Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es deixa sense efecte la de 15 d'abril de 2020, per la qual s'amplia l'avocació de competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8860 de 20.07.2020
Número identificador:  2020/5752
Referència Base de Dades:  005552/2020
 RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es deixa sense efecte la de 15 d'abril de 2020, per la qual s'amplia l'avocació de competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana. [2020/5752]La Resolució de 15 d'abril de 2020, d'avocació de competències, avoca a favor del titular de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral l'exercici de les competències de les direccions territorials d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'Alacant, Castelló i València, per a constatar l'existència de força major i resoldre els expedients de suspensió de contracte i/o reducció de jornada laboral per causa de força major iniciats a sol·licitud d'empreses les mesures de les quals afectaren entre un i cinquanta treballadors; quedaven expressament excloses d'aquesta avocació les sol·licituds presentades per les empreses que realitzaren alguna de les activitats essencials esmentades en l'article 1 del Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, així com les empreses que es trobaren en algun dels supòsits que enumera l'annex del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.La resolució d'avocació es va dictar, amb caràcter excepcional i transitori, en produir-se una situació de desbordament en les direccions territorials d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a les quals correspon exercir les funcions d'autoritat laboral en la corresponent província, com a conseqüència del gran nombre d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) relacionats amb la declaració de l'estat d'alarma per la Covid-19, que no podien ser atesos en termini amb els mitjans disponibles, la qual cosa, a la vista del nombre considerable d'interessats que en resultaven afectats, i davant de la gran transcendència social i econòmica que tenia entre les empreses i treballadors de la Comunitat Valenciana, feia necessari prestar tota la col·laboració possible.

Desapareguda la situació que va originar la Resolució d'avocació de 15 d'abril de 2020, després de l'alçament de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i tenint en compte que, amb l'entrada en vigor del Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, únicament es mantenen els expedients basats en l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, que hagen sigut sol·licitats abans de l'entrada en vigor del Reial Decret llei 24/2020 i, com a màxim, fins al 30 de setembre de 2020, amb la consegüent reducció del nombre de sol·licituds d'aquesta mena d'expedients, és procedent tornar a les direccions territorials d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'Alacant, Castelló i València l'exercici de les seues competències pròpies.En conseqüència, de conformitat amb el que es disposa en l'article 25.1 del Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de la jornada, en relació amb l'article 51.1.1a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; i els articles 20.1 i 26 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en relació amb el Decret 77/2005, de 22 de maig, del Consell pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, resolc:

Primer

Deixar sense efecte la Resolució de 15 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual amplia l'avocació de competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana.

Segon

Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a general coneixement de tots els interessats.Tercer

La present resolució produirà efectes des de la data de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 15 de juliol de 2020.– El director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral: Gustavo José Gardey Cardona.

Mapa web