Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2021, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el TreballTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9062 de 15.04.2021
Número identificador:  2021/3737
Referència Base de Dades:  003343/2021
 RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2021, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es reconeixen els millors treballs de fi de Màster en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en Prevenció de Riscos Laborals, presentats prenent com a base la Resolució de 12 de juny de 2020, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). [2021/3737]

Considerant la Resolució de 12 de juny de 2020, de la Presidència de l'INVASSAT, per la qual es regula el procediment de concessió, en 2020, dels reconeixements als millors treballs de fi de Màster o d'Especialitat en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en Prevenció de Riscos Laborals (DOGV 8838 / 18.06.2020).

Tenint en compte que amb data 26 de febrer de 2021 s'ha publicat en la pàgina web de l'INVASSAT la composició del jurat per a l'atorgament dels guardons als millors treballs de fi de Màster en Prevenció de Riscos Laborals.

Considerant l'acta de la reunió de 23 de març de 2021, del Jurat per a l'atorgament de guardons als autors dels millors treballs de fi de Màster o d'Especialitat en Prevenció de Riscos Laborals, presentats conformement amb la resolució de 12 de juny de 2020 esmentada en el paràgraf anterior, en la qual es proposen a la Presidència de l'INVASSAT els següents treballs de fi de màster per a ser guardonats:

El president de l'INVASSAT resol:Atorgar els guardons als següents autors dels millors treballs de fi de Màster en Prevenció de Riscos Laborals, defensats a la Comunitat Valenciana durant 2020, denominats Premis al Coneixement en Prevenció de Riscos Laborals.València, 7 d'abril de 2021.– El president de l'INVASSAT: Rafael Climent González.

Mapa web