Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2018, del conseller, per la qual s'incrementa l'import destinat a finançar les actuacions relatives al Pla de màrqueting internacional i resta d'actuacions del Pla de promoció internacional de les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018 per desafectació de crèdit destinat a actuacions relatives a participació en certàmens firals internacionals i despeses d'allotjament i desplaçament als mercats internacionals.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8441 de 11.12.2018
Número identificador:  2018/11323
Referència Base de Dades:  011145/2018
 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2018, del conseller, per la qual s'incrementa l'import destinat a finançar les actuacions relatives al Pla de màrqueting internacional i resta d'actuacions del Pla de promoció internacional de les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018 per desafectació de crèdit destinat a actuacions relatives a participació en certàmens firals internacionals i despeses d'allotjament i desplaçament als mercats internacionals. [2018/11323]

Fets

Primer. Per Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en el DOGV número 8265 de data 3 d'abril de 2018, es van convocar les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018.

Les ajudes establides en l'esmentada resolució es financen amb càrrec a la secció 11, programa pressupostari 762.10, Comerç exterior, capítol IV, línia S8013, per un import global màxim de 4.850.000,00 €.Segon. Per Resolució de 3 d'agost de 2018 del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball es van concedir les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018, relatives a les actuacions de participació en certàmens firals internacionals i despeses d'allotjament i desplaçament a mercats internacionals, corresponents al resolc cinqué.1 i cinqué.2, per un import total de 2.819.999,98 €.

Tercer. El termini de presentació de la justificació de les ajudes relatives a les actuacions de participació en certàmens firals internacionals i despeses d'allotjament i desplaçament a mercats internacionals va finalitzar el passat 5 d'octubre.

Quart. Revisada la documentació establida en l'apartat quinze de la part dispositiva de la Resolució de 26 de març de 2018 i havent complit amb el tràmit d'al·legacions d'acord amb el que es disposa en l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha procedit a desafectar, per imports minorats o no justificats, la quantitat de 300.000,00 €.Tenint en compte l'exposat anteriorment i atés que està pendent de resolució les actuacions relatives al Pla de màrqueting internacional i resta d'actuacions del Pla de promoció internacional, corresponents al resolc cinqué.4, cinqué.5, cinqué.6, cinqué.7, cinqué.8 i cinqué.9, resolc:

Incrementar l'import destinat a finançar les actuacions relatives al Pla de màrqueting internacional (resolc cinqué.3) i resta d'actuacions del Pla de promoció internacional (resolc cinqué.4, cinqué.5, cinqué.6, cinqué.7, cinqué.8 i cinqué.9), de la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en 300.000,00 €, ascendint així l'import total dels crèdits destinats a aquestes actuacions a 2.330.000 €.Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament recurs de reposició davant del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.València, 28 de novembre de 2018.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

Mapa web