Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la correcció d'errades de la Resolució de 21 d'abril de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat EmpresarialTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9106 de 14.06.2021
Número identificador:  2021/6577
Referència Base de Dades:  005852/2021
 Extracte de la correcció d'errades de la Resolució de 21 d'abril de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021. [2021/6577]

BDNS (identif.): 559253.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la correcció d'errades de la Resolució de 21 d'abril de 2021, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

i en la pàgina web de l'IVACE (http://www.ivace.es)Únic. Objecte de la correcció d'errades

Advertida errada en la Resolució de 21 d'abril de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia eléctrica en règim de comunitats d'energies renovables, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9070, de 27 d'abril de 2021, en concret el penúltim paràgraf de l'exposició de motius, es procedeix a la seua correcció.València, 28 de maig de 2021.– El president de l'IVACE: Rafael Climent González.

Mapa web