Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2018, de la directora general d'Internacionalització, mitjançant la qual s'acorda donar publicitat a les subvencions concedides i desestimades després de la convocatòria establida en la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018, amb càrrec al programa 762.10, línia de subvenció S8013, per import global màxim de 2.285.796,18 euros.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8446 de 18.12.2018
Número identificador:  2018/11796
Referència Base de Dades:  011415/2018
 RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2018, de la directora general d'Internacionalització, mitjançant la qual s'acorda donar publicitat a les subvencions concedides i desestimades després de la convocatòria establida en la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018, amb càrrec al programa 762.10, línia de subvenció S8013, per import global màxim de 2.285.796,18 euros. [2018/11796]

En compliment del que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que en el seu article 18 determina que els òrgans administratius concedents publicaran en el diari oficial corresponent les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, quantitat concedida i finalitat de la subvenció, i en virtut de la Resolució de 21 de març de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, pel qual es deleguen atribucions en determinats òrgans i unitats administratives de la Conselleria, resolc:Donar publicitat a les subvencions concedides i desestimades després de la convocatòria establida en la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018, amb càrrec al programa 762.10, línia de subvenció S8013 per import global màxim: 2.285.796,18 € relacionades en els annexos a aquesta resolució.València, 14 de desembre de 2018.– La directora general d'Internacionalització: María Dolores Parra Robles.

Mapa web