Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'execució de projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física per a l'any 2021.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8985 de 29.12.2020
Número identificador:  2020/11282
Referència Base de Dades:  010645/2020
 RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'execució de projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física per a l'any 2021. [2020/11282]

En compliment del que disposa l'Ordre 34/2018, de 16 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a l'execució de projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física (DOGV 8365, 21.08.2018), es convoquen aquestes subvencions per a l'any 2021.

Les ajudes convocades per la present resolució no necessiten notificació a la Comunitat Europea perquè no reuneixen els requisits de l'article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, segons disposa el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, ja que aquestes no suposen cap avantatge econòmic, atés que les entitats a les quals van dirigides les subvencions no exerceixen activitats econòmiques que oferisquen al mercat béns o serveis, per la qual cosa no hi ha possibilitat de falsejament de la competència. Les entitats beneficiàries han de presentar una liquidació específica de l'activitat subvencionada que permeta comprovar que aquesta ajuda no comporta cap benefici econòmic.Per això, i en virtut dels articles 41 i 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions i la disposició addicional segona de l'Ordre 34/2018, de 16 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es deleguen en el director general d'Esport determinades atribucions, resolc:Primer. Objecte

Convocar les subvencions destinades a l'execució de projectes singulars que busquen a través de l'esport resultats esportius, de representació, formatius o socials, amb la participació destacada d'esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2021.

Els projectes singulars seran de caràcter esportiu, extraordinari i únic, i definiran clarament els objectius, les persones i entitats que hi participen, el pressupost i les actuacions que comprenguen, que estaran clarament diferenciats del funcionament i de l'activitat ordinària de la persona sol·licitant, i han de tindre una rellevància avaluable.

Segon. Persones beneficiàries

1. Podran sol·licitar aquestes subvencions persones físiques empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana, entitats locals, universitats o entitats sense ànim de lucre que realitzen projectes singulars en matèria d'esport i activitat física que siguen objecte d'aquesta convocatòria. Hauran de complir les condicions següents:

a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària incloses en l'article 13 de la Llei 38/2003.

b) Estar legalment constituïdes i gaudir de capacitat jurídica i d'obrar en el territori de la Comunitat Valenciana, i estar inscrites en el registre oficial que els corresponga, en el cas d'entitats sense ànim de lucre.

c) Tindre el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

e) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

f) Disposar d'un pla d'igualtat, en el cas d'entitats que hi estiguen obligades en compliment de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.Tercer. Projectes subvencionables

1. Els projectes a subvencionar s'hauran d'ajustar a algun dels tipus següents:

Tipus A: projectes singulars esportius que compten amb la participació de persones físiques o jurídiques de la Comunitat Valenciana i que busquen incidir positivament sobre la ciutadania a través de l'esport i l'activitat física: activitats i hàbits saludables, valors positius, mediambientals, congressos extraordinaris, elaboració de materials de divulgació esportiva, expedicions d'aventura esportives, travessies o reptes de caràcter esportiu, campanyes i intercanvis esportius, o projectes equiparables, que siguen de celebració ocasional o temporal no permanent.Tipus B: projectes per a la participació i representació directa d'esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en actuacions i proves esportives singulars, organitzades per institucions o entitats degudament legalitzades, i que no estiguen establides en els calendaris esportius de competició ordinaris oficials.

2. Els projectes objecte d'aquestes subvencions no podran incloure activitats esportives que suposen una activitat econòmica pròpia de l'esport professional que comporte un benefici econòmic, com per exemple la venda de bitllets, drets de difusió, patrocini i comercialització, publicitat, entre altres. A més, la participació d'esportistes no implicarà cap relació laboral amb l'entitat sol·licitant de la subvenció que supose per a la persona esportista uns ingressos per la seua participació en aquesta activitat esportiva.Quart. Finalitat de les subvencions

1. Les subvencions es destinaran a finançar les despeses corrents ocasionades per l'execució dels projectes subvencionats, com ara material esportiu fungible, desplaçaments, muntatge o adequació d'instal·lacions, així com altres derivades de la realització del projecte degudament justificades.

2. Els projectes s'hauran d'executar entre l'1 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021.Cinqué. Crèdit pressupostari

1. La quantia total màxima estimada per a concedir en aquesta convocatòria per a l'exercici 2021 és de 300.000 euros.

2. Aquesta convocatòria de subvencions es realitza pel procediment de tramitació anticipada d'expedient de despesa, previst en l'Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda.3. El projecte de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 preveu l'existència de la línia de subvenció S8251000 en l'aplicació pressupostària 09.03.02.457.10, capítol IV, dotada amb un import de 300.000 euros.

4. No obstant això, l'import global màxim de les ajudes convocades per aquesta resolució estarà condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre-les en la Llei de pressupostos de la Generalitat que s'aprove per a l'exercici 2021.

5. Una vegada aprovada i publicada l'esmentada llei de pressupostos, per una resolució del director general d'Esport es donarà publicitat a la línia pressupostària concreta i a l'import global màxim definitiu destinat a la concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria, en el cas que aquest import siga superior a la dotació que per a l'esmentada línia figura en els paràgrafs anteriors.

6. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 250.000 euros per a sufragar despeses ocasionades pels projectes tipus A i 50.000 euros per a les despeses ocasionades en els projectes tipus B. En cas de no esgotar el crèdit per a un tipus de projecte, s'adjudicarà a l'altre, i es respectaran en qualsevol cas els criteris de valoració establits en les bases reguladores.

7. La subvenció no superarà el 80 % del pressupost del projecte ni de les despeses de l'activitat.

La subvenció serà d'un mínim de 1.000 euros a un màxim de 25.000 euros, sense superar en cap cas l'esmentat percentatge:

a) Entre 1.000 euros i 25.000 euros com a màxim per als projectes singulars tipus A.

b) Entre 1.000 euros i 10.000 euros com a màxim per als projectes de participació i representació tipus B.Sisé. Sol·licituds i documentació

1. La sol·licitud de subvenció ha d'ajustar-se al model que figura com a annex I de la present convocatòria.

La sol·licitud la signarà, en el cas d'entitat jurídica, la persona que en el moment de presentar-la exercisca la seua representació, i hi adjuntarà document que ho acredite, llevat que l'acreditació conste en la Direcció General d'Esport.

2. La sol·licitud s'acompanyarà de la documentació següent:

a) Projecte esportiu segons l'annex II de la present convocatòria, que inclourà un pressupost d'ingressos i despeses o liquidació en el cas d'haver-se executat el projecte.

b) Fotocòpia del DNI o NIE i certificat d'empadronament, en el cas de persona física, si no autoritza la seua consulta en la sol·licitud.

c) Certificat actual del registre oficial que corresponga en el cas d'entitat sense ànim de lucre, llevat que conste en la Direcció General d'Esport.

d) Pla d'igualtat, només les entitats que en compliment de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, estiguen obligades a disposar d'un pla d'igualtat.

e) Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre la subvenció sol·licitada, segons el model inclòs com a annex III d'aquesta convocatòria. La persona titular del compte serà el possible beneficiari de la subvenció. No serà necessari si s'ha presentat en una altra convocatòria de la Direcció General de l'Esport; no obstant això, haurà d'indicar-se en quina i el número de compte.

f) Documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries, estatal i autonòmica, i davant de la Seguretat Social, mitjançant un certificat referit al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

g) Declaració responsable de no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat F de la sol·licitud de subvenció.

h) Declaració responsable de tindre la residència fiscal i complir les seues obligacions tributàries a la Comunitat Valenciana, inclosa en la sol·licitud de subvenció, apartat F.

i) Declaració responsable de trobar-se al corrent d'obligacions de reintegrament de subvencions, inclosa en la sol·licitud, apartat F.

3. Amb caràcter general, d'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho expressament en la sol·licitud i estarà obligada a aportar els documents corresponents.

No obstant l'anterior, respecte a l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries estatals i autonòmiques, d'acord amb el que es disposa en l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en l'article 95.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, és necessària autorització expressa per part de l'entitat interessada perquè l'òrgan gestor del procediment puga obtindre directament l'acreditació del compliment de les esmentades obligacions tributàries.4. A més de la documentació assenyalada en aquest apartat, el Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva, com a òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, demanar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.Seté. Presentació de sol·licituds

1. La presentació de la sol·licitud es realitzarà per mitjans electrònics de conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per a això s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través d'https://sede.gva.es i es buscarà en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria o s'accedirà directament a través de l'adreça d'internet: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19796. Se seleccionarà l'opció de tramitar amb certificat, s'ompliran les dades del formulari genèric de sol·licitud i s'hi adjuntaran els documents indicats en el punt sisé d'aquesta convocatòria.2. Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite podrà utilitzar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, on s'inclou, entre altres, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

Així mateix, la tramitació electrònica la podrà realitzar una persona representant autoritzada amb una alta prèvia en el Registre electrònic de representació de la Generalitat, o qualsevol altra modalitat de representació que s'estime d'acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb els articles 5 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.3. Si els documents a aportar amb la sol·licitud telemàtica no són documents electrònics, l'òrgan instructor podrà sol·licitar els originals per a verificar-ne l'autenticitat.Huité. Termini de presentació

1. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la present convocatòria i finalitzarà el 29 de gener de 2021. L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requerirà la persona interessada perquè ho esmene en el termini de deu dies, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició prèvia resolució dictada a aquest efecte. L'esmena haurà de fer-se a través del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490&version=ampNové. Barem aplicable

1. La valoració de les sol·licituds l'efectuarà la comissió tècnica d'avaluació atenent els criteris establits en l'article 6 de l'Ordre 34/2018, que aprova les bases que regulen la present convocatòria.La valoració de les sol·licituds s'efectuarà atenent la qualitat i viabilitat del projecte esportiu singular fins a una puntuació màxima de 100 punts i d'acord amb els criteris següents:

a) Per als projectes singulars de tipus A.

– Projecte esportiu, fins a un màxim de 30 punts.

Concreció i claredat en la justificació i objectius del projecte. Metodologia, seguiment i avaluació.

– Pressupost. Major pressupost i major nivell d'autofinançament, fins a un màxim de 10 punts.

Capacitat de generar finançament amb fons propis o altres ajudes, patrocinis o recursos. Es valorarà l'aportació més gran pròpia i el percentatge més gran d'autofinançament que represente.

– Àmbit territorial de l'activitat programada, fins a un màxim de 10 punts.

Major àmbit territorial: local, comarcal, autonòmic, nacional o internacional.

– Recursos humans, fins a un màxim de 10 punts.

Identificació i major nombre de persones que participen directament en l'execució del projecte vinculades a la Comunitat Valenciana.– Col·lectius i major nombre de persones directament beneficiades, fins a un màxim de 20 punts.

Identificació i comptabilització dels col·lectius i persones directament beneficiats, dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sobre els quals recauen directament els resultats o que han sigut atesos pel projecte.

– Col·laboració d'altres entitats i institucions, fins a un màxim de 10 punts.

Major nombre d'entitats i institucions en l'execució del projecte, i valoració de la seua aportació econòmica, científica o de coneixement en cas d'investigacions, treballs i publicacions, aportació en instal·lacions i altres col·laboracions.

– Altres criteris d'interés social, fins a un màxim de 10 punts.

Es valorarà la incidència més gran d'impacte econòmic, turístic i de promoció de l'esport per part del projecte, així com la valoració positiva del percentatge en relació amb la igualtat de gènere i a l'atenció a persones amb diversitat, tant respecte a les persones que el duen a terme com pels col·lectius sobre els quals incidisca el projecte.

b) Per als projectes de participació i representació de tipus B.

– Valoració del projecte i de la rellevància que suposa la participació d'esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en la consecució dels seus objectius, fins a 40 punts.

– Nivell i rellevància de la prova en la qual es participe, i palmarés o historial dels participants en el projecte, fins a un màxim de 30 punts.Valoració del nivell mundial, europeu, estatal o equivalent que acrediten les persones sol·licitants i de la prova, expedició, travessia o esdeveniment singular de què es tracte.

– Pressupost del projecte, fins a 10 punts.

Major aportació del sol·licitant en les despeses.

– Persones i col·lectius de la Comunitat Valenciana que participen en el projecte i en els beneficis o efectes de la seua execució, fins a un màxim de 10 punts.

Es valorarà el nombre més gran de persones i entitats participants i beneficiades pel projecte.

– Altres criteris d'interés social, fins a un màxim de 10 punts.

Es valorarà la participació en categoria femenina, categories especials i d'atenció a la diversitat, respecte a participants i prova de què es tracte.

2. Finalitzada la valoració, s'establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds que reunisquen els requisits de major a menor puntuació i s'adjudicarà a aquelles que hagen obtingut major valoració fins a l'esgotament del crèdit pressupostari consignat a aquest efecte. No obstant això, la persona sol·licitant que no supere el 50 % dels punts serà exclosa.

En cas d'empat, es resoldrà tenint en compte la puntuació més gran obtinguda de la següent manera: en els projectes de l'apartat 1.a, criteri de col·lectius i persones directament beneficiades; i en els projectes de l'apartat 1.b, nivell i rellevància de la prova en la qual es participe, i palmarés o historial de les persones participants.Desé. Termini per a resoldre

El termini màxim per a resoldre la present convocatòria és de sis mesos comptadors de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb l'article 7 de les bases que regulen aquesta convocatòria. No obstant això, davant de la manca d'una resolució expressa, les persones interessades que hagen comparegut podran entendre desestimades les seues pretensions per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació legal de resoldre establida en l'article 21 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La Direcció General d'Esport notificarà a les persones interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos, segons s'indica en el punt catorzé d'aquesta convocatòria.Onzé. Obligacions de les entitats beneficiàries

Sense perjudici del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són, a més, obligacions de l'entitat beneficiària les establides en l'article 9 de les bases que regulen aquesta convocatòria.Dotzé. Justificació i pagament de la subvenció

1. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport abonarà la subvenció prèvia presentació de la documentació justificativa que s'indica a continuació i que necessàriament es presentarà per mitjans electrònics, en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490&version=amp

a) Per a les persones beneficiàries que tinguen concedides subvencions de la Direcció General d'Esport, per a l'exercici de la convocatòria, l'import de les quals conjuntament siga inferior a 60.000 euros, la justificació d'aquesta subvenció revestirà la forma de compte justificatiu simplificat que, d'acord amb el que es disposa en l'article 75 del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, haurà de contindre la informació següent:

1r. Memòria d'actuació justificativa del compliment de la finalitat de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, així com la perspectiva de gènere.

2n. La liquidació del pressupost presentat en la sol·licitud, amb el detall d'ingressos i despeses, signada per les persones representants que corresponga.

3r. Relació de totes les despeses assumides per la persona beneficiària degudament ordenades i numerades, amb especificació de la persona o entitat creditora i del document, import corresponent i data d'emissió, on es faça constar que les factures justificatives corresponen efectivament a pagaments realitzats i derivats de la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció. S'indicaran quines d'aquestes despeses són finançades amb la subvenció concedida i la data de pagament. A més, en cadascuna d'aquestes s'inclourà una explicació de la despesa que permeta identificar-ne la finalitat i adequació al fi de la subvenció.

4t. Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n deriven.

b) Per a les persones beneficiàries que tinguen concedides subvencions de la Direcció General d'Esport, per a l'exercici de la convocatòria, l'import de les quals conjuntament siga igual o superior a 60.000 euros, per a la justificació d'aquesta subvenció hauran de presentar la següent documentació justificativa:

1r. Memòria d'actuació justificativa indicada en l'apartat a.1r d'aquest punt dotzé.

2n. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que haurà de contindre:

– Relació de totes les despeses assumides per la persona beneficiària degudament ordenades i numerades, amb especificació de la persona o entitat creditora i del document, import corresponent i data d'emissió, on es faça constar que les factures justificatives corresponen efectivament a pagaments realitzats i derivats de la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció. S'indicaran quines d'aquestes despeses són finançades amb la subvenció concedida i la data de pagament. A més, en cadascuna d'aquestes s'inclourà una explicació de la despesa que permeta identificar-ne la finalitat i adequació al fi de la subvenció.

– Factures corresponents expedides i rebudes en format electrònic de les despeses imputades a la subvenció. En cas de no disposar de factures en format electrònic, la persona beneficiària o qui exercisca la presidència, en el cas de persona jurídica, podrà signar-les electrònicament en un únic document en format PDF i en el mateix ordre en què apareguen en la relació de despeses, o bé presentar les factures originals de manera presencial, i en aquest cas seran retornades, una vegada comprovades i segellades per la Direcció General d'Esport.

– La liquidació del pressupost que s'haurà presentat en la sol·licitud, amb el detall d'ingressos i despeses, signada per les persones representants que corresponga.

3r. Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n deriven.

2. Els justificants integrants de cada compte justificatiu han de complir els requisits establits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

3. Excepcionalment podran justificar-se despeses realitzades en els dos últims mesos de 2020, per tractar-se d'un programa d'activitats que es pot realitzar en el període comprés entre l'1 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021.

4. El termini de presentació de les justificacions requerides finalitzarà el 15 de novembre de 2021; no obstant això, aquesta data podrà ser modificada en la resolució de concessió per raons de compliment de terminis, i no podrà ser posterior a 15 dies abans de la finalització del present exercici pressupostari.Tretzé. Pla de control

Les subvencions concedides estaran sotmeses a les actuacions que s'incloguen en el Pla de control de 2021 que aprovarà la Direcció General d'Esport en el primer semestre de 2021 d'acord amb l'article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Catorzé. Notificació o publicació dels tràmits de procediment1. El mitjà de notificació de cadascun dels tràmits d'aquest procediment ha de ser electrònic. Es realitzarà en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/deporte/ajudes-per-a-l-execucio-de-projectes-singulars-en-l-ambit-de-l-esport-i-l-activitat-fisica), excepte la notificació de la resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.2. Les subvencions concedides s'han de publicar en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de conformitat amb l'article 8 de l'Ordre 34/2018, d'aprovació de les bases que regulen aquesta convocatòria.

3. De conformitat amb l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, les persones jurídiques beneficiàries que perceben en cada convocatòria anual una subvenció total per import superior a 10.000 euros hauran de fer-ne l'adequada publicitat, que indicarà almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa subvencionat. Aquesta difusió es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web.

Quinzé. Protecció de dades

Les subvencions objecte de la convocatòria requereixen el tractament de dades de les persones sol·licitants de la subvenció, representants, membres de la comissió tècnica d'avaluació i tercers, en els següents termes:

a) Responsable del tractament: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb domicili en l'avinguda de Campanar, 32, 46015 València, contacte: protecciodedadeseducacio@gva.es

b) Categoria i origen de les dades a tractar: dades personals identificatives, de contacte, professionals i de qualsevol altra naturalesa que siguen recollides a través de formularis, consulta a plataformes autonòmiques d'interoperabilitat (d'ara en avant, PAI) o a altres administracions públiques, en cas que no existisca oposició a aquesta consulta, i la documentació que entreguen les persones sol·licitants i els representants legals de les entitats sol·licitants.

Si la documentació presentada conté dades de terceres persones, prèviament a la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, les persones sol·licitants i els representants legals de les entitats sol·licitants han d'informar aquestes persones del tractament de les seues dades per part de la Conselleria, en els termes previstos en aquest apartat.

c) Finalitats del tractament i base jurídica: amb base jurídica en el compliment d'una missió realitzada en interés públic, exercici de poders públics i en el compliment de les obligacions legals segons les bases reguladores d'aquesta convocatòria i altres normes aplicables, incloent-hi les que regulen el tràmit electrònic, les dades personals es tractaran per a tramitar i gestionar la subvenció. En compliment dels principis de publicitat i transparència, les subvencions concedides seran publicades, segons corresponga, en el diari oficial corresponent a l'efecte de notificació, en la pàgina web de la conselleria http://www.ceice.gva.es, en el portal de transparència de la Generalitat Valenciana i en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, amb indicació, segons cada cas, de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen, beneficiari, quantitat concedida i objectiu o finalitat de la subvenció. No obstant això, quan siguen beneficiàries de la subvenció persones físiques i aquestes es troben en una situació de protecció especial que es puga agreujar amb la publicació de les seues dades personals en concret, quan siga víctima de violència de gènere o altres formes de violència contra les dones, s'anonimitzarà la informació, d'ofici o a instància de la persona interessada.d) Destinataris de les dades: les dades personals podran ser comunicades tant a la PAI, per a comprovar les dades de persones sol·licitants o situacions socioeconòmiques previstes per a la baremació, com a altres administracions i institucions públiques, entre les quals es troben, sense caràcter limitatiu òrgans de caràcter autonòmic, local, estatal i de la UE, òrgans judicials i Ministeri Fiscal, Tribunal de Comptes, Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes, IGAE, Defensor del Poble, Síndic de Greuges, Agència Valenciana Antifrau, Delegació de Protecció de Dades i uns altres tercers subjectes de dret privat amb interés legítim i/o dret d'accés en el procediment. Si és el cas, les dades podran ser tractades a instàncies de la Conselleria per tercers encarregats del tractament.e) Les dades no seran objecte de transferències internacionals.

f) Totes les dades sol·licitades a través del formulari de sol·licitud, així com la documentació vinculada, són necessàries per a poder tramitar la sol·licitud. La falta de comunicació d'aquestes dades a la Conselleria comportarà les conseqüències previstes per l'ordenament jurídic.

g) Termini de conservació de dades: les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual se sol·liciten i pels terminis establits en les normes vigents per a complir obligacions i responsabilitats legals, i seran suprimides d'acord amb el que es preveu en la normativa d'arxius i documentació.h) Drets: la persona interessada pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, portabilitat i no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, a través de les següents vies:

– Tràmit electrònic accessible en la següent adreça:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970

– Enviant la petició a qualsevol de les següents adreces:

Postal: avinguda de Campanar, 32. 46015 València

Electrònica: protecciodedadeseducacio@gva.es

– De manera presencial a través del registre.

L'exercici dels drets requereix la identificació inequívoca de la persona interessada o del seu representant.

i) Dret a reclamar davant de l'Autoritat de Control: la persona interessada pot presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera no atesos els seus drets o vulnerat el tractament de les seues dades personals. Prèviament pot contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana a través de dpd@gva.es o dirigint-se a Passeig Albereda, 16 – 46010 València.

Més informació en www.ceice.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dadesDe conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs potestatiu de reposició s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) El recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 22 de desembre de 2020.– El director general d'Esport: Josep Miquel Moya Torres.

Mapa web