Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2021, del director general d'Economia Sostenible, per la qual es concedeixen ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2021.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9139 de 30.07.2021
Número identificador:  2021/8280
Referència Base de Dades:  007529/2021
 RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2021, del director general d'Economia Sostenible, per la qual es concedeixen ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2021. [2021/8280]

Vistes les actuacions realitzades per a la tramitació i resolució dels expedients incoats a conseqüència de les sol·licituds presentades en el marc de l'Ordre 2/2017, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible (DOGV 7973, 06.02.2017), en relació amb la Resolució de 4 de desembre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada de les ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible en la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021 (DOGV 8972, 10.12.2020), es proposa la resolució d'aquesta convocatòria sobre la base dels següents:Antecedents de fetPrimer. Mitjançant Ordre 2/2017, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a la promoció de l'economia sostenible.

En el marc establit per aquestes bases reguladores, a través de la resolució de 4 de desembre de 2020, de la mateixa Conselleria, es va convocar la concessió d'aquestes subvencions per a l'exercici 2021.

Segon. De conformitat amb el punt huité de la resolució de convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds finalitzava el 30 de març de 2021, havent concorregut a la convocatòria un total de 196 sol·licituds.

Tercer. Vistes les sol·licituds presentades, es van efectuar, d'una banda, tràmits d'audiència com a pas previ a les propostes de resolució d'inadmissió a tràmit de les sol·licituds, en considerar que les actuacions proposades no s'ajustaven a les accions subvencionables recollides en l'article 4.1 de les bases reguladores o no complien els requisits per a ser entitats beneficiàries conforme al que s'estableix en l'article 3.1 de les bases reguladores, i d'altra banda, requeriments perquè les entitats pogueren esmenar o millorar les sol·licituds, i s'advertia expressament que, en cas de no esmenar la falta o no presentar tota la documentació exigida, es tindrien a les entitats interessades per desistides de les seues peticions.

Quart. La Comissió de Valoració prevista en l'article 8 de la mencionada Ordre 2/2017 es va reunir en data 1 de juliol de 2021.

La Comissió de Valoració va elevar proposta de resolució de desistiment a aquelles entitats que no havien atés els requeriments íntegrament, ho havien fet de manera incorrecta o incompleta o havien desistit expressament de la seua sol·licitud.

Respecte a les sol·licituds admeses a tràmit i que havien esmenat el requeriment, la Comissió de Valoració va procedir a l'examen d'aquestes, arribant als següents acords, aprovats per unanimitat de les persones assistents, constant tot això en l'acta de sessió en la qual s'efectua la proposta motivada de la resolució.

En relació amb les sol·licituds presentades a la modalitat d'ajudes dirigides a finançar les despeses derivades d'actuacions que estiguen realitzant les pimes per a la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'economia del bé comú, a les quals es refereix l'article 4.2 de les bases reguladores, atés que la quantia conjunta de les subvencions sol·licitades pels 90 projectes que compleixen els requisits de la convocatòria ascendeix a un total de 253.216,79 euros, la Comissió considera que es compleix el supòsit de l'article 9.4 de les bases reguladores, de manera que no resulta necessari fixar ordre de prelació entre les sol·licituds d'aquesta modalitat que compleixen els requisits i respecten els límits màxims per entitat beneficiària i quantia subvencionable, i es proposa la concessió de subvenció als expedients detallats en el quadre adjunt, pels imports continguts en aquests, i que part del crèdit sobrant en aquesta modalitat d'ajudes (61.783,21 euros) es destine, de conformitat amb l'article 9.5 de les bases reguladores, a augmentar el crèdit disponible de les altres dues modalitats d'ajudes.En relació amb les sol·licituds presentades a la modalitat d'ajudes dirigides a les activitats d'investigació i/o formació especialitzada en matèries vinculades a l'economia sostenible, l'empresa social o l'economia del bé comú, dutes a terme per centres, instituts, i ens universitaris especialitzats, a les quals es refereix l'article 4.3 de les bases reguladores, la quantia conjunta de les subvencions sol·licitades pels 9 projectes que compleixen els requisits de la convocatòria ascendeix a un total de 47.105 euros. Atés que aquest import és inferior a l'import global màxim destinat per a aquesta modalitat d'ajudes, que és de 60.000 euros, es proposa que 12.895 euros del crèdit sobrant es destinen a augmentar el crèdit disponible per a la modalitat d'ajudes a entitats sense ànim de lucre, proposant la concessió de subvenció als expedients detallats en el quadre adjunt, pels imports continguts en aquests.En relació amb les sol·licituds presentades a la modalitat d'ajudes per a activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de l'economia del bé comú realitzades per associacions, fundacions i altres entitats i organismes sense ànim de lucre, a les quals es refereix l'article 4.1 de les bases reguladores, la quantia conjunta de les subvencions sol·licitades pels 52 projectes que compleixen els requisits de la convocatòria ascendeix a un total de 399.678,21 euros. Atés que aquest import és superior a l'import global màxim destinat per a aquesta modalitat d'ajudes, que és de 325.000 euros, i atés el crèdit sobrant en la modalitat d'ajudes per a pimes (61.783,21 euros), i el crèdit sobrant en la modalitat d'ajudes per a centres, instituts i ens universitaris (12.895 euros), d'acord amb el que s'estableix en l'article 9.5 de les bases reguladores, es proposa augmentar el crèdit disponible per a la modalitat d'ajudes per a entitats sense ànim de lucre, de manera que aquest passe de 325.000 euros a 399.678,21 euros, i es proposa a més la concessió de subvenció als expedients detallats en el quadre adjunt, pels imports continguts en aquests.Cinqué. L'òrgan instructor després d'efectuar la consulta interactiva del compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, emet un informe en el qual se certifica que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a les ajudes establides en la convocatòria.Fonaments de dretI. De conformitat amb l'article 160.4.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com amb els articles 1 i 4 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, l'òrgan competent per a resoldre els expedients tramitats és el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

No obstant això, segons allò que s'ha fixat en l'article 10 de l'Ordre 2/2017, d'1 de febrer, i de conformitat amb l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la competència per a resoldre sobre les sol·licituds de subvencions d'aquesta convocatòria està delegada en la persona titular de la Direcció General d'Economia Sostenible.

II. De conformitat amb l'article 8 de l'Ordre 2/2017, la Direcció General d'Economia Sostenible s'ha encarregat d'ordenar i instruir el procediment, acordant totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals escau adoptar la resolució pertinent.

III. La Llei 4/2020, de 10 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, preveu dins de l'aplicació pressupostària 11.02.02.615.10 (programa denominat Planificació i Previsió Econòmica) la línia pressupostària S8083000, destinada al finançament d'actuacions dirigides a la promoció, foment i difusió de la cultura i pràctiques d'economia sostenible, prestant especial atenció a les activitats vinculades amb l'Economia del Bé Comú i les empreses socials, amb un import màxim global de 700.000 euros (set-cents mil euros).IV. La Comissió de Valoració, de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 9 de les bases reguladores, ha elevat la corresponent proposta motivada de resolució, en data 1 de juliol de 2021, per unanimitat, en els termes que figuren en l'acta incorporada a l'expedient de tramitació i que s'assumeix en la seua integritat.

D'acord amb tot això, i en aplicació del que es disposa en l'article 10.2 de les bases reguladores, que estableixen que l'òrgan instructor, a la vista dels expedients i de l'informe de la Comissió i vista la proposta de resolució definitiva.En virtut de tot el que antecedeix i de l'altra normativa de pertinent aplicació, resolc:Primer

Inadmetre a tràmit les sol·licituds formulades per les entitats que s'assenyalen en l'annex I, en virtut dels motius que s'hi indiquen.

Segon

Tindre per desestimades les sol·licituds incloses en l'annex II, per no haver atés els requeriments que els van ser efectuats perquè esmenaren i milloraren les seues respectives sol·licituds, haver atés els requeriments de manera incompleta o incorrecta, o haver desistit expressament.

Tercer

Que el crèdit sobrant en la modalitat d'ajudes per a pimes (61.783,21 euros), i el crèdit sobrant en la modalitat d'ajudes per a centres, instituts i ens universitaris (12.895 euros), d'acord amb el que s'estableix en l'article 9.5 de les bases reguladores, es destinen al següent:– augmentar el crèdit disponible per a la modalitat d'ajudes per a entitats sense ànim de lucre, de manera que aquest passe de 325.000 euros a 399.678,21 euros.

Així doncs, el total de les subvencions que es proposa concedir ascendeix a 700.000 euros.Quart

Concedir a les entitats que figuren en els annexos III, IV i V l'import econòmic ressenyat en aquests annexos, de conformitat amb la proposta motivada de resolució efectuada per la Comissió de Valoració i amb càrrec a la línia pressupostària S8083000, destinada, dins de l'aplicació pressupostària 11.02.02.615.10 (programa denominat Planificació i Previsió Econòmica), a finançar, en el marc de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, la concessió de subvencions per a actuacions de promoció, foment i difusió de la cultura i pràctiques d'economia sostenible, prestant especial atenció a les activitats vinculades amb l'economia del bé comú i les empreses socials, amb un import màxim global de 700.000 euros (set-cents mil euros).

Les entitats beneficiàries hauran de complir les obligacions descrites en l'article 5 de l'Ordre 2/2017, interpretada en connexió amb la resta de l'ordre així com amb les normes recollides en la resolució de 4 de desembre de 2020 d'aqueix mateix departament del Consell, amb especial atenció a l'obligació de respectar el termini màxim de justificació de la subvenció rebuda, que venç el 29 d'octubre de 2021.

D'acord amb la Resolució de 4 de desembre de 2020, de la mateixa conselleria, per la qual es convoquen ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible en la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021, i d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar els següents recursos:

a) Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant del mateix òrgan.

b) o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici que les entitats interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.València, 27 de juliol de 2021.– El director general d'Economia Sostenible: José Vicente Soler Gironés.ANNEX I

Entitats les sol·licituds de les quals s'inadmetenExpedient Entitat sol·licitant Motiu

EBCSAL/2021/7 ASOCIACIÓN XERACION VALENCIA 1

EBCSAL/2021/25 VALENCIAN MUSIC ASSOCIATION 1 i 2

EBCSAL/2021/26 ASOCIACIÓN VILLARREALENSE DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS AVIAR 2

EBCSAL/2021/34 CONSORCIO PACTEM NORD 2

EBCSAL/2021/45 MENORCALAB SOCIEDAD COOPERATIVA 3

EBCSAL/2021/47 RECICLA ALICANTE PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 1 i 2

EBCSAL/2021/49 FUNDACIÓN ESPURNA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 2

EBCSAL/2021/51 FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y DEPORTE COMBINADO DE LA C.V. 2

EBCSAL/2021/53 ASOCIACIÓN CIVICA VALENCIANA TIRANT LO BLANC 1

EBCSAL/2021/56 FUNDACIÓN WALDORF VALENCIA DE LA CV 2

EBCSAL/2021/60 FE FUNDACIÓN ESPERANZA PERTUSA 2

EBCSAL/2021/63 ASOCIACIÓN INSTITUTO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 3

EBCSAL/2021/64 FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN DE CASTELLON 2

EBCSAL/2021/66 FUNDACION INTERED 2

EBCSAL/2021/68 FUNDACIÓN DE LA CV OBRA SOCIAL DE CAJA MEDITERRANEO 2

EBCSAL/2021/70 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2

EBCSAL/2021/71 ASOCIACIÓN CAPACIDADES DIFERENTES Y RESPONSABLES CADIR 2

EBCSAL/2021/72 AMERICA, ESPAÑA, SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN AESCO 1

EBCSAL/2021/73 CLUB ALZIRA FUTBOL SALA 2

EBCSAL/2021/80 ASOCIACIÓN ILEWASI 2

EBCPYM/2021/6 ESTAMPACIONES LEMEC SOCIEDAD LIMITADA 1

EBCPYM/2021/13 MIGUEL ANGEL LAFITA RAMIREZ 1

EBCPYM/2021/59 FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y DEPORTE COMBINADO DE LA C.V. 2

EBCPYM/2021/75 SWEATAWAY SL.U. 3

EBCPYM/2021/77 CHALLENG SPORT PLANNER TEAM SL.U. 3

EBCPYM/2021/85 MONTERREY GLOBAL, SL. 1

EBCORG/2021/9 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR 1

Total 27 sol·licituds inadmeses

Motiu de la inadmissió a tràmit

1. Les actuacions per a les quals se sol·liciten ajudes no s'ajusten al que s'exigeix en l'article 4 de l'Ordre 2/2017.

2. No compleix els requisits per a obtindre la condició de beneficiari, segons el que es disposa en l'article 3.1 de l'Ordre 2/2017.

3. No compleix els requisits per a obtindre la condició de beneficiari, segons el que es disposa en l'article 3.2 de l'Ordre 2/2017.

ANNEX II

Entitats a les quals es consideren desistides en les seues sol·licitudsExpedient Entitat sol·licitant Motiu

EBCSAL/2021/2 ASOC VALENCIANA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 1

EBCSAL/2021/36 ASOC. PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE REACT DE VALENCIA 1

EBCSAL/2021/50 ASOC. DE LA ECONOMIA DEL BIEN COMUN AMEYMAS 1

EBCSAL/2021/57 COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN CIENCIAS AMBIENTALES 1

EBCSAL/2021/77 ASOC. EMPRESA CON VALORES 1

EBCSAL/2021/81 UNIO DE PROFESSIONALS I TREBALLADORS AUTONOMOS P.V 1

EBCPYM/2021/1 WHITE INVESTING RE, SA. 1

EBCPYM/2021/11 RECICLACEITE 2012 SL. 3

EBCPYM/2021/38 VICAL HOME SOCIEDAD LIMITADA 1

EBCPYM/2021/51 ANDREA CODERCH VALOR 1

EBCPYM/2021/65 PEPE NAVARRO, SL. 1

EBCPYM/2021/74 AQUACTIVA SOLUTIONS, SL. 1

EBCPYM/2021/103 GALADTRANS 2009 SOCIEDAD LIMITADA 1

EBCPYM/2021/104 MANAR CONSULTING, SLL 1

Total 14 sol·licituds

Motiu de desistiment

1. No han atés el requeriment ja que no ha esmenat la falta o aportat la documentació requerida.

2. Han atés el requeriment de manera incompleta o incorrecta.

3. Desistiment exprés.

ANNEX III

Entitats beneficiàries en la modalitat d'ajudes a entitats sense ànim de lucreExpedient Entitat beneficiària Import concedit

EBCSAL/2021/1 ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE VALENCIA 7.500,00

EBCSAL/2021/3 ORGANIC SOCIAL DESIGN, COOP. V. 9.683,77

EBCSAL/2021/4 ASOC EMPRESARIAS PROFESIONALES DIRECTIVAS ALICANTE 7.587,29

EBCSAL/2021/6 FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 7.088,12

EBCSAL/2021/8 FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL SECTOR TEXTIL DE LA CV (FOMENTEX) 8.984,94

EBCSAL/2021/9 EGM PARC TECNOLOGIC PATERNA 9.084,78

EBCSAL/2021/10 INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO AMBIENTE Y SALUD 8.385,95

EBCSAL/2021/11 CDAD PROP DEL POLIGONO FUENTE DEL JARRO DE PATERNA 9.084,78

EBCSAL/2021/12 FUNDACIO HORTA SUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA 8.585,61

EBCSAL/2021/13 FUNDACIO NOVESSENDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 9.184,61

EBCSAL/2021/14 RS PYMES ASOCIACION VALENCIANA 6.311,15

EBCSAL/2021/15 QUIMACOVA 9.084,78

EBCSAL/2021/16 ASOCIACION PARA LA COOPERACION ENTRE COMUNIDADES ACOEC 9.284,44

EBCSAL/2021/17 CLUB DE EMPRESAS RESPONSABLES Y SOSTENIBLES CV CERS 9.484,11

EBCSAL/2021/18 ASSOC. VALENCIANA FOMENT ECONOMIA BE COMU 6.788,62

EBCSAL/2021/19 ASOCIACION EMPRESARIAL ALZIRA 8.984,94

EBCSAL/2021/20 CAMARA VALENCIA 9.384,27

EBCSAL/2021/21 KOOPERA MEDITERRANEA S. COOP 2.500,00

EBCSAL/2021/22 FEDERACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCION 7.187,95

EBCSAL/2021/23 REAS PAIS VALENCIA-XARXA D'ECONOMIA ALTERNATIVA 7.587,29

EBCSAL/2021/24 FUNDACIO NOVA FEINA DE LA CV 9.783,60

EBCSAL/2021/27 ASSOC. CULT.CRESOL-ART I CREATIVITAT PER UN DESENVOLUPAMENT SOCIAL SOSTENIBLE I SOLIDARI 6.750,00

EBCSAL/2021/28 RURALAVANZA 5.040,00

EBCSAL/2021/29 FEDERACION ASOC EMPRES DE LA SAFOR 8.286,11

EBCSAL/2021/30 DEL CAMP A LA TAULA 6.289,46

EBCSAL/2021/31 ASOCIACION AMIG@S DEL CEREZO 3.650,00

EBCSAL/2021/32 ASOC SOMCUSTODIA 7.587,29

EBCSAL/2021/33 ASOC CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS INNOVACION ELCHE 6.788,62

EBCSAL/2021/35 CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA VALL DALBAIDA – COEVAL 6.788,62

EBCSAL/2021/37 FUND. C.V. PARA UNA ECONOMIA BAJA EN CARBON 6.588,96

EBCSAL/2021/38 ASOC PEQUE Y MEDIANOS EMPRESARIOS COMERCIANTES DE VILLENA Y COMARCA 8.984,94

EBCSAL/2021/39 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SAFOR 7.886,78

EBCSAL/2021/40 ASOCIACIÓN PARA LA EBC EBCONNECTA 8.585,61

EBCSAL/2021/41 GENION COOP V 7.387,62

EBCSAL/2021/42 ASOCIACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE CALZADO 7.088,12

EBCSAL/2021/43 REINVENTHADAS ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS 9.184,61

EBCSAL/2021/45 PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE COMUNIDAD VALENCIAN 1.210,00

EBCSAL/2021/46 FUNDACION SOCIALNEST 3.900,00

EBCSAL/2021/48 FUNDACION GLOBALIS 9.883,44

EBCSAL/2021/52 ASOCIACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE PATERNA APYMEP 8.385,95

EBCSAL/2021/55 FUNDACIO NEXE DE LA COMUNITAT VALENCIANA 9.384,27

EBCSAL/2021/59 COLEGIO PROFESIONAL DE MEDIADORES DE SEGUROS DE ALICANTE 7.188,17

EBCSAL/2021/61 CONFEDERACIÓ D'EMPRESARIS DEL COMERÇ SERVICIS I AU (CONFECOMERÇ) 8.685,45

EBCSAL/2021/62 ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DE LA SAFOR 9.184,61

EBCSAL/2021/65 ASOC EMP CLUSTER TERRITORIAL DE LA INNOVACION Y SOSTENIBILIDAD 8.186,28

EBCSAL/2021/67 JOVESOLIDES 9.983,27

EBCSAL/2021/69 ENCLAU RED PARA LA FINANCIACION ALTERNATIVA 9.084,78

EBCSAL/2021/74 ASOC. EMPRESARIAL DE SILLA 5.929,00

EBCSAL/2021/75 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE JOVENES EMPRESARIOS 9.983,27

EBCSAL/2021/76 ASOCIACION AMICA 9.983,27

EBCSAL/2021/78 FEDERACION ALICANTINA PER AL DESENVOLUPAMENT I LA INNOVACIÓ 8.385,95

EBCSAL/2021/79 ASOC EMPRESIAL DE BENIPARRELL 1.882,76

Total 52 entitats beneficiàries 399.678,21 €

ANNEX IV

Entitats beneficiàries en la modalitat d'ajudes a centres, instituts i ens universitarisExpedient Entitat beneficiària Import concedit

EBCORG/2021/1 Universitat Miguel Hernández d'Elx 5.000,00 €

EBCORG/2021/2 Universitat Miguel Hernández d'Elx 5.000,00 €

EBCORG/2021/3 Universitat Jaume I 5.000,00 €

EBCORG/2021/4 Universitat Jaume I 5.000,00 €

EBCORG/2021/5 Universitat d'Alacant 5.000,00 €

EBCORG/2021/6 Universitat d'Alacant 4.995,00 €

EBCORG/2021/7 Universitat de València 5.000,00 €

EBCORG/2021/8 Fundació Universitat Catòlica de València Sant Vicent Martir 7.110,00 €

EBCORG/2021/10 Universitat de València 5.000,00 €

Totals 5 entitats beneficiàries 47.105,00 €

ANNEX V

Entitats beneficiàries en la modalitat d'ajudes a PimesExpedient Entitat beneficiària Import concedit

EBCPYM/2021/2 FABRICADOS TRITON, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/3 INDUSTRIAS CARNICAS SANJOSE SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/4 COLCHONERA VALENCIANA, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/5 CALCETINES RAR, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/7 ACADEMIA BETA SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/8 COMPAÑIA DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCCIONES ESPECIALES, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/9 CANDIDO PENALBA, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/10 BIOHUB VLC 3.000,00 €

EBCPYM/2021/12 ETICA HOUSE SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/14 CULLERA HOLIDAY, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/15 NATURE ABENFRUTA SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/16 QUANTUM ENERGIA VERDE COMUNIDAD VALENCIANA, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/17 EURO GOODNIGHT, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/18 SYRTRANS LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/19 FROCA, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/20 ESPAIS PER CONVIURE COOP V. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/21 HILATURAS FERRE, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/22 CAMPOS MONTAVERNER, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/23 JMOLTO LT, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/24 MIGUEL VICEDO CERDA, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/25 OPTRON INGENIERIA, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/26 JUAN PALLARES TENA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/27 CENTROS INTEGRAL DE DESARROLLO ACTIVA, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/28 PRODUCTOS VELARTE SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/29 ECOPOSTURAL SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/30 TEXTILES JOYPER, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/31 TEJIDOS REINA, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/32 GABINETE JURIDICO GESFYL SL.P. 500,00 €

EBCPYM/2021/33 VAYOIL TEXTIL, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/34 TUSSY XXI, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/35 COMERCIAL HILADOS JM, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/36 FIL EVEREST, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/37 PEREPEREZ GARRIDO SOCIEDAD LIMITADA 2.000,00 €

EBCPYM/2021/39 CREARQCIO COOP V 3.000,00 €

EBCPYM/2021/40 ACEITES ALBERT SOCIEDAD ANONIMA 2.000,00 €

EBCPYM/2021/41 V.A.Z. LOS LOTES DE ESPAÑA, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/42 GONZALO FERRI, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/43 WORKING SPAIN SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/44 RIBETES COLOMER, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/45 TRIANGLE REAL ESTATE MANAGEMENT, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/46 NUEVA STECNICAS DEL GAS, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/47 AVORA LIFE SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/48 SANIKEY REPRESENTATIVES, SL. 1.500,00 €

EBCPYM/2021/49 COARVAL COOP V 1.600,00 €

EBCPYM/2021/50 YOURENTAFLAT SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/52 SAPIENS ENERGIA COOP.V 3.000,00 €

EBCPYM/2021/53 CENTRO PSICOLOGIA Y COACHING VALENCIA, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/54 JALANCINA NATURE SOCIEDAD LIMITADA 500,00 €

EBCPYM/2021/55 SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA, SA. 1.682,70 €

EBCPYM/2021/56 Q'OMER BIOACTIVE INGREDIENTS SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/57 CAIXA RURAL D'ALGEMESI S COOP V DE CREDIT 3.000,00 €

EBCPYM/2021/58 CABLE AIREWORLD, SAU. 2.701,80 €

EBCPYM/2021/60 DUEDADERBY SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/61 MOLL MOTORS, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/62 COOP OLEICOLA SERRANA DEL PALANCIA COOP 3.000,00 €

EBCPYM/2021/63 MICUNA, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/64 INTERCONTROL LEVANTE SOCIEDAD ANONIMA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/66 PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/67 INNOVA MAQUINARIA INDUSTRIAL, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/68 ISABA PROJECTS, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/69 HIGIENISA, SL. 320,00 €

EBCPYM/2021/70 EL ALTO-VALENCIA SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/71 NATURPIE, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/72 ELS TARONGERS COOP V 3.000,00 €

EBCPYM/2021/73 LAGO BECU SOCIEDAD LIMITADA 2.227,27 €

EBCPYM/2021/76 GREEN URBAN DATA SOCIEDAD LIMITADA 2.170,00 €

EBCPYM/2021/78 LOGINLE, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/79 GRAFICAS LITOLEMA, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/80 ESPURNA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/81 MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ALICANTE, SA.EMPRESA MIXTA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/82 GESTASER OBRAS Y SERVICIOS, SL. 2.950,00 €

EBCPYM/2021/83 COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/84 GIOSEPPO, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/86 CREACIONES S.W. SA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/87 TELE ELDA, SA. 2.701,80 €

EBCPYM/2021/88 HOPE DIAMON, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/89 PELIGRAF, SL. 2.950,00 €

EBCPYM/2021/90 MICRO SERVICES FERGO, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/91 QUALYNET RAGO 2000 SL 3.000,00 €

EBCPYM/2021/92 BODEGAS NODUS, SL.U. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/93 ENREVALL INVESTMENTS, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/94 INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/95 ARTESANIA CERDA, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/96 TUVALUM SPORTS SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/97 COOPERATIVA DE AVICULTORES Y GANADEROS VALENCIANA 3.000,00 €

EBCPYM/2021/98 INIA NEURAL, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/99 LAGAR TEXTIL, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/100 CLOSCA DESIGN, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2021/101 TRASUB LA VILA, SL. 2.413,22 €

EBCPYM/2021/102 VACIAR CACHE SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

Total 90 entitats beneficiàries 253.216,79 €

Mapa web