Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'any 2020 el Premi de Festes Inclusives i No Sexistes. [2019/12581]

(DOGV núm. 8710 de 03.01.2020) Ref. Base de dades 000049/2020

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'any 2020 el Premi de Festes Inclusives i No Sexistes. [2019/12581]
Mitjançant l’Ordre 1/2019, de 9 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, s’estableixen les bases reguladores que regiran la concessió del Premi de Festes Inclusives i No Sexistes. (DOGV 8528 de 12.04.2019)
En virtut del que s’ha exposat i de conformitat amb l’article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:

Primer. Objecte
Convocar, per a l’exercici 2020, el Premi de Festes Inclusives i No Sexistes, dirigit a entitats locals que hagen desenvolupat projectes amb la finalitat de promoure la igualtat de gènere en les seues festes, contribuint amb això a la ruptura dels estereotips de gènere; a propiciar la participació de les dones en condicions d’igualtat i a l’eliminació de qualsevol forma de discriminació i de violència contra les dones, regulat per l’Ordre 1/2019, de 9 d’abril, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores que regiran la concessió del Premi de Festes Inclusives i No Sexistes.

Segon. Accions susceptibles de ser guardonades
1. Podrà resultar premiada qualsevol acció encaminada a promoure la igualtat de gènere en les festes locals.
2. Es tindran especialment consideració les accions següents:
a) Campanyes de sensibilització dirigides a erradicar qualsevol forma d’agressió o discriminació, basades en el gènere.
b) Actuacions sobre els models de representació, concretament:
– Els continguts musicals: fomentant lletres que promoguen la igualtat de gènere, així com que denuncien la violència de gènere, visibilitzant-la i contribuint a crear un discurs despatriarcalitzat.
– La representació visual de les dones en actituds o accions que promoga la igualtat i el principi de no discriminació.
– La promoció de la igualtat de gènere, així com un plantejament inclusiu i participatiu en les festes locals, com a elements necessaris de representació i de construcció de la identitat local.
– La utilització de cartells que promoguen la igualtat de gènere i que no introduïsquen continguts ni imatges discriminatòries.
– La promoció de la participació de les dones en espectacles i activitats artístiques que posen en relleu la seua capacitat i talent artístic.
– La promoció de la intervenció activa en la direcció d’iniciatives artístiques, com ara direcció, producció, realització audiovisual, teatral i musical.
c) Accions lligades a la participació de les dones en l’organització de les festes.
d) Accions específiques lligades a la ruptura de rols de gènere relacionades amb les tradicions pròpies de les festes locals.
e) Accions específiques relacionades amb l’ús d’un llenguatge inclusiu.
f) Accions dirigides a incorporar la perspectiva de gènere.

Tercer. Participants
Podran participar-hi les entitats locals, pertanyents a municipis situats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana que, l’any anterior o l’any de la convocatòria, hagen executat projectes per a promoure la igualtat de gènere en les seues festes, siguen locals o d’una altra índole, amb especial recalcament en l’erradicació de continguts discriminatoris.
Quart. Exclusions
1. No podran concórrer a la convocatòria les entitats locals que estiguen incurses en alguna de les causes enumerades en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. No podran concórrer a la convocatòria immediatament posterior les entitats locals que hagen resultat premiades en l’edició del premi de l’any anterior.
3. No podran concórrer a la convocatòria les entitats locals que no disposen de pla d’igualtat vigent en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Cinqué. Finançament
La present convocatòria de premis es realitza pel procediment de tramitació anticipada d’expedients de despesa, previst en l’Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d’Economia i Hisenda.
El Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020 preveu l’existència de la línia de subvenció S5188000, en l’aplicació pressupostària 16.02.01.0000323.10.4, dotada amb un import, que com a màxim ascendirà a 40.000 €.
No obstant això, l’eficàcia de la present convocatòria queda condicionada a l’existència, en els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020, de crèdit adequat i suficient per a atendre les ajudes previstes en aquesta resolució.
A aquest efecte, una vegada aprovats els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, una resolució que especificarà la línia pressupostària i l’import global que es destina al finançament d’aquestes.

Sisé. Termini i lloc de presentació de sol·licituds
1. El termini de presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Quan l’últim dia del termini siga inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
2. De conformitat amb el que s’estableix en l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la sol·licitud i la documentació que les acompanya es presentaran exclusivament per via electrònica, mitjançant la signatura electrònica de l’entitat sol·licitant o de la persona que la represente. A l’efecte de participació en la present convocatòria es considera que la mateixa subscripció de la sol·licitud de presentació telemàtica, per les entitats sol·licitants o per les persones que les representen, implica la capacitat d’obrar necessària per a: sol·licitar l’ajuda, permetre l’accés a la Plataforma Autonòmica d’Interoperabilitat, designar el compte bancari on es transferirà, si escau la subvenció i assumir les declaracions responsables de no concurrència de causa legal per a obtindre la condició de persona beneficiària (art. 13 de la Llei 38/200, general de subvencions).
3. La sol·licitud de presentació telemàtica i la documentació annexa, estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es (Procediments administratius), i en el següent enllaç de la GUIA PROP:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20344&version=amp

Seté. Documentació a aportar
1. La sol·licitud d’ajuda es formularà segons model de sol·licitud de subvenció general que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat i haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:
a) Memòria explicativa del projecte segons el model de l’annex I.
b) Model de domiciliació bancària segons l’annex II.
c) Autorització a l’òrgan convocant, que es farà constar en la sol·licitud general, perquè aquest comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades fiscals identificatives de l’entitat sol·licitant, que hi ha en l’Agència Estatal d’Administració Tributària, i les dades d’identitat de la persona representant legal, mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d’Identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si de les comprovacions efectuades resulta alguna discordança amb les dades facilitades en la sol·licitud, la persona que instruïsca el procediment queda facultada per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.
Així mateix, autorització perquè obtinga l’acreditació que l’entitat sol·licitant està al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Hisenda de la Generalitat, i de les seues obligacions amb la Seguretat Social, previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en els articles 18, 19 i 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’aquesta llei.
Si l’entitat sol·licitant no ho autoritza, haurà d’aportar: còpia compulsada o autenticada del NIF de l’entitat sol·licitant, còpia compulsada o autenticada del document nacional d’identitat, passaport o targeta d’identificació de persona estrangera, de qui assumisca la representació legal, segons siga procedent; i els certificats que acrediten el compliment de les esmentades obligacions o, si no hi ha obligació de presentar les declaracions o documents a què aquelles es refereixen, acreditarà el seu compliment mitjançant declaració responsable.
d) Declaració responsable que l’entitat no està incursa en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiària de subvencions públiques, i que es troba al corrent del compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions que, si escau, se li hagueren exigit, subscrita per la persona que represente l’entitat local.
e) Declaració responsable que l’entitat té un pla d’igualtat vigent, subscrita per la persona que represente l’entitat local.
f) Aquella una altra documentació addicional que la persona sol·licitant considere necessària per a l’oportuna valoració de la seua sol·licitud d’acord amb els criteris de valoració establits en la present convocatòria.

Huité. Termini de resolució i notificació.
1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Transcorregut el termini assenyalat sense que s’haja notificat resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, als efectes previstos en l’article 25.1a de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Correspon a la persona titular de la conselleria competent en dones i igualtat de gènere, o persona en qui delegue, amb el veredicte previ vinculant del jurat.

Nové. Mitjans de notificació
1. De conformitat amb el que s’estableix en l’article 45.1b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan instructor publicarà els requeriments d’esmena en la web de la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones.
2. La resolució del procediment es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones de conformitat amb l’article 45.1b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Deu. Recursos
Les resolucions que es dicten conformement al que es disposa en l’article anterior posaran fi a la via administrativa i contra aquestes es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que es disposa en l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Onze. Criteris de valoració de les sol·licituds
1. En la valoració de les sol·licituds presentades, seran tingudes en compte i valorades positivament totes aquelles actuacions que tinguen com a finalitat erradicar qualsevol contingut sexista en el desenvolupament de la festa i en concret les accions referides en l’article 5 de les bases reguladores.
2. El jurat haurà de tindre en compte els criteris següents:
a) La qualitat del projecte, que es valorarà amb un màxim de 40 punts.
b) L’originalitat del projecte, que es valorarà amb un màxim de 30 punts.
c) L’impacte de gènere que l’acció ha tingut, que es valorarà amb un màxim de 30 punts.

Dotze. Règim de lliurament de pagaments
El pagament de la totalitat del premi en cada categoria es realitzarà en un pagament únic, una vegada publicada la resolució d’adjudicació.

Tretze. Recursos contra la convocatòria.
La present resolució posa fi a la via administrativa i podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament recurs contenciós administratiu segons estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 27 de desembre de 2019. La vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra Jarque.

linea
Mapa web