Ficha disposicion

Ficha disposicion

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de novembre de 2022, de la presidenta de l'institut Valencià de Cultura, per a la concessió de les subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a companyies professionals de teatre, dansa i circ.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9501 de 30.12.2022
Número identificador:  2022/13040
Referència Base de Dades:  012347/2022
 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de novembre de 2022, de la presidenta de l'institut Valencià de Cultura, per a la concessió de les subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a companyies professionals de teatre, dansa i circ. [2022/13040]

Advertit error material en la resolució esmentada (DOGV Núm. 9477/24.11.2022) i de conformitat amb el que preveu l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 236, 02.10.2015), s'efectua la rectificació següent:

València, 29 de desembre de 2022. La presidenta de l'Institut Valencià de Cultura: Raquel Tamarit Iranzo.

Mapa web