Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2018, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'execució de projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física per a l'any 2018.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8404 de 17.10.2018
Número identificador:  2018/9508
Referència Base de Dades:  009376/2018
 RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2018, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'execució de projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física per a l'any 2018. [2018/9508]

En compliment del que es disposa en l'Ordre 34/2018, de 16 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a l'execució de projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física (DOGV 8365, 21.08.2018), es convoquen aquestes subvencions per a l'any 2018.

Les ajudes convocades per la present resolució no necessiten notificació a la Comunitat Europea per no reunir els requisits de l'article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, segons disposa el Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, ja que aquestes no suposen cap avantatge econòmic atés que les entitats a les quals van dirigides les subvencions no exerceixen activitats econòmiques que oferisquen al mercat béns o serveis, per la qual cosa no hi ha possibilitat de falsejament de la competència.

Per això, i en virtut de l'article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública del sector públic instrumental i de subvencions i la disposició addicional segona de l'Ordre 34/2018, de 16 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es deleguen determinades atribucions al director general d'esport, resolc:Primer. Objecte

Convocar les subvencions destinades a l'execució de projectes singulars que busquen a través de l'esport resultats esportius, de representació, formatius o socials, amb la participació destacada d'esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana.

Els projectes singulars seran de caràcter esportiu, extraordinari i únic, i definiran clarament els objectius, les persones i entitats que participen, el pressupost i les actuacions que comprenguen que estaran clarament diferenciades del funcionament i activitat ordinària de la persona sol·licitant, i han de tindre una rellevància avaluable.Segon. Persones beneficiàries

1. Podran sol·licitar aquestes subvencions persones físiques, empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana, entitats locals, universitats o entitats sense ànim de lucre que realitzen projectes singulars en matèria d'esport i activitat física que siguen objecte d'aquesta convocatòria. Hauran de complir les condicions següents:

a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, incloses en l'article 13 de la Llei 38/2003.

b) Estar legalment constituïdes i gaudir de capacitat jurídica i d'obrar en el territori de la Comunitat Valenciana, i estar inscrites en el registre oficial que li corresponga, en el cas d'entitats sense ànim de lucre.

c) Tindre el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

e) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

f) Disposar d'un pla d'igualtat, en el cas d'entitats que estiguen obligades en compliment de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.Tercer. Projectes subvencionables

1. Els projectes a subvencionar hauran d'ajustar-se a algun dels tipus següents:

Tipus A: projectes singulars esportius que compten amb la participació de persones físiques o jurídiques de la Comunitat Valenciana i que busquen incidir positivament sobre la ciutadania a través de l'esport i l'activitat física: activitats i hàbits saludables, valors positius, mediambientals, congressos extraordinaris, elaboració de materials de divulgació esportiva, expedicions d'aventura esportives, travessies o reptes de caràcter esportiu, campanyes i intercanvis esportius, o projectes equiparables, que siguen de celebració ocasional o temporal no permanent.Tipus B: projectes per a la participació i representació directa d'esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en actuacions i proves esportives singulars, organitzades per institucions o entitats degudament legalitzades, i que no estiguen establides en els calendaris esportius de competició ordinaris oficials.

2. Els projectes objecte d'aquestes subvencions no podran incloure activitats esportives que suposen una activitat econòmica pròpia de l'esport professional que comporte un benefici econòmic, com per exemple la venda de bitllets, drets de difusió, patrocini i comercialització, publicitat, entre altres. A més, la participació d'esportistes no implicarà cap relació laboral amb l'entitat sol·licitant de la subvenció que supose per a la persona esportista uns ingressos per la seua participació en aquesta activitat esportiva.Quart. Finalitat de les subvencions

1. Les subvencions es destinaran a finançar les despeses corrents ocasionades per l'execució dels projectes subvencionats, com ara material esportiu fungible, desplaçaments, muntatge o adequació d'instal·lacions, així com altres derivats de la realització del projecte degudament justificats.

2. Els projectes hauran d'executar-se entre l'1 de novembre de 2017 i el 30 d'octubre de 2018.Cinqué. Crèdit pressupostari

1. El pressupost destinat a finançar la present convocatòria ascendirà a 300.000 euros com a màxim, a càrrec de l'aplicació pressupostària 09.03.02.457.10, capítol IV, línia de subvenció S8251000, dels pressupostos de la Generalitat per a 2018.

2. Aquesta quantitat no suposa increment de la despesa aprovada per la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018.

3. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 250.000 euros per a sufragar despeses ocasionades pels projectes tipus A i 50.000 euros per a les despeses ocasionades en els projectes tipus B. En cas de no esgotar el crèdit per a un tipus de projecte s'adjudicarà a l'altre, respectant en qualsevol cas els criteris de valoració establits en les bases reguladores.

4. La subvenció no superarà el 80 % del pressupost del projecte ni de les despeses de l'activitat.

La subvenció serà d'un mínim de 1.000 euros a un màxim de 25.000 euros, sense superar en cap cas el percentatge esmentat:

a) Entre 1.000 euros a 25.000 euros com a màxim per als projectes singulars tipus A.

b) Entre 1.000 euros a 10.000 euros com a màxim per als projectes de participació i representació tipus B.Sisé. Sol·licituds i documentació

1. La sol·licitud de subvenció haurà d'ajustar-se al model que figura com a annex I de la present convocatòria.

La sol·licitud la signarà, en el cas d'entitat jurídica, la persona que en el moment de presentar-la exercisca la seua representació, i adjuntarà document que ho acredite, llevat que l'acreditació conste en la Direcció General d'Esport.

2. La sol·licitud s'acompanyarà de la documentació següent:

a) Projecte esportiu segons l'annex II de la present convocatòria, que inclourà un pressupost d'ingressos i despeses o liquidació en el cas d'haver-se executat el projecte.

b) Fotocòpia del DNI o NIE i certificat d'empadronament, en el cas de persona física.

c) Certificat actual del registre oficial que corresponga en el cas d'entitat sense ànim de lucre, llevat que conste en la Direcció General d'Esport.

d) Pla d'igualtat, només aquelles entitats que en compliment de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, estiguen obligades a disposar d'un pla d'igualtat.

e) Model de domiciliació bancària en què conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre la subvenció sol·licitada, segons el model inclòs com a annex III d'aquesta convocatòria. El titular del compte serà el possible beneficiari de la subvenció. No serà necessari si s'ha presentat en una altra convocatòria de la Direcció General d'Esport, no obstant això, haurà d'indicar-se en quina i el número de compte.

f) Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries, estatal i autonòmica, i enfront de la Seguretat Social, mitjançant una certificació referida al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

g) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions, per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat F de la sol·licitud de subvenció.

h) Declaració responsable de tindre la residència fiscal i complir les seues obligacions tributàries a la Comunitat Valenciana, inclosa en la sol·licitud de subvenció, apartat F.

i) Declaració responsable de trobar-se al corrent d'obligacions de reintegrament de subvencions, inclosa en la sol·licitud, apartat F.

3. D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social, així com la identitat i empadronament, en el cas de persona física.

En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho expressament en la sol·licitud, i quedarà obligada a aportar els documents corresponents.

4. A més de la documentació assenyalada en aquest apartat, el Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva, com a òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, demanar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.Seté. Presentació de sol·licituds

1. La presentació de la sol·licitud es realitzarà per mitjans electrònics de conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per a això s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través d'https://sede.gva.es i es buscarà en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria o s'accedirà directament a través de l'adreça d'internet: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19796. Se seleccionarà l'opció de tramitar amb certificat, s'emplenaran les dades del formulari genèric de sol·licitud i s'adjuntaran els documents indicats en el punt sisé d'aquesta convocatòria.2. Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite podrà utilitzar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, on s'inclou, entre uns altres, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

Així mateix, la tramitació electrònica es podrà realitzar per un representant autoritzat amb una alta prèvia d'aquest en el Registre electrònic de representació de la Generalitat, o qualsevol altra modalitat de representació que s'estime d'acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb els articles 5 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.3. Si els documents a aportar amb la sol·licitud telemàtica no són documents electrònics, l'òrgan instructor podrà sol·licitar els originals per a verificar la seua autenticitat.Huité. Termini de presentació

1. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'aquesta convocatòria. L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requerirà la persona interessada perquè ho esmene en el termini de 10 dies, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició amb una resolució prèvia dictada a aquest efecte.Nové. Barem aplicable

1. La valoració de les sol·licituds s'efectuarà per la comissió tècnica d'avaluació atesos els criteris establits en l'article 6 de l'Ordre 34/2018 que aprova les bases que regulen la present convocatòria.2. Finalitzada la valoració, s'establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds que reunisquen els requisits de major a menor puntuació i s'adjudicarà a aquelles que hagen obtingut major valoració fins a l'esgotament del crèdit pressupostari consignat a aquest efecte. No obstant això, el sol·licitant que no supere el 50 % dels punts serà exclòs.Deu. Termini per a resoldre

El termini màxim per a resoldre la present convocatòria serà de sis mesos comptats des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb l'article 7 de les bases que regulen aquesta convocatòria. No obstant això, davant la manca d'una resolució expressa, les persones interessades que hagen comparegut podran entendre desestimades les seues pretensions per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació legal de resoldre establida en l'article 21 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La Direcció General d'Esport notificarà a les persones interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos, segons s'indica en el punt tretze d'aquesta convocatòria.Onze. Obligacions de les entitats beneficiàries

Sense perjudici del que es disposa en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són a més obligacions de l'entitat beneficiària les establides en l'article 9 de les bases que regulen aquesta convocatòria.Dotze. Justificació i pagament de la subvenció

1. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, abonarà la subvenció amb la presentació prèvia de la documentació justificativa que s'indica a continuació que necessàriament es presentarà per mitjans electrònics:

a) Per a les persones beneficiàries que tinguen concedides subvencions de la Direcció General d'Esport, per a l'exercici de la convocatòria, l'import de les quals conjuntament siga inferior a 60.000 euros, la justificació d'aquesta subvenció revestirà la forma de compte justificatiu simplificat que, d'acord amb el que es disposa en l'article 75 del Reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, haurà de contindre la informació següent:

1r. Memòria d'actuació justificativa del compliment de la finalitat de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, així com la perspectiva de gènere.

2n. La liquidació del pressupost presentat en la sol·licitud, amb el detall d'ingressos i despeses, signada per les persones representants que corresponga.

3r. Relació de totes les despeses assumides per la persona beneficiària degudament ordenades i numerades, amb especificació de la persona o entitat creditora i del document, import corresponent i data d'emissió, on es faça constar que les factures justificatives corresponen efectivament a pagaments realitzats i derivats de la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció. S'indicarà quines d'aquestes despeses són finançades amb la subvenció concedida i la data de pagament. A més en cadascuna d'elles s'inclourà una explicació de la despesa que permeta identificar la seua finalitat i adequació al fi de la subvenció.

4t. Si és el cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos derivats d'aquests.

b) Per a les persones beneficiàries que tinguen concedides subvencions de la Direcció General d'Esport, per a l'exercici de la convocatòria, l'import de les quals conjuntament siga igual o superior a 60.000 euros, per a la justificació d'aquesta subvenció hauran de presentar la documentació justificativa següent:

1r. Memòria d'actuació justificativa indicada en l'apartat a.1r d'aquest punt dotze.

2n. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que haurà de contindre:

– Relació de totes les despeses assumides per la persona beneficiària degudament ordenades i numerades, amb especificació de la persona o entitat creditora i del document, import corresponent i data d'emissió, on es faça constar que les factures justificatives corresponen efectivament a pagaments realitzats i derivats de la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció. S'indicarà quines d'aquestes despeses són finançades amb la subvenció concedida i la data de pagament. A més en cadascuna d'elles s'inclourà una explicació de la despesa que permeta identificar la seua finalitat i adequació al fi de la subvenció.

– Les factures corresponents expedides i rebudes en format electrònic de les despeses imputades a la subvenció. En cas de no disposar de factures en format electrònic, la persona beneficiària o qui exercisca la presidència, en el cas de persona jurídica, podrà signar-les electrònicament en un únic document en format pdf, i en el mateix ordre en què apareguen en la relació de despeses, o bé presentar les factures originals de manera presencial, i en aquest cas seran retornades una vegada comprovades i segellades per la Direcció General d'Esport.

– La liquidació del pressupost que s'haurà presentat en la sol·licitud, amb el detall d'ingressos i despeses, signada per les persones representants que corresponga.

3r. Si és el cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos derivats d'aquests.

2. Els justificants integrants de cada compte justificatiu hauran de complir els requisits establits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

3. Excepcionalment podran justificar-se despeses realitzades en els dos últims mesos de 2017, en tractar-se d'un programa d'activitats que es pot realitzar en el període comprés entre l'1 de novembre de 2017 i el 31 d'octubre de 2018.

4. El termini de presentació de les justificacions requerides finalitzarà el 30 de novembre de 2018, no obstant això, aquesta data podrà ser modificada en la resolució de concessió per raons de compliment de terminis, i no podrà ser posterior a 15 dies abans de la finalització del present exercici pressupostari.Tretze. Notificació o publicació dels tràmits del procediment

1. El mitjà de notificació de cadascun dels tràmits d'aquest procediment serà per mitjans electrònics. La notificació de la resolució serà mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Les subvencions concedides seran objecte de publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de conformitat amb l'article 8 de l'Ordre 34/2018, d'aprovació de les bases que regulen aquesta convocatòria.

3. De conformitat amb l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, les persones jurídiques beneficiàries que perceben en cada convocatòria anual una subvenció total per un import superior a 10.000 euros, hauran de donar l'adequada publicitat a aquesta i indicar almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa subvencionat. Aquesta difusió es realitzarà preferentment a través de les pàgines web corresponents.

De conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs potestatiu de reposició haurà d'interposar-se davant el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de ser interposat davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 10 d'octubre de 2018.– El director general d'Esport: Josep Miquel Moya Torres.

Mapa web