Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Torreblanca. Correcció d'errades de l'oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2021.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9231 de 09.12.2021
Número identificador:  2021/12038
Referència Base de Dades:  011225/2021
 Correcció d'errades de l'oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2021. [2021/12038]

En sessió de Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2021, es va aprovar l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Torreblanca per a l'exercici 2021, prèvia negociació amb la representació dels empleats, i es va publicar l'acord en el BOP número 78 d'1 de juliol de 2021 i en el DOGV 9133 de 22 de juliol de 2021.

En sessió de Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2021, s'aprova la rectificació d'error detectat en l'acord d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Torreblanca per a l'exercici 2021 aprovat per Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2021, i aprovat per la Mesa General de Negociació en sessió de data 22 de novembre de 2021, mitjançant acord que es transcriu a continuació:«Aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2020 i a la vista dels expedients tramitats, va procedir a l'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021, el qual va quedar elevat a definitiu i va ser objecte de publicació definitiva en el BOP de Castelló número 12 de data 18.01.2021.

Vist que en la citada plantilla i corresponent relació de llocs de treball figuren vacants i dotades pressupostàriament diverses places, la cobertura de les quals es considera necessària en el present exercici per al bon funcionament dels serveis municipals.

Vist l'informe del Departament de Personal, en la qual s'especifica el resultat del càlcul de la taxa de reposició i les places vacants que podrien ser objecte d'oferta pública d'ocupació.

Vistos l'informe d'Intervenció en el qual es verifica el compliment de la legalitat i normativa aplicable, i la dotació pressupostària de les places a oferir.

Vist el resultat aconseguit en el si de la mesa de negociació respecte als criteris a seguir en relació amb l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública, l'acta de la qual va ser alçada amb data 22.06.2021.

Havent-se advertit error en l'acord adoptat en la Junta de Govern Local celebrada en data 23 de juny de 2021, respecte a l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública (OPE) de l'exercici 2021, és procedent corregir-lo, de conformitat amb el que es preveu en l'article 109.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu:On diu:Resum vacants Núm.

Lloc Procediment Situació actual

PERSONAL FUNCIONARI

Oficial policia 13 Lliure Vacant

Agent de policia 2 15 Lliure Vacant

Agent de policia 3 16 Lliure Vacant

TOTAL VACANTS 3

Ha de dir:Resum vacants Núm.

Lloc Procediment Situació actual

PERSONAL FUNCIONARI

Oficial policia 13 Promoció interna Vacant

Agent de policia 2 15 Lliure Vacant

Agent de policia 3 16 Lliure Vacant

TOTAL VACANTS 3

Vist l'informe proposta de Secretaria de data 22 de juny de 2021, i l'informe proposta complementari de Secretaria núm. 113/2021,Per tot això, i vista la proposta de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent acord:

Primer

Rectificar l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública 2021 en la qual s'inclou la següent relació de places i les condicions generals per a la seua provisió dins de les disposicions legals aplicables, per la següent:

Resum vacants Núm. Lloc Procediment Situació actual

PERSONAL FUNCIONARI

Oficial policia 13 Promoció interna Vacant

Agent de policia 2 15 Lliure Vacant

Agent de policia 3 16 Lliure Vacant

TOTAL VACANTS 3

Segon

Comunicar als membres representants de la mesa de negociació de l'Ajuntament de Torreblanca el contingut de la rectificació d'aquest acord, als efectes oportuns.Tercer

Publicar la rectificació de l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Torreblanca 2021 en el Butlletí Oficial de la Província, així com un extracte en el DOGV, segons el que s'estableix legalment.»Torreblanca, 24 de novembre de 2021.– L'alcaldessa: María Josefa Tena Martínez.

Mapa web