Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021. [2021/2319]

(DOGV núm. 9036 de 08.03.2021) Ref. Base de dades 002013/2021

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021. [2021/2319]
Advertides diverses errades en el text de la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat 2021, cal efectuar les correccions següents:

Article 97
Cal modificar el text de l’article 97 de la Llei 3/2020 en els termes següents:
Cal suprimir en l’article 97 la referència a la modificació de la disposició final segona de la Llei 5/2014, tant en el primer paràgraf com en el contingut de l’article.


Disposició final segona:
Cal modificar el text de la disposició final segona de la Llei 3/2020 en els termes següents:

On diu:
«Disposició final segona
Autorització al Consell per a aprovar un text refós de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana
S’autoritza el Consell per a aprovar, fins al 30 de juny de 2021, un text refós que consolide i integre en un text únic, degudament regularitzat, aclarit i harmonitzat, les modificacions incorporades des de la seua entrada en vigor en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana.»

Ha de dir:
«Disposició final segona
Autorització al Consell per a aprovar un text refós de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana
S’autoritza el Consell per a aprovar, fins al 30 de juny de 2021, un text refós que consolide i integre en un text únic, degudament regularitzat, aclarit, harmonitzat i d’acord amb les normes de llenguatge inclusiu, les modificacions incorporades des de l’entrada en vigor en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana. La facultat de delegació legislativa afecta la Llei 5/2014, de 25 de juliol, i les disposicions amb rang de llei modificatives d’aquesta llei fins que el Consell aprove el text refós.»

linea
Mapa web