Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8983 de 24.12.2020
Número identificador:  2020/11138
Referència Base de Dades:  010588/2020
 RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana. [2020/11138]

El Programa Nacional de Mesures d'ajuda a l'Apicultura comprén el període 2020/2022. El finançament de les ajudes que es preveuen en l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana, provenen en un 50 % de fons del FEAGA, en un 25 % de fons del MAPA i en un 25 % de fons de la Conselleria Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.Per a la campanya 2021, l'import global màxim queda subjecte i condicionat a l'assignació definitiva de la conferència sectorial respectiva, i a l'assignació de fons en els pressupostos de la Generalitat per a l'anualitat 2021, per la qual cosa la concessió de les subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

En virtut de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, d'acord amb la normativa europea i l'article 13.1.h del Decret 123/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual aprova l'Estatut de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària i el Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa l'organisme pagador de les despeses corresponents a la política agrícola comuna a la Comunitat Valenciana i s'estableix la seua organització i funcionament, ambdós en la seua redacció vigent, resolc:Primer. Objecte

Convocar, per a l'anualitat 2021, les ajudes de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana (DOGV 8798, 27.04.2020), dins del marc dels programes nacionals anuals, en concret al recentment aprovat per a les campanyes 2020, 2021 i 2022, segons la Decisió d'execució (UE) 2019/974, de la Comissió, de 12 de juny de 2019, per la qual s'aproven els programes nacionals de millora de la producció i comercialització de productes apícoles.

Segon. Línia pressupostària

Les ajudes convocades per aquesta resolució es concediran a càrrec de la línia S0830000 (CAP IV) de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (d'ara endavant, AVFGA), i la S0831000 (CAP VII) de l'AVFGA.Tercer. Distribució d'imports

Per a la convocatòria 2021, la dotació pressupostària per a la resolució d'expedients és de 980.000 €, i correspon al 70 % de l'import de la línia pressupostària de l'exercici del 2021 destinada a aquesta ajuda, amb la distribució següent:

– 560.000 € per a les actuacions contingudes en l'article 4 de l'ordre reguladora quant als apartats 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c, 4.1.d, 4.2.a, 4.2.b, 4.2.c, 4.4.a, 4.4.b, 4.6.a, 4.6.b, 4.6.c, 4.7.a, 4.7.b, 4.7.c i 4.7.d.– 420.000 € per a les actuacions previstes en els apartats 4.3, 4.4.c, 4.5.a i 4.5.b de l'article 4 de l'ordre reguladora esmentada.

Aquestes quantitats són susceptibles d'ampliació fins al 100 % de l'import corresponent a la línia pressupostària del 2021.Quart. Beneficiaris i mesures subvencionables

1. Podran sol·licitar les ajudes els beneficiaris/àries definits en l'article 3 de l'Ordre 10/2020, de bases de l'ajuda.

2. En virtut del que s'estableix en l'article 3 del Reial decret 930/2017, podran ser objecte d'ajudes, les activitats o inversions que s'especifiquen en l'article 4 de l'Ordre 10/2020.Cinqué. Sol·licitud i termini de presentació

1. El termini de presentació de sol·licituds serà des del 15 de gener fins al 28 de febrer de 2021. Les sol·licituds utilitzaran el model normalitzat, segons el procediment indicat en l'article 6.3 de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, el qual també es podrà descarregar des de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL http://www.gva.es/proc1209

2. Els sol·licitants podran acollir-se a la totalitat de les mesures indicades en l'article 4 de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, amb els requisits i els límits indicats en aquesta ordre.

3 Les sol·licituds i la documentació que s'hi adjunten, tal com estableix l'ordre reguladora, es presentaran preferentment en els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen, i també es podrà presentar en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

4. L'òrgan gestor d'aquest procediment està autoritzat per a consultar la informació següent: la identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal, i les dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social. No obstant això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'hi oposa queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. Així mateix, l'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per la persona interessada per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica. En cas contrari, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents.

Sisé. Sol·licitud telemàtica

1. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que no estan obligats a això però opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc1209.En el cas de presentació telemàtica, les sol·licituds han de signar-se amb el certificat digital de la persona física o jurídica que presenta la sol·licitud o, si escau, amb el certificat digital del seu representant. Així mateix, la resta de documents que s'hi adjunten, quan siga procedent, hauran d'estar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això.

2. Si algun dels subjectes als quals fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, presenta la seua sol·licitud presencialment, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

3. La gestió administrativa de les sol·licituds, concessió i pagament d'ajudes es durà a terme pels diferents òrgans administratius implicats i d'acord amb el que s'estableix en el Manual de procediment de gestió i control d'ajudes per a la millora de la producció i comercialització de la mel en vigor.Seté. Justificació d'inversions

1. El termini d'execució de les inversions finalitzarà l'últim dia de la campanya FEAGA (31.07.2021).

2. El termini de presentació davant l'autoritat competent, dels justificants i altres documents indicats en l'article 10 de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, reguladora d'aquestes ajudes, finalitza el dia 31 de juliol, termini que coincideix amb el final de la corresponent campanya FEAGA indicada en el punt anterior. L'incompliment d'aquest termini comportarà, després de la incoació d'un expedient amb l'audiència a l'interessat, la pèrdua de les ajudes. No obstant això, amb caràcter exclusiu per a les inversions en contractació de personal tècnic amb contracte de continuïtat, el termini anterior s'amplia fins al 20 d'agost, per a la justificació d'aquesta despesa en personal.

3. Per a l'exercici 2021, les sol·licituds d'ajuda destinades a la contractació de tècnics podran recollir les despeses realitzades des de l'1 d'agost de 2020 fins al 31 de juliol de l'any 2021.Huité. Procediment de concessió

1. La instrucció del procediment de concessió de les subvencions es durà a terme d'acord amb el que preveu l'article 7 de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. La concessió d'aquestes ajudes es realitzarà mitjançant règim de concurrència competitiva i en els termes establits en els articles 7 i 8 de l'ordre.2. D'acord amb l'article 7.5 de l'ordre reguladora esmentada, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir 6 mesos des de la publicació de la convocatòria per l'òrgan competent, aquesta resolució esgota la via administrativa. La resolució serà notificada d'acord amb els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015. La falta de resolució expressa en aquest termini suposarà la desestimació de l'ajuda, sense perjudici del que estableixen l'article 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana.

3. Contra la resolució de concessió es pot interposar un recurs de reposició davant el director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquesta.4. La llista de beneficiaris amb la concessió individualitzada d'imports, i l'objecte d'aquesta es publicarà en la pàgina de l'Agència Valenciana Foment i Garantia Agrària en la següent URL http://www.avfga.gva.es/va/ayuda-especifica-a-la-apicultura-y-ganaderia, i en la seu electrònica de la Generalitat en l'URL http://www.gva.es/va/proc1209.5. Els imports dels beneficiaris d'aquesta convocatòria, que siguen autoritzats al pagament per resolució del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, seran pagats abans del 16 d'octubre de la campanya apícola següent per l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el compte indicat en la seua sol·licitud d'ajuda, a través de tres transferències bancàries per cada línia pressupostària indicada en l'apartat segon. Cadascuna d'aquestes transferències correspondrà al percentatge de cofinançament aportat per FEAGA, MAPA i Generalitat Valenciana, que serà indicat en la resolució de pagament.Nové. Ruscos puntuables en la ponderació de sol·licituds

Com a referència del nombre de ruscos a valorar en l'article 5.1.a de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de 2020, es prendrà el cens reflectit en el Registre d'Explotacions Ramaderes amb data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'apartat quart d'aquesta resolució.Deu. Conceptes materials subvencionables en la línia C

En l'annex adjunt s'estableixen els conceptes subvencionables acollits a l'article 4.3 de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, reguladora d'aquestes ajudes.Onze. Imports màxims per al tractament de la varroosi, dimensió significativa i hora lectiva de curs

1. L'import màxim subvencionable per rusc per tractament de la varroosi amb tractaments quimioterapèutics o compatibles amb l'apicultura ecològica autoritzats per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, per a la línia B, és de 2,20 euros.

2. L'acreditació de dimensió significativa per part del beneficiari d'ajuda per a les línies F i G s'estableix en 150 tones de mel produïda i comercialitzada.

3. L'import màxim subvencionable per hora lectiva de curs per a la línia A s'estableix en 40 euros.

Dotze. Procediment de comunicació d'irregularitats i sospites de frauQualsevol persona que tinga coneixement de fets que pogueren ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançades totalment o parcialment a càrrec de fons procedents de la Unió Europea en el marc d'aquesta convocatòria podrà posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per mitjans electrònics a través del canal habilitat a aquest efecte per aquest servei en l'adreça web: https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx i en els termes establits en la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del servicio esmentat, que pot consultarse en l'URL https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/NormativaDocumentacion.aspx

Tretze. Sobre protecció de dades de caràcter personal i transparència1. El procediment administratiu derivat d'aquesta convocatòria comporta el tractament de dades de caràcter personal en el marc del que es disposa en el Reglament (UE) núm. 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.2. La informació relativa al tractament de les dades de caràcter personal està disponible en el Registre d'Activitats de Tractament, publicat en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'agricultura. En concret, la informació bàsica del tractament és la següent:– Nom del tractament: ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

– Identitat del responsable del tractament: persona titular de la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

– Finalitat del tractament: gestionar les ajudes en matèria agrària i agroalimentària incloses en la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

– Exercici de dret: pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal, de manera presencial mitjançant la presentació d'un escrit davant la Sotssecretaria de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Haurà d'especificar-se quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i, si no s'autoritza l'obtenció de dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si escau, del representant legal, haurà d'aportar-se la corresponent documentació acreditativa de la identitat i representació. També podran exercir-se els drets de manera telemàtica a través del següent enllaç:

http://www.gva.es/va/proc19970

– Reclamacions: en el cas de considerar-se vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podrà interposar-se una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/

Se'n pot obtindre més informació en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es / es / registre-de-tractaments

3. De conformitat amb l'article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les dades de les persones beneficiàries seran publicades de conformitat amb l'article 111 d'aquest reglament, i podran ser tractades per organismes d'auditoria i investigació de la Unió Europea i nacionals per a salvaguardar els interessos financers de la Unió.

4. Quan al llarg del procediment administratiu s'aporten dades de caràcter personal de terceres persones, la persona sol·licitant, o el seu representant legal, haurà de complir l'obligació d'informar-los de la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, així com el tractament d'aquestes per part d'aquesta.

5. Les entitats beneficiàries han de complir el que estableix l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte a l'obligatorietat de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, d'acord amb el que estableixen els punts 2 i 3 de l'article 3 de la Llei 2/2015, així com l'article 18 de la Llei 38/2003, de 26 de novembre, general de subvencions.Catorze. Tramitació anticipada

Segons el que disposa la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, sobre despeses de tramitació anticipada, la resolució queda condicionada a l'efectiva existència de crèdit adequat i suficient una vegada aprovat el pressupost de la Generalitat i a l'assignació definitiva en la conferència sectorial respectiva.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions aúbliques, o bé ser impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que preveu l'article 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.

València, 18 desembre 2020.- El director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària: Rogelio Llanes Ribas

ANNEX

Conceptes subvencionables, línia C, de l'article 4.3

de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abrilAlimentador de quadres desoperculador Fons sanitaris rusc

Bomba trasbals mel * Grua en camió

Caldera Grup electrogen

Cambra escalfadora Laminadora

Carretó manual Netejador de pol·len

Trampa de pol·len Maduradors

Centrifugadora d'opercles Marcador de ruscos

Cerificador Nuclis

Rusc horitzontal Palets/enfaixats

Rusc vertical *Pinces i altres accessoris de grua camió

Quadres/alces i mitges alces per a ruscos Premsa d'opercles

Cubeta fonedora de cera i separadora de mel *Plataforma elevadora en camió

Cubetes desoperculadores Remolcs

Depòsits i bidons per a transhumància Sistemes protecció, vigilància o geolocalització integrats en ruscos

Desbrossadora Assecador de pol·len

Desoperculador Bufador

Elevador de quadres desoperculador Tendals

Extractors Portapalets

Els conceptes senyalats amb un asterisc (*) hauran de ser instal·lats en vehicles propietat del beneficiari, per al desenvolupament de la transhumància dels seus ruscos.

Mapa web