Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8265 de 03.04.2018
Número identificador:  2018/3236
Referència Base de Dades:  003271/2018
 Extracte de la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018. [2018/3236]

BDNS (identif.): 391780.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/indexPrimer. Beneficiàries

Podran ser beneficiàries de les ajudes les xicotetes i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana.Segon. Objecte

Ajudes amb l'objecte d'afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2018.Tercer. Bases reguladores

Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/08/08/pdf/2016_6426.pdfQuart. Finançament de les ajudes

Les ajudes establides en la present convocatòria es financen amb càrrec a la secció 11, programa pressupostari 762.10, Comerç exterior, capítol IV, línia S8013, per un import global màxim de 4.850.000,00 €, del pressupost de la Generalitat per a 2018.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el DOGV i:

– Fins al 30 d'abril de 2018 per a les actuacions dirigides a promoció exterior relatives a participació en certàmens firals internacionals i gastos d'allotjament i desplaçament als mercats internacionals.– Fins al 30 de juny de 2018 per a les actuacions relatives al pla de màrqueting internacional i resta d'actuacions del pla de promoció internacional.València, 26 de març de 2018.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

Mapa web