Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 19/2020, de 7 de febrer, del Consell, de regulació del Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. [2020/1141]

(DOGV núm. 8737 de 11.02.2020) Ref. Base de dades 001409/2020

DECRET 19/2020, de 7 de febrer, del Consell, de regulació del Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. [2020/1141]
La Llei 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament sostenible, preveu, en l’article 25, la constitució d’un registre d’agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
El Registre d’Agents de Cooperació per al Desenvolupament té per finalitat identificar i garantir la capacitat i solvència de les entitats enumerades en els apartats a, d i e, de l’article 21.3 de Llei 18/2017.

La inscripció en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana constitueix, generalment, un requisit per a accedir a les ajudes i subvencions públiques de la Generalitat en matèria de cooperació internacional al desenvolupament. Aquesta circumstància obliga a verificar la idoneïtat de les entitats que s’inscriuen, així com la veracitat de les dades inscrites, i adoptar les mesures necessàries perquè la informació recollida es mantinga actualitzada i es corresponga, en tot moment, amb la situació real de les entitats inscrites.
D’altra banda, l’article 25.2 de la Llei 18/2017 estableix que el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana depén de la conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.
Mitjançant aquest reglament s’estableix el règim jurídic del Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana i se’n determinen l’organització i el funcionament, així com les formalitats i exigències que hauran de complir les entitats per a la inscripció, modificació i cancel·lació de les inscripcions en el Registre.
Aquest decret s’ajusta als principis de bona regulació continguts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, relatiu als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, en tant que persegueix l’interés general pel fet d’agilitar la gestió administrativa d’inscripció, modificació o supressió en un registre públic dels agents de cooperació internacional al desenvolupament que perceben fons públics. És, per tant, coherent amb l’ordenament jurídic i permet una gestió eficient dels recursos públics.

De la mateixa manera, durant el procediment d’elaboració de la norma s’ha permés la participació activa dels potencials destinataris a través del tràmit de consulta pública i d’informació pública.
La norma s’adequa als principis de seguretat jurídica, ja que resulta coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, i de transparència i eficiència, en contribuir a la gestió racional dels recursos públics existents i no suposar càrregues administratives accessòries.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2019.
Per tot això, a proposta de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica; en virtut del que es disposa l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell; conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 7 de febrer de 2020,


DECRETE

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquest decret té per objecte establir el règim jurídic del Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana previst en l’article 25 de la Llei 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament sostenible, la seua organització i funcionament, així com el seu procediment d’inscripció, modificació i cancel·lació.

Article 2. Naturalesa
1. El Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana:
a) És de caràcter públic.
b) Té la finalitat d’identificar i garantir la capacitat i solvència de les entitats inscrites, mitjançant la valoració de les dades i documents a presentar en la primera inscripció, relacionats en l’article 11.

c) És un instrument que disposa de la informació permanent i actualitzada sobre els agents valencians de la cooperació al desenvolupament per a servir de suport a les convocatòries de subvencions gestionades per l’òrgan directiu competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.
2. La inscripció o les modificacions en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament estan exemptes del pagament de qualsevol taxa o preu públic, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.
3. La inscripció en el registre podrà ser requisit per a accedir a les ajudes i subvencions públiques de la Generalitat en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.

Article 3. Règim jurídic
Els procediments d’inscripció, modificació i cancel·lació es regiran pel que s’estableix en aquest decret, i en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Article 4. Adscripció
El Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana depén del departament competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, i es troba adscrit a l’òrgan directiu competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, que és l’òrgan gestor del Registre.

Article 5. Àmbit subjectiu
1. Podran ser inscrits en el Registre els Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana previstos en els apartats a, d i e de l’article 21.3 de la Llei 18/2017, que complisquen els següents requisits:
a) Ser entitats de dret privat, legalment constituïdes a Espanya i sense ànim de lucre. Per a les Agències de Nacions Unides i els seus comités nacionals o organitzacions que les representen, hi valdrà el que es disposa en les normes de dret internacional i el seu reconeixement pel dret intern.
b) Establir expressament en els seus estatuts, o norma constitutiva, que entre els seus objectius i finalitats, així com les activitats que desenvolupen s’enquadra la cooperació internacional al desenvolupament.
c) Gaudir de plena capacitat jurídica i d’actuar.
d) Tindre seu social o delegació permanent a la Comunitat Valenciana.
e) Disposar d’una estructura susceptible de garantir prou el compliment de les seues finalitats, justificant que té mitjans materials i personals propis que garantisquen la sostenibilitat de les activitats que exerceix.
f) No tindre relacions de dependència, ni directa ni indirecta, de cap administració pública o entitats del sector públic, siguen locals, autonòmiques, estatals o internacionals. Es presumeix aquesta relació de dependència quan els seus òrgans de govern estiguen formats en més d’un 30 % per persones que actuen en representació d’administracions públiques o entitats del sector públic.
2. La inscripció en aquest registre és compatible amb la inscripció en el Registre d’Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, adscrit a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

Article 6. Organització del registre
El Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana s’organitza en dues seccions generals:
1. Secció A: organitzacions no governamentals per al desenvolupament. En aquesta secció podran inscriure’s les organitzacions no governamentals per al desenvolupament.
2. Secció B: organismes internacionals: En aquesta secció podran inscriure’s:
a) Els comités nacionals o organitzacions que representen les agències de Nacions Unides a Espanya, amb seu social o delegació permanent a la Comunitat Valenciana.
b) Les organitzacions i institucions internacionals de cooperació internacional al desenvolupament, sempre que tinguen seu social o delegació permanent a la Comunitat Valenciana. No s’hi entendran incloses les institucions financeres internacionals.


CAPÍTOL II
Funcionament del Registre

Article 7. Funcions del registre
El Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana té les següents funcions:
1. Practicar la inscripció dels agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
2. Actualitzar les dades registrals, i, si escau, la cancel·lació de les inscripcions.
3. Expedir certificacions de les dades que consten en el Registre.
4. Constituir una base d’informació les dades de la qual podran ser utilitzats per l’òrgan directiu competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament amb finalitats estadístiques i d’investigació sobre la realitat de la cooperació al desenvolupament a la Comunitat Valenciana, i podran ser publicats com a resultat d’aquest ús, d’acord amb el que es disposa en la Llei 5/1990, de 7 de juny, d’estadística de la Comunitat Valenciana.
5. Constituir un arxiu de la documentació de les entitats inscrites per a la seua valoració, en el seu cas, en les convocatòries de subvencions gestionades per l’òrgan directiu competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.
6. Facilitar la consulta dels documents i dades que consten en el Registre, en les condicions previstes en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Article 8. Accés al registre
1. El dret d’accés al registre s’exercirà de conformitat amb la Llei 39/2015, amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i amb la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. Així mateix, el tractament de les dades de caràcter personal que es continguen en el Registre es realitzarà d’acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals, i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPD) i altres disposicions complementàries.

2. La publicitat s’ajustarà a la mateixa normativa, i es farà efectiva mitjançant un certificat del contingut dels seients emés a sol·licitud de persona interessada, mitjançant nota simple informativa o per mitjà de llistats.

Article 9. Contingut de les inscripcions
1. En el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana s’inscriuran les següents dades de les entitats sol·licitants:
a) Número d’inscripció assignat en el registre.
b) Data d’inscripció.
c) Denominació de l’entitat.
d) NIF, o un altre document identificatiu de l’entitat.
e) Tipus d’entitat.
f) Naturalesa pública o privada.
g) Objecte i finalitats de l’entitat, relacionats amb els principis i objectius de la cooperació internacional al desenvolupament.
h) Domicili social, sede central i delegació o delegacions a la Comunitat Valenciana.
i) Telèfon, correu electrònic i pàgina web.
j) Òrgans de govern i de representació de l’entitat, amb especificació de la identitat de les persones que componen els òrgans de representació.
k) Unes altres persones representants de l’entitat, així com l’àmbit de les seues potestats de representació.
l) Patrimoni i fonts de finançament de l’entitat.
m) Nombre de socis i sòcies, personal remunerat i número de personal voluntari que col·labore regularment amb l’entitat per a la realització d’activitats de cooperació al desenvolupament a la Comunitat Valenciana.
n) Activitats, projectes i programes de cooperació internacional per al desenvolupament executats per l’entitat, detallant de cada acció: la denominació, el codi o número d’expedient, lloc d’actuació, duració, data d’inici i finalització, instrument en el qual troba l’actuació, pressupost total, finançament rebut de les diferents entitats finançadores i els informes d’avaluació final de projectes.
o) Memòria anual d’activitats.
p) Estat comptable d’ingressos, incloent-hi balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria econòmica.
q) Data d’aprovació dels Estatuts o norma constitutiva i, si escau, de les modificacions corresponents.
r) Data d’inscripció en el registre, d’àmbit estatal o autonòmic, que corresponga en funció de la seua naturalesa jurídica.
s) Data d’inscripció en el Registre d’Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en el cas de les ONGD.
t) En el seu cas, sancions fermes, i no cancel·lades, recaigudes en aplicació de la normativa reguladora de subvencions en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament.
u) Data d’extinció o dissolució de l’agent, en el seu cas.
v) Modificacions de qualsevol de les dades que consten prèviament inscrits.
w) Qualsevol altra dada, quan així ho determine la normativa en vigor.
2. Així mateix, en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana es podran inscriure, en el cas que siguen aportats per les entitats, qualssevol altres dades, relatius als documents establits en l’Annex d’aquest decret.
3. El tractament de les dades es realitzarà d’acord amb el que es preveu en l’LOPD i altres disposicions complementàries.


CAPÍTOL III
Procediments d’inscripció, cancel·lació i actualització

Article 10. Sol·licitud d’inscripció
1. La sol·licitud d’inscripció, atés el contingut de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, haurà de presentar-se exclusivament, per via telemàtica mitjançant els formularis disponibles en la seu electrònica de la Generalitat i en la pàgina web de la conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, acompanyada de la documentació prevista en l’article següent. La presentació de la sol·licitud de manera diferent a la telemàtica prevista en aquest apartat, d’acord amb l’article 16.8 de la Llei 39/2015, tindrà la consideració de sol·licitud no presentada.
2. Per a poder realitzar la presentació telemàtica, l’entitat sol·licitant haurà de disposar d’un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la seu de la Generalitat.
3. Les sol·licituds hauran de dirigir-se a l’òrgan directiu amb competències en cooperació al desenvolupament de la Generalitat i es presentaran conforme amb el que es disposa en l’article 16.4 de la Llei 39/2015.

Article 11. Documentació necessària per a la primera inscripció
1. A la sol·licitud de primera inscripció haurà d’acompanyar-se la següent documentació preceptiva:
a) Documentació identificativa de l’entitat.
b) Documentació acreditativa de la representació de la persona sol·licitant respecte de l’entitat sol·licitant, tot això en el cas que la sol·licitud no es presente mitjançant el certificat digital de l’entitat, o la persona representant no estiga inscrita en el Registre de Representants de la Generalitat Valenciana.
c) Documentació acreditativa de les delegacions o apoderaments a favor d’altres persones representants de l’entitat sol·licitant.
d) Sempre que no s’autoritze expressament la seua consulta en el registre corresponent, s’haurà de presentar un certificat d’inscripció en el registre públic corresponent en funció de la naturalesa jurídica de l’entitat.
e) Acta de constitució de l’entitat.
f) Estatuts de l’entitat o, en el seu cas, normes de funcionament en vigor.
g) Acord de l’entitat sobre la composició dels òrgans de govern degudament acompanyat del certificat signat per la persona que exercisca la secretaria de l’entitat, amb el vistiplau de la persona que exercisca la presidència de l’entitat o document equivalent. En aquest certificat han de constar la denominació, el domicili social, el número d’inscripció, la data d’alta i, en cas, de l’última actualització i les persones representants autoritzades.
h) En el seu cas, certificats expedits per una administració pública, organisme oficial o entitat privada finançadora, que acredite fefaentment l’execució dels projectes relacionats on conste:

1r. Denominació del projecte o programa.
2n. Codi o número d’expedient.
3r. Lloc d’actuació.
4t. Duració.
5é. Data d’inici i de finalització.
6é. Import total de l’actuació i de la subvenció concedida.
No serà necessari presentar aquests certificats dels projectes o programes subvencionats per la Generalitat, relacionats en el formulari de sol·licitud, que siguen gestionats per l’òrgan directiu competent en matèria de cooperació al desenvolupament.
i) Organigrama i delegacions a la Comunitat Valenciana de l’entitat, on constarà la composició dels òrgans de govern, administració i direcció de l’entitat, de la seu central i de la delegació a la Comunitat Valenciana; així com la relació dels càrrecs que integren aquests òrgans i règim de dedicació a les funcions de govern, administració i direcció de cadascun dels seus càrrecs de la seu central i de la delegació a la Comunitat Valenciana.
j) Memòria anual d’activitats de l’entitat de l’últim any.
k) Estat comptable i ingressos corresponents a l’últim exercici, incloent-hi balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria econòmica de l’any anterior, o bé les últimes auditades, tot això subscrit per una persona autoritzada segons els estatuts.
l) En relació amb el domicili social o delegacions o establiments permanents a la Comunitat Valenciana: document en el qual s’acredite la propietat, lloguer o, si escau, acord, certificació o document que acredite la cessió o posada a la disposició de locals o establiment a nom de l’entitat sol·licitant.
2. D’acord amb el que es disposa en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, la presentació de la sol·licitud d’inscripció comportarà l’autorització de l’entitat sol·licitant, perquè l’òrgan gestor obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, prevista en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, així com l’acreditació del compliment de la resta d’obligacions derivades de l’obtenció de subvencions, i en aquest cas les entitats no hauran d’aportar els corresponents certificats. En cas que l’entitat sol·licitant s’opose al fet que l’òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d’indicar-ho expressament en la sol·licitud, i quedarà obligada a aportar els documents acreditatius corresponents. En el supòsit que l’entitat estiga exempta d’acreditar els extrems establits en aquest apartat, haurà d’aportar la corresponent normativa o acte administratiu d’exempció.

3. La documentació es presentarà per via electrònica utilitzant qualsevol procediment de còpia digitalitzada del document original. En aquest cas, les còpies digitalitzades presentades garantiran la fidelitat amb l’original sota la responsabilitat de la persona sol·licitant o representant. L’Administració podrà requerir l’exhibició del document original per a l’acarament de la còpia electrònica presentada, segons el que es disposa en la normativa reguladora del procediment administratiu.

4. Les entitats sol·licitants podran presentar, conjuntament amb la sol·licitud o en qualsevol moment, la documentació addicional prevista en l’annex d’aquest decret, que serà tinguda en compte d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 3, de l’article 18 d’aquest decret.

Article 12. Tramitació
Si la sol·licitud d’inscripció o la documentació que l’acompanye no reuneix els requisits, o si no s’ha aportat algun document dels preceptius, es requerirà l’entitat sol·licitant perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es considerà que desisteix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l’article 68 de la Llei 39/2015.

Article 13. Modificació de les dades inscrites
1. Les entitats inscrites estaran obligades a comunicar al registre qualsevol modificació respecte dels documents i dades inscrits, en el termini de tres mesos des que aquesta es produïsca.
2. La sol·licitud de modificació haurà d’acompanyar-se de la documentació acreditativa de tal modificació.
Rebuda la sol·licitud de modificació de les dades inscrites, el centre directiu competent realitzarà d’ofici la corresponent modificació, sempre que es mantinga el compliment dels requisits establits en aquest decret per a la inscripció de l’entitat; en cas contrari, la tramitació continuarà d’acord amb el que estableix l’article anterior.

3. La modificació de les dades corresponents al canvi en la forma jurídica d’una entitat que supose l’extinció de la primera i la creació d’una altra o d’altres amb els mateixos objectius i finalitats no afectarà la conservació per part de les noves entitats de l’antiguitat d’inscripció de l’entitat primitiva als efectes que, en el seu cas, es contemple en les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament.
Les dades presentades a les convocatòries d’ajudes i subvencions gestionades per l’òrgan directiu competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, i susceptibles de modificar els inscrits en el Registre podran ser incloses d’ofici per l’òrgan gestor en el Registre, sempre que es faça constar aquesta circumstància en la corresponent sol·licitud de participació en la convocatòria.

Article 14. Actualització de les dades inscrites
Les entitats inscrites han d’actualitzar les dades inscrites a les quals es refereixen les lletres j, k, i, en el seu cas, h o i, de l’article 11 d’aquest decret, mitjançant una sol·licitud d’actualització de dades, durant els nou primers mesos de cada any respecte a l’any natural anterior, acompanyada de la documentació necessària a efectes de l’actualització.

Article 15. Suspensió de les inscripcions
1. La falta de comunicació per part de l’entitat en el termini estipulat de les dades modificades previstes en l’article 13 i de les dades que s’han d’actualitzar d’acord amb el que s’estableix en l’article 14, pot produir la suspensió dels efectes de la inscripció d’acord amb el que s’estableix en l’apartat següent.
2. Una vegada esgotats els terminis establits per a la modificació o l’actualització de dades, si l’entitat no les ha comunicades, l’òrgan gestor emetrà un requeriment de modificació o actualització de les dades inscrites, amb la prevenció que si no es modifiquen o actualitzen per l’entitat corresponent, en el termini d’un mes, es declararà d’ofici la suspensió de la inscripció en el Registre. En tot cas, la suspensió s’alçarà mitjançant una resolució de l’òrgan gestor, amb efectes des de la data en la qual s’aportara la documentació pendent.

3. En el cas que la documentació aportada no siga suficient per a resoldre l’alçament de la suspensió, es farà constar aquest fet mitjançant una resolució i es mantindrà la corresponent situació de suspensió. El termini màxim per a emetre l’alçament de la suspensió serà d’un mes des de l’entrada de la documentació en l’òrgan gestor; passat aquest termini sense que l’òrgan gestor emeta cap resolució, s’entendrà estimada la sol·licitud d’alçament de la suspensió per silenci administratiu.

4. Si en un termini de sis mesos no s’alçara la suspensió mitjançant la presentació, la modificació o l’actualització de dades corresponent, l’òrgan gestor podrà iniciar d’ofici la cancel·lació de la inscripció prevista en l’article següent.
5. Durant el període de suspensió de la inscripció, i mentre dure aquesta, l’entitat no es considerarà inscrita en el Registre a efectes de tramitació de sol·licituds de subvencions. Si la convocatòria de subvencions establira com a requisit de concessió de subvencions l’obligatorietat d’inscripció en el Registre, i la inscripció de l’entitat estiguera suspesa al moment de la resolució de concessió, l’entitat quedarà exclosa de la convocatòria.

Article 16. Cancel·lació de la inscripció
La inscripció d’un agent de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana podrà ser cancel·lada:
1. A instàncies de part interessada o d’ofici, en els següents casos:
a) Per sol·licitud de l’entitat manifestada pel seu òrgan de govern.
b) D’ofici, i previ tràmit d’audiència, en els següents casos:
1r. Per extinció o dissolució de l’entitat, degudament acreditada.
2n. Per incompliment dels requisits exigits en els articles 21 i 22 de la Llei 18/2017, i en l’article 5 d’aquest decret, per a ser considerats agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
3r. Per incompliment reiterat de les finalitats i obligacions establides en la Llei 18/2017, o de les previstes en aquest decret.
4t. Per inactivitat de l’entitat per un període de tres anys, degudament provada.
5é. Per falsedat, declarada per sentència judicial ferma, de dades o documents que constaren en la inscripció.
6é. Pel transcurs del termini de sis mesos en la situació de suspensió.
7é. Pel transcurs del termini establit en la disposició transitòria única, sense haver-se’n sol·licitat l’adaptació.
2. La resolució d’inici de cancel·lació de la inscripció es notificarà a l’entitat inscrita i se li donarà un tràmit d’audiència de deu dies hàbils, en el qual es posarà de manifest l’expedient, i en què podran al·legar i presentar els documents i justificacions que estimen pertinents.

3. Una vegada finalitzat aquest tràmit, l’òrgan gestor dictarà una resolució en la qual acordarà la cancel·lació de la inscripció, o denegarà la cancel·lació de la inscripció.

Article 17. Resolució dels procediments d’inscripció, modificació i cancel·lació
1. La persona titular del centre directiu de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament ostenta la competència per a dictar les resolucions d’inscripció, modificació o cancel·lació, així com denegació de la inscripció o cancel·lació, del Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d’inscripció, denegació de la inscripció i de modificació de la inscripció serà de tres mesos, a comptar des de la data en què la sol·licitud s’haja presentat en el registre electrònic. Transcorregut el termini màxim sense haver-se notificat la resolució expressa, l’entitat podrà entendre estimada la seua sol·licitud. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució se suspendrà d’acord amb el que es preveu en l’article 22 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. El termini per a resoldre i notificar la cancel·lació de la inscripció, o la denegació, serà de tres mesos. Transcorregut el termini màxim sense haver-se notificat la resolució expressa, l’entitat podrà entendre estimada la sol·licitud.
4. Contra la resolució de la inscripció, modificació, cancel·lació, o denegació de la inscripció o cancel·lació es podrà interposar un recurs d’alçada, en la forma i els terminis previstos en la Llei 39/2015.
5. En cas que el procediment de cancel·lació s’haja iniciat d’ofici, el transcurs del termini de tres mesos produirà la caducitat del procediment.

Article 18. Efectes de la inscripció
1. La inscripció en el Registre no tindrà efecte constitutiu.
2. Les resolucions d’inscripció, modificació i cancel·lació en el Registre tindran efectes des de la data de la resolució que les acorde.
3. Les entitats inscrites en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana podran estar eximides de presentar la documentació exigida que ja conste en el Registre, en els procediments de sol·licitud de les subvencions previstos en l’article 19 de la Llei 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament sostenible, segons s’establisca en la corresponent normativa reguladora, sempre que aquesta documentació siga vigent, estiga actualitzada i completa, en els termes que estableixen els articles 13 i 14 d’aquest decret.

Article 19. Successió de les entitats inscrites en el Registre
1. Les entitats inscrites en el Registre que, a conseqüència de processos de fusió, absorció, escissió o canvi de forma jurídica, canvien el número d’identificació fiscal, estaran obligades a inscriure’s de nou en el Registre; en cas contrari, estaran obligades a comunicar la corresponent modificació de dades.
2. En aquest cas la resolució d’inscripció reconeixerà l’antiguitat als efectes d’inscripció en el Registre, i assegurarà l’acreditació de la transferència dels drets i obligacions de les entitats preexistents a la nova entitat o, en el seu cas, a la que hi romanga.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Incidència pressupostària
L’aplicació i el desenvolupament del que es disposa en aquest decret no tindran gens d’incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, i en tot cas haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.

Segona. Relació amb altres registres
A fi d’assegurar la comunicació i homologació de les dades registrals, s’articularan els corresponents procediments de col·laboració, i d’intercanvi d’informació entre registres homòlegs de les altres comunitats autònomes i el Registre d’ONGD de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Única. Adaptació de les entitats a aquest decret
1. Les entitats inscrites en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana en la data d’entrada en vigor d’aquest decret han d’adaptar-se al que estableix d’acord amb la seua naturalesa jurídica, i per això han de presentar una nova sol·licitud d’inscripció en el Registre en el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret. Transcorregut el termini esmentat sense que s’haja presentat la sol·licitud d’inscripció, l’òrgan gestor pot iniciar d’ofici el procediment de cancel·lació de la inscripció.

2. El titular de l’òrgan directiu competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament ha de resoldre sobre l’adaptació de les entitats inscrites en el termini de sis mesos des de la seua sol·licitud.
3. En els casos en què l’entitat sol·licitant de l’adaptació no complisca els requisits necessaris per a la inscripció, el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana ha de resoldre la cancel·lació, previ tràmit d’audiència.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
1. Queda derogat el Decret 39/2009, de 6 març, del Consell, pel qual es regula el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
2. Així mateix, queden derogades totes aquelles disposicions d’igual o d’inferior rang que s’oposen al que es preveu en aquest decret.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació de la documentació de l’annex
La documentació addicional prevista en l’annex d’aquest decret podrà ser modificada mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.

Segona. Habilitació normativa
Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de cooperació al desenvolupament per a dictar actes i disposicions necessàries per al desenvolupament i l’execució d’aquest decret.

Tercera. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Xàbia, 7 de febrer de 2020

El president de la Generalitat
XIMO PUIG i FERRER

La consellera de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica
ROSA PÉREZ GARIJOANNEX
Documentació addicional

1. Documentació acreditativa de la pertinença de l’entitat sol·licitant a organismes i xarxes locals, autonòmics, nacionals i internacionals

2. Resolució d’inscripció del Pla d’igualtat de l’entitat sol·licitant en el Registre de Convenis i Acords Col·lectius de Treball (REGCON), o resolució de visat del Pla d’igualtat emesa pel centre directiu de l’Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona (igualtat de gènere) o organisme equivalent en una altra comunitat autònoma.

3. Estratègia de gènere i desenvolupament de l’entitat sol·licitant, fent constar el període de vigència d’aquesta.
4. Acord d’aprovació de l’Estratègia de gènere i desenvolupament, per l’òrgan competent de l’entitat sol·licitant.
5. Pla de voluntariat de l’entitat sol·licitant, fent constar el període de vigència d’aquest.
6. Acord d’aprovació del Pla de voluntariat, per l’òrgan competent de l’entitat sol·licitant.
7. Estratègia d’educació per al desenvolupament de l’entitat sol·licitant, fent constar el període de vigència d’aquesta.
8. Acord d’aprovació de l’Estratègia d’educació per al desenvolupament, per l’òrgan competent de l’entitat sol·licitant.
9. Estratègia de comunicació de l’entitat sol·licitant, fent constar el període de vigència d’aquesta.
10. Acord d’aprovació de l’Estratègia de comunicació, per l’òrgan competent de l’entitat sol·licitant.
11. Relació de socis i sòcies amb els quals col·labora habitualment, així com les dades d’identificació d’aquestes entitats i les relatives a la inscripció davant de l’administració competent que acredite la seua capacitat jurídica i d’actuar al seu país.
12. Relació del personal que col·labora regularment amb els socis locals amb els quals treballa.
13. Relació d’activitats, projectes i programes del soci local en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament.

linea
Mapa web