Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, de la directora general d'Internacionalització, mitjançant la qual s'acorda donar publicitat a les subvencions concedides després de la segona resolució de la convocatòria establida en la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018, amb càrrec al programa 762.10, línia de subvenció S8013 per import global màxim de 8.633,38 euros.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8557 de 28.05.2019
Número identificador:  2019/4650
Referència Base de Dades:  005050/2019
 RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, de la directora general d'Internacionalització, mitjançant la qual s'acorda donar publicitat a les subvencions concedides després de la segona resolució de la convocatòria establida en la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018, amb càrrec al programa 762.10, línia de subvenció S8013 per import global màxim de 8.633,38 euros. [2019/4650]En compliment al que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que en el seu article 18 estableix que els òrgans administratius concedents publicaran en el diari oficial corresponent les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, quantitat concedida i finalitat de la subvenció, i en virtut de la Resolució de 21 de març de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, pel qual es deleguen atribucions en determinats òrgans i unitats administratives de la Conselleria, resolc:Donar publicitat a les subvencions concedides després de la segona resolució de la convocatòria establida en la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018, amb càrrec al programa 762.10, línia de subvenció S8013 per import global màxim: 8.633,38 € relacionades en l'annex a aquesta resolució.València, 6 de maig de 2019.– La directora general d'Internacionalització: M.ª Dolores Parra Robles.

ANNEX IEXPEDIENT CIF BENEFICIARI CONCESSIÓ

INTPRM/205 B53638391 REALTURF SYSTEMS, SL 6054,49

INTPRM/390 15 B98425390 CHUFAMIX, SL 2578,89

Mapa web