Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2018, de la directora general d'Internacionalització, mitjançant la qual s'acorda fer públiques les subvencions concedides després de la convocatòria establida en la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018, a càrrec del programa 762.10, línia de subvenció S8013, per import global màxim de 2.819.999,98 eurosTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8356 de 07.08.2018
Número identificador:  2018/7845
Referència Base de Dades:  007626/2018
 RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2018, de la directora general d'Internacionalització, mitjançant la qual s'acorda fer públiques les subvencions concedides després de la convocatòria establida en la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018, a càrrec del programa 762.10, línia de subvenció S8013, per import global màxim de 2.819.999,98 euros [2018/7845]En compliment del que s'ha establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que en l'article 18 estableix que els òrgans administratius concedents publicaran en el diari oficial corresponent les subvencions concedides amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari a què s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, i en virtut de la Resolució de 21 de març de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es deleguen atribucions en determinats òrgans i unitats administratives de la Conselleria, resolc:Fer públiques les subvencions concedides després de la convocatòria establida en la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018, relatives a les actuacions de participació en certàmens firals internacionals, i despeses d'allotjament i desplaçament en mercats internacionals, a càrrec del programa 762.10, línia de subvenció S8013, per import global màxim de 2.819.999,98 €, indicades en l'annex a aquesta resolució.València, 3 d'agost de 2018.– La secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç, en substitució de la directora general d'Internacionalització (R 30.07.2018): Blanca Marín Ferreiro.

Mapa web