Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2010, del conseller de Sanitat, per la qual establix el procediment extraordinari d'actualització de dades registrals dels centres sanitaris amb internament i centres sanitaris proveïdors d'assistència sanitària sense internament de la Comunitat Valenciana, del Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris, per a adequar-lo a l'ordenament jurídic i a l'administració electrònica. [2011/114]

(DOGV núm. 6439 de 17.01.2011) Ref. Base de dades 000425/2011

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2010, del conseller de Sanitat, per la qual establix el procediment extraordinari d'actualització de dades registrals dels centres sanitaris amb internament i centres sanitaris proveïdors d'assistència sanitària sense internament de la Comunitat Valenciana, del Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris, per a adequar-lo a l'ordenament jurídic i a l'administració electrònica. [2011/114]
FETS
Primer
El Reial Decret 1277/2003, de 10 d'octubre, que establix les bases generals sobre l'autorització de centres, servicis i establiments sanitaris, va crear en l'article 5 el Registre General de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris del Ministeri de Sanitat i Consum, en què s'arrepleguen les decisions, comunicacions i autoritzacions de les comunitats autònomes en matèria d'autorització sanitària respecte als centres, servicis i establiments sanitaris.
Com a desplegament de la previsió de l'article 5 del Reial Decret 1277/2003, que s'ha esmentat, es va aprovar l'Orde SCO/3866/2007, de 18 de desembre, per la qual s'establix el contingut i l'estructura del Registre General de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris del Ministeri de Sanitat i Consum. L'apartat 2 de l'article 3 preveu que els òrgans corresponents de les comunitats autònomes han de facilitar la informació necessària per a mantindre actualitzat permanentment el registre general i incorpora en l'annex les dades que s'hi han d'incorporar.
Segon
A la Comunitat Valenciana, el Decret 176/2004, de 24 de setembre, regula l'autorització sanitària i el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris.
En efecte, és el Decret 176/2004, de 24 de setembre, el que crea el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitari de la Comunitat Valenciana, i establix que el contingut i l'estructura que tindrà s'han de determinar reglamentàriament. Este desplegament està pendent de fer en l'actualitat.
Tercer
En un altre orde de coses, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, consagra la relació amb les administracions públiques per mitjans electrònics com un dret de la ciutadania i com una obligació correlativa per a les administracions. Aborda, amb caràcter bàsic, la interoperabilitat, les garanties de les comunicacions electròniques, els servicis a què té accés la ciutadania i la conservació de les comunicacions electròniques.
De fet, la disposició final tercera de la Llei 11/2007 encomana a cada administració l'obligació de fer pública i mantindre actualitzada la llista de procediments i actuacions adaptats per a garantir l'exercici dels drets dels ciutadans reconeguts en la llei.
Quart
Per la seua banda, la Generalitat ha desplegat en els últims anys diverses iniciatives dirigides a la implantació de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la prestació de servicis públics.
Sense anar més lluny, el 5 de febrer de 2010, el Consell de la Generalitat va aprovar el Pla d'Innovació i Modernització de l'Administració Pública Valenciana com a instrument de planificació de les polítiques del Consell de la Generalitat en matèria de modernització i millora de la qualitat dels servicis públics a la Comunitat Valenciana.
Cinqué
Amb més motiu, recentment a la Comunitat Valenciana s'ha publicat el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic.
Este decret té com a objecte, amb caràcter general, establir mesures de simplificació, documentació o de tramitació, en la gestió dels procediments administratius, fent-los més eficaços i accessibles, a fi d'agilitzar-ne la gestió i facilitar l'exercici dels drets a tots els ciutadans, la qual cosa, al seu torn, pot redundar en una millora de la qualitat dels servicis públics.
Així mateix, pretén facilitar a les empreses i als particulars l'exercici de les activitats econòmiques per mitjà de la reducció o supressió de càrregues administratives, eliminant d'esta manera costos innecessaris que influïsquen negativament en els seus nivells de productivitat.
Sisé
Concretament l'article 6 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, esmentat abans, regula la declaració responsable com la manifestació subscrita per la persona interessada, o qui la represente, en la qual declara, sota la seua responsabilitat, que té els requisits exigits en la normativa reguladora del procediment administratiu a què es referix la declaració, que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantindre el compliment durant el temps que cada procediment determine.
FONAMENTS DE DRET
I. La Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària de la Conselleria de Sanitat és l'òrgan competent per a l'autorització sanitària de centres i servicis sanitaris i per a la gestió i custòdia del Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana, segons l'article 12 del Decret 120/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.
II. La Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària de la Conselleria de Sanitat és l'òrgan encarregat de facilitar la informació necessària per a mantindre actualitzat el Registre de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris gestionat pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, segons el que disposa l'article 7 del Decret 176/2004, de 24 de setembre.
III. L'article 10.2 del Decret 176/2004, de 24 de setembre, d'autorització sanitària i del Registre de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris, establix l'obligació dels centres, servicis i establiments sanitaris de facilitar la informació sol·licitada per l'administració sanitària.
IV. Després de l'entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, i la resta de normativa relacionada, es consagra el dret específic dels ciutadans a comunicar-se per mitjans electrònics amb les administracions i el fet que les administracions han d'atendre el dret dels ciutadans modificant els sistemes tradicionals de gestió per a fer possible la tramitació telemàtica dels procediments i fer realitat l'administració electrònica.
V. L'article 6.4 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual establix mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el sector públic que en depén, establix que les normes i els actes administratius pels quals es regisquen els procediments han de regular els casos i els moments en què les persones interessades poden substituir l'aportació dels documents exigits per la presentació d'una declaració responsable.
Vist que la Conselleria de Sanitat requerix actualitzar les dades registrals dels centres sanitaris amb internament i centres sanitaris proveïdors d'assistència sanitària sense internament situats a la Comunitat Valenciana, i també els antecedents de fet i fonaments de dret esmentats i la resta que s'apliquen en general, per tant, resolc:
Primer
Requerir els titulars o representants legals dels centres sanitaris amb internament i centres sanitaris proveïdors d'assistència sanitària sense internament de la Comunitat Valenciana que s'allisten en l'annex I d'esta resolució tota la informació actualitzada que se sol·licita en el formulari que conté l'annex II d'esta resolució, denominat «Actualització de dades registrals», de la manera i en els terminis que s'indiquen a continuació. El formulari d'actualització de dades registrals té amb caràcter general la consideració de declaració responsable. La Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària pot fer una comprovació posterior de les dades que conté.
1. S'ha d'omplir totalment el formulari d'actualització de dades registrals que es publica en l'annex II. Té el caràcter de declaració responsable. S'hi pot accedir de qualsevol de les maneres següents:
a) Via telemàtica: a través de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat (). Per tal d'omplir i enviar el formulari per esta via, cal disposar del certificat digital de ciutadà en suport programari o de ciutadà en targeta criptogràfica. En cas de no tindre certificat digital, se'n pot obtindre un en .
b) Per mitjà del formulari disponible en format pdf en la mateixa adreça .
c) Per mitjà de l'annex II que es publica amb esta resolució.
En qualsevol dels casos és un requisit indispensable el número de registre del centre sanitari, o el codi CRC en el cas de centres sanitaris de titularitat pública.
2. S'ha d'omplir el formulari completament, i s'ha d'enviar, en el termini màxim d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, al Servici de Recursos Sanitaris de la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària.
El formulari s'envia:
a) Per via telemàtica, per mitjà d'un certificat digital, si s'ompli per esta via, a través de la pàgina web .
b) Si s'opta per accedir al formulari per qualsevol de les altres dos vies especificades en l'apartat primer, l'enviament es fa de manera presencial, en el Registre General de la Conselleria de Sanitat, situat al carrer del Misser Mascó, 31, de València, o bé en les direccions territorials de Sanitat d'Alacant (c/ Girona, 26), de Castelló de la Plana (c/ Hort dels Corders, 12) i de València (Gran Via de Ferran el Catòlic, 74), o bé en les oficines PROP de la Generalitat, o bé de qualsevol de les maneres que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. En el cas de no enviar el formulari ben omplit a la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària en el termini concedit, s'entén que el centre sanitari ha cessat en l'activitat, i es cancel·la d'ofici la inscripció en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana.
En tots els casos, en acabar el procediment extraordinari d'actualització de dades registrals, s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, una resolució de la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària que indique els centres sanitaris que hagen sigut donats de baixa d'ofici del Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana perquè no hagen atés el requeriment d'esta Conselleria de Sanitat.
4. Acabat el procediment extraordinari d'actualització de dades registrals, els centres sanitaris que hagen atés el requeriment rebran de la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària de la Conselleria de Sanitat la resolució d'actualització de dades registrals i el certificat d'inscripció en el Registre Autonòmic de Centres Servicis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana, bé per via telemàtica o bé per correu certificat, segons ho hagen indicat en el formulari d'actualització de dades registrals.
Segon
Esta resolució s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 2 de desembre de 2010.- El conseller de Sanitat: Manuel Cervera Taulet.
ANNEX I
Definicions de tipus de centres sanitaris amb internament i centres sanitaris proveïdors d'assistència sanitària sense internament
C.1 Hospitals (centres amb internament)
Centres sanitaris destinats a l'assistència especialitzada i continuada de pacients en règim d'internament (com a mínim una nit), la finalitat principal de la qual és el diagnòstic o tractament dels malalts ingressats, sense perjuí que també presten atenció de forma ambulatòria.
C.1.1. Hospitals generals
Hospitals destinats a l'atenció de pacients afectats de patologia diversa i que compta amb les àrees de medicina, cirurgia, obstetrícia i ginecologia i pediatria. També es considera general quan, encara que falte o estiga desplegada escassament alguna d'estes àrees, no es concentre la major part de l'activitat assistencial en una de determinada.
C.1.2. Hospitals especialitzats
Hospitals dotats de servicis de diagnòstic i tractament especialitzats que dediquen l'activitat fonamental a l'atenció de patologies determinades o de pacients d'un grup d'edat determinat o de característiques comunes determinades.
C.1.3. Hospitals de mitjana i llarga estada
Hospitals destinats a l'atenció de pacients que necessiten atencions sanitàries, en general de poca complexitat, per processos crònics o perquè tinguen reduït el grau d'independència funcional per a l'activitat quotidiana, però que no poden proporcionar-se'ls en el seu domicili i requerixen un període prolongat d'internament.
C.1.4. Hospitals de salut mental i tractament de toxicomanies
Hospitals destinats a proporcionar diagnòstic, tractament i seguiment de la malaltia als pacients que necessiten ser ingressats i que patixen malalties mentals o trastorns derivats de les toxicomanies.
C.1.90. Altres centres amb internament
Hospitals que no s'ajusten a les característiques de cap dels grups anteriors o que en tinguen de més d'un.
C.2 Proveïdors d'assistència sanitària sense internament
Centres sanitaris en què professionals sanitaris presten servicis de promoció de la salut, prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació a pacients que no necessiten ingrés.
C.2.1. Consultes mèdiques
Centres sanitaris en què un metge fa activitats sanitàries. També es consideren consultes encara que hi haja més d'un professional sanitari, quan l'atenció se centra fonamentalment en el metge i la resta dels professionals hi actuen com a suport.
C.2.2. Consultes d'altres professionals sanitaris
Centres sanitaris en què un professional sanitari (diferent d'un metge o un odontòleg) fa activitats sanitàries. També es consideren consultes encara que hi haja més d'un professional sanitari, quan l'atenció se centra fonamentalment en un i la resta hi actuen com a suport.
C.2.3.1. Centres de salut
Són les estructures físiques i funcionals que possibiliten una atenció primària de salut coordinada globalment, integral, permanent i continuada, i basada en el treball d'un equip dels professionals sanitaris i no sanitaris que hi actuen. Hi fan les activitats i funcions els equips d'Atenció Primària.
C.2.3.2. Consultoris d'Atenció Primària
Centres sanitaris que no tenen la consideració de centres de salut i proporcionen atenció sanitària no especialitzada en l'àmbit de l'atenció primària de salut.
C.2.4. Centres polivalents
Centres sanitaris en què professionals sanitaris de diferents especialitats exercixen l'activitat atenent pacients amb patologies diverses.
C.2.5.1. Clíniques dentals
Centres sanitaris en què es fan activitats sanitàries de l'àmbit de la salut bucodental.
C.2.5.2. Centres de reproducció humana assistida
Centres sanitaris en què equips biomèdics especialment qualificats fan tècniques de reproducció assistida i tècniques derivades, i també els bancs de recepció, conservació i distribució del material biològic o humà necessari.
C.2.5.3. Centres d'interrupció voluntària de l'embaràs
Centres sanitaris en què es du a terme la pràctica de l'avortament en els supòsits permesos legalment.
C.2.5.4. Centres de cirurgia major ambulatòria
Centres sanitaris dedicats a l'atenció de processos subsidiaris de cirurgia amb anestèsia general, local, regional o sedació, que requerisquen cures postoperatòries de curta duració, per la qual cosa no necessiten l'ingrés hospitalari.
C.2.5.5. Centres de diàlisi
Centres sanitaris en què es fa tractament amb diàlisi a pacients afectats de patologia renal.
C.2.5.6.1 Centres de diagnòstic (laboratoris d'anàlisis clíniques)
Centres sanitaris destinats exclusivament a l'activitat d'anàlisis clíniques en qualsevol modalitat.
C.2.5.6.2. Centres de diagnòstic (centres de diagnòstic per la imatge)
Centres sanitaris destinats exclusivament a l'activitat de diagnòstic per la imatge.
C.2.5.6.3 Centres de diagnòstic (centres perifèrics de presa de mostres)
Centres destinats a la presa de mostres per analitzar-les després en un laboratori clínic.
C.2.5.7. Centres mòbils d'assistència sanitària
Centres sanitaris que traslladen mitjans personals i tècnics amb la finalitat de fer activitats sanitàries
C.2.5.7.1 Centres mòbils d'assistència sanitària (ambulàncies assistides)
Dins d'este tipus s'inclouen exclusivament les ambulàncies assistides tipus AU o UCI mòbil.
C.2.5.8. Centres de transfusió
Centres sanitaris en què s'efectua qualsevol de les activitats relacionades amb l'extracció i verificació de la sang humana o els seus components, siga quina siga la destinació, i el tractament, emmagatzematge i distribució quan la destinació siga la transfusió.
C.2.5.9. Bancs de teixits
Centres sanitaris encarregats de conservar i garantir la qualitat dels teixits, després d'obtindre'ls i fins a utilitzar-los com a al·loempelts o autoempelts.
C.2.5.10. Centres de reconeixement
Centres sanitaris en què s'efectuen revisions mèdiques i informes d'aptitud als aspirants o titulars de permisos o llicències, o per a fer activitats determinades, i per a renovar-los.
C.2.5.11. Centres de salut mental
Centres sanitaris en què es fa el diagnòstic i tractament en règim ambulatori de les malalties mentals.
C.2.5.90. Altres centres especialitzats
Són els centres especialitzats que no s'ajusten a les característiques de cap dels grups anteriors.
C.2.90. Altres proveïdors d'assistència sanitària sense internament
Prestadors d'assistència sanitària a pacients no ingressats que no s'ajusten a les característiques de cap dels grups anteriors

linea
Mapa web