Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 133/18, pertanyents al cos superior de gestió d'administració general, escala orientador o orientadora laborals d'ocupació, A2-01-01, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9221 de 23.11.2021
Número identificador:  2021/11773
Referència Base de Dades:  010740/2021
 RESOLUCIÓ de 17 novembre de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 133/18, pertanyents al cos superior de gestió d'administració general, escala orientador o orientadora laborals d'ocupació, A2-01-01, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/11773]

Mitjançant la Resolució de 22 de febrer de 2021 (DOGV 9028, 25.02.2021), del director general de Funció Pública, es va publicar la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos objecte d'aquesta resolució.

D'acord amb el que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 15 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i en les bases de l'Ordre 79/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (DOGV 8911, 23.09.2020), i una vegada transcorregut el termini de reclamacions i esmenes i resoltes aquestes, la direcció general amb competències en matèria de funció pública elevarà a definitiva la relació de persones admeses i excloses mitjançant una resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i en la qual s'indicaran la data, el lloc i l'hora de començament del primer exercici en un termini no inferior a quinze dies hàbils respecte a la celebració, així com l'ordre de crida de les persones aspirants, segons el sorteig a què es refereix l'apartat 1 de l'article 17, del mencionat Decret 3/2017.Per tot això, resolc:Primer

Elevar a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general, escala orientador o orientadora laborals d'ocupació, A2-01-01, sector administració general, torn d'accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 133/18, una vegada resoltes les reclamacions i esmenats els defectes, que queden recollits en els següents annexos:

Annex I: persones admeses a les proves selectives.

Annex II: persones excloses de les proves selectives.Segon

Convocar les persones admeses que figuren en l'annex I, a la realització del primer exercici, que tindrà lloc el pròxim dia 19 de desembre de 2021, a les 11.00 h, en els següents centres:

Alacant: Universitat d'Alacant, Facultat d'Educació, carrer Aeroplano, s/n, 03690 Sant Vicent del Raspeig.

Castelló: Universitat Jaume I, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, edifici JB1, avinguda de Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana.

València: Universitat de València, Aulari Sud del campus de Tarongers, avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València.

L'ordre de crida dels aspirants començarà amb la lletra «F», d'acord amb el resultat del sorteig celebrat el dia 7 de gener de 2019 (DOGV 8473, 28.01.2019).

Les persones admeses hauran d'acreditar la seua identitat mitjançant el DNI, NIE, passaport o permís de conduir emés a Espanya, sense que, a aquest efecte, s'admeten fotocòpies compulsades d'aquests documents. Així mateix, hauran d'assistir-hi proveïts del document acreditatiu de la presentació de la sol·licitud d'admissió a les proves i portar, necessàriament, bolígraf blau o negre.

Amb l'antelació adequada es publicaran en el web la distribució d'aules i les instruccions sanitàries pertinents per a la realització de la prova, que seran d'obligat coneixement i compliment. L'incompliment d'aquesta obligació podrà ser causa d'exclusió de la realització de la prova.

De conformitat amb el que es disposa en l'apartat 3 de l'article 17 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, en relació amb les bases de la convocatòria, les persones convocades perdran el seu dret quan es personen als llocs de celebració una vegada iniciades les proves o quan no hi assistisquen, encara que es dega a causes justificades.La present resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte contra el qual es recorre, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, directament, un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles o 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen fer ús, si escau, de qualsevol altre que estimen procedent.València, 17 de novembre de 2021.– El director general de Funció Pública: David Alfonso Jarque.

Mapa web