Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'aproven les obres de modernització de regadius, proposades per les comunitats de regants i altres entitats de reg, en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius de la convocatòria 2022.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9471 de 16.11.2022
Número identificador:  2022/10557
Referència Base de Dades:  010203/2022
 RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'aproven les obres de modernització de regadius, proposades per les comunitats de regants i altres entitats de reg, en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius de la convocatòria 2022. [2022/10557]En el capítol III del títol VI de la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana es contemplen les disposicions generals i les mesures de foment que l'Administració autonòmica prestarà a les comunitats de regants i altres entitats de reg per al foment i ordenació de l'adequada utilització de l'aigua de reg.D'acord amb la disposició final tercera de l'ordre 27/2018, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a les comunitats de regants i altres entitats de reg, en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua, delega en la direcció general amb competències en matèria de regadius per a dictar els actes, les instruccions i resolucions necessàries per a l'aplicació de l'esmentada ordre.

La Resolució de 13 de juny de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (DOGV 9365, 20.06.2022), que va convocar a les comunitats de regants i altres entitats de reg perquè presentaren les seues sol·licituds d'ajuda, va establir en un mes, des de l'endemà a l'entrada en vigor d'aquesta resolució, el termini de presentació de les sol·licituds.

Una vegada finalitzat el termini i avaluades les sol·licituds presentades en aquest termini, s'ha establit la prelació entre aquelles per aplicació del barem acumulatiu descrit en la base sisena de les bases reguladores (Ordre 27/2018 de 28 de novembre).

Vista la puntuació obtinguda per cadascuna de les propostes i l'import global màxim establit per la Resolució del 13 de juny de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, resolc:

Primer

L'admissió a tràmit de les sol·licituds indicades en l'annex I d'aquesta resolució, les subvencions de la qual se satisfaran amb càrrec al capítol VII de la secció 12, programa 531.10, línia S0169 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 2022, per l'import global màxim establit en la Resolució de 13 de juny de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.Segon

Se n'exclouen les sol·licituds relacionades en l'annex II d'aquesta resolució per haver obtingut una puntuació inferior o igual però més desfavorable en el desempat a les de l'annex I, després d'aplicar el barem, i el criteri de desempat de data i hora de presentació telemàtica, d'acord amb la base reguladora setena punt 2 de l'Ordre 27/2018, de 28 de novembre, i haver-se esgotat l'import global màxim.Tercer

L'exclusió de les sol·licituds indicades en l'annex III d'aquesta resolució, per les raons que s'hi indiquen.Quart

A l'efecte del que es disposa en l'article 88 de la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana, es classifiquen les obres que s'han de realitzar com d'interés general agrari de la Comunitat Valenciana.Cinqué

D'acord amb el punt 3 de la base setena de l'ordre 27/2018, les entitats de reg les sol·licituds de la qual hagen sigut admeses a tràmit, presentaran un projecte que haurà de reunir les característiques indicades en aquesta base i el seu termini de presentació serà com a màxim de tres mesos des de la data de resolució d'admissió a tràmit.

El contingut del projecte haurà d'ajustar-se al que disposa l'article 123 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Si les actuacions es troben entre les sotmeses a tramitació davant l'òrgan mediambiental, hauran de disposar de les corresponents autoritzacions ambientals definides tant en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989 d'impacte ambiental, com en la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.Els titulars dels projectes de preses, embassaments i basses, als quals siga aplicable el que es disposa pel Reial decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, hauran de complir, abans de l'aprovació del projecte, els requisits establits per l'article 367 del citat reglament, a l'efecte de la presentació de la sol·licitud de classificació. Les sol·licituds de classificació de preses i basses hauran de dirigir-se a la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.Si la zona d'actuació afecta alguna de les incloses en el Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, o al Domini Públic Hidràulic, haurà de presentar-se l'autorització de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica o de l'Organisme de Conca, respectivament.Sisé

Segons el que s'indica en l'article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, els projectes seran objectes de supervisió, com a tràmit previ a l'aprovació per la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.Seté

L'adjudicació i contractació, així com la realització de la inversió es realitzarà segons el que s'estableix en la base novena de l'ordre 27/2018, a excepció del punt 2 d'aquesta base, d'acord amb l'informe de la junta superior de contractació administrativa de data 6 de novembre de 2020, en les conclusions del qual exposa:

Primera. De l'examen de les notes que defineixen al poder adjudicador, podem afirmar que les comunitats de regants no són poder adjudicador.

Segona. Els contractes subvencionats als quals fa referència l'article 23 afectaran bàsicament quan es tracte d'obres i els corresponents serveis aparellats d'enginyeria civil de la secció F, divisió 45, grup 45.2 de la Nomenclatura General d'Activitats Econòmiques de les Comunitats Europees (NAIX) quan el seu valor estimat siga de 5.350.000 € IVA exclòs i 214.000 € IVA exclòs per als serveis necessaris en l'execució de les obres.

Tercer. A banda d'això, les comunitats de regants hauran de complir la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en aquells extrems que siguen aplicables conforme amb la legislació de contractes del sector públic, recomanant en aquells procediments de concessió de subvencions que el cost subvencionable del projecte siga un 50 % que apliquen els principis de publicitat i concurrència si d'acord amb la normativa que regula la concessió de subvencions si això és possible.Per tot això, tant les comunitats de regants com altres entitats de reg procediran a la contractació i adjudicació d'acord amb el punt 3 de la base novena de l'ordre 27/2018, i remetran a la conselleria la documentació enumerada en aquest punt en un termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de notificació de la resolució aprovatòria de l'ajuda.Huité

Les subvencions que es concedisquen a les diferents entitats seran aprovades per la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. En la tramitació es respectarà l'ordre d'entrada del projecte definitiu que aporta l'entitat.

Nové

Les ajudes econòmiques concedides a les diferents entitats es fixaran inicialment per aplicació, als pressupostos màxims auxiliables, del percentatge citat en l'article 94 de la Llei 5/2019, de 28 de febrer.L'import definitiu, a abonar al beneficiari, es determinarà aplicant aquest percentatge a la inversió efectivament realitzada, justificada mitjançant l'aportació de certificacions d'obra amb les seues factures originals i justificants de pagament d'aquestes, i certificació del facultatiu de l'Administració designat a aquest efecte, certificant-se el pagament de la totalitat de cada factura mitjançant certificat bancari o altres documents que tinguen valor probatori amb validesa en el tràfic jurídic mercantil.En cap cas, l'ajuda calculada de la manera descrita podrà superar l'import de la subvenció aprovada inicialment.

Les certificacions d'obra a què fa referència aquest article, s'emetran, almenys amb una periodicitat trimestral. En cas que hi haguera obra en execució, les certificacions tindran periodicitat mensual.

Desé

D'acord amb la base novena, punt 10, les entitats beneficiàries hauran de senyalitzar les obres mitjançant cartells on s'acredite l'existència i origen dels auxilis econòmics públics per a les actuacions en execució.

Onzé

La Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca d'aquesta conselleria dictarà les normes pertinents per a la millor aplicació de tot allò que es disposa en aquesta ordre.Contra aquest acte administratiu podrà interposar-se potestativament, en el termini d'un mes des de la publicació, recurs de reposició davant la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de conformitat amb l'article 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament, en el termini de dos mesos des de la publicació, recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 7 de novembre de 2022.– El director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (p. d. O 27/2018, de 28 de novembre; DOGV 8448, 20.12.2018): Antonio Quintana Martínez.

ANNEX IENTITAT DE REG MUNICIPI BAREM

C.R. VILLENA VILLENA 13

C.R. NOVA COMUNITAT ALGINET 13

C.R. CAMPO ARCIS REQUENA 13

CR LOS RUICES REQUENA 13

C.R. CÀRCER I SELLENT CÀRCER I SELLENT 12

C.R. MONCOFAR MONCOFA 12

C.R. POUS

LA SERRETILLA PEDRALBA 12

C.R. POU CRIST DE L'EMPAR I SANT ROC LLOCNOU DE SANT JERONI 12

C.R. LAS CASAS-LOS CORRALES UTIEL 12

C.R. MASSALET CARLET 12

C.R. SECTOR 5 M. ESQ. CANAL XÚQUER-TÚRIA TORRENT 11

C.R. LA VILA JOIOSA LA VILA JOIOSA 11

ANNEX IIENTITAT DE REG MUNICIPI BAREM

C.R. POUS EL PALMERAR PEDRALBA 11

C.R. LORIGUILLA LORIGUILLA 11

C.R. PUNTAL DE NENTO FOLLETA MONTROI 11

C.R. POU PROGRÉS MONTROI 11

C.R. SECTOR 4 CANAL XÚQUER-TÚRIA PICASSENT 11

C.R. LA PORTERA DE CAMPO ARCIS REQUENA 10

C.R. SECTOR X CANAL XÚQUER-TÚRIA PICASSENT-ALCÀSSER 10

C.R. MOLÍ D'AIELO AIELO DE RUGAT 9

C.R. POU DE LES MALLAES TURÍS 9

C.R. MARE I ALDEUA ALFARP 8

C.R. SECTOR X OLOCAU OLOCAU 8

C.R. SÉQUIA RASCANYA ALBORAIA 8

C.R. SÉQUIA TORMOS VALÈNCIA 8

C.R. ELS MOLETS TURÍS 5

C.R. SUMACARCER SUMACÀRCER 5

C.R. LA TURISANA TURÍS 4

C.R. POU SANT RAFAEL SCP EL PUIG 4

C.R. EL PLA VILLAR DEL ARZOBISPO 2

C.R. EL GRUP DE COLONITZACIÓ CHELLA 2

Mapa web