Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'avoca competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8783 de 07.04.2020
Número identificador:  2020/2821
Referència Base de Dades:  002965/2020
 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'avoca competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies. [2020/2821]

S'ha advertit l'existència d'un error material en la Resolució de 2 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'avoca competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8781, de 6 d'abril de 2020.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, es realitza la següent correcció:Única

Rectificar l'error detectat en el segon paràgraf del resolc primer, tal com segueix:On diu:

«La present resolució produirà efectes per a aquells expedients la sol·licitud dels quals haja tingut entrada en els registres d'aquesta administració autonòmica a partir del dia 21 de març de 2020, d'ara en avant.»Ha de dir:

«La present resolució produirà efectes per a aquells expedients la sol·licitud dels quals haja tingut entrada en els registres d'aquesta administració autonòmica a partir del dia 18 de març de 2020, d'ara en avant.»València, 5 d'abril de 2020 – El director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral: Gustavo José Gardey Cardona.

Mapa web