secció siga desfavorable, haurà de dur-se a terme el corresponent tràmit d’audiència previ a la decisió de la Comissió.
4. La resolució del procediment de revisió de l’aptitud per a acollir posa fi a la via administrativa i serà recurrible en els mateixos termes que la resolució relativa a la declaració d’aptitud que estableix l’apartat 2 de l’article 28.

Article 34. Registre de Famílies Acollidores
1. El Registre de Famílies Acollidores és únic a tota la Comunitat Valenciana. Les direccions territorials competents en matèria de protecció de la infància i adolescència inscriuran en aquest registre:
a) Els oferiments presentats per persones físiques i famílies, residents al territori de la Comunitat Valenciana, per a fer acolliments de persones menors d’edat.
b) Les persones físiques i les famílies que, sent residents al territori de la Comunitat Valenciana, hagen sigut declarades aptes per a formalitzar acolliments familiars en qualsevol de les modalitats que preveu aquest decret i una altra normativa que resulte aplicable, així com per a delegacions de guarda per a estades, caps de setmana i vacances.

2. La inscripció en el Registre de Famílies Acollidores de les persones declarades aptes l’efectuarà d’ofici la direcció territorial amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència en la qual tinga el domicili la persona física o la família declarada apta.
3. Amb l’objectiu de facilitar futures investigacions estadístiques i de tendència sobre l’acolliment familiar, així com per a crear eines de diagnòstic i avaluació, aquest registre recollirà, entre d’altres, les dades disgregades per sexe i edat, atenent el perfil de famílies i els integrants. Per a recopilar i registrar les dades, s’atendrà sempre la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal.CAPÍTOL V
Procediment de selecció de famílies acollidores

Article 35. Selecció i cerca activa
1. La selecció de les famílies acollidores la durà a terme l’òrgan col·legiat competent per a acordar l’acolliment familiar segons la modalitat d’aquest, d’acord amb els criteris que estableix l’article 129 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència. Per a això, seleccionarà en cada sessió que tinga per objecte la proposta d’un acolliment familiar una família acollidora de la llista de famílies inscrites que estan disponibles en cada modalitat d’acolliment i farà constar en acta els criteris tinguts en compte en la selecció, així com l’existència o no de família extensa que s’haja oferit per a l’acolliment i el resultat de la valoració de la seua aptitud.

2. L’entitat pública amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència haurà de fer una cerca activa de famílies acollidores, i dur a terme totes les actuacions que resulten procedents per a localitzar una família acollidora apta per a tots els xiquets i les xiquetes susceptibles de ser acollits. Aquesta cerca s’iniciarà en primer lloc en el territori de la Comunitat Valenciana, i s’arbitraran per a això els mecanismes necessaris de col·laboració interterritorial. En segon lloc, i sempre que no siga contrari a l’interés de la persona menor d’edat protegida, la cerca activa s’estendrà a la resta de l’Estat espanyol.


Article 36. Proposta d’acolliment i preparació
1. Una vegada seleccionada la família, se la informarà de la proposta d’acolliment familiar, que inclourà informació relativa a les característiques i les necessitats de la xiqueta, el xiquet o l’adolescent, la seua família d’origen, els objectius del Pla de protecció i els seus drets i deures com a família acollidora, i se’ls concedirà un termini de tres dies per a acceptar l’acolliment o rebutjar-lo motivadament.
2. Acceptada la proposta d’acolliment per la família seleccionada, hauran de fer-se les actuacions de preparació pertinents amb la família d’origen, la família acollidora i la persona protegida, d’acord amb el Pla individualitzat de transició que es preveu en l’article 37 d’aquest decret.

3. Quan la família seleccionada siga extensa, la preparació de la família d’origen i de la família acollidora la duran a terme els serveis socials d’atenció primària corresponents, els quals els facilitaran tota la informació necessària per al desenvolupament adequat de l’acolliment. La preparació de la persona menor d’edat la durà a terme la persona tècnica de l’entitat col·laboradora per a la prestació del servei d’intervencions tècniques en acolliment familiar en família educadora o la persona tècnica de referència d’aquesta, segons provinga d’un acolliment familiar en família educadora o d’un acolliment residencial, respectivament, tot això segons el que es disposa en l’article 37.
4. Són entitats col·laboradores per a la prestació del servei d’intervencions tècniques en acolliment familiar en família educadora, les entitats d’iniciativa social concertades o contractades per la conselleria amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència per a la prestació del servei esmentat, en els termes que estableix el document de formalització subscrit per aquestes amb aquesta conselleria.

5. Aquest article no s’aplicarà als acolliments d’urgència duts a terme per famílies d’atenció immediata.

Article 37. Transicions de convivència
1. Les transicions de convivència tenen lloc quan una persona menor d’edat canvia d’un entorn de convivència a un altre, siga familiar o residencial.
2. Amb caràcter general, la Generalitat tractarà de disminuir el nombre de transicions de convivència, i procurarà a la persona menor d’edat la mesura més estable possible en atenció a les seues circumstàncies personals i familiars que millor responguen al seu interés.
3. Les transicions de convivència es duran a terme en els termes que descriu l’article 120 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, i caldrà elaborar amb caràcter previ a l’inici de la nova convivència el pla individualitzat de transició corresponent, excepte en els casos en què l’interés superior de la persona protegida exigisca una actuació urgent, degudament justificada, que impedisca dur a terme el pla esmentat.
4. El pla individualitzat de transició inclourà les actuacions següents:
a) S’escoltarà la persona protegida, d’acord amb el que indiquen els articles 16 i 90.3 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, i a les famílies i institucions implicades.
Es garantirà el dret de la xiqueta, el xiquet o l’adolescent a ser informat sobre la mesura de protecció, utilitzant un llenguatge comprensible i d’acord amb la seua edat o maduresa i, sempre que es requerisca, en formats accessibles de conformitat amb el que es preveu en l’article 17 de la llei 26/2018, de 21 de desembre. Amb idèntica garantia d’accessibilitat universal i suports, es respondrà als seus dubtes, s’escoltaran i es tindran en compte les seues aportacions, i s’assegurà la seua participació activa en el procés de preparació i se li facilitarà el suport emocional que necessite.
b) Es prepararà la persona protegida i a les famílies implicades, i tant les persones que cedisquen la guarda com les que la reben estaran obligades a col·laborar en el desenvolupament del pla individualitzat de transició. En cas que la transició es produïsca d’un entorn residencial a un familiar, hi participarà la persona tècnica de la llar o la residència de referència de la persona menor d’edat.
c) Sempre que l’interés de la persona protegida així ho aconselle i amb la finalitat de facilitar-li aquest procés, s’establirà un règim de visites amb la família acollidora.
d) S’elaborarà un cronograma que incloga les fases del procés d’acoblament, i la duració d’aquestes s’ajustarà amb flexibilitat a les necessitats que presente la persona menor d’edat. L’acoblament comprén les accions que es duguen a terme des del primer contacte entre la persona protegida i la família acollidora, fins que es fa el pas a la convivència.
e) Se seleccionarà una persona que aporte seguretat emocional a la persona protegida perquè faça l’acompanyament en el procés d’acoblament.
5. La preparació de l’inici de la convivència en acolliment familiar a què es refereix la lletra b de l’apartat anterior comprendrà, a més de les actuacions descrites en aquest article, les següents:
a) Reunió de coordinació amb la família acollidora, la persona responsable de l’expedient de la conselleria competent en matèria d’acolliment familiar, la persona tècnica de l’entitat col·laboradora per a la prestació del servei d’intervencions tècniques en acolliment familiar en família educadora i la de referència de la persona protegida en cas d’acolliment residencial. En aquesta s’exposarà la situació de la persona menor d’edat i de la seua família, els objectius de l’acolliment i les qüestions específiques relatives a aquest. Es lliurarà el llibre de vida de la persona que acolliran d’acord amb el que es disposa en l’article 49 d’aquest decret i de la informació necessària relativa a la persona menor d’edat i les seues circumstàncies.
b) Sempre que siga possible, la persona responsable de l’expedient de la conselleria competent en matèria d’acolliment familiar, juntament amb la persona tècnica de l’entitat col·laboradora per a la prestació del servei d’intervencions tècniques en acolliment familiar en una família educadora, es reuniran amb la família d’origen de la xiqueta, el xiquet o l’adolescent per a informar-los sobre l’acolliment familiar i sobre la importància de la seua implicació en el desenvolupament d’aquest.
6. El Pla individualitzat de transició serà aprovat per la Comissió de Protecció de la Infància i l’Adolescència de la Direcció Territorial, amb l’audiència prèvia de les persones interessades.

Article 38. Formalització
La formalització de l’acolliment familiar s’efectuarà en els termes que preveu l’article 126 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, i no es podrà iniciar la convivència en règim d’acolliment familiar sense la resolució de l’acolliment familiar ni la preparació a què es refereix l’article 36 d’aquest decret.
Article 39. Suspensió de la mesura d’acolliment familiar
1. La suspensió temporal suposarà la separació de la persona menor d’edat acollida del nucli acollidor durant un període limitat de temps, i sempre amb perspectiva de reintegració en aquest, amb caràcter preventiu davant d’una situació de crisi que afecte la convivència per a evitar el cessament de l’acolliment familiar.
La Comissió de Protecció de la Infància i l’Adolescència de la direcció territorial podrà acordar, amb un informe previ de la conselleria competent en matèria d’acolliment familiar, sempre atenent l’interés superior de la xiqueta, del xiquet o l’adolescent, i amb un tràmit d’audiència prèvia a la persona o la família acollidora i a la persona menor d’edat acollida, la suspensió temporal de la mesura d’acolliment familiar vigent.
2. En la resolució que es dicte que acorde la suspensió temporal de la mesura d’acolliment familiar, se’n determinarà la duració, que no podrà ser superior a sis mesos, i els seus efectes, i podran afectar les obligacions i els drets que corresponguen a la persona o la família acollidora i, especialment, els relatius al règim de visites, l’estada, la relació o la comunicació amb la persona menor d’edat.
3. Durant la suspensió temporal de la mesura d’acolliment familiar es podran mantindre els drets corresponents al règim de visites, l’estada, la relació o la comunicació de la persona o la família acollidora amb la persona menor d’edat acollida, així com les mesures d’assessorament, formació, orientació, suport i atenció tècnica especialitzada que resulten necessàries en atenció a l’interés superior de la xiqueta, del xiquet o l’adolescent.
4. La suspensió temporal de la mesura familiar adoptada no comportarà, en cap cas, la pèrdua de la vigència de la mesura d’acolliment familiar. No obstant això, s’acordarà delegar guarda per a una estada en una llar o una residència o amb una altra família acollidora durant el temps que dure la suspensió.
5. Durant el període de suspensió de la mesura d’acolliment familiar, s’interromprà automàticament el dret a percebre la prestació econòmica per al suport a la criança que preveu el títol II d’aquest decret.

6. Durant el període de suspensió d’un acolliment familiar i independentment dels motius que la sustenten, no se seleccionarà la família per a proposar-li un altre acolliment familiar.
7. Transcorregut el període de suspensió acordat o, en tot cas, el període màxim de sis mesos, correspondrà retornar la persona menor d’edat a la persona o la família acollidora o, en el cas que això no resulte possible, cessar definitivament la mesura d’acolliment familiar, en els termes en què s’haja formalitzat.

Article 40. Descans entre acolliments
Les famílies educadores podran gaudir de descansos no superiors a quinze dies naturals entre el cessament d’un acolliment i la selecció per a formalitzar-ne un de nou.

Article 41. Intervenció i suport a les persones acollides i les famílies acollidores
1. Les persones acollides tindran dret a la supervisió, el suport, l’orientació i la intervenció tècnica a través de professionals especialitzats en els termes que preveuen els articles 125 i 133 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, així com en la normativa que la desplegue.
2. La Generalitat, bé directament o indirectament, prestarà a les persones acollidores, així com a la família d’origen de la persona menor d’edat, el suport de caràcter especialitzat, econòmic, jurídic o psicosocial necessari en funció de les necessitats, les característiques de l’acolliment i les dificultats del seu acompliment, prestant atenció especial als col·lectius de persones menors d’edat més vulnerables.
3. Les persones acollidores podran recaptar i rebre els suports següents, entre d’altres:
a) Suport, seguiment i orientació tècnica i professional per a desenvolupar adequadament l’acolliment familiar, que comprendrà actuacions educatives, pedagògiques, socials i psicològiques, així com de mediació i intervencions psicoterapèutiques.
b) Sessions grupals per a la dinamització i la generació d’una xarxa de suport entre les persones acollidores familiars que seran de caràcter emocional, material o instrumental i informatiu, en les quals les persones que en formen part proposen els objectius atenent les seues necessitats i, partint de les seues pròpies experiències, possibiliten l’expressió, l’escolta i la participació de totes per a abordar situacions comunes que sorgeixen en el desenvolupament de l’acolliment.
c) Servei telefònic d’atenció d’urgències les 24 hores del dia, cada dia de l’any, per a les famílies educadores.
d) Prestació econòmica per al suport a la criança de les persones menors d’edat acollides.
e) Exempció fiscal de les compensacions econòmiques rebudes, d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.
f) Permisos laborals i prestacions per maternitat i paternitat, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent en la matèria.
g) Còmput de les persones menors d’edat en acolliment familiar permanent com a fills de la família acollidora per a l’obtenció de la condició i els beneficis com a família nombrosa i monoparental, d’acord amb la legislació vigent.
h) Permís laboral pel temps indispensable per a assistir a les sessions d’informació i preparació, així com per a elaborar el preceptiu informe psicosocial necessari per a la declaració o no de l’aptitud com a família acollidora, d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent en la matèria.
i) Els beneficis educatius que s’establisquen respecte de l’escolarització de les persones menors d’edat acollides, l’adquisició de llibres de text o altres materials escolars, l’accés a menjadors escolars, transport escolar, beques i tots els que puguen establir-se, en les condicions i amb els requisits que preveja en cada moment la legislació vigent que els regule.
j) Beneficis de qualsevol índole que s’establisquen per a afavorir l’acolliment familiar.
k) Recursos de respir i descans temporal de la família acollidora en el desenvolupament de l’acolliment.
l) Disposició dels punts de trobada familiar com a recurs per al desenvolupament del règim de visites corresponent de les persones menors d’edat amb la seua família d’origen quan així s’establisca.
m) Informació per l’entitat pública de protecció a la família biològica i a altres àmbits d’interés per a la persona menor d’edat acollida, sobre la figura de l’acolliment familiar, per a una comprensió millor d’aquest i del paper de la família acollidora.
n) Promoció de l’establiment d’avantatges i beneficis a les famílies acollidores per part de persones físiques i jurídiques tant públiques com privades, respecte dels productes i els serveis que gestionen.


CAPÍTOL VI
De les persones acollides

Article 42. Drets i responsabilitats
1. Les xiquetes, xiquets i adolescents acollits, a més dels drets i les responsabilitats que els reconeix l’ordenament jurídic, tindran els que reconeix expressament aquest capítol.
2. L’entitat pública arbitrarà els mecanismes i els processos que estime necessaris perquè siguen reals i efectius en el temps que siga procedent exercir-los.

Article 43. Interés superior de les persones menors d’edat
1. L’actuació de l’entitat pública protectora, en els processos d’adopció de mesures de protecció, es regirà pel principi de l’interés superior de la persona menor d’edat de manera individualitzada, i prevaldrà sobre altres interessos legítims que pogueren concórrer, incloent-hi els d’altres persones menors d’edat.
2. Tots els procediments i els tràmits administratius en els quals siga interessada o es veja afectada una persona menor d’edat acollida, es prioritzaran i es gestionaran amb caràcter preferent, sempre que no siga incompatible amb la naturalesa del procediment.
3. Els serveis administratius dependents de la Generalitat que intervinguen en procediments judicials que se substancien en els jutjats i els tribunals relatius a persones menors d’edat protegides per l’entitat pública, en procuraran l’agilitació i la priorització.

Article 44. Dret a la filiació, identificació i documentació
1. Les persones menors d’edat tenen dret a la inscripció registral del seu naixement. La Generalitat farà les gestions necessàries perquè aquesta inscripció es faça en el menor període de temps possible, i s’haurà d’instar en el termini màxim de 15 dies des que n’assumeix la tutela l’entitat pública amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència, una vegada declarada la situació legal de desemparament d’acord amb el que es disposa en l’article 105 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència.
Així mateix, vetlarà perquè les dades de filiació de la persona tutelada que consten en el registre siguen veraces.
2. Les persones menors d’edat protegides per la Generalitat tenen dret a disposar de la documentació legal que acredite la seua identitat.

Les persones menors d’edat estrangeres tutelades, d’acord amb el que es disposa en l’apartat 4 de l’article 10 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, tindran dret a disposar de la documentació acreditativa de la seua situació i l’autorització de residència expedida per l’administració de l’Estat competent en matèria d’estrangeria i immigració. No obstant això, la Generalitat expedirà a les persones menors d’edat tutelades la documentació acreditativa necessària a efectes identificatius i acreditatius de la seua situació.


Article 45. Dret a ser informades, escoltades i sentides
1. Les persones menors d’edat acollides tenen dret a ser informades en cada moment del desenvolupament de l’acolliment de manera adequada a la seua edat i nivell de comprensió de la seua situació i en particular de:
a) Les causes de separació de la seua família.
b) La duració prevista de la mesura de protecció així com de l’objectiu d’aquesta.
c) El contingut del seu pla de protecció, així com la resta de plans i programes que se’n deriven.
d) El seguiment del procediment.
e) Els motius de la finalització d’aquest quan s’haja de produir.

f) La planificació de les transicions de convivència a què es refereix l’article 37 d’aquest decret.
2. La persona menor d’edat acollida haurà de ser escoltada i sentida en tot moment, i caldrà recaptar la seua opinió, d’acord amb el que indiquen els articles 17 i 90.3 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, entre d’altres, en els casos següents:
a) Amb caràcter previ a la formalització de l’acolliment i en el document de formalització en el qual es recaptarà el seu consentiment, si té la maduresa suficient i, en tot cas, si és major de dotze anys.

b) Amb caràcter previ a l’establiment d’un règim de visites o la modificació del que estiguera vigent.
c) En l’elaboració del Pla de protecció, així com la resta de plans i programes que es deriven del seu pla de protecció.
d) En totes les decisions que afecten la seua situació sociofamiliar i especialment davant del plantejament d’un procés de reunificació familiar o en cas que la persona menor d’edat protegida sol·licite el cessament de l’acolliment familiar.
e) Amb caràcter previ a la delegació de la guarda per a estades, caps de setmana o vacances si té la maduresa suficient i, en tot cas, si és major de dotze anys.
3. En l’expedient administratiu haurà de deixar-se constància del moment, la forma i el contingut del que haja expressat la persona menor d’edat.

Article 46. Dret a ser acollides
1. Les persones menors d’edat tenen dret a ser acollides per famílies que, havent sigut declarades aptes, siguen les més adequades en atenció a les seues circumstàncies personals, socials i familiars i que responguen millor a les seues necessitats en funció de l’etapa vital en què es troben.
2. Les persones menors d’edat que estiguen tutelades o sota la guarda de la Generalitat, tindran dret que aquesta faça les gestions necessàries per a proporcionar-los com més prompte millor la convivència amb una família adequada, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat anterior.
3. La Generalitat procurarà que l’acolliment de les xiquetes, xiquets i adolescents es produïsca en el seu entorn i, preferentment, en el si de la seua família extensa, tret que no resulte convenient en interés d’aquests.

Article 47. Relacions personals
1. Les persones menors d’edat acollides tindran dret a conservar els vincles afectius amb els germans i germanes, en els termes que estableix l’article 115 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència. Per a aquest fi la Generalitat procurarà que tots siguen acollits per la mateixa família i, en cas de separació, facilitarà la relació entre aquests.

2. Les persones menors d’edat acollides tindran dret a mantindre contacte amb les seues famílies d’origen i persones pròximes, directament o través de qualsevol mitjà de comunicació que resulte adequat en cada situació, en els termes que estableix l’article 119 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència.
El contacte referit podrà interrompre’s o suspendre’s temporalment quan l’entitat pública haja constatat un perjudici físic o psíquic per a la persona menor d’edat acollida. Aquesta interrupció podrà tindre caràcter temporal o definitiu.
En el cas que el règim de contactes o visites s’haja establert per resolució judicial, es comunicarà immediatament a l’òrgan judicial que l’haja dictat, i caldrà adjuntar-hi l’informe justificatiu corresponent. Tot això sense perjudici de la comunicació corresponent al Ministeri Fiscal, en tots els casos.
3. La interrupció o la suspensió del dret a mantindre contacte serà acordada per la Comissió de Protecció de la Infància i l’Adolescència a proposta de la conselleria amb competència en matèria d’acolliment familiar, mitjançant un informe tècnic justificatiu, amb els corresponents tràmits d’audiència previs a les persones afectades, així com a la persona menor d’edat si té suficient maduresa i, en tot cas, si és major de dotze anys.
No obstant això, es podrà prescindir del tràmit d’audiència previ davant d’una situació de gravetat que no admeta demora en atenció a l’interés superior de la persona menor d’edat. En aquests casos, donarà compte immediatament a la Comissió de Protecció de la Infància i l’Adolescència, i instruirà el procediment en els termes que descriu el paràgraf anterior amb caràcter urgent. La Comissió de Protecció haurà d’acordar el manteniment o no de la interrupció o suspensió, en el termini màxim d’un mes des que s’haja produït efectivament la interrupció dels contactes.
4. Contra la resolució administrativa que acorde la interrupció o la suspensió del dret a mantindre contacte, pot formular-se oposició davant dels tribunals civils en el termini de dos mesos des de la notificació, segons el que es disposa en l’article 780.1 de la Llei d’enjudiciament civil.

Article 48. Dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge
1. Les persones menors d’edat acollides tenen dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge en els termes que descriu l’article 4 de la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor.
2. Les persones acollidores no podran cedir a tercers ni difondre imatges de les persones menors d’acolliments sense l’autorització prèvia de la direcció territorial que n’exercisca la tutela. La Direcció Territorial no autoritzarà la difusió de documents gràfics, independentment del format i el suport, quan considere que hi ha risc per a la integritat física o psíquica de la persona acollida i, en tot cas, quan siga contrari al seu interés, fins i tot quan conste el consentiment de la persona menor d’edat.

Article 49. Llibre de vida
1. El llibre de vida és el principal recurs tècnic per a abordar la història de vida dels xiquets, xiquetes i adolescents protegits per l’entitat pública. El seu objectiu principal és ajudar-los a comprendre els esdeveniments significatius del seu passat, a afrontar els sentiments derivats d’aquestes vivències i implicar-los en la planificació de les seues vides.
2. Tota persona menor d’edat acollida té dret a disposar d’un llibre de vida, que custodiarà l’entitat pública directament o a través de les persones que els acullen, sense perjudici de l’accés necessari a aquest de la persona menor d’edat a qui es referisca, que participarà activament en l’elaboració d’acord amb la seua edat i capacitat.
El llibre de vida constitueix un document gràfic de la història de la persona menor d’edat acollida i ha de presentar una imatge positiva i constructiva, estar ordenat i contindre informacions rellevants i variades. Pertany a la xiqueta, el xiquet o l’adolescent i el contingut és confidencial, i cal adoptar les mesures necessàries per a conservar-lo i custodiar-lo correctament.
3. El llibre de vida s’iniciarà en el moment que la persona menor d’edat protegida comence la convivència en règim d’acolliment familiar o residencial, i s’haurà d’actualitzar i prolongar durant tot el temps que la persona menor d’edat estiga sota la tutela de la Generalitat.

4. En l’elaboració del llibre de vida col·laboraran tant les persones tècniques de diferents perfils professionals de les residències i les llars com les famílies acollidores amb el suport de les persones tècniques de les direccions territorials i de les entitats col·laboradores de suport i seguiment dels acolliments familiars.
5. La Generalitat facilitarà a les persones acollidores un model de llibre de vida dissenyat prèviament per als xiquets, xiquetes i adolescents en acolliment, i haurà de comptar amb la participació d’aquests en l’elaboració.
6. El llibre de vida es posarà a la disposició de la persona protegida una vegada cessades les mesures de protecció. Així mateix, i sempre que haja donat l’autorització, la Direcció Territorial en custodiarà una còpia digital.

Article 50. Responsabilitats de les persones acollides
1. Les persones menors d’edat acollides tenen els deures establits en el capítol III del títol I de la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor.
2. La Generalitat facilitarà l’assumpció de les responsabilitats de les persones acollides de manera progressiva d’acord amb la seua edat i maduresa.
3. La Generalitat informarà les persones menors acollides de manera adequada a la seua edat de les responsabilitats que comporta l’acolliment familiar per a la seua persona, entre les quals hi ha:
a) Respectar les persones que els acullen així com les normes de convivència, participar en les tasques domèstiques i corresponsabilitzar-se’n, d’acord amb la seua edat, capacitat i autonomia amb independència del seu sexe.
b) Respectar les persones professionals que intervenen en el suport i el seguiment de l’acolliment familiar, així com d’altres recursos posats a la seua disposició.


CAPÍTOL VII
De les famílies acollidores

Article 51. Estatus de la família acollidora
1. Es considera família acollidora tota persona que, com a resultat del procés de formació i valoració, haja sigut declarada apta per a acollir a xiquets, xiquetes i adolescents, en els termes i les condicions que preveu la normativa aplicable en cada moment.
2. Les famílies acollidores tindran, respecte de cada acolliment familiar formalitzat, les facultats, les obligacions generals, els drets i les responsabilitats que s’establisquen en la legislació civil i en la normativa autonòmica vigent en cada moment, que resulten inherents a l’acompliment adequat de la guarda i conseqüents amb el principi de plena participació del xiquet, la xiqueta o l’adolescent en la família.

Article 52. Drets de les famílies acollidores
Les famílies acollidores tindran dret a:
a) Rebre informació sobre la naturalesa i els efectes de l’acolliment, que haurà de ser clara, coherent, adequada, actualitzada i preferentment per escrit.
Així mateix, tindran dret a rebre, a l’inici i al llarg del desenvolupament de l’acolliment la informació que s’estime convenient per a l’exercici adequat de la guarda relativa a les característiques i les circumstàncies de la xiqueta, el xiquet o l’adolescent, així com els objectius del Pla de protecció i les mesures que s’adopten sobre aquesta, salvaguardant en tot moment l’interés superior de les persones menors d’edat acollides així com el dret a la intimitat de terceres persones i el degut respecte a la protecció de dades de caràcter personal.
b) Ser escoltades per l’entitat pública abans que aquesta adopte qualsevol resolució que afecte la persona menor d’edat, especialment abans de modificar o suspendre temporalment el règim de visites o de relació o comunicació amb la família d’origen.
L’opinió de les persones acollidores serà tinguda en compte i valorada per l’òrgan administratiu competent, sense perjudici de la competència d’aquest per a adoptar la decisió que convinga a l’interés del xiquet, la xiqueta o l’adolescent acollit. Així mateix, la família acollidora formarà part en el procés de transició a la seua família d’origen o una altra família acollidora o adoptiva, sempre que l’interés superior de la persona menor d’edat no aconselle el contrari.
A més, les persones acollidores seran escoltades en qualsevol moment respecte de qüestions rellevants que afecten el bon desenvolupament de l’acolliment o el benestar de la persona menor d’edat que acullen.
c) Ser part en tots els processos d’oposició a les mesures de protecció, en els termes que establisca la legislació vigent en cada moment.

d) Cooperar amb l’entitat pública en els plans d’actuació i seguiment establerts per a l’acolliment, d’acord amb les indicacions del personal tècnic de l’entitat pública.
e) Disposar de la documentació identificativa, sanitària i educativa del xiquet, la xiqueta o l’adolescent que acullen. A més del que s’estableix en l’article 47.2 i 47.3 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència.
La conselleria competent en matèria de protecció de la infància i l’adolescència facilitarà, com més prompte millor, la documentació personal identificativa, educativa i sanitària dels xiquets, xiquetes i adolescents acollits.
f) Rebre una preparació prèvia i contínua, seguiment, suport i intervenció tècnica especialitzada durant i al final dels acolliments familiars que duen a terme.
g) Rebre una formació contínua principalment, en bon tracte i aferrament segur, basada en la igualtat de gènere i sempre atenent les necessitats específiques de cada xiquet, xiqueta i adolescent acollit.
h) Recaptar l’auxili de l’entitat pública en l’exercici de les seues funcions.
i) Fer viatges amb la persona menor d’edat acollida, sempre que se n’informe l’entitat pública, i amb l’autorització prèvia d’aquesta quan la destinació siga fora d’Espanya.
j) Percebre una compensació econòmica que contribuïsca a fer front a les despeses per al suport a la criança de la persona menor d’edat acollida, en els termes que estableix el títol II d’aquest decret.
k) Facilitar a la persona menor d’edat acollida les mateixes condicions que a les filles o els fills biològics o adoptats, a fi de fer ús de drets o obligacions familiars durant la convivència.
l) Relacionar-se amb la persona menor d’edat en cessar l’acolliment, si l’entitat pública entén que convé al seu interés superior i ho consent la família d’origen o, si és el cas, la família adoptiva o d’acolliment permanent, i la persona menor d’edat si té suficient maduresa i, en tot cas, si és major de dotze anys.
m) Que les seues dades personals es protegisquen respecte de la família d’origen, d’acord amb la legislació vigent.
n) Formular formalment queixes o suggeriments davant de l’entitat pública, que caldrà tramitar en un termini inferior a 30 dies i, en cas de sol·licitar audiència, ser escoltat anteriorment a aquest termini. La resposta a aquestes queixes o suggeriments haurà de fer-se per escrit.

o) La família acollidora tindrà els mateixos drets que l’Administració reconeix a la resta d’unitats familiars.
p) Actualitzar el seu oferiment per a acollir en qualsevol moment.
q) Ser acreditada com a persona o família acollidora, mitjançant l’expedició de la documentació administrativa corresponent en els termes que preveu aquest decret.
Article 53. Responsabilitats de les famílies acollidores
Les famílies acollidores tindran les responsabilitats següents:
a) Vetlar pel benestar i l’interés superior de la persona menor d’edat, tindre-la en la seua companyia, alimentar-la, educar-la i procurar-li una formació integral, holística i comunitària en un entorn d’afecte i d’incondicionalitat. En el cas de persones menors d’edat amb discapacitat, haurà de continuar prestant els suports especialitzats que estiguera rebent o adoptar-ne altres de més adequats a les seues necessitats.
b) Acceptar incondicionalment la persona menor d’edat acollida, i respectar els seus orígens i característiques pròpies.
c) Escoltar la persona menor d’edat abans de prendre decisions que l’afecten, si tinguera suficient maduresa i, en tot cas, si és major de 12 anys, sense cap exclusió per discapacitat, i a transmetre a l’entitat pública les peticions que aquesta puga fer dins de la seua maduresa.

d) Assegurar la plena participació de la persona menor d’edat en la vida de família.
e) Informar l’entitat pública de qualsevol fet de transcendència en relació amb la persona acollida.
f) Respectar i facilitar les relacions amb la família d’origen de la persona menor d’edat, en la mesura de les possibilitats de les persones acollidores, en el marc del règim de visites establert a favor d’aquella i la reintegració familiar, si és el cas. En aquest sentit, haurà de respectar la presència de la família d’origen en la vida del xiquet o xiqueta, comprometre’s en el seu paper de complementarietat d’aquella i facilitar la conciliació del doble vincle.
g) Col·laborar activament amb les entitats públiques en el desenvolupament de la intervenció individualitzada amb la persona menor d’edat i el seguiment de la mesura, observant les indicacions i les orientacions d’aquesta. En aquest sentit, haurà d’actuar de manera coordinada amb les persones professionals i especialitzades encarregades del seguiment de l’acolliment, així com compartir amb elles la informació disponible i seguir les seues orientacions.
h) Respectar la confidencialitat de les dades relatives als antecedents personals i familiars de la persona menor d’edat.
i) Comunicar qualsevol canvi de les circumstàncies que s’hagen tingut en compte per a valorar la seua aptitud com a família acollidora i les que s’hagen pres en consideració per a formalitzar l’acolliment, en particular els que afecten la composició del nucli de convivència de la família acollidora, siga per incorporació de nous membres com per l’eixida dels que ja formaven part de la unitat familiar quan es va dur a terme l’estudi psicològic i social. Haurà de comunicar en tot cas els canvis de domicili i de telèfon.

j) No utilitzar ni difondre la imatge, enregistraments, dades personals ni de qualsevol altra índole de la persona acollida a través de mitjans de comunicació o xarxes socials.
k) Participar en totes les accions formatives que convoque l’entitat pública, excepte si hi ha una causa prou justificada.
l) Actualitzar la seua disponibilitat si en el termini d’un any des que s’haja declarat l’aptitud no han fet cap acolliment.
m) Sol·licitar una autorització prèvia i expressa a l’entitat pública o de les persones que exerceixen la pàtria potestat o la tutela respecte de les actuacions que per la seua naturalesa o entitat resulten extraordinàries respecte de les que integren l’atenció comuna a la persona menor d’edat acollida, per raó de la seua edat, condicions i necessitats i, en tot cas, les que es detallen a continuació:
– Les intervencions quirúrgiques greus, no necessàries per a la supervivència, que puguen comportar seqüeles que afecten la qualitat de vida de la persona menor d’edat acollida.
– Sotmetiment a exploracions, valoracions i peritatges psicològics, socials o de qualsevol altra índole per personal alié a l’entitat pública amb competència en matèria d’infància i adolescència, incloent-hi les entitats col·laboradores.
– Desplaçaments temporals fora del territori nacional.
– Desplaçaments permanents fora del territori de la Comunitat Valenciana.

Article 54. Accés a l’expedient de protecció
1. Les dades de caràcter personal contingudes en els expedients de protecció de les persones menors d’edat gaudeixen del nivell més alt de protecció en els termes de l’apartat 5 de l’article 22 quater de la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor.
2. L’accés a l’expedient de protecció en via administrativa es facilitarà amb caràcter restrictiu als qui exercisquen un interés legítim acreditat, i s’ocultaran les dades de caràcter personal que afecten la intimitat de terceres persones, i caldrà purgar els documents en què no siga possible ocultar dades sense desvirtuar el document.

No obstant això, l’accés a la informació derivada de l’acció protectora podrà limitar-se a qui tinga la condició de persona interessada en els termes que descriu la lletra g de l’apartat 1 de l’article 91 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència.


CAPÍTOL VIII
Acreditació de les famílies acollidores

Article 55. Requisits
Serà requisit per a l’acreditació com a família acollidora tindre reconeguda i declarada l’aptitud per a acollir persones menors d’edat en qualsevol de les modalitats previstes legalment, així com per a efectuar delegacions de guarda per a estades, caps de setmana o vacances.


Article 56. Dades que figuren en el document acreditatiu
1. L’acreditació de la condició de família acollidora podrà efectuar-se en format digital o físic. En qualsevol dels dos formats, haurà de constar la informació següent:
a) Les dades identificatives de les persones titulars: nom i cognoms en tot cas, número de DNI o document d’identitat equivalent.
b) El termini de validesa (data de caducitat).
c) Un fotografia de carnet.
d) Una referència expressa al fet que aquest document acredita la condició de família acollidora reconeguda per la conselleria competent en matèria de protecció de la infància i l’adolescència.
2. El format físic que s’habilite per a acreditar la condició de família acollidora haurà de permetre’n un transport fàcil i durabilitat.

Article 57. Expedició i renovació
1. La direcció territorial competent en matèria d’infància i adolescència del domicili de residència de la família acollidora declarada apta expedirà el document acreditatiu en el format que indique la família en el seu oferiment o en qualsevol moment al llarg de la tramitació del procediment per a la declaració d’aptitud.
2. L’expedició del document acreditatiu, en qualsevol dels formats que preveu l’article anterior, l’efectuarà d’ofici la conselleria amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència una vegada resolta l’aptitud de la família educadora per a acollir i formalitzat l’acolliment familiar en el cas de família extensa.
3. Transcorreguts tres anys des que s’haja expedit el carnet, la conselleria amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència renovarà d’ofici el document acreditatiu de la condició de família acollidora, amb la comprovació prèvia que la família educadora manté l’aptitud i la disponibilitat per a l’acolliment familiar de què es tracte i, en el cas de la família extensa, que continua vigent l’acolliment o els acolliments corresponents.
4. Sense perjudici de l’obligació de l’Administració d’expedir i renovar d’ofici el document acreditatiu de la condició de família acollidora, en cas de desaparició, extraviament o falta d’expedició o renovació del carnet, la persona titular podrà sol·licitar-ne un duplicat, una renovació o una expedició, segons siga procedent.

Article 58. Vigència i efectes
1. El document acreditatiu de la condició de família acollidora tindrà una vigència de tres anys des de la data d’expedició i produirà efectes des d’aquesta.
2. El document acreditatiu de la condició de família acollidora tindrà validesa davant de qualsevol administració pública de la Comunitat Valenciana, el seu sector públic dependent, així com davant d’entitats privades, i donarà dret a accedir als avantatges, els descomptes i els beneficis oferits per les entitats adherides que hagen subscrit el compromís corresponent en els termes que preveu aquest decret.
En la resolució administrativa per la qual s’acorde la baixa de la família del Registre de Famílies Acollidores, s’hi farà constar la pèrdua de tots els efectes associats a l’acreditació com a família acollidora, així com l’obligació de la família de retornar a la direcció territorial corresponent el document acreditatiu de la condició de família acollidora en format físic, sempre que estiga en vigor a la data de recepció de la resolució de baixa registral.

Article 59. Acreditació de la identitat
L’autenticació de la identitat de la persona titular del document acreditatiu de la condició de família acollidora podrà efectuar-se presentant el document nacional d’identitat o de l’equivalent que conste en aquell.CAPÍTOL IX
Entitats adherides al document acreditatiu de la condició de família acollidora

Article 60. Adquisició de la condició
1. Tindran la condició d’entitats adherides al document d’acreditació de família acollidora, en la seua condició de prestadores de serveis o subministradors de béns, les persones físiques o jurídiques, siguen públiques o privades, que així ho desitgen, amb la subscripció prèvia del compromís corresponent d’adhesió amb la conselleria competent en matèria de protecció de la infància i l’adolescència.
2. Les entitats sol·licitants no podran estar intervingudes, ni en situació de fallida o concurs de creditors, aspecte que hauran d’acreditar presentant una declaració responsable junt amb la sol·licitud d’adhesió.

3. El procediment per a adquirir la condició d’entitat adherida s’iniciarà mitjançant la presentació del model normalitzat de sol·licitud d’adhesió juntament amb el model normalitzat de compromís d’avantatges i beneficis que ofereix a les persones acollidores.
A més del compromís i de la declaració a què es refereix l’apartat 2 d’aquest article, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:
a) Excepte si hi ha una oposició expressa, la presentació de la sol·licitud d’adhesió implicarà l’autorització de la persona signant perquè l’òrgan competent per a la instrucció del procediment obtinga de manera directa les seues dades d’identitat mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d’Identitat, segons estableix el Reial decret 522/2006, de 28 d’abril. En cas de no autoritzar-ho, la persona signant haurà de presentar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat, passaport o targeta d’identitat d’estrangera.
b) Declaració responsable en la qual manifeste que compta amb legitimació per a assumir els compromisos oferits, en nom de la persona jurídica de què es tracte, si és el cas, així com que disposa de la preceptiva declaració censal d’inici d’activitat.

4. La sol·licitud d’adhesió acompanyada del compromís i la resta documentació procedent s’haurà de presentar, preferentment, en l’oficina d’assistència en matèria de registres de la conselleria amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència, sense perjudici que es presente de qualsevol de les maneres que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5. Una vegada rebuda la sol·licitud d’adhesió i la resta de la documentació procedent, la direcció general competent en matèria de protecció de la infància i l’adolescència comprovarà que s’ajusta als termes que estableix aquest decret i, en cas contrari, procedirà d’acord amb el que s’estableix en l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Una vegada comprovat que reuneix els requisits legalment exigits, la direcció general competent en matèria de protecció de la infància i l’adolescència resoldrà i notificarà el reconeixement de la condició d’entitat adherida, i li remetrà una còpia segellada del compromís i el distintiu acreditatiu de l’adhesió.

Article 61. Compromís
1. Les entitats adherides hauran de fixar lliurement tant el descompte com la mena de servei, prestació o producte que ofereixen a les famílies acollidores. No obstant això, amb caràcter general, els descomptes oferits hauran de suposar un avantatge en relació amb els oferits al públic en general, sense perjudici que siguen equiparables a altres col·lectius igualment qualificats per a les famílies acollidores.
Durant el període de rebaixes, que no podrà tindre una duració anual superior a tres mesos, l’entitat adherida podrà establir un descompte addicional diferent del de la resta de l’any.
2. Les entitats adherides podran fer ofertes especials amb condicions més avantatjoses que les que reculla el compromís d’adhesió, sense que aquestes ofertes suposen una modificació d’aquest.
Quan l’oferta especial haja d’estar vigent per un període de temps de més de tres mesos, l’entitat adherida l’haurà de comunicar a la direcció general competent en matèria de protecció de la infància i l’adolescència per a difondre-la.
3. La direcció general competent en matèria d’infància i adolescència podrà rebutjar, mitjançant una resolució motivada, les ofertes que pel contingut o les característiques no s’ajusten als objectius del document d’acreditació de les famílies acollidores i, en tot cas, quan no complisquen les condicions que estableix aquest decret, fet que es notificarà a la persona interessada.

Article 62. Obligacions de la conselleria
Les obligacions de la conselleria amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència amb l’entitat adherida durant la vigència del compromís seran les següents:
a) Lliurar a l’entitat adherida el distintiu acreditatiu al qual es refereix l’article anterior.
Les entitats hauran de col·locar en un lloc visible del local el distintiu acreditatiu de la seua adhesió, el qual proporcionarà la conselleria amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència.

b) Informar dels canvis de format o imatge del document acreditatiu de la condició de família acollidora.
c) Publicitar i difondre els diferents descomptes de les entitats, així com les dades identificatives d’aquestes.

Article 63. Vigència i modificació
1. El compromís d’adhesió tindrà una vigència de tres anys a partir de la signatura. Aquest compromís es prorrogarà automàticament per períodes iguals excepte si hi ha una denúncia expressa de qualsevol de les parts amb una antelació mínima d’un mes a la finalització de la vigència.
2. Qualsevol modificació del compromís d’adhesió durant la seua vigència requerirà la conformitat de la conselleria i de l’entitat adherida.

3. Les entitats adherides hauran de comunicar per escrit qualsevol canvi que altere la naturalesa del compromís d’adhesió, siga per cessament de l’activitat, per canvi de la titularitat o per una altra circumstància.
4. Les parts podran resoldre el compromís d’adhesió per incompliment de les obligacions que s’hi estipulen. A aquest efecte, i pel que fa a la conselleria amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència, s’advertirà a l’entitat adherida pels incompliments contrastats fins a un màxim de dues vegades en el període de vigència del compromís d’adhesió. Superat aquest màxim, es resoldrà el compromís d’adhesió amb el tràmit d’audiència previ corresponent.


Article 64. Promoció de l’acolliment familiar
1. Les entitats que s’hagen adherit al document acreditatiu de la condició de família acollidora podran col·laborar amb l’entitat pública en l’organització i el desenvolupament dels esdeveniments o els actes que organitze directament o indirectament dirigits a la promoció i al foment de l’acolliment familiar.
2. La participació podrà consistir en l’aportació de béns i serveis amb caràcter gratuït destinats a l’esdeveniment o l’acte de què es tracte.
3. En els actes i els esdeveniments en els quals col·labore alguna entitat adherida es farà constar aquesta col·laboració en el material divulgatiu referit a aquest, en els termes que en cada moment estiguen vigents en matèria de promoció institucional de la Generalitat.


CAPÍTOL X
Promoció de l’associacionisme i participació

Article 65. Promoció de les associacions
L’entitat pública de protecció de la infància i l’adolescència promourà i donarà suport a l’organització de les famílies acollidores en associacions que les representen i servisquen de referència per a canalitzar les seues peticions i proposta en matèria d’acolliment familiar.
A aquest efecte, s’entendrà per associació de famílies d’acolliment la legalment constituïda i inscrita en els registres corresponents.

Article 66. Participació de les associacions
1. L’entitat pública de protecció promourà la participació de les associacions legalment constituïdes l’objecte social de les quals estiga relacionat amb la protecció de la infància i l’adolescència i, en particular, amb l’acolliment familiar mitjançant la constitució d’una comissió que s’integrarà en el si de l’Observatori Valencià de la Infància i l’Adolescència que preveu l’article 181 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l’adolescència.
2. La Comissió d’acolliment familiar es constituirà com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu no decisori, com a fòrum de participació en el qual les associacions siguen escoltades i traslladen les inquietuds del col·lectiu que representen i formulen aportacions per a millorar el recurs de l’acolliment familiar, així com la col·laboració i la participació activa en totes les actuacions que es consideren adequades per a la difusió, la sensibilització i la promoció de l’acolliment familiar, i també per al desenvolupament de bones pràctiques en aquesta matèria.

Article 67. Composició i funcionament de la Comissió
1. La Comissió d’Acolliment Familiar es compondrà per les persones i es regirà per les normes de funcionament que es determinen en el decret que desplegue la regulació de l’Observatori Valencià de la Infància i l’Adolescència que preveu l’article 181 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l’adolescència.TÍTOL II
De les prestacions econòmiques per al suport
a la criança de persones menors d’edat

CAPÍTOL I
Objecte i condicions de concessió de les prestacions

Article 68. Naturalesa i objecte
1. Les prestacions econòmiques per al suport a la criança són prestacions assistencials de caràcter social i universal, que constitueixen un dret de les famílies acollidores i les beneficiàries directes de les quals són les persones menors d’edat acollides sota la tutela o guarda de la Generalitat.
2. Les famílies acollidores que adopten el xiquet, la xiqueta o l’adolescent que estiguen acollint, sempre que estiguen compresos en algun dels supòsits de l’article 8 d’aquest decret, tindran dret a continuar percebent la prestació econòmica per al suport a la criança en els termes que estableix l’article 151.3 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència.

3. Els crèdits pressupostaris destinats al finançament de les prestacions econòmiques que regula aquest decret seran ampliables, i la concessió d’aquests no es podrà condicionar a l’existència de crèdit adequat i suficient.
4. Les prestacions que regula aquest decret estan destinades a contribuir a les despeses diàries de les persones menors d’edat acollides o a finançar la disponibilitat per a l’acolliment en la modalitat d’acolliment familiar d’urgència. En tots dos casos, i addicionalment, es cobriran les despeses d’assistència mèdica qualificades que puguen produir-se.
5. Aquestes prestacions econòmiques no constitueixen en cap cas una retribució a les famílies acollidores per l’acolliment formalitzat, excepte en els acolliments professionalitzats.
6. Es consideraran despeses derivades de l’acolliment familiar les despeses diàries d’allotjament, alimentació, vestimenta, oci educatiu, mobilitat, activitats físiques i esport i assistència mèdica, així com les destinades a l’educació i la instrucció de les persones acollides.
7. Es consideraran despeses d’assistència mèdica qualificades els tractaments odontològics o d’ortodòncia, mèdics de qualsevol especialitat, psicològics, logopèdics o pedagògics, així com la utilització de pròtesis i les proves diagnòstiques, que no estiguen coberts totalment o parcialment per la xarxa sanitària pública, la quantia dels quals supere el 25 % de la prestació econòmica que es merita mensualment a l’empara d’aquest decret. A l’efecte de computar el percentatge exigit per a la consideració d’una despesa mèdica com a qualificada, es tindrà en compte l’import del conjunt de despeses individuals que responen a una mateixa necessitat mèdica o tractament.
Les despeses d’assistència mèdica qualificada s’abonaran cada vegada que es produïsquen en l’exercici econòmic corresponent, en els termes que preveu aquest decret, fins a aconseguir la quantia màxima anual per persona menor d’edat acollida que establisca la llei de pressupostos de la Generalitat aplicable. Les despeses d’assistència mèdica qualificada són compatibles i no substitueixen la prestació econòmica que s’abone mensualment per despeses derivades de l’acolliment familiar o la disponibilitat per a l’acolliment. Tot això sense perjudici del que es disposa en la lletra d de l’apartat 1 de l’article 77 d’aquest decret.


Article 69. Compatibilitat amb subvencions
Les prestacions que regula aquest decret són compatibles amb qualsevol ajuda o subvenció que derive de l’acolliment familiar, sempre que aquesta tinga per objecte atendre despeses diferents de les que especifica l’article 68.
Seran compatibles amb les ajudes o les subvencions públiques o privades que puguen concedir-se per a atendre les despeses de menjador escolar, assistència mèdica, per a activitats formatives, per a adquirir material escolar i llibres de text de la persona menor acolliment, i amb qualsevol altra ajuda destinada a les famílies per al manteniment de les persones menors d’edat a càrrec seu que no tinga per objecte exclusivament les persones menors d’edat en acolliment familiar.


Article 70. Requisits per a l’obtenció de les prestacions econòmiques

1. Els acolliments hauran de complir les condicions següents:
a) Que la persona menor d’edat acollida estiga sota la tutela o la guarda de la Generalitat.
b) Que l’acolliment s’haja constituït i formalitzat en els termes i amb les prescripcions establits legalment.
c) Que no es tracte d’una delegació de guarda amb fins d’adopció, excepte en el supòsit que preveu l’apartat 2 de l’article 68 d’aquest decret.
2. El compliment d’aquestes condicions serà comprovat d’ofici per l’òrgan instructor.
3. La percepció de les prestacions que regula aquest decret no estarà condicionada al compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

Article 71. Pluralitat de persones menors d’edat acollides
1. Les prestacions corresponents a diversos acolliments constituïts a favor d’una mateixa família acollidora podran acumular-se en una única sol·licitud.
2. Únicament es reconeixerà el dret a percebre una prestació econòmica per al suport a la criança per persona menor d’edat acollida, sense perjudici de la prestació econòmica en concepte de despeses mèdiques qualificades, que es concedirà tantes vegades com es genere i sol·licite la despesa esmentada en els termes que preveu aquest decret.CAPÍTOL II
Òrgans competents

Article 72. Instrucció
Instruirà l’expedient administratiu de la prestació econòmica per al suport a la criança el servei amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència dependent de la direcció territorial que instruïsca l’expedient de protecció de la persona menor d’edat, excepte en el cas de les prestacions per acolliment familiar d’urgència, que correspondrà al servei competent en matèria de protecció de la infància i adolescència de la direcció territorial de la província de residència de la família d’atenció immediata.

Article 73. Resolució
Correspon a la persona titular de la direcció territorial competent en matèria de protecció de la infància i l’adolescència emetre la resolució que reconega el dret i concedisca les prestacions que regula aquest decret, així com la resta de qüestions relacionades amb aquella.CAPÍTOL III
Procediment

Article 74. Manera, termini i lloc de presentació de les sol·licituds
1. Les famílies acollidores podran sol·licitar la prestació per al suport a l’acolliment o la disponibilitat, en el cas de les famílies d’atenció immediata, en qualsevol moment.
En el cas de compensació de despeses mèdiques qualificades, haurà de fer-se una sol·licitud per cada procés mèdic o terapèutic.
2. Les sol·licituds s’hauran d’efectuar mitjançant els models normalitzats disponibles en les direccions territorials competents en matèria de protecció de la infància i l’adolescència, així com en les oficines PROP i en la pàgina web de la Generalitat, preferentment de manera telemàtica.

3. Les sol·licituds podran presentar-se, a més, en la resta de llocs i registres habilitats per a presentar documents dirigits a les administracions públiques d’acord amb la normativa del procediment administratiu comú.

Article 75. Documentació
1. Excepte si hi ha una oposició expressa, la presentació de la sol·licitud implicarà l’autorització de la persona o les persones sol·licitants perquè l’òrgan concedent obtinga de manera directa les seues dades d’identitat mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d’Identitat, segons estableix el Reial decret 522/2006, de 28 d’abril, i de residència mitjançant el Sistema de Verificació de Dades de Residència, i en aquest cas la persona o les persones sol·licitants no hauran d’aportar les certificacions corresponents.
En cas de no autoritzar-ho, la persona o les persones interessades hauran d’aportar llavors les certificacions corresponents juntament amb la sol·licitud i la resta de documentació indicada.
2. La sol·licitud s’ha d’acompanyar del model de domiciliació bancària emplenat, que servirà per a acreditar la titularitat del compte a través del qual la persona beneficiària percebrà la prestació. No serà necessari que acompanyen el model emplenat els qui ja tinguen reconegut el dret a la prestació conforme al procediment que preveu aquest decret i presenten una sol·licitud respecte d’un nou acolliment familiar diferent del que ja tenien.
3. A la sol·licitud relativa a les despeses mèdiques qualificades haurà d’adjuntar-se una factura, o un pressupost en cas de pagament anticipat, a nom de la persona acollida així com el corresponent informe de necessitat d’aquests, subscrit per personal tècnic de l’òrgan competent per a la instrucció de l’expedient de protecció o, si és el cas, del professional competent segons el concepte de la despesa.

Article 76. Verificació de la sol·licitud
L’òrgan instructor verificarà les sol·licituds i la documentació aportada i comprovarà les dades necessàries per a la instrucció, d’acord amb el que es preveu en l’article 72 d’aquest decret.
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigibles, la documentació siga insuficient, incompleta o inadequada o hi haja dubtes sobre la informació aportada o la derivada de les comprovacions efectuades, es requerirà a la persona interessada que esmene aquestes deficiències o aporte la informació complementària necessària en el termini de 10 dies. En el requeriment esmentat s’advertirà que si en el termini concedit no s’ha aportat el que es requereix, es dictarà una resolució de desistiment. Mentrestant, se suspendrà el procediment.

Article 77. Proposta de resolució
1. L’òrgan instructor de l’expedient formularà una proposta motivada de resolució en el sentit següent, sempre que reunisquen els requisits que estableix aquest decret:
a) En els casos de famílies d’atenció immediata amb disponibilitat activa es proposarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica mensual durant el temps que es mantinguen disponibles per a fer acolliments familiars d’urgència, per l’import que resulte aplicable per a cada exercici.
Es proposarà, per tant, la concessió amb caràcter indefinit, revisable cada vegada que es modifique la disponibilitat de la família acollidora.

b) En els acolliments familiars temporals, tinguen caràcter especialitzat o no, es proposarà el reconeixement del dret a percebre la prestació durant tot el període de temps que la persona menor d’edat estiga en acolliment familiar amb la família sol·licitant de la prestació, per l’import que resulte aplicable per a cada exercici.
c) En els acolliments familiars permanents, tinguen caràcter especialitzat o no, així com en aquells en els quals la persona menor d’edat acollida haja de ser adoptada per la família acollidora, en els termes acordats per l’òrgan col·legiat competent, es proposarà el reconeixement del dret a percebre la prestació per l’import que resulte aplicable per a cada exercici fins a la majoria d’edat del xiquet, la xiqueta o l’adolescent, sense perjudici de la revocació, la minoració o el reintegrament, en els casos de cessament o interrupció de la convivència anteriors a aquesta data.
d) En les despeses d’assistència mèdica qualificada es proposarà reconéixer el dret a percebre la prestació econòmica per al finançament de la despesa i la concessió total de l’import, encara que aquest haja de fer-se efectiu en diversos exercicis. Tot això fins al límit màxim anual que s’aprove en la llei de pressupostos corresponent de la Generalitat.

Si la despesa superara el cost màxim anual i es tractara d’una despesa continuada o tractament pluriennal, la família acollidora podrà sol·licitar en exercicis següents la part de l’import del tractament no concedit.
2. Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix aquest decret, es formularà una proposta de resolució desestimatòria, amb el corresponent tràmit d’audiència previ.

Article 78. Resolució
1. L’òrgan a què es refereix l’article 73 d’aquest decret resoldrà motivadament l’expedient en el sentit que siga procedent, d’acord amb la proposta de resolució formulada en els termes que preveu l’article anterior.
No serà necessari dictar una nova resolució administrativa a l’inici de cada exercici quan l’acolliment familiar del xiquet, la xiqueta o l’adolescent continue vigent amb la mateixa família acollidora que té reconegut el dret a la prestació pel seu acolliment, independentment de la modalitat d’acolliment que estiga formalitzada en cada moment.

2. El termini màxim per a resoldre i notificar serà de sis mesos a comptar de la data de la presentació de la sol·licitud.
3. Si transcorregut el termini abans esmentat no s’ha notificat la resolució, el sentit del silenci serà estimatori. Tot això sense perjudici que subsistisca l’obligació legal de l’Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.
4. Aquestes resolucions no posen fi a la via administrativa, i contra aquestes les persones interessades podran interposar un recurs d’alçada davant de l’òrgan superior jeràrquic del que els haja dictat, en els termes que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

CAPÍTOL IV
Determinació de la quantia, meritació i efectes econòmics

Article 79. Prestació per al suport de la criança de xiquets, xiquetes i adolescents
1. L’import dels mòduls econòmics per a cada exercici pressupostari estarà determinat per la llei de pressupostos depenent de la modalitat d’acolliment de què es tracte i la naturalesa de les despeses que calga cobrir, sobre la base dels criteris següents:
a) La condició de família monoparental o nombrosa, en els termes previstos en la normativa que la regule en cada moment, es tindrà en compte a l’efecte de determinar la quantia econòmica que cal percebre per acolliment familiar. En aquest sentit, els mòduls mínims que preveu l’apartat 5 d’aquest article s’incrementaren en almenys 2 €/dia per a les famílies monoparentals o nombroses.
b) El grau de discapacitat o diversitat funcional o altres circumstàncies dels xiquets, xiquetes i adolescents acollits que afecten de manera rellevant la quantia de les despeses, així com la intensitat de la seua atenció.
c) La modalitat, l’especialització o altres característiques de l’acolliment que impliquen una especial qualificació, dedicació o disponibilitat.

2. Si l’acolliment no coincideix amb el mes natural, tant en l’inici com en el cessament, la persona acollidora únicament tindrà dret a percebre l’import de la prestació pel nombre de dies en què aquest s’haja dut a terme efectivament. Aquest apartat no és aplicable a les famílies d’atenció immediata, excepte en el supòsit que preveu el paràgraf 2 de l’apartat 3 de l’article 19 d’aquest decret per a l’acolliment familiar d’urgència d’un grup de 3 germans o germanes.
3. En el cas de les famílies d’atenció immediata, atenent-ne l’especial dedicació i disponibilitat, l’import es determinarà mitjançant un mòdul econòmic diari per disponibilitat per a acollir una persona menor d’edat que es duplicarà quan la disponibilitat diària siga per a dues persones sempre que la persona o les persones acollidores hagen mantingut activa la disponibilitat per a acollir. En cas contrari, la quantia que s’haja de percebre serà proporcional al nombre de dies en què haja estat disponible.
El mòdul econòmic esmentat es multiplicarà pel número que siga procedent en cas de formalització d’un acolliment familiar d’urgència d’un grup de més de dos germans o germanes durant el període de vigència de l’acolliment, i una vegada finalitzat tornaran a percebre la prestació mensual per disponibilitat per a dues persones, sempre que mantinguen activa la disponibilitat per a acollir.
4. Sense perjudici del que s’estableix en el paràgraf segon de la lletra d de l’apartat 1 de l’article 77, les despeses per assistència mèdica qualificades es compensaran fins a la quantia màxima anual per persona menor d’edat acollida que s’establisca per a cada exercici, sense que en cap cas se sobrepasse el cost real d’aquests, amb la presentació prèvia de la factura o, si és el cas, el pressupost de la despesa.
5. El mòdul mínim de les prestacions queda fixat de la manera següent per a cada persona menor d’edat acollida:
a) Acolliment en família acollidora: 14 €/dia.
b) Acolliment en família acollidora d’una persona menor d’edat amb un grau de discapacitat o diversitat funcional igual o superior al 33 %: 16 €/dia.
c) Acolliment en família acollidora en acolliment especialitzat grau 1: 33 €/dia.
d) Acolliment en família educadora en acolliment especialitzat grau 2: 45 €/dia.
e) Disponibilitat per a l’acolliment familiar d’urgència d’una persona menor d’edat d’urgència en família d’atenció immediata: 28 €/dia


Article 80. Concessió de les despeses mèdiques qualificades
1. La concessió de la prestació econòmica en concepte de despeses mèdiques qualificades s’efectuarà mitjançant una resolució administrativa diferent de la de la prestació econòmica a què es refereix l’article anterior.
2. Es dictaran tantes resolucions administratives com despeses d’aquest tipus es produïsquen en un mateix exercici, sense que siga possible concedir més import de l’establit anualment en la Llei de pressupostos.
Article 81. Canvi de modalitat d’acolliment familiar
1. No serà necessari dictar una nova resolució administrativa de reconeixement del dret a la prestació i la concessió quan es produïsca un canvi de modalitat d’acolliment familiar, sempre que la persona menor d’edat continue en acolliment familiar amb la mateixa família acollidora i el mòdul econòmic aplicable siga el mateix. Així mateix, la família acollidora no haurà de presentar una nova sol·licitud de prestació econòmica.
2. Quan el canvi de modalitat d’acolliment implique l’aplicació d’un mòdul econòmic diferent, es dictarà d’ofici, amb les comprovacions prèvies oportunes, resolució administrativa en la qual es mantindrà el reconeixement del dret a la prestació i se li concedirà aquesta amb la indicació del concepte del mòdul econòmic aplicable.

Article 82. Meritació i efectes econòmics de la prestació
1. Els efectes econòmics de les prestacions per despeses derivades de l’acolliment seran des de la data de resolució de l’acolliment llevat que la data de la resolució administrativa de l’acolliment corresponga a un exercici pressupostari que estiga ja tancat en el moment de presentar la sol·licitud de la prestació, i en aquest cas la data d’efecte serà l’1 de gener de l’any en què s’haja presentat la sol·licitud de reconeixement i concessió de la prestació.
2. En les prestacions per disponibilitat per a l’acolliment familiar d’urgència, els efectes seran des de la data de la resolució administrativa per la qual es declare l’aptitud per a fer acolliments d’urgència, tret que la data de la resolució administrativa corresponga a un exercici pressupostari que estiga ja tancat en el moment de presentar la sol·licitud de la prestació, i en aquest cas la data d’efectes serà des de l’1 de gener de l’any en què s’haja presentat la sol·licitud de reconeixement i concessió de la prestació.
3. Les despeses d’assistència mèdica qualificada quedaran circumscrites a l’exercici econòmic en què es produeixen, de manera que només serà possible sol·licitar i concedir les que es generen i s’efectuen dins de l’any natural que es tracte, excepte les despeses relatives a un tractament que haja d’aplicar-se per prescripció mèdica amb caràcter pluriennal.

No seran susceptibles de finançament les despeses produïdes en exercicis anteriors.

Article 83. Actualització de la quantia de la prestació
La quantia de la prestació concedida s’actualitzarà d’ofici i de manera automàtica quan mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat es modifique l’import dels mòduls econòmics mensuals.


CAPÍTOL V
Del pagament, les obligacions, la modificació i la justificació de la prestació

Article 84. Pagament de les prestacions
1. Les prestacions econòmiques per al suport a la criança s’abonaran mitjançant una transferència bancària a un compte de titularitat de la persona o les persones perceptores, per mensualitats vençudes dins dels cinc primers dies del mes següent al qual corresponga.
2. El règim de pagament de les prestacions en concepte de despeses mèdiques qualificades es determinarà en la resolució de concessió. Es podran efectuar pagaments anticipats o abonaments a compte.

Article 85. Obligacions
1. Les persones perceptores hauran d’observar les obligacions següents:
a) Destinar la prestació econòmica per al suport a la criança de les persones acollides i dur a terme efectivament l’acolliment, complint els deures que se’n deriven i, en particular, col·laborar activament amb l’entitat pública en el desenvolupament de la intervenció individualitzada i el seguiment de la mesura, observant les indicacions i les orientacions d’aquesta, en els termes que preveu aquest decret.

b) Acreditar, quan se’ls requerisca a aquest efecte, la realització de l’activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la prestació.
c) Sotmetre’s a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les prestacions concedides.

d) Comunicar a l’entitat concedent l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions o ens públics o privats. Aquesta informació s’ha de comunicar tan bon punt es conega i, en tot cas, prèviament a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
e) Comunicar a l’òrgan concedent qualsevol variació de les circumstàncies tingudes en compte per a la concessió de la prestació o la determinació de la quantia.
f) Aportar a l’òrgan concedent un nou model de domiciliació bancària quan haja de modificar-se el compte a través del qual perceben la prestació, amb una antelació mínima de dos mesos des de la cancel·lació d’aquell mitjançant el qual estigueren percebent-la. El nou compte en el qual es farà l’ingrés haurà de tindre per persones titulars les mateixes persones que el compte anterior.

Article 86. Termini i forma de justificació
1. Els serveis territorials de la conselleria competent en matèria de protecció de la infància i l’adolescència faran el seguiment adequat de la prestació.
2. El compliment de la finalitat per a la qual s’haja concedit la prestació s’entendrà justificat sempre que la persona o les persones perceptores duguen a terme l’acolliment pel qual s’ha rebut la prestació complint els deures que se’n deriven. Aquest extrem el comprovarà d’ofici l’òrgan concedent a través de l’informe de seguiment de l’acolliment. No obstant això, si ho estima pertinent, l’òrgan concedent podrà requerir-los els documents necessaris.
3. Les prestacions per despeses mèdiques qualificades hauran de justificar-se abans del 31 de gener de l’exercici següent al de concessió presentant les factures corresponents si no s’han aportat junt amb la sol·licitud.
Quan la despesa mèdica o terapèutica finançada tinga una duració pluriennal per tractar-se d’un tractament continuat, i la persona acollidora haja presentat una sol·licitud adjuntant un pressupost, s’hi haurà d’especificar el termini de duració del tractament amb la indicació de la data d’inici i de finalització prevista, i es desglossaran les actuacions del tractament individualitzables amb els imports que corresponguen a cadascuna. En aquest cas, la justificació s’efectuarà abans del 31 de gener de cada exercici següent tenint en compte els anys de duració del tractament.

Article 87. Minoració i reintegrament
1. Donarà lloc a la pèrdua del dret a cobrar la prestació per al suport de la criança el cessament de la mesura d’acolliment, així com l’incompliment dels deures derivats de l’acolliment.
2. Qualsevol alteració de les condicions i els requisits tinguts en compte per a la concessió de la prestació podrà donar lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial. Especialment, es perdrà el dret al cobrament pel temps en el qual la duració de l’acolliment siga inferior a la prevista, i en el cas de les prestacions per acolliments d’urgència, pel temps en el qual la família no estiga disponible per a fer acolliments d’aquesta modalitat, sense perjudici del que es preveu en l’apartat de l’article 19 d’aquest decret i respecte de les despeses mèdiques qualificades quan no s’efectue tota o part de la despesa mèdica qualificada pressupostada o aquest finalment haja sigut de menys import.

3. Així mateix, serà procedent la pèrdua del dret a cobrar la prestació i el reintegrament de les prestacions, en cas d’incompliment de les obligacions i els requisits que s’estableixen en aquest decret.
4. No seran objecte de prestació les despeses mèdiques qualificades finançades per tercers.
5. El procediment de reintegrament s’ajustarà al que es preveu en el Reglament general de recaptació.
6. La conselleria amb competència en matèria d’infància i adolescència resoldrà la modificació de la resolució de concessió, desistiment o minoració de les prestacions econòmiques, amb el corresponent tràmit d’audiència previ.
7. El termini per a resoldre i notificar la resolució en el procediment de reintegrament serà de 12 mesos comptats des de l’inici de l’expedient.
8. La resolució no esgotarà la via administrativa. Contra aquesta es podrà interposar directament un recurs d’alçada davant de l’òrgan superior jeràrquic del que l’haja dictat, en els termes que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 88. Limitació de la publicitat
La identitat de les persones perceptores d’aquestes prestacions no serà objecte de publicitat, per a salvaguardar tant la seua intimitat personal i familiar com la de les persones menors d’edat acollides.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Acolliment especialitzat
1. Els acolliments especialitzats formalitzats amb caràcter previ a l’entrada en vigor d’aquest decret mantindran el caràcter esmentat durant la seua vigència. Una vegada finalitzada la vigència, no serà possible acordar un nou acolliment especialitzat o una pròrroga d’aquest sense que se’n faça la valoració d’acord amb els requisits i les condicions que preveu aquest decret.
2. Les direccions territorials revisaran la declaració d’aptitud per a fer d’acolliments especialitzats de les persones declarades aptes anteriorment a l’entrada en vigor del present decret. No serà possible proposar un acolliment especialitzat a aquestes persones sense que prèviament s’haja revisat la seua aptitud d’acord amb els requisits i les condicions que preveu aquest decret.

Segona. Acolliment professionalitzat
L’acolliment familiar especialitzat de grau 2 tindrà caràcter transitori i se substituirà per l’acolliment professionalitzat quan es regule el règim de la Seguretat Social que ha d’aplicar-se a les persones que fan acolliments familiars amb caràcter professional.

Tercera. Registre de Famílies Acollidores i vigència de l’aptitud
L’aplicació informàtica que done suport al Registre de Famílies Acollidores de la Comunitat Valenciana s’adaptarà, en un termini màxim de 6 mesos, per a donar compliment al que es preveu en aquest decret quant a la inscripció de les diferents modalitats de famílies acollidores aptes i dels oferiments per a formalitzar acolliments familiars amb la finalitat de gestionar de manera òptima i eficaç la borsa de famílies que s’ofereixen o són declarades aptes per a l’acolliment familiar.

El còmput del termini de vigència de la declaració d’aptitud que preveu l’article 33 per a persones i famílies declarades aptes a la data d’entrada en vigor d’aquest decret s’iniciarà l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quarta. Acreditació de les famílies acollidores extenses
Les direccions territorials la conselleria competent en matèria d’infància i adolescència tramitaran d’ofici el document acreditatiu de la condició de família acollidora a la totalitat de famílies extenses que a data de l’entrada en vigor d’aquest decret ja estiguen acollint un xiquet, xiqueta o adolescent. Aquestes famílies extenses hauran de disposar de la documentació acreditativa com a família acollidora en el termini d’un any des de l’entrada en vigor del present decret.

Cinquena. Llibre de vida
La conselleria competent en matèria de protecció de la infància i l’adolescència elaborarà en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest decret el model de llibre de vida a què es refereix l’article 49 d’aquest decret.
L’elaboració del llibre de vida de les persones que a l’entrada en vigor d’aquest decret ja estiguen en acolliment familiar s’iniciarà progressivament d’acord amb un pla elaborat per la conselleria competent en matèria de protecció de la infància i l’adolescència, que tindrà com a objectiu que totes les persones menors d’edat acollides hagen iniciat l’elaboració del llibre de vida en un termini de dos anys des de la data de publicació d’aquest decret. La direcció territorial disposarà de tres mesos per a elevar la proposta de pla a la direcció general.

Sisena. Delegació de guarda amb fins d’adopció
La referència feta en la lletra c de l’apartat 1 de l’article 70 d’aquest decret, a la delegació de guarda amb finalitats d’adopció, s’entendrà feta també als acolliments preadoptius vigents.

Setena. Expedients en tràmit
Els expedients de prestació econòmica per al suport a la criança i les despeses mèdiques qualificades que no s’hagen resolt, a l’entrada en vigor d’aquest decret, continuaran tramitant-se i es resoldran d’acord amb les modificacions introduïdes per aquest decret.

Huitena. Expedients amb resolució de reconeixement del dret a la prestació
Pel que fa als expedients que tinguen reconegut el dret a la prestació econòmica per al suport a la criança, s’entendrà que tenen concedida la prestació pel termini de vigència de l’acolliment familiar que es tracte, l’import de la qual s’actualitzarà en els termes que preveu l’article 83 d’aquest decret.
En el cas de les famílies d’atenció immediata declarades aptes i amb disponibilitat activa que tinguen reconegut el dret a la prestació per la disponibilitat esmentada, mantindran el dret a aquesta sense necessitat de tramitar una nova sol·licitud.


DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Primera. Prestacions econòmiques per al suport de la criança
Queda derogat el Decret 1/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment per al reconeixement de la prestació econòmica per al suport a la criança en famílies acollidores.

Segona. Acolliment familiar
1. Queda derogada l’Ordre 19/2013, de 4 de novembre, de la Conselleria de Benestar Social, que regula el carnet de família educadora a la Comunitat Valenciana.
2. Queda derogat el títol IV del Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de protecció jurídica del menor a la Comunitat Valenciana.
3. Així mateix, queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposen a aquest decret.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Normes de desenvolupament
S’autoritza la persona titular de la conselleria amb competència en matèria de protecció de la infància i l’adolescència, en exercici de la seua potestat reglamentària, a dictar totes les ordres que siguen necessàries per a aplicar i desplegar aquest decret.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
No obstant això, les previsions relatives a l’expedició en format digital del document acreditatiu de la condició de família acollidora produiran efectes al cap de 18 mesos de l’entrada en vigor del decret.

València, 26 de febrer de 2021

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives,
MÓNICA OLTRA JARQUE

linea
Mapa web