Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2021 el Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. [2021/1841]

(DOGV núm. 9030 de 01.03.2021) Ref. Base de dades 001781/2021

Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2021 el Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. [2021/1841]
BDNS: 499685
De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primer. Beneficiàries i condicions
En virtut de l’article 11.3 de l’Ordre 8/2018, únicament podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloent-hi les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana, que contracte, amb posterioritat a la publicació d’aquest extracte i mitjançant un contracte indefinit inicial a jornada completa, persones joves que compten amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Segon. Objecte
Aquesta convocatòria té per objecte la cessió de subvencions per a fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones joves qualificades, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Tercer. Bases reguladores
Ordre 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 28 de juny de 2018.

Quart. Quantia
1. Les subvencions es finançaran per un import global màxim d’1.500.000 €.
2. L’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 90 % del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la contractació de la persona jove pel nombre mínim de mesos de manteniment del contracte. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, el percentatge anterior s’elevarà al 95 %. Si es tracta d’una persona amb diversitat funcional severa; de una persona jove que es trobe sota la guarda o la tutela de la Generalitat, o complint una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d’edat, o que haja romàs en alguna d’aquestes dues situacions, en algun període, durant els tres anys anteriors a la majoria d’edat; o d’una jove dona víctima de la violència sobre la dona, el percentatge establit s’elevarà al 100 %.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 30 de juny de 2021. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

València, 30 de desembre de 2020.– El director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació: Enric Nomdedéu i Biosca.

linea
Mapa web