Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos A2-01-01, convocatòries 133/18 i 134/18.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9116 de 29.06.2021
Número identificador:  2021/7087
Referència Base de Dades:  006383/2021
 RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos A2-01-01, convocatòries 133/18 i 134/18. [2021/7087]

Mitjançant les ordres 79/2020 i 80/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convocaren proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, escala orientador laboral d'ocupació, A2-01-01, convocatòries 133/18 i 134/18 (DOGV 8911, 23.09.2020).

Les bases de les esmentades convocatòries, així com l'apartat 2 de l'article 28 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, estableixen que la relació nominal de les persones que formen part de l'òrgan tècnic de selecció serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb una antelació mínima d'un mes a la data de començament de les proves, mitjançant una resolució de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

La composició de l'òrgan tècnic de selecció de les proves selectives es determina en l'article 67 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, en relació amb l'article 28 del Decret 3/2017, i en les bases de les corresponents convocatòries.En virtut de les facultats conferides en la lletra m de l'apartat 1 de l'article 8 de la Llei 4/2021, i de l'apartat 2 de l'article 28 del Decret 3/2017, a proposta del director general de Funció Pública, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública resol:Únic

Designar les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés al cos anteriorment citat, que es detalla en l'annex.València, 22 de juny de 2021.– La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.

ANNEXCos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, escala orientador laboral d'ocupació, A2-01-01, convocatòries 133/18 i 134/18Titulars:

Presidència: Victoria Marco Nadal, personal funcionari de carrera del cos A1-01

Vocalies:

– Ángeles Bernal Canto, personal funcionari de carrera del cos A1-01

– Inmaculada Villena Cuartero, personal funcionari de carrera del cos A1-20

– Pedro López Peinado, personal funcionari de carrera del cos A2-01

Secretaria: Teresa Díaz Galindo, personal funcionari de carrera del cos A1-01Suplents:

Presidència: Juan Antonio Mena Moril, personal funcionari de carrera del cos A1-01

Vocalies:

– M.ª Isabel García Hernández, personal funcionari de carrera del cos A1-01

– Arlette Mora Gallart, personal funcionari de carrera del cos A2-01

– M. Gertrudis Maciá Gómez, personal funcionari de carrera del cos A2-01

Secretaria: Vicente Gómez García, personal funcionari de carrera del cos A2-01

Mapa web