Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general, escala orientador o orientadora laborals d'ocupació, A2-01-01, sector administració general, torn d'accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 133/18, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9028 de 25.02.2021
Número identificador:  2021/1618
Referència Base de Dades:  001683/2021
 RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general, escala orientador o orientadora laborals d'ocupació, A2-01-01, sector administració general, torn d'accés lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 133/18, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/1618]

D'acord amb el que estableixen l'article 15 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i la base 6 de l'Ordre 79/2020, de 15 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de la convocatòria esmentada anteriorment (DOGV 8911, 23.09.2020), resolc:Primer

Publicar la llista provisional de persones admeses, que s'assenyalen en l'annex I de la present resolució.Segon

Publicar la llista provisional de persones excloses, amb expressió dels motius de l'exclusió, que s'assenyalen en l'annex II de la present resolució.Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a esmenar les errades que hagen motivat que no hi hagen sigut admeses o per a presentar les al·legacions que consideren convenients, que es formularan exclusivament de manera electrònica seguint el tràmit específic, d'ús obligatori, d'acord amb l'apartat 6 de l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Al tràmit esmentat anteriorment es podrà accedir a través de l'enllaç https://bit.ly/al-legacionsDGFP o en el corresponent seguiment de les oposicions en la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, disponible en https://bit.ly/oposicionsDGFP, i caldrà emplenar el corresponent formulari i, si és procedent, annexar-hi els documents pertinents. No serà vàlida cap altra forma de presentació.

València, 22 de febrer de 2021.– El director general de Funció Pública: David Alfonso Jarque.

Mapa web