Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es modifiquen les bases de borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de determinades categories professionals en la Societat Anònima de Mitjans de ComunicacióTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9225 de 29.11.2021
Número identificador:  2021/11301
Referència Base de Dades:  010937/2021
 RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es modifiquen les bases de borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de determinades categories professionals en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC). [2021/11301]

Vist que la representació sindical en la comissió de seguiment de les borses de l'SAMC amb data 24 de març de 2021 ha sol·licitat que en les comissions de seguiment de les borses estiguen representats els sindicats amb major representació en el comité d'empresa de l'SAMC.Vist que, d'acord amb l'article 63 de l'Estatut dels Treballadors, el comité d'empresa és l'òrgan representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors i treballadores en l'empresa per a la defensa dels seus interessos.

Vist que des de gener de 2019 està constituït el comité d'empresa de l'SAMC.

Vist que la proposta ha sigut acordada amb el comité d'empresa el dia 29 d'octubre de 2021.

Atenent les consideracions exposades, i de conformitat amb l'acord del Consell Rector de 4 de novembre de 2021, per raó del que disposa l'article 8.f del Reglament orgànic i funcional del Consell Rector, publicat per la Resolució d'11 de gener de 2017, del president del Consell Rector (DOGV 7960, 18.01.2017), resolc:Primer

Modificar la base setena 1 de les borses convocades per les resolucions de 4 d'agost de 2017 (DOGV 07.08.2017), 1 de setembre de 2017 (DOGV 04.09.2017), 26 d'octubre de 2017 (DOGV 30.10.2017), 21 de febrer de 2018 (DOGV 27.02.2018), 22 de maig de 2018 (DOGV 28.05.2018), 22 de maig de 2018 (DOGV 28.05.2018), 3 d'octubre de 2018 (15.10.2018), 21 de novembre de 2018 (DOGV 27.11.2018), 11 de juny de 2020 (DOGV 16.06.2020), 22 de juny de 2020 (DOGV 29.06.2020), 4 de febrer de 2021 (DOGV 08.02.2021), 30 de juny de 2021 (DOGV 05.07.2021), 1 de setembre de 2021 (DOGV 06.09.2021), 7 d'octubre de 2021 (DOGV 11.10.2021) i 8 d'octubre de 2021 (DOGV 18.10.2021), per les quals es convoquen borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de determinades categories professionals en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, que queda redactada de la forma següent:

«Setena. Comissió de seguiment de les borses de treball temporal1. La comissió de seguiment de les borses de treball temporal estarà formada per un membre de cadascuna de les organitzacions sindicals representades en el comité d'empresa de la Societat, i el mateix nombre de persones en representació de l'empresa. La comissió tindrà caràcter d'òrgan de participació en el seguiment de la constitució i funcionament de les borses de treball temporal, sense perjuí de les competències atribuïdes legalment als fòrums de negociació col·lectiva.»

Segon

Aquesta resolució tindrà efecte a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

De conformitat amb el que estableix l'article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, contra aquest acte que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar demanda laboral davant el Jutjat Social de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les citacions en les demandes que se substancien contra aquesta resolució es realitzaran mitjançant la inserció del corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Burjassot, 5 de novembre de 2021.– La vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector: Mar Iglesias García.

Mapa web