Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 6/2008, de 18 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP). [2008/668]

(DOGV núm. 5684 de 21.01.2008) Ref. Base de dades 000710/2008

DECRET 6/2008, de 18 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP). [2008/668]
La Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), configura l'esmentada agència com a entitat de dret públic sotmesa a dret privat, amb la finalitat de garantir la qualitat i l'excel·lència dels sistemes valencians d'educació superior, de ciència i d'innovació per mitjà de l'avaluació, l'acreditació i la prospectiva. La funció que té encomanada requerix un model organitzatiu que garantisca la independència, objectivitat, excel·lència i transparència de l'AVAP, com a mitjà per a aconseguir el reconeixement internacional i impulsar el desenrotllament regional de la Comunitat Valenciana. En la disposició transitòria primera de la dita llei es preveu que, en el termini de tres mesos des de la seua entrada en vigor, s'aprovarà pel Consell el Reglament de la mencionada Agència.
Les normes contingudes en el present Reglament tenen com a objectiu dotar l'AVAP d'una estructura de funcionament i organització flexible i autònoma per a complir els seus fins, fonamentalment a través de l'assignació de funcions a cada un dels seus òrgans i desenvolupant el règim d'actuació juridicoadministratiu, tot això a partir dels pressupostos de la seua Llei de creació.
Cal assenyalar que la redacció de l'article 11.1 d'este Reglament ve determinada tant per la necessitat d'actuació de forma imparcial i independent dels experts que participen en les funcions d'avaluació a dur a terme per l'AVAP, així com per les associacions europees i internacionals d'agències d'avaluació i els informes emesos pels experts en matèria avaluadora.
Per tot això, a proposta del conseller d'Educació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 18 de gener de 2008,
DECRETE
Article 1
S'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), que figura en l'annex I del present decret.
Article 2
D'acord amb el que establix la disposició addicional primera de la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, s'adscriuen a l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva els llocs de treball que es relacionen en l'annex II del present decret, així com el personal que els ocupa, sense perjuí que puguen acordar-se noves adscripcions, segons l'exercici efectiu de les funcions de l'AVAP ho requerisca.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única
L'adscripció del personal a l'AVAP que es referix a l'article 2 del present Decret produirà efectes des de l'endemà a la seua entrada en vigor. No obstant, l'abonament de les retribucions del personal que s'adscriu s'efectuarà a càrrec dels crèdits del capítol I de les aplicacions que corresponga dels pressupostos de la conselleria d'Educació, en tant s'efectuen les modificacions pressupostàries i administratives necessàries, a fi de que els crèdits per al pagament de la nòmina del referit personal s'habilite en els pressupostos de l'AVAP.
DISPOSICIÓ FINAL
Única
El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 18 de gener de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
ANNEX I
Reglament de l'Agència Valenciana
d'Avaluació i Prospectiva (AVAP)
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa
1. L'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), creada per la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, és una entitat de dret públic sotmesa a dret privat, de les previstes en l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
2. L'AVAP, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i plena capacitat d'obrar per a l'acompliment dels seus fins, queda adscrita a la conselleria competent en matèria d'universitats i de foment i coordinació de la investigació.
Article 2. Règim jurídic
1. L'AVAP es regirà pel que establix la seua llei de creació, el present reglament de funcionament i la resta de disposicions que la despleguen, en el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, pel dret privat i per la resta de l'ordenament jurídic que hi siga aplicable.
2. En l'exercici de les potestats administratives que tinga atribuïdes, l'AVAP subjectarà la seua activitat a les normes de dret públic, en especial a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i les disposicions de desplegament, així com les altres normes aplicables a l'exercici de les seues funcions.
3. La contractació de l'AVAP es regirà per les previsions que, respecte d'això, conté la legislació vigent sobre contractes del sector públic, per a este tipus d'ens.
Article 3. Fins i funcions
1. A l'AVAP li correspondran, en l'àmbit del sistema empresarial, tecnològic, científic i universitari valencià, les següents funcions generals:
a) L'exercici de les funcions d'acreditació i avaluació de les institucions universitàries, i del professorat i altres activitats afins.
b) L'avaluació de programes tecnològics, empresarials, d'investigació i de desenrotllament.
c) La prospectiva i anàlisi de les noves demandes tecnològiques, científiques i universitàries d'utilitat per a la Comunitat Valenciana.
2. Així mateix, correspondran a l'AVAP les següents funcions específiques:
a) L'acreditació i avaluació de les activitats docents, investigadores i de gestió del professorat universitari, de les ensenyances oficials i els seus plans d'estudis, de les ensenyances que conduïxen a l'obtenció de títols propis, de les activitats docents, investigadores i de gestió dels departaments universitaris i àrees de coneixement, de les activitats, programes, servicis i gestió dels centres universitaris propis o adscrits i dels centres que impartisquen ensenyances d'acord amb sistemes educatius estrangers, i dels programes, activitats i servicis del sistema universitari valencià.
b) La proposta de mesures de millora de la qualitat dels servicis que presten les universitats públiques valencianes, especialment el de la docència i la investigació.
c) La avaluació prévia de l'activitat, exigida per la Llei Orgànica d'Universitats, per a la contractació de les figures de professorat contractat que corresponga.
d) La valoració prèvia dels mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del professorat, lligats a l'assignació singular i individual dels complements retributius addicionals que s'establisquen.
e) L'avaluació del professorat de les universitats privades en possessió del títol de doctor o doctora.
f) Facilitar la informació, relativa al seu àmbit d'actuació, que a este efecte li requerisquen els consells socials, les universitats i les administracions públiques i, en especial, la relativa a la creació o supressió d'ensenyances i centres que hagen de ser autoritzats per la Generalitat.
g) Informar de les propostes de l'administració educativa, de creació o reconeixement d'universitats i de creació, modificació o supressió de centres i ensenyances.
h) Fomentar l'excel·lència de l'educació superior a la Comunitat Valenciana a través de la qualitat, la transparència, la comparació, la cooperació i la competitivitat de les institucions educatives en l'àmbit nacional i internacional.
i) Proposar els objectius de qualitat per al sistema universitari valencià a l'efecte del seu finançament per part de l'administració i quantificar el grau d'acompliment per mitjà d'indicadors.
j) Proposar i establir, si és el cas, a petició del departament competent en matèria d'universitats, un sistema d'informació de suport a la coordinació, millora i seguiment del sistema universitari valencià.
k) La valoració independent de la qualitat del servici públic realitzat per l'educació superior, a l'efecte de facilitar la informació sobre esta a la societat, a les administracions públiques i a les pròpies universitats.
l) L'avaluació i foment de la relació entre la universitat i l'empresa quant a demanda formativa, necessitats d'investigació científica, desenrotllament tecnològic i innovació empresarial.
m) L'avaluació de projectes i sol·licituds de subvenció, així com dels seus resultats, en els termes previstos per la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat.
n) L'avaluació de la investigació, del desenrotllament i de la transferència de tecnologia de programes propis de la Generalitat, d'instituts d'investigació i d'altres activitats d'investigació científica, de desenrotllament tecnològic i d'innovació empresarial.
Igualment exercirà totes aquelles funcions específiques que li corresponguen en aplicació de la legislació estatal i autonòmica en matèria d'educació superior, universitats, de foment i coordinació de la investigació científica, desenrotllament tecnològic i innovació empresarial.
3. En l'exercici dels seus fins i funcions, l'AVAP podrà fer recomanacions d'àmbit general quan es dirigisquen als agents que componguen els sistemes d'educació superior, de ciència i innovació, i de forma particular quan es dirigisquen a les diferents administracions o departaments competents en les matèries que li afecten.
4. Per a acomplir les seues funcions, l'AVAP podrà:
a) Promoure l'establiment de vies de finançament amb l'Institut Valencià de Finances, així com amb altres institucions públiques o privades i, a l'efecte, podrà formalitzar els oportuns convenis o acords de cooperació i, en general, realitzar qualsevol altra classe d'activitat econòmica o financera sense més limitació que allò que disposa el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, lleis de pressupostos i la resta de disposicions que en esta matèria se li apliquen.
b) Constituir i participar en societats mercantils i entitats sense ànim de lucre l'objecte de les quals estiga relacionat amb els fins de l'AVAP, siguen estes públiques o privades.
c) Concedir subvencions corrents i de capital, en els termes i amb els requisits previstos en la normativa d'aplicació.
d) Col·laborar amb les diferents administracions públiques, universitats, i altres ens públics i privats sense ànim de lucre.
e) Establir acords de col·laboració amb altres Agències espanyoles i estrangeres, així com participar en les xarxes internacionals d'Agències semblants.
f) Realitzar qualsevol altra activitat que ajude l'AVAP en els seus objectius.
Article 4. Principis
Per a acomplir els seus fins i funcions, l'AVAP actuarà d'acord amb els principis d'independència, objectivitat, excel·lència i transparència.
Article 5. Cooperació
1. L'AVAP, en l'exercici de les seues funcions, promourà la participació de la comunitat universitària, científica, tecnològica i empresarial valenciana en el millor desenrotllament de les seues funcions, però mantindrà una rigorosa independència en els seus processos d'avaluació i presa de decisions. Comptarà especialment amb la col·laboració de les universitats, instituts d'investigació, instituts tecnològics, cambres, col·legis professionals, organitzacions empresarials, sindicats, fundacions i associacions relacionades amb la seua funció.
2. Les distintes administracions i entitats públiques podran delegar o encomanar a l'AVAP, en l'àmbit de les seues atribucions, la gestió de l'exercici de determinades competències, de conformitat amb el que establix la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
CAPÍTOL II
Òrgans rectors
Article 6. Òrgans
1. Els òrgans rectors de l'AVAP seran el president, el Comité de Direcció i el director general.
2. L'AVAP comptarà, així mateix, com a òrgan de caràcter consultiu, amb un Consell Assessor, format per experts nacionals i internacionals de reconeguda competència i prestigi professional, el nomenament del qual correspon al Comité de Direcció, que s'encarregarà de l'avaluació del funcionament de la pròpia Agència i d'assessorar sobre els seus plans d'activitats.
Article 7. El president
1. El president de l'AVAP serà el conseller competent en matèria d'universitats, de foment i coordinació de la investigació científica, desenrotllament tecnològic i innovació empresarial.
2. Corresponen al president les atribucions següents:
a) Ostentar la representació superior i govern de l'AVAP, en totes les seues relacions amb entitats públiques i privades.
b) Convocar, presidir i moderar les sessions del Comité de Direcció, dirimint, si és el cas, amb vot de qualitat, els empats i, en general, en relació amb el mencionat òrgan, l'exercici d'aquelles funcions genèriques atribuïdes als presidents dels òrgans col·legiats en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
c) Emetre les resolucions d'execució dels programes de l'AVAP.
d) La resolució de les reclamacions prèvies a la via judicial civil o laboral.
e) Qualssevol altres que normativament li puguen ser atribuïdes.
f) En general, i de forma àmplia, totes aquelles que procuren el millor desenrotllament dels fins de l'AVAP i que no estiguen expressament atribuïdes a cap altre òrgan d'esta.
Article 8. El Comité de Direcció
1. El Comité de Direcció és l'òrgan col·legiat de govern i de control de l'AVAP.
2. Al Comité de Direcció li correspon exercir, sense altres limitacions que les establides en la legislació vigent i sense perjuí de les atribucions del seu president, totes les facultats i poders, en general, que siguen necessaris per a l'acompliment dels seus fins i, en particular:
a) Definir les directrius generals i línies d'actuació de l'AVAP.
b) Aprovar, a proposta del director general de l'AVAP, el pla anual d'activitats de l'entitat.
c) Aprovar i elevar, al departament d'adscripció, l'avantprojecte de pressupost de l'AVAP.
d) Aprovar els estats d'execució del pressupost, la memòria i els comptes anuals.
e) Aprovar la plantilla, l'organització funcional i el règim de retribució de tot el personal de l'entitat, dins de les limitacions legals i pressupostàries i sense perjuí de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Generalitat.
f) L'aprovació de les convocatòries de proves d'admissió per a la selecció del personal propi al servici de l'AVAP.
g) Formular la proposta del reglament de l'AVAP al titular del departament d'adscripció de l'AVAP.
h) Informar del nomenament i cessament del director general de l'AVAP.
3. El Comité de Direcció estarà integrat pel:
a) President, que serà el president de l'AVAP.
b) Vicepresident: el titular de la Secretaria Autonòmica d'Universitat i Ciència.
c) Vocals:
- El subsecretari de la conselleria a què estiga adscrita l'AVAP.
- El titular de la Direcció General d'Indústria i Innovació.
- El titular de la Direcció General de Pressupostos i Gastos.
- El titular de la Direcció General de Modernització.
- El titular de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors.
- El titular de la Direcció General de Política Científica.
- Un representant de l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació de la Presidència de la Generalitat.
- Un científic o investigador de reconegut prestigi, triat pel Ple del Comité de Direcció per un període de dos anys.
- Un artista o intel·lectual de reconegut prestigi, triat pel Ple del Comité de Direcció per un període de dos anys.
d) Secretari: el director general de l'AVAP, qui s'abstindrà del seu dret de vot en aquells temes en què es valore la seua gestió.
4. El Comité de Direcció actuarà en Ple o en Comissió Executiva. La Comissió Executiva estarà constituïda pels següents membres del Comité de Direcció:
- El president, que presidirà la Comissió.
- El vicepresident.
- El titular de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors.
- El titular de la Direcció General de Política Científica.
- El director general de l'AVAP, que actuarà com a secretari de la Comissió.
5. El Ple del Comité de Direcció es reunirà de manera ordinària, almenys, una vegada l'any.
6. La Comissió Executiva tindrà les funcions que li siguen atribuïdes pel Comité de Direcció, al qual informarà de la seua activitat. Es reunirà a petició del president o de la majoria dels seus membres amb la periodicitat necessària per al bon funcionament de l'Agència.
Resoldrà els recursos administratius, que resulten procedents d'acord amb la legislació general, interposats contra les resolucions i els actes jurídics dictats pel director general en l'exercici de les seues atribucions, posant fi a la via administrativa.
7. El funcionament del Comité de Direcció s'adequarà a allò que establix per als òrgans col·legiats la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 9. El director general
1. El director general dirigix l'AVAP i assumix la representació plena del Comité de Direcció en relació amb l'execució dels acords que adopte este òrgan.
El director general serà nomenat i cessat per Decret del Consell, a proposta del president de l'Agència, havent oït el Comité de Direcció, entre persones de reconeguda competència professional i integritat necessàries per al bon exercici de les funcions pròpies de l'Agència.
2. Són atribucions del director general les següents:
a) Assumir la representació ordinària, administració i gestió de l'AVAP.
b) Dirigir el funcionament general de l'AVAP i del seu personal, organitzant, impulsant, coordinant i inspeccionant els servicis i dependències.
c) Assumir la direcció tècnica i metodològica de les accions a dur a terme per l'AVAP.
d) Executar els acords del Comité de Direcció.
e) Elaborar el pla anual d'activitats, l'avantprojecte de pressupost de l'AVAP, la memòria, el balanç i el compte de pèrdues i guanys.
f) Subscriure contractes, acords i convenis en nom de l'AVAP i, en general, totes les facultats en matèria de contractació administrativa i de dret privat.
g) Elaborar la proposta de plantilla de personal de l'AVAP, d'acord amb les limitacions legals i pressupostàries.
h) L'autorització i disposició de gastos, i liquidació i ordenació de pagaments.
i) Exercir la representació de l'AVAP en accions i recursos.
j) Dictar les resolucions i actes jurídics que li competisquen en l'exercici del seu càrrec i, en especial, resoldre els procediments d'acreditació i avaluació del professorat, així com, en general, en aquelles altres funcions que li siguen delegades.
k) La gestió del patrimoni propi de l'AVAP.
l) Les que expressament li siguen delegades pels òrgans de govern de l'AVAP.
m) Aquelles funcions d'administració i gestió no expressament designades a altres òrgans de l'AVAP.
CAPÍTOL III
Estructura Organitzativa
Article 10. Àrees tècniques i coordinadors tècnics
1. L'AVAP s'organitzarà operativament en àrees de caràcter tècnic, dependents del director general.
2. Les àrees es corresponen amb els principals eixos d'actuació de l'AVAP i seran les següents:
a) Àrea de garantia de la qualitat universitària. Es responsabilitzarà de les funcions directament relacionades amb la qualitat universitària, com ara:
- Les que establix la Llei Orgànica d'Universitats i la resta de normativa d'àmbit estatal.
- Les que es poden derivar de la legislació autonòmica relativa a les universitats i al seu personal docent i investigador.
- Les accions de promoció de la millora de la qualitat de les universitats valencianes.
- Totes les que tinguen a veure amb la qualitat del sistema universitari valencià i que siguen assumides per l'AVAP.
b) Àrea d'avaluació de la investigació científica, desenrotllament tecnològic i innovació empresarial. Es responsabilitzarà de les funcions directament relacionades amb l'avaluació d'entitats i projectes relacionats amb la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació empresarial que els organismes dependents de la Generalitat li sol·liciten.
En les seues funcions d'avaluació, esta àrea farà tant avaluacions prèvies de projectes com de valoració dels resultats obtinguts.
Igualment, assumirà totes aquelles funcions que, en el seu àmbit, puguen derivar-se de la legislació estatal i autonòmica.
c) Àrea de prospectiva. Es responsabilitzarà de la realització d'estudis relacionats amb el futur, la millora de l'eficàcia i l'eficiència dels sistemes valencians d'universitats, ciència i innovació. Així mateix, esta àrea participarà en projectes internacionals i nacionals els resultats dels quals puguen ser rellevants per als fins anteriors.
d) Qualsevol altra àrea que per demandes operatives s'haja de crear per a complir adequadament amb les funcions de l'AVAP, el procés de creació de la qual serà subjecte a les limitacions legals i pressupostàries vigents en cada moment i a l'informe favorable de la conselleria competent en matèria d'economia i hisenda.
3. Al capdavant de cada una de les àrees hi haurà un coordinador tècnic, el nomenament i cessament del qual correspondrà al president de l'AVAP, a proposta del director general, entre persones de reconeguda competència professional en la matèria que coordinen.
La seua vinculació jurídica amb l'Agència està subordinada a les limitacions legals i pressupostàries vigents en cada moment, amb un informe previ favorable de la conselleria competent en matèria d'economia i hisenda.
Article 11. Comités tècnics i d'avaluació
1. Per a dur a terme cada una de les funcions d'avaluació que té assignades l'AVAP, s'establiran, en cada àrea tècnica, comités d'avaluació, per camps de coneixement o especialitats, formats per experts independents que intervindràn de manera anònima durant el procediment d'avaluació i que, com a norma general, no exerciran la seua activitat en la Comunitat Valenciana.
No obstant, en l'expedient administratiu hauran de constar, per mitjà d'un sistema d'identificació, els avaluadors que han actuat durant el procediment d'avaluació, a fi que els interessats puguen exercir els drets que tinguen reconeguts.
2. Cada un d'estos comités estarà compost per un màxim de deu membres, dels quals només actuaran en cada sessió un màxim de cinc, que emetran els seus informes de manera separada. Seran nomenats, per a un nombre indeterminat de supòsits, pel president de l'AVAP, a proposta del director general, i la seua actuació serà per quatre anys renovables.
Es reuniran amb la periodicitat necessària per al seu bon funcionament i, a este efecte, s'establirà un reglament intern que regule el seu funcionament, el qual haurà de ser aprovat pel Comité de Direcció, de conformitat amb les limitacions pressupostàries de la mateixa Agència.
Article 12. Compensació per assistències o informes
1. Els coordinadors de les àrees tècniques, així com els membres dels comités i la resta d'experts, en tant que assessors externs, no tindran la consideració de personal propi de l'AVAP.
2. El règim de les indemnitzacions i les dietes que els corresponga percebre com a compensació per pertànyer als dits òrgans es fixarà a proposta de la Comissió Executiva, i amb un informe previ favorable de la conselleria competent en matèria d'Economia i Hisenda.
CAPÍTOL IV
Regles d'actuació
Article 13. Codi ètic
1. A fi d'acomplir els fins i principis de l'AVAP i de garantir la coherència i confiança en tots els seus actes, s'establirà un codi ètic de l'Agència que serà d'aplicació a tots els seus membres i col·laboradors.
2. El contingut d'este codi determinarà els compromisos i el comportament dels membres i col·laboradors de l'AVAP en qüestió de confidencialitat, objectivitat, honestedat, integritat i conflicte d'interessos.
3. L'aprovació del codi ètic de l'AVAP es realitzarà pel Comité de Direcció.
Article 14. Confidencialitat
1. L'AVAP, en l'exercici de les seues funcions, queda sotmesa a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, particularment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a les disposicions que la despleguen.
2. L'Agència, per a la creació, el manteniment, la gestió i la modificació o supressió dels fitxers i bases de dades que siguen necessaris per a desenrotllar les seues funcions i que continguen dades de caràcter personal, ha d'actuar de conformitat amb els requisits i les obligacions que establisca la normativa vigent en la matèria.
3. Per a l'elaboració de fitxers i bases de dades, l'AVAP pot sol·licitar la col·laboració i el suport de les universitats, dels centres d'investigació i tecnologia, i de les altres administracions públiques i comptar amb la informació necessària que estos li comuniquen, a fi de poder exercir les funcions que li corresponen.
Article 15. Col·laboració externa
1. L'AVAP podrà participar i cooperar, dins de les seues disponibilitats pressupostàries, en actuacions i programes d'avaluació i qualitat de qualsevol àmbit. A este efecte, pot establir acords de coordinació, d'intercanvi d'experiències i de reconeixement mutu amb altres Agències o organismes d'avaluació, de qualsevol àmbit geogràfic, que tinguen atribuïdes competències o funcions en este mateix àmbit d'actuació.
2. L'AVAP pot subscriure convenis i contractes amb entitats estrangeres en compliment dels seus objectius i funcions. Podrà, així mateix, participar en convocatòries nacionals i europees per a realitzar estudis i anàlisis relacionats amb les seues funcions de prospectiva.
Article 16. Publicitat
Per a impulsar la transparència i la rendició de comptes del seu funcionament, l'AVAP publicarà amb caràcter anual una memòria de les activitats realitzades, una còpia de la qual es remetrà a Les Corts.
A fi de facilitar informació a la societat, a les administracions públiques i als agents dels sistemes inclosos en l'àmbit de l'AVAP, s'arbitraran mesures de difusió i publicitat dels resultats obtinguts en l'exercici de la seua labor, observant aquelles restriccions disposades en el present reglament i en l'ordenació normativa vigent en matèria de confidencialitat i protecció de dades.
Article 17. Garantia de qualitat
Per a garantir l'eficàcia i l'eficiència del funcionament de l'AVAP, d'acord amb el que s'establix reglamentàriament, i per a obtindre el reconeixement extern en els àmbits nacional i internacional, s'establirà un sistema de garantia de qualitat que regularà tant la seua gestió interna com el desenrotllament de les seues funcions. Este sistema de garantia de qualitat se sotmetrà periòdicament a certificació externa.
CAPÍTOL V
Règim econòmic
Article 18. Recursos econòmics
L'AVAP disposarà dels següents recursos econòmics per a l'acompliment dels seus fins:
a) Les dotacions corresponents dels pressupostos de la Generalitat.
b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats per l'exercici de les seues activitats, així com els procedents d'empreses o entitats col·laboradores que, en atenció als seus coneixements, experiència i reconegut prestigi, contribuïsquen als fins que l'AVAP té atribuïts.
c) El rendiment de les taxes i preus públics meritats en l'exercici de les seues funcions, de conformitat amb el que establix la disposició addicional quarta de la llei de creació de l'AVAP.
d) Els productes i rendes del seu patrimoni.
e) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions que puga concertar.
f) Les subvencions, herències, llegats, donacions i qualsevol altra aportació voluntària de les entitats o organismes públics i privats, i dels particulars.
g) Els altres ingressos de dret públic o privat que li corresponguen, d'acord amb la normativa vigent.
h) Qualssevol altres recursos que li puguen ser atribuïts.
Article 19. Patrimoni
El patrimoni de l'AVAP estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat o qualsevol altra administració pública, així com els que adquirisca per qualsevol títol. L'AVAP gaudirà d'autonomia per a la gestió del seu patrimoni, i estarà subjecta a l'ordenament jurídic privat en matèria d'adquisicions patrimonials i a la resta d'ordenament jurídic en allò que li siga aplicable.
Article 20. Règim pressupostari
El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, d'intervenció i de control financer aplicable a l'AVAP serà l'establit, per a este tipus d'entitats, en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.
L'avantprojecte de pressupost, una vegada aprovat, es remetrà a la conselleria a la qual estiga adscrita l'AVAP, perquè siga posteriorment elevat a la conselleria competent en matèria d'hisenda, a l'efecte d'aprovació i integració en el Pressupost de la Generalitat.
CAPÍTOL VI
Personal al servici de l'Agència
Article 21. Personal de l'AVAP
L'AVAP comptarà amb el personal propi necessari per a l'acompliment de les seues funcions, el qual es regirà per les normes de dret laboral que hi siguen aplicables, amb l'excepció del personal funcionari de les administracions públiques que s'hi adscriga, el qual es regirà per la legislació de la funció pública que hi resulte aplicable i la seua gestió correspondrà a la conselleria competent en matèria de funció pública.
Article 22. La Gerència
L'AVAP, entre el personal propi i per a les tasques d'administració, tindrà un gerent, el qual dirigirà el funcionament ordinari de l'Agència i vetlarà per l'eficaç tramitació dels assumptes de la seua dependència, especialment la gestió administrativa, econòmica i pressupostària. El gerent percebrà unes retribucions equivalents a les d'un cap d'àrea de l'administració de la Generalitat, i el seu nomenament s'efectuarà pel president de l'Agència a proposta del director general.
Article 23. Llocs de treball i retribucions
1. L'establiment i les posteriors modificacions de la plantilla i de la relació de llocs de treball tindran en compte els principis d'eficiència, economia i racionalització dels recursos.
2. Al personal propi de l'AVAP s'aplicarà el Conveni Col·lectiu vigent per al personal laboral de la Generalitat, i el seu règim de retribució serà el que, amb caràcter general, estiga establit per al personal al servici de ña Generalitat.
3. El personal funcionarial de la Generalitat que obtinga destinació en l'AVAP a través dels sistemes de provisió establits en la legislació de la funció pública conservarà la totalitat de drets que tinguera reconeguts, incloent-hi l'antiguitat, i mantindrà la situació administrativa en què es trobava.
4. La contractació de personal propi es realitzarà d'acord amb els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única
Fins que no es procedisca a la constitució dels òrgans col·legiats previstos en el present reglament, correspondrà al president de l'AVAP l'exercici de totes aquelles funcions o actuacions que siguen necessàries per a l'efectiva posada en funcionament d'esta.
ANNEX II
- 23610 Cap de Servei d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat Universitària. A26 E049.
- 22734 Tècnic de Gestió de la Investigació. A24 E046.
- 22879 Cap de Negociat de Programes Tecnològics. C/D 16 E022.
- 22884 Cap de Negociat de Caixa Fixa. C/D 16 E022.
- 24404 Cap de Secretaria director/a General C/D 16 E032.
- 22949 Auxiliar de Gestió. D12 E015.

linea
Mapa web