Ficha disposicion

Ficha disposicion

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia, Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8273 de 13.04.2018
Número identificador:  2018/3659
Referència Base de Dades:  003653/2018
 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia, Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018. [2018/3659]

Advertit error en el resolc cinqué, apartat 1, de la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia, Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018 (DOGV 8265, 03.04.2018), és procedent fer la correcció següent:

On diu:

«Cinqué. Accions susceptibles de suport i despeses subvencionables

Tindran la consideració de accions susceptibles de suport les establides en els següents apartats i realitzades entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2018, a excepció de les indicades en l'apartat 1 i 2, atenent a les particularitats assenyalades en cadascuna i als terminis de justificació.1. Participació en certàmens firals internacionals:

1.1. Participació, de forma agrupada o individual, en els certàmens firals internacionals celebrats, entre l'1 de novembre de 2017 i el 30 de setembre de 2018, en l'Estat espanyol i reconeguts amb aquest caràcter per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

1.2. Participació, de forma agrupada o individual, en fires internacionals que tinguen lloc fora de l'Estat espanyol, entre l'1 de gener de 2018 i el 30 de setembre de 2018.

En tot cas, queden excloses les derivades de la participació en els pavellons oficials organitzats per l'Institut de Comerç Exterior (ICEX), o les participacions agrupades que compten amb algun tipus de suport de l'ICEX.

Tindran la consideració de despeses subvencionables, les relatives a la contractació de l'espai (metres quadrats) en certàmens internacionals»;Ha de dir

«Cinqué. Accions susceptibles de suport i despeses subvencionables

Tindran la consideració de accions susceptibles de suport les establides en els següents apartats i realitzades entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2018, a excepció de les indicades en l'apartat 1 i 2, atenent a les particularitats assenyalades en cadascuna i als terminis de justificació.1. Participació en certàmens firals internacionals:

1.1. Participació, de forma agrupada o individual, en els certàmens firals internacionals celebrats, entre l'1 de novembre de 2017 i el 30 de setembre de 2018, en l'Estat espanyol i reconeguts amb aquest caràcter per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

1.2. Participació, de forma agrupada o individual, en fires internacionals que tinguen lloc fora de l'Estat espanyol, entre l'1 de gener de 2018 i el 30 de setembre de 2018.

Tindran la consideració de despeses subvencionables les relatives a la contractació de l'espai (metres quadrats) en certàmens internacionals».València, 11 d'abril de 2018.– El conseller d'Economia, Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

Mapa web