Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, publicada en el DOGV 8707, de 30 de desembre de 2019. [2020/289]

(DOGV núm. 8717 de 15.01.2020) Ref. Base de dades 000470/2020

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, publicada en el DOGV 8707, de 30 de desembre de 2019. [2020/289]
Advertida una errada material en l’article 82 de la de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, publicada en el DOGV 8707, de 30 de desembre de 2019, és procedent la seua correcció:
En l’article 82 de la Llei 9/2019, que modifica l’article 7, l’article 53 i l’article 57, i s’afig un nou article 53 bis, una nova disposició derogatòria única i una nova disposició transitòria, i es modifica l’annex II, de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, en l’article 53 bis esmentat, en el punt 6, apartat a) s’ha omés l’expressió següent


El text quedaria redactat de la manera següent:

«6. En relació amb els procediments i criteris d’avaluació del soroll produït per infraestructures de transport rodat, ferroviari i tramviari, per al cas d’infraestructures existents, queda com segueix:
Per a avaluar el soroll produït per la infraestructura, es realitzaran mesuraments del nivell sonor segons les següents indicacions:
a) El paràmetre a mesurar serà el nivell de pressió sonora equivalent ponderat (LAeq,T), durant les 12 hores del període dia (Ld), 4 hores del període vesprada (Le) o les 8 hores de la nit (Ln). No obstant això, es podran aplicar tècniques de mostreig segons la següent metodologia:
– S’hauran de realitzar almenys 3 sèries de mesuraments del LAeq,T, amb tres mesuraments en cada sèrie, d’una duració mínima de 5 minuts (Ti = 300 segons), amb intervals temporals mínims de 5 minuts, entre cadascuna de les sèries.
– L’avaluació del nivell sonor en el període temporal d’avaluació es determinarà a partir dels valors dels índexs LAeq,T, de cadascuna de les mesures realitzades aplicant la següent expressió:On:
T és el temps en segons corresponent al període temporal d’avaluació considerat.
Ti és l’interval de temps de la mesura i.
n és el nombre de mesuraments del conjunt de les sèries de mesuraments realitzades en el període de temps de referència T.
El valor del nivell sonor resultant, s’arredoneix incrementant-lo en 0,5 dBA, prenent la part sencera com a valor resultant.»

linea
Mapa web