Ficha disposicion

Ficha disposicion

LLEI 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments PúblicsTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6414 de 10.12.2010
Número identificador:  2010/13297
Referència Base de Dades:  013170/2010
 LLEI 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics [2010/13297]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:

Preàmbul

I

D'acord amb la distribució de competències prevista en la Constitució espanyola, correspon a la Generalitat l'atribució exclusiva en matèria d'espectacles. Una facultat que va ser arreplegada, originàriament, en l'article 31.30 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, i que, en l'actualitat, contempla l'article 49.1.30.ª de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma d'aquella. En aquest marc, la transferència material de la competència esmentada tingué lloc en virtut del Reial Decret 1040/1985, de 25 de maig.

La primera norma amb rang de llei que va regular aquest àmbit va ser la Llei 2/1991, de 18 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, una ordenació que va estar vigent durant més d'una dècada i que va ser objecte d'un ampli i divers desplegament reglamentari.

Sense perjuí d'això, i a pesar de les bondats que aquest règim va suposar, el dinamisme i el desenrotllament implícits que el sector servicis comporta, van obligar a promulgar una nova llei destinada a completar i adaptar una regulació que el pas del temps havia deixat obsoleta. Fruit d'aquesta necessitat va ser l'entrada en vigor de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, una Llei fonamentada sobre tres pilars bàsics:

1. Seguretat de persones i béns com a principi essencial que justifica tota l'ordenació prevista en la dita norma.

2. Règim d'autorització administrativa per a la realització d'espectacles públics, activitats recreatives i l'obertura d'establiments públics.

3. Un règim sancionador eficaç destinat a procurar que la comissió d'una infracció no resultara més avantatjosa que el compliment de les disposicions legals vigents.

Aquesta normativa ha contribuït, sens dubte, a afavorir una evolució positiva del sector servicis a la Comunitat Valenciana, coadjuvant a assentar un àmbit que, ara mateix, ha passat a ser un dels grans referents quant a productivitat, rendiment econòmic i creació de riquesa.

II

En aquest marc, resulta obvi, no obstant això, que el sector que ens ocupa requereix i necessita d'una regulació pràctica i moderna que estiga d'acord amb les necessitats canviants que tota societat presenta. Una regulació que fomente i promoga la iniciativa particular sense perdre de vista, bàsicament, la necessitat de vetlar per l'interès general representat, en tot cas, pel principi de seguretat com a pedra angular del model.

Aquesta és la raó fonamental que justifica la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als servicis en el mercat interior. Una Directiva que ha estat objecte de transposició a l'ordenament espanyol en virtut de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, i que suposa, per a la Comunitat Valenciana, la necessitat d'un canvi d'ordenació donat el caràcter bàsic de la norma esmentada.

La Llei 17/2009, de 23 de novembre, parteix d'una sèrie de premisses a tenir en compte. Entre les més destacades cal assenyalar la llibertat d'establiment per a l'exercici d'una activitat de servicis, la prelació d'un règim de comunicació o de declaració responsable davant el, fins a la data preferent, règim d'autorització administrativa, l'aposta per la simplificació procedimental i la facilitació de tràmits a la persona interessada, així com, de la mateixa manera, la materialització d'una política de qualitat en la prestació d'aquells.

Totes aquestes premisses troben el seu acomodament en la present llei, una norma que deroga l'anterior Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i que implica no sols una interiorització dels principis plantejats per la llei estatal, adaptant-los al sector servicis en el seu vessant de l'oci, sinó, així mateix, una manifestació de la pròpia experiència derivada de l'aplicació de la Llei 4/2003 esmentada, així com l'assimilació de les inquietuds manifestades pel propi sector, l'evolució del qual resulta innegable.

En aquest sentit, el protagonisme d'aquesta llei és per al ciutadà, per a la persona interessada o, més tècnicament, per al titular o prestador, que ostenta la facultat per a dirigir-se directament a l'administració competent, manifestant el seu desig d'exercir una activitat empresarial. En contrapartida, l'administració està obligada a facilitar les expectatives emprenedores de les persones, a dotar de fluïdesa el procediment i a minimitzar les traves que puguen condicionar, en excés, l'obertura d'un establiment públic o l'organització d'un espectacle o activitat recreativa.

La novetat fonamental d'aquesta llei és el canvi del procediment general per a la realització d'un espectacle públic i/o activitat recreativa, així com, correlativament, per a l'obertura d'un establiment públic.

En aquest sentit, es procedeix a la substitució (que no supressió) del, fins ara preponderant, règim d'autorització administrativa, per un model basat en la declaració responsable del titular o prestador. De fet, aquest últim passa a ser el règim general per a l'obertura d'establiments públics, quedant el règim d'autorització només per a supòsits específics en què, objectivament, pot donar-se una major situació de risc.

No obstant això, el principi de seguretat, entès sempre com a factor clau en aquest marc, fa que l'administració no puga, ni haja de quedar al marge dels procediments regulats en aquesta llei. Així, la tasca de verificació i comprovació de les manifestacions de la persona interessada fan que els òrgans administratius hagen d'intervenir-hi, encara que siga només de manera succinta i, en tot cas, sotmesos a límits destinats a no coartar la lliure iniciativa d'aquell.

La resta de la regulació, una vegada fixats els fonaments troncals, discorre en la mateixa direcció: més autonomia per al titular o prestador, reducció de la intervenció administrativa i exigència del manteniment de les condicions de seguretat i qualitat per als espectacles, activitats i establiments inclosos en l'àmbit d'aplicació de la llei.

III

Quant a l'estructura formal de la present llei, aquesta es compon de 61 articles agrupats en cinc títols. Així mateix, compta amb quatre disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria, dues disposicions finals i un annex on s'estableix, sense caràcter limitador, el Catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

El títol I està dedicat a les disposicions generals. S'hi identifiquen els conceptes essencials a què es dedica la regulació prevista en la norma i que suposa, en aquest àmbit, una adaptació a les definicions previstes en la Llei 17/2009, de 23 de novembre. De la mateixa manera, es determinen les tres categories que conformen l'àmbit material de la norma, açò és, espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

Així mateix, es preveuen les exclusions a la llei, els espectacles i activitats prohibits, les condicions tècniques generals que han de ser observades en virtut del manteniment de la seguretat, així com, finalment, els principis de cooperació i col·laboració administrativa.

El títol II contempla el règim d'obertura dels establiments públics i de la realització d'espectacles públics i activitats recreatives. En aquest sentit, el títol adés esmentat obri amb un article en què, ja des del principi, es determina de manera evident quin serà el nou model general per a l'obertura o organització d'aquells, i quin l'excepcional. D'esta manera, es defineix què és declaració responsable d'acord amb els criteris assumits de la normativa bàsica estatal, i es configura aquest concepte com el pòrtic per a disposicions posteriors.

A continuació, aquest títol s'ordena en quatre capítols. El primer d'ells regula la distribució de competències entre la Generalitat i els ajuntaments en el marc que ens ocupa.

Per la seua banda, el capítol II constitueix, com s'ha indicat més amunt, l'ordenació troncal que caracteritza i condiciona tota la regulació prevista en la llei. En aquest sentit, s'estableix el procediment general d'obertura dels establiments públics mitjançant declaració responsable, agilitant al màxim els tràmits administratius i procurant, en tot cas, que la posada en funcionament d'aquests no s'ajorne més enllà d'un mes des de la presentació de la documentació exigible.

Com a excepció es preveu, així mateix, un altre procediment d'obertura mitjançant autorització administrativa per a aquells establiments on, per qüestions d'aforament o per les seues condicions intrínseques, existisca una especial situació de risc.

Entre les conseqüències més notables derivades d'aquests procediments destaca la desaparició de les llicències d'activitat i de funcionament tal com fins ara es coneixien. D'esta manera apareix, únicament, el títol formal de llicència d'obertura com a títol acreditatiu del compliment de la legalitat, aconseguint-se, així mateix, una homogeneïtat nominativa així com un retorn als orígens, quant a la qualificació d'aquesta llicència es refereix.

D'un altre costat, aquest capítol contempla, entre altres aspectes, el canvi de titularitat sense més tràmit que una declaració formal davant de l'ajuntament, el règim de compatibilitat d'activitats quan es pretenguen efectuar en un establiment dues o més d'aquelles considerades com incompatibles, la consideració de les activitats accessòries, l'especialitat de les llicències excepcionals, el contingut de les llicències d'obertura i la seua suficiència com a element informatiu de l'establiment, així com, de la mateixa manera, les llicències per a instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.

El tercer capítol, dedicat a altres requisits i disposicions, tracta sobre l'obligatorietat de l'assegurança de responsabilitat civil, la diferenciació entre ambientació i amenització musical, els cartells informatius que complementen el contingut de la llicència d'obertura, el règim de les terrasses, l'aposta per la qualitat com a element indispensable, l'agilitació dels tràmits d'informació al ciutadà a través d'un servici de finestra única i el Registre d'empreses i establiments.

Finalment, el capítol IV s'ocupa dels espectacles i activitats extraordinaris, singulars o excepcionals, distingint entre els que no impliquen situació de risc i els que sí que en comporten. Per als primers bastarà amb una declaració responsable per a la seua realització, i, per als citats en segon terme, s'hi requerirà una autorització administrativa.

El títol III regula l'organització i desenrotllament dels espectacles públics i activitats recreatives. Ordenat en dos capítols, el primer d'ells tracta sobre l'àmbit subjectiu de la llei, açò és, dels titulars i prestadors, destinataris, artistes i executants, així com dels seus drets i obligacions. En aquest sentit, s'insisteix especialment en la necessitat d'exigir entre les obligacions dels destinataris la participació en bones condicions en els espectacles amb evident risc com és el cas dels festeigs de bous al carrer. Una inclusió motivada per l'evident risc existent en aquest tipus de celebracions i que, en determinades circumstàncies, és susceptible d'agreujament per una conducta inadequada d'aquells.

El capítol II, referit a altres disposicions per al desenrotllament de l'espectacle o activitat, regula la reserva i dret d'admissió, les normes de protecció als menors, l'horari dels establiments, espectacles i activitats, la seua publicitat així com el règim de les entrades i la seua venda.

El títol IV aborda l'ordenació del règim de vigilància i inspecció i el règim sancionador.

En els seus dos capítols es manté la normativa fins a la data vigent, si bé adaptant-la, quan així escaiga, als postulats de la nova llei. És el cas de la dualitat de les actes inspectores, distingint-se entre les derivades d'inspeccions efectuades per les Forces i Cossos de Seguretat o les alçades per tècnics de l'administració local i/o autonòmica. Així mateix, es procedeix a la incorporació de les infraccions greus i molt greus a afegir a les fins ara previstes en virtut de les condicions establides en els procediments i requisits existents. És el cas de la participació de persones que no estiguen en condicions físiques o psíquiques en festeigs de bous al carrer, en correlació amb la nova obligació sectorial inclosa en el precepte regulador de les obligacions dels destinataris.

Per la seua banda, el títol V fa referència als òrgans consultius de les administracions públiques en aquest marc. És el cas de la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, el règim i requisits de la qual es desenrotllaran per via reglamentària.

De la mateixa manera, es disposa en la disposició addicional quarta de la llei la consideració com a responsable, en els termes de l'article 48 del text positiu, del participant en els festeigs de bous al carrer quan, de la seua conducta, se'n derive una actuació manifesta d'infracció administrativa. En aquest marc, l'assumpció de costs econòmics serà una altra de les conseqüències d'aquest comportament contrari a la normativa vigent.

Finalment, a més de la resta de disposicions addicionals, i de les disposicions transitòries, derogatòria i finals, la llei preveu un annex on s'arreplega el Catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que, sense caràcter exhaustiu, concreta l'àmbit d'aplicació a què aquesta es refereix.

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Àmbit d'aplicació

1. La present llei té com a objecte, en el marc de les competències de la Generalitat, regular els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que es desenrotllen o ubiquen al seu territori, amb independència que els seus titulars o prestadors siguen entitats públiques, persones físiques o jurídiques, tinguen o no finalitat lucrativa, es realitzen en instal·lacions fixes, portàtils o desmuntables, així com de manera habitual o esporàdica.

Als efectes de la present llei, s'entendrà per titular o prestador la persona física amb la nacionalitat de qualsevol estat membre, o resident legal a Espanya, o qualsevol persona jurídica o entitat constituïda de conformitat amb la legislació d'un Estat membre, la seu social o el centre d'activitat principal del qual es trobe dins de la Unió Europa que, amb ànim de lucre o sense, realitze o organitze un espectacle públic o una activitat recreativa o efectue l'explotació d'un establiment públic.

Per la seua banda, es considerarà com a destinatari els clients, usuaris o públic dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

En funció del que disposa aquesta llei, s'entendrà per:

a) Espectacles públics: aquells esdeveniments que congreguen un públic que acudeix amb l'objecte de presenciar una representació, actuació, exhibició o projecció que li és oferida per una empresa, artistes o executants que intervinguen per compte d'aquesta.

b) Activitats recreatives: aquelles que congreguen un públic que acudeix amb l'objecte principal de participar en l'activitat o rebre els servicis que els són oferits per l'empresa amb fins d'oci, entreteniment i diversió.

c) Establiments públics: locals en què es realitzen els espectacles públics i les activitats recreatives, sense perjuí que els espectacles i activitats esmentats puguen ser desenrotllats en instal·lacions portàtils, desmuntables o en la via pública.

2. Totes aquestes activitats, així com les relatives a espectacles taurins o esportius, a establiments turístics o als propis d'establiments i activitats de joc, es regiran per la seua normativa específica, quan aquesta existisca. En tot allò que no s'hi preveu, serà aplicable supletòria la present llei.

3. En el Catàleg de l'annex d'aquesta llei es classifiquen, sense caràcter exhaustiu, els espectacles públics i activitats recreatives, així com els establiments públics en què aquells se celebren i realitzen.

Article 2. Exclusions

Sense perjuí de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat ciutadana, s'exclouen de l'àmbit d'aplicació de la present llei els actes privats que no estiguen oberts a la pública concurrència.

Article 3. Prohibicions

Queden prohibits els espectacles i activitats recreatives següents:

1. Els que siguen constitutius de delicte.

2. Els que inciten o fomenten la violència, el racisme, la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació o que atempten contra la dignitat humana.

3. Els que impliquen crueltat o maltractament per als animals.

4. Els festejos taurins tradicionals de la Comunitat Valenciana que no es realitzen de conformitat amb la seua normativa específica.

Article 4. Condicions tècniques generals

1. Els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics hauran de reunir les condicions necessàries de seguretat, salubritat i higiene per a evitar molèsties al públic assistent i a tercers i, en especial, complir amb aquelles que estableix la normativa aplicable a les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.

2. Les anteriors condicions hauran de comprendre, entre altres, les matèries següents:

a) Seguretat per al públic assistent, treballadors, executants i béns.

b) Condicions de solidesa de les estructures i de funcionament de les instal·lacions.

c) Condicions i garanties de les instal·lacions elèctriques com a locals de pública concurrència

d) Prevenció i protecció d'incendis i altres riscos inherents a l'activitat, facilitant-hi l'accessibilitat dels mitjans d'auxili externs.

e) Condicions de salubritat, higiene i acústica, determinant expressament les condicions d'insonorització dels locals necessària per a evitar molèsties a tercers.

f) Protecció del medi ambient urbà i natural.

g) Condicions d'accessibilitat i gaudi per a persones discapacitades, d'acord amb el que disposa la normativa sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i que en possibiliten el gaudi real de l'espectacle per part d'aquests. En aquest sentit, es realitzaran les adaptacions precises en els locals i instal·lacions en el termini que reglamentàriament s'establisca, d'acord amb la llei adés esmentada.

h) Pla d'emergència segons les normes d'autoprotecció en vigor.

Article 5. Cooperació i col·laboració administrativa

1. Les distintes administracions públiques, en l'exercici de les seues pròpies competències i de conformitat amb el que preveu la legislació vigent, es facilitaran la informació que precisen en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, i es prestaran recíprocament la cooperació i assistència activa que pogueren demanar-se entre si sobre tals matèries.

2. Els òrgans de les administracions autonòmica i local, en el marc de les seues competències respectives i d'acord amb els principis d'eficàcia, coordinació, col·laboració i lleialtat institucional, vetlaran per l'observança de la normativa d'espectacles públics i activitats recreatives a través de les funcions següents:

a) Inspecció dels establiments públics.

b) Control de la realització dels espectacles i activitats recreatives i, si és el cas, la seua prohibició i suspensió.

c) Sanció de les infraccions tipificades en la present llei.

3. Els ajuntaments podran sol·licitar la col·laboració i el suport tècnic que precisen de la Generalitat per a l'execució i desenrotllament del que preveu aquesta llei. A aquests efectes, es podran subscriure els oportuns convenis de col·laboració entre ambdues administracions.

4. Quan no s'hagen subscrit els convenis a què es refereix l'apartat anterior, els ajuntaments que acrediten dificultats degudament motivades per a dur a terme les funcions que la present llei els atribueix podran sol·licitar de la Generalitat que les assumisca directament.

TÍTOL II

De l'obertura d'establiments públics i de la realització

d'espectacles públics i activitats recreatives

Article 6. De la declaració responsable i de l'autorització

1. La realització d'espectacles públics i activitats recreatives i l'obertura d'establiments públics a què es refereix la present Llei requerirà la presentació d'una declaració responsable per part de la persona interessada o, si és el cas, d'autorització administrativa, quan escaiga, amb el compliment dels tràmits i requisits a què es refereixen els capítols II, III i IV d'aquest títol.

A l'efecte d'aquesta llei, es considerarà com a declaració responsable el document subscrit per un titular o prestador en què manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establits en la normativa vigent per a l'organització d'un espectacle públic o activitat recreativa i/o per a l'obertura d'un establiment públic, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la seua vigència.

2. La declaració responsable, efectuada d'acord amb el que estableix aquesta llei, habilitarà, d'acord amb els requisits procedimentals previstos, per a l'exercici dels espectacles públics i activitats recreatives indicats en aquesta. Per a la realització d'un altre o altres diferents dels manifestats es requerirà de declaració específica per a això.

CAPÍTOL I

De les competències de les administracions públiques

Article 7. Autoritzacions competència de l'administració autonòmica

1. Correspon a la Generalitat, a través dels seus òrgans amb atribucions en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, la competència sobre els espectacles i activitats següents:

a) Les activitats recreatives o esportives el desenrotllament de les quals discórrega per més d'un terme municipal de la Comunitat Valenciana.

b) Els espectacles amb animals, entenent per tals aquells en què aquests en siguen part essencial o indispensable per a la realització, llevat que per a la seua realització calga la utilització de via pública.

c) Els espectacles i festejos taurins tradicionals, que es regiran per la seua normativa específica.

d) Els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, entenent per tals aquells que siguen diferents dels indicats en la llicència referida a un establiment públic, d'acord amb allò que s'ha regulat en el Catàleg de l'annex d'aquesta llei per a cada tipus d'activitat.

e) Els espectacles i activitats singulars o excepcionals que no estiguen previstos en el Catàleg de l'annex d'aquesta llei, o que, per les seues característiques, no pogueren acollir-se als reglaments dictats.

2. A l'efecte d'aquesta llei, s'entendrà inclòs en el concepte de via pública tot lloc obert per on puga transitar, circular o desplaçar-se el públic, sempre que el lloc esmentat no tinga la consideració de bé de caràcter privat o patrimonial.

Article 8. Autoritzacions competència dels ajuntaments

Correspon als ajuntaments, a través dels seus òrgans amb atribucions en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, la competència sobre els següents espectacles i activitats:

1. Les activitats recreatives o esportives el desenrotllament de les quals discórrega dins del seu terme municipal.

2. Els espectacles públics i activitats recreatives que es realitzen en el municipi amb motiu de la realització de les festes locals i/o patronals, requerisquen la utilització de via pública o no.

3. Els espectacles públics i activitats recreatives, amb animals o sense, que per a la seua realització requerisquen la utilització de via pública.

4. Atorgament de la llicència d'obertura, d'acord amb els procediments que preveu aquesta llei.

La realització dels espectacles i activitats a què es refereix aquest article precisarà, en tot cas, la subscripció pels organitzadors d'un contracte d'assegurança de responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers, d'acord amb allò que s'ha regulat en la present llei i en la quantia determinada reglamentàriament.

CAPÍTOL II

Procediment per a l'obertura d'establiments públics

Article 9. Procediment d'obertura mitjançant declaració responsable

1. Per a desenrotllar qualsevol de les activitats previstes en l'àmbit d'aplicació de la present llei, caldrà la presentació, davant l'ajuntament del municipi de què es tracte, d'una declaració responsable en què, almenys, s'indique la identitat del titular o prestador, ubicació física de l'establiment públic, activitat recreativa o espectacle públic oferit i manifestació que s'hi compleix amb tots els requisits tècnics i administratius per a procedir a l'obertura del local.

La presentació de la declaració responsable haurà d'atendre, quan escaiga, a allò que s'ha indicat en la normativa reguladora d'impacte ambiental.

2. Junt amb la declaració responsable citada en a l'apartat anterior s'haurà d'aportar, com a mínim, la documentació següent:

a) Còpia del projecte de l'obra i l'activitat signada per tècnic competent i visat pel col·legi professional, si escau, d'acord amb el que hi ha disposat en la normativa en vigor sobre visat col·legial obligatori.

b) Certificat final emès per tècnic o òrgan competent i visat, si escau, per un col·legi professional, en el qual s'acredite.

c) Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança, en els termes indicats en la present llei.

3. L'ajuntament, una vegada rebuda la declaració responsable i la documentació annexa indicada, procedirà a registrar d'entrada la recepció esmentada en el mateix dia en què això es produïsca, entregant-ne còpia a la persona interessada.

Així mateix, en el termini màxim d'un mes a computar des de la data del registre d'entrada, haurà de fer visita de comprovació a l'establiment per a acreditar la realitat d'allò expressat i informat pel titular o prestador.

Una vegada feta la visita i verificats els extrems anteriors, l'ajuntament atorgarà la corresponent llicència d'obertura.

4. Si la llicència prevista en l'apartat anterior fóra concedida abans de transcórrer el termini d'un mes, des del registre d'entrada, el titular o prestador podrà procedir a l'obertura de l'establiment. Altrament, transcorregut el termini esmentat sense que s'atorgue la llicència, el titular o prestador podrà, alhora, obrir l'establiment d'acord amb el que indica l'apartat següent.

5. No obstant això, transcorregut el termini indicat en l'apartat 3 d'aquest article sense que l'ajuntament haja fet la visita de comprovació prevista, el titular o prestador podrà, sota la seua responsabilitat, procedir a l'obertura de l'establiment, notificant-ho per escrit a l'òrgan municipal corresponent.

Aquesta obertura no eximeix el consistori d'efectuar la visita de comprovació. En aquest sentit, si es comprova la inexactitud o falsedat en qualsevol dada, manifestació o document de caràcter essencial presentat, l'ajuntament decretarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi haguera lloc.

A l'efecte d'aquesta llei, es considerarà com a dada, manifestació o document de caràcter essencial tant la declaració responsable com la documentació annexa a què es refereix l'apartat 2 d'aquest article.

6. Com a excepció, no serà obligatòria la visita de comprovació municipal ni el transcurs del termini del mes per a l'obertura de l'establiment si el titular o prestador acompanya, junt amb la declaració responsable i documentació annexa, certificat expedit per empresa que disposa de la qualificació d'Organisme de Certificació Administrativa (OCA) pel qual s'acredita el compliment de tots els requisits exigits per la normativa en vigor.

Les condicions i requisits dels Organismes de Certificació Administrativa (OCA) es determinaran reglamentàriament.

7. Els municipis que, per les seues circumstàncies, no disposen d'equip tècnic suficient per a efectuar la visita de comprovació prevista, en virtut d'allò que s'ha indicat en l'article 5 d'aquesta llei, hauran d'acollir-se al règim de cooperació i col·laboració administrativa amb altres entitats locals o amb l'administració autonòmica per a aquesta comesa.

8. Reglamentàriament es podrà establir un procediment especial per als establiments que s'ubiquen dins de l'àmbit d'activitats declarades expressament d'interès general, o fetes en el marc d'esdeveniments considerats com a tals.

Article 10. Procediment d'obertura mitjançant autorització

1. Sense perjuí d'allò que s'ha regulat en el precepte anterior, per als espectacles públics i activitats recreatives que es realitzen en establiments públics amb un aforament superior a les 500 persones, en aquells en què existisca una especial situació de risc o en aquells en què així s'indique expressament en aquesta llei, s'hi seguirà el procediment previst en aquest article.

A l'efecte d'aquesta llei, es considerarà que hi ha una especial situació de risc quan l'establiment, d'acord amb allò que s'ha indicat en la normativa tècnica en vigor, dispose d'algun recinte catalogat de risc alt o d'una càrrega tèrmica global elevada.

2. El titular o prestador l'establiment del qual es trobe en el supòsit d'aquest article presentarà davant l'ajuntament de la localitat corresponent el projecte elaborat pel tècnic corresponent i, si escau, d'acord amb la normativa en vigor, visat pel col·legi professional. Quan siga necessària la realització d'obres, la tramitació de la llicència d'obertura i la d'obres s'efectuarà conjuntament.

L'ajuntament, d'acord amb el projecte presentat, emetrà els informes oportuns on es faça constar que aquest s'ajusta a:

a) La normativa en matèria de plans d'ordenació urbana i la resta de normes de competència municipal.

b) La normativa sobre activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.

c) La normativa sobre instal·lacions en locals de pública concurrència.

d) La normativa contra la contaminació acústica.

e) La normativa en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

f) La normativa en matèria d'accessibilitat.

Una vegada emesos, l'ajuntament trametrà el projecte d'activitat, juntament amb la documentació annexa que s'establesca en el reglament d'aquesta llei, als òrgans competents de la Generalitat en matèria d'espectacles i, quan escaiga, en matèria d'intervenció ambiental, amb l'objecte que s'evacuen els informes referents al compliment de les condicions generals tècniques a les quals es refereix l'article 4 d'aquesta llei.

Aquests informes seran vinculants quan siguen desfavorables o quan establisquen condicions de compliment obligatori d'acord amb la normativa tècnica en vigor. No obstant això, s'entendrà favorable quan l'ajuntament no haja rebut comunicació expressa en el termini d'un mes des de la recepció de l'expedient per l'òrgan autonòmic. Les conseqüències de l'emissió d'informes fora de termini es determinaran per via reglamentària.

Una vegada rebut l'informe, l'ajuntament comunicarà a la persona interessada, mitjançant resolució expressa, els requisits o condicionaments tècnics a complir per al posterior atorgament de la llicència d'obertura.

Quan la persona interessada considere que ha complit amb les obligacions exigides, ho comunicarà formalment a l'ajuntament, el qual, previ registre d'entrada de la comunicació esmentada, hi farà visita de comprovació en el termini d'un mes.

Si el resultat de la visita de comprovació és d'acord amb els requisits i condicions exigits, atorgarà llicència d'obertura, i en cas contrari la denegarà.

En el cas que l'ajuntament no fes la referida visita en el termini indicat, la persona interessada, d'acord amb el que preveu l'apartat 4 d'aquest article i sota la seua responsabilitat, prèvia notificació al consistori, podrà obrir l'establiment públic.

3. No obstant allò previst en l'apartat anterior, no serà necessari fer visita de comprovació quan la persona interessada aporte certificació d'un Organisme de Certificació Administrativa (OCA) i, en aquest cas, podrà procedir a l'obertura de l'establiment d'acord amb allò que s'ha indicat en aquest article.

4. El procediment a què es refereix el present article no podrà excedir tres mesos, a computar des de la presentació del projecte pel titular o prestador en l'ajuntament fins la comunicació de la resolució municipal, en què es determinen els requisits o condicionaments tècnics, referida en l'apartat 2 d'aquest article. Si transcorren els tres mesos sense que s'emeta la referida resolució, la persona interessada podrà entendre que el projecte presentat és correcte i vàlid als efectes oportuns.

Article 11. Modificacions substancials

Serà necessària una nova llicència per a modificar la classe d'activitat, procedir a un canvi d'emplaçament o per a realitzar una reforma substancial dels locals, establiments i instal·lacions.

S'entendrà per modificació substancial tot canvi o alteració que, previst reglamentàriament, implique una reforma que afecte la seguretat, salubritat o perillositat de l'establiment.

Article 12. Canvi de titularitat

1. Qualsevol canvi en la titularitat d'un establiment públic precisarà de declaració formal davant l'ajuntament de la localitat en què aquell s'ubique, sense que siga necessari l'atorgament de nova llicència municipal. El canvi de titularitat esmentat haurà de comunicar-se en el termini d'un mes des que s'haguera formalitzat per qualsevol mitjà dels admesos en dret.

2. La notificació del canvi de titularitat haurà d'estar subscrita pel transmetent i per l'adquirent de l'establiment. Cas contrari, la comunicació adés esmentada no tindrà validesa per a l'ajuntament, i ambdós respondran solidàriament per l'incompliment d'aquesta obligació.

3. Una vegada declarat el canvi de titularitat, l'administració municipal el comunicarà a l'òrgan autonòmic competent en la matèria perquè en prenguen coneixement i als efectes escaients.

Article 13. Compatibilitat d'activitats

1. Es consideraran activitats compatibles, a l'efecte d'aquesta llei, aquelles que siguen equivalents quant a horari, dotacions o públic que puga accedir-hi.

En el cas que un establiment es dedicara a diverses activitats compatibles definides per separat en el Catàleg de l'annex, se n'hauran de fer constar en la llicència d'obertura cada una. De la mateixa manera, si el local o recinte comptara amb diversos espais d'ús diferenciats, haurà d'expressar-se l'aforament respectiu corresponent a cada un d'aquests.

2. El titular o prestador que desitge efectuar dues o més activitats que diferisquen quant a horari, dotacions o públic haurà de sol·licitar oportuna autorització de compatibilitat de la conselleria competent en matèria d'espectacles. L'autorització esmentada establirà les condicions i requisits necessaris per a la posterior obertura de l'establiment.

El procediment pel qual s'atorga la compatibilitat es regularà reglamentàriament.

3. No serà aplicable el que disposa aquest article quan en un establiment públic s'efectuen activitats complementàries o accessòries de l'activitat principal sempre que, en virtut d'això, aquelles no en suposen una desnaturalització o desvirtuació. En aquest sentit, es consideraran activitats complementàries o accessòries aquelles que impliquen una actuació en directe destinada a l'animació o a l'amenització dels clients, usuaris o públic. En tot cas, les activitats citades no podran consistir en actuacions musicals i no implicaran la modificació de les instal·lacions del local.

Article 14. Llicències excepcionals

1. Excepcionalment, i per motius d'interès públic acreditats en l'expedient, els ajuntaments podran atorgar llicències d'obertura, amb un informe previ favorable de l'òrgan autonòmic competent en matèria d'espectacles, en edificis inscrits en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià o en els catàlegs d'edificis protegits que així figuren en el planejament municipal, les característiques arquitectòniques del qual no permeten el ple compliment de les condicions tècniques establides amb caràcter general, sempre que quede garantida la seguretat i salubritat de l'edifici i la comoditat de les persones i es dispose de l'assegurança exigida per la present llei.

2. Amb independència de l'anterior, es tindran en compte les autoritzacions, informes i comunicacions exigibles en virtut del que disposa la Llei reguladora del patrimoni cultural valencià.

3. La tramitació de les llicències a què es refereix aquest precepte s'efectuarà d'acord amb el procediment previst en l'article 10 d'aquesta llei.

Article 15. Contingut de les llicències d'obertura

1. En la resolució de l'atorgament de la llicència d'obertura es faran constar, en els dos idiomes oficials a la Comunitat Valenciana, almenys, les dades següents:

a) Nom, raó social, número d'identificació i adreça dels titulars o prestadors de l'espectacle públic, activitat recreativa o establiment públic.

b) Emplaçament i denominació de l'establiment.

c) Aforament màxim de l'establiment.

d) Activitat o espectacle declarat o, si és el cas, autoritzat segons el que disposa el Catàleg de l'annex.

e) Els altres requisits i condicions considerats essencials en funció de la tipologia de l'establiment.

2. La llicència d'obertura atorgada per l'ajuntament serà suficient per a acreditar l'activitat, condicions i característiques de l'establiment públic, sense que siga necessària l'exhibició d'un cartell específic per a això. A aquests efectes, la llicència s'exposarà un lloc visiblement i fàcilment accessible.

3. Quant a la publicitat de la resta de requisits i condicions exigides en aquesta llei, caldrà ajustar-se al que disposa la regulació dels cartells informatius.

Article 16. Revocació i caducitat de la llicència

1. La llicència només serà efectiva en les condicions i per a les activitats que expressament s'hi determinen.

Determinarà la revocació de la llicència, previ expedient amb audiència a la persona interessada, l'incompliment dels requisits o condicions en virtut dels quals es va atorgar aquella, així com, en particular, la no-realització de les inspeccions periòdiques obligatòries o, si és el cas, la falta d'adaptació a les novetats introduïdes per normes posteriors en els terminis previstos per a això.

Aquest procediment se sobreseurà si la persona interessada esmena la irregularitat que en va motivar l'obertura. No obstant això, podrà no tenir-se en compte el sobreseïment esmentat, cas de reiteració o reincidència en l'incompliment per part d'aquell.

2. La inactivitat durant un període ininterromput de sis mesos podrà determinar la caducitat de la llicència, que serà declarada, en tot cas, amb audiència prèvia de la persona interessada i de manera motivada.

No obstant això, quan el desenrotllament normal de l'espectacle o activitat supose períodes d'interrupció iguals o superiors als sis mesos, el termini d'inactivitat determinant de la caducitat serà de dotze a divuit mesos. Aquest termini es fixarà en la resolució d'atorgament de la llicència d'obertura.

Article 17. Llicències d'obertura per a instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables

1. Precisaran de declaració responsable davant de l'ajuntament corresponent, les activitats recreatives o espectacles públics que, per la seua naturalesa, requerisquen la utilització d'instal·lacions o estructures eventuals, portàtils o desmuntables de caràcter no permanent.

2. Així mateix, precisaran de la declaració esmentada els espectacles i activitats que, amb caràcter temporal, pretenguen desenrotllar-se en instal·lacions portàtils o desmuntables.

3. Per a la realització del que preveuen els apartats anteriors hauran de complir-se les condicions tècniques establides en l'article 4 d'aquesta llei, així com la disponibilitat de l'assegurança obligatòria en termes anàlegs a allò que s'ha indicat per a instal·lacions fixes.

4. Correspondrà als ajuntaments comprovar l'adequació entre allò que s'ha declarat pels interessats i el compliment del que disposa aquest article, a l'efecte d'atorgar la llicència d'obertura. S'exceptua el cas en què a la declaració responsable i documentació annexa s'acompanye certificat d'Organisme de Certificació Administrativa (OCA), i en aquest supòsit es podrà iniciar directament l'activitat.

5. Els ajuntaments podran exigir la constitució d'una fiança, en la quantia que es fixe reglamentàriament, a fi que els titulars o prestadors responguen de possibles responsabilitats que pogueren derivar-se'n de la realització. En aquest cas, la fiança serà tornada, amb la sol·licitud prèvia, als interessats quan cessen en l'activitat per a la qual es va atorgar la llicència i després de la comprovació de la no-existència de denúncies fonamentades, actuacions prèvies obertes, procediments sancionadors en tràmit o sancions pendents d'execució.

CAPÍTOL III

Altres requisits i disposicions

Article 18. Assegurances

1. Els titulars o prestadors que realitzen espectacles públics, activitats recreatives o òbriguen establiments públics, hauran de subscriure un contracte d'assegurança que cobrisca la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers. En tot cas, quan l'activitat autoritzada tinga lloc en un local o establiment públic o instal·lació, aquesta assegurança haurà d'incloure, a més, el risc d'incendi, danys al públic assistent o a tercers derivats de les condicions del local o de la instal·lació així com els danys al personal que hi preste els seus servicis. La quantia de l'assegurança es determinarà reglamentàriament.

2. Amb independència de la modalitat contractual que s'adopte per a subscriure l'assegurança prevista en aquest article, els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics hauran d'estar coberts en la quantia mínima exigida per la norma reglamentària de manera individualitzada per a cada local.

Article 19. Ambientació i amenització musical

1. El titular o prestador de l'establiment que vaja a instal·lar o a tenir ambientació musical per qualsevol mitjà, haurà de fer-ho constar expressament en la declaració responsable que presente el titular o prestador en l'ajuntament.

S'excepcionen d'aquest requisit els establiments públics que, d'acord amb el que estableix el Catàleg de l'annex d'aquesta llei, hagen de tenir ambientació musical d'acord amb la seua tipologia i activitat. La instal·lació o tinença d'ambientació musical haurà de ser compatible amb el que disposa la legislació vigent sobre contaminació acústica, amb les ordenances municipals sobre la matèria i amb els acords plenaris adoptats en les demarcacions de zones acústicament saturades, si ni haguera.

2. Si l'establiment posseeix ambientació musical, o l'emissió de música en fóra l'activitat principal, ja siga per mitjans humans o mecànics, haurà de constar específicament en la llicència el límit màxim de dB(A) permès d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de contaminació acústica.

3. Els establiments que, d'acord amb allò que s'ha indicat en el Catàleg de l'annex d'aquesta llei, no incloguen l'ambientació musical com a part de la seua activitat principal, podran, com a activitat accessòria i sempre que no se n'altere la naturalesa, incorporar elements destinats a l'amenització musical, sempre que l'equip instal·lat no permeta, pels seus propis mitjans, superar un nivell de pressió acústica superior als màxims previstos per a nivells de recepció externa segons la normativa vigent en la matèria minorats en 5 dB(A). En aquest sentit, haurà d'acreditar-se'n tècnicament el compliment dels valors màxims de recepció tant en l'interior com en l'exterior.

Article 20. Cartells informatius

1. Els establiments públics que establisquen límit d'edat per a l'accés a aquests, condicions particulars d'admissió, normes particulars o instruccions d'ús, limitacions de consum de tabac, venda d'alcohol i tabac així com altres qüestions equivalents, hauran d'informar d'aquestes qüestions a través de l'exposició d'un o més cartells indicatius ubicats, en tot cas, en lloc visiblement i fàcilment llegible des de l'exterior.

2. També requeriran de cartell o cartells informatius l'horari d'obertura i tancament, l'existència de fulls de reclamacions i les dades identificatives de l'establiment a l'efecte de reclamacions o peticions d'informació.

3. Les característiques d'aquests cartells es determinaran per norma reglamentària.

Article 21.Terrasses

1. Els establiments que desitgen disposar de terrasses o instal·lacions a l'aire lliure o en la via pública, annexes a l'establiment principal, hauran d'obtenir el permís municipal, corresponent, que podrà limitar l'horari d'ús d'aquestes instal·lacions i, en tot cas, la pràctica de qualsevol activitat que supose molèsties per als veïns.

2. No es podran sol·licitar ni concedir llicències o autoritzacions per a aquest tipus d'instal·lacions accessòries sense que prèviament s'haja obtingut la llicència d'obertura de l'establiment. No obstant això, encara que l'ajuntament no haja formalitzat la llicència esmentada, el titular o prestador podrà sol·licitar la ubicació de tals instal·lacions si s'ostenta el dret a obrir el local d'acord amb el que disposa aquesta llei.

Article 22. Qualitat dels servicis

1. Els titulars o prestadors podran elaborar una Carta de Qualitat per al seu espectacle, activitat o establiment públic, on s'arrepleguen, amb el caràcter de mínim, els condicionaments i garanties que aquells han de complir d'acord amb els drets dels clients, usuaris o públic assistent a obtenir una prestació òptima.

En aquest sentit, es complirà amb aquest requisit quan es produïsca la participació en cartes o etiquetes de qualitat elaborades per organitzacions empresarials o professionals, siga quin en siga l'àmbit territorial d'actuació.

2. La Carta de Qualitat serà exposada en un lloc de fàcil visibilitat i llegibilitat.

Article 23. Informació al ciutadà

1. Els titulars o prestadors tindran dret a obtenir de les administracions competents l'oportuna informació sobre la viabilitat i requisits de les llicències i autoritzacions en funció de les activitats que pretenguen realitzar.

A l'efecte, es constituirà un servici de finestra única en la virtut del qual, de manera electrònica i a distància, la persona interessada puga obtenir la informació sobre els procediments necessaris per a l'accés a una activitat prevista en aquesta llei, així com per a la realització dels tràmits preceptius per a això.

2. Les administracions públiques podran sol·licitar informació sobre l'existència de procediments sancionadors en tràmit o de sancions pendents d'execució. La sol·licitud esmentada i la seua contestació hauran de respectar el que disposa la normativa reguladora de protecció de dades.

Article 24. Registre d'empreses i establiments

1. En la conselleria competent en matèria d'espectacles públics hi haurà un Registre d'empreses i establiments destinats a la realització d'espectacles públics i activitats recreatives.

2. Amb aquest fi, els ajuntaments hauran de remetre a la conselleria, en el termini de deu dies a partir de la seua concessió, còpia de les llicències i la resta d'autoritzacions, així com les seues modificacions i alteracions.

Reglamentàriament es determinarà la informació que hauran de facilitar les entitats locals i empreses per a la seua inscripció en el registre esmentat.

CAPÍTOL IV

Dels espectacles i activitats extraordinaris,

singulars o excepcionals

Article 25. Espectacles i activitats extraordinaris

1. Els espectacles i activitats extraordinaris que es pretenguen realitzar amb caràcter ocasional o particular en un establiment públic, sempre que no suposen una modificació de les condicions tècniques generals citades en l'article 4 d'aquesta llei i, en especial, una alteració de la seguretat del local o recinte, un augment d'aforament sobre l'inicialment previst o una instal·lació d'escenaris o coberts, seran objecte de declaració responsable davant l'òrgan competent de la Generalitat, a efectes informatius.

2. Per la seua banda, els espectacles i activitats extraordinaris que comporten una modificació de les condicions tècniques generals, una alteració de la seguretat, un augment d'aforament sobre el previst o impliquen la instal·lació d'escenaris o coberts, seran objecte de sol·licitud davant l'òrgan competent de la Generalitat, a l'efecte de pertinent autorització.

La documentació annexa que ha d'acompanyar la sol·licitud i el termini de la seua presentació, així com la resta de requisits de procediment exigibles, es determinaran per via reglamentària.

Article 26. Espectacles i activitats singulars o excepcionals

Els espectacles i activitats singulars o excepcionals tindran un procediment de tramitació i l'exigència d'uns requisits i condicions equivalents a allò que s'ha previst per als de caràcter extraordinari. Sense perjuí d'això, caldrà ajustar-se, així mateix, al que preveu la normativa de desplegament d'aquesta llei.

TÍTOL III

Organització i desenrotllament dels espectacles públics

i activitats recreatives

CAPÍTOL I

Àmbit subjectiu

Article 27. Dels titulars o prestadors

1. S'entendrà que és titular o prestador la persona física o jurídica que efectue la declaració responsable per a l'atorgament de la llicència o, si és el cas, autorització, així com qui efectue els tràmits que preveu aquesta llei per a la realització d'un espectacle públic o activitat recreativa.

2. En defecte del que preveu l'apartat anterior, s'entendrà que és titular o prestador qui convoque o done a conèixer la realització d'un espectacle públic o activitat recreativa o, si és el cas, qui obtinga o reba ingressos per venda d'entrades per a aquests.

3. Quan es tracte de persones jurídiques, hauran d'estar constituïdes legalment i inscrites en els registres públics corresponents, sent, en qualsevol altre cas, titulars i responsables, a l'efecte de la present llei, de forma directa i solidària, els seus administradors i socis.

Article 28. Adreça als efectes de notificacions

En defecte que expressament s'haja assenyalat com a adreça als efectes de notificacions, tindrà tal caràcter el que figure en la declaració responsable presentada o, si és el cas, el de l'establiment en què es desenrotlle l'espectacle o activitat.

Article 29. Obligacions dels titulars o prestadors

Els titulars o prestadors estaran obligats solidàriament a:

1. Adoptar les mesures de seguretat i salubritat previstes amb caràcter general o especificades en la llicència o, si és el cas, autorització, mantenint en tot moment els establiments i instal·lacions en perfecte estat de funcionament.

2. Realitzar les inspeccions periòdiques que siguen obligatòries d'acord amb la normativa vigent.

3. Permetre i facilitar les inspeccions que acorden les autoritats competents.

4. Posar a disposició dels destinataris dels servicis un número de telèfon, adreça postal, número de fax o adreça de correu electrònic a l'efecte de rebre reclamacions o peticions d'informació.

5. Tenir fulls de reclamacions a disposició dels usuaris, públic o destinataris dels servicis, així com dels servicis d'inspecció.

6. Disposar en lloc visible al públic i perfectament llegible la informació següent:

a) Número de telèfon, adreça postal, número de fax o adreça de correu electrònic a l'efecte de reclamacions o peticions d'informació.

b) Existència de fulls de reclamacions.

c) Cartell d'horari d'obertura i tancament.

d) Còpia de la llicència municipal d'obertura.

e) Si és el cas:

1.r Limitacions d'entrada i prohibició de consum d'alcohol i tabac a menors d'edat, de conformitat amb la legislació vigent.

2.n Condicions d'admissió.

3.r Normes particulars o instruccions per al normal desenrotllament de l'espectacle o activitat.

7. Permetre l'entrada del públic, excepte en aquells supòsits establits legalment i reglamentàriament.

8. Comunicar a les administracions competents les modificacions que es produïsquen en relació amb la identitat i l'adreça dels representants del titular de l'activitat, en el termini de quinze dies a partir que es produïsquen.

9. Realitzar l'espectacle o activitat d'acord amb les condicions oferides, excepte cas de força major.

10. Establir un servici d'admissió i, quan escaiga, un servici específic d'admissió i de vigilància en els supòsits assenyalats reglamentàriament

11. Informar les variacions d'ordre, data o contingut de l'espectacle o activitat a realitzar, als llocs en què habitualment es fixe la propaganda i als despatxos de localitats.

12. Adequar els establiments públics a les necessitats de les persones discapacitades, d'acord amb la normativa vigent.

13. Concertar i mantenir vigent l'oportú contracte d'assegurança en els termes que es determine reglamentàriament.

14. Complir totes les obligacions que, a més de les anteriorment assenyalades, impose la normativa aplicable en aquesta matèria.

Article 30. Artistes o executants

1. Es consideren artistes o executants, a l'efecte de la present llei, aquelles persones que intervinguen o presenten l'espectacle davant el públic, per a la seua recreació i entreteniment, independentment que ho facen amb dret a retribució o sense.

2. Els artistes tindran l'obligació de:

a) Realitzar la seua actuació conforme les normes que la regulen en cada cas.

b) Guardar el respecte degut al públic.

3. La intervenció d'artistes menors d'edat estarà sotmesa a les condicions i permisos que establisca la normativa laboral i de protecció del menor.

Article 31. Drets dels destinataris

El destinatari té dret a:

1. Que l'empresa respecte els termes contractuals derivats de l'adquisició de les corresponents localitats.

2. Que l'empresa li facilite el número de telèfon, adreça postal, número de fax o adreça de correu electrònic així com els fulls de reclamacions, per a fer-hi constar la reclamació o petició que estime pertinent.

3. Ser informat a l'entrada sobre les condicions d'admissió.

4. No rebre un tracte desconsiderat ni discriminatori.

Article 32. Obligacions dels destinataris

1. El destinatari haurà:

a) D'ocupar les seues localitats o romandre en les zones que s'assenyalen en cada cas per al públic, clients o usuaris, sense invadir les àrees destinades a altres fins.

b) D'abstenir-se de portar armes o altres objectes que puguen usar-se com a tals, així com exhibir símbols, peces de roba o objectes que inciten a la violència o suposen apologia d'activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la Constitució i, en especial, que inciten al racisme o a la xenofòbia.

c) De respectar la prohibició de fumar en els establiments tancats destinats a espectacles i activitats recreatives d'acord amb la normativa en vigor.

d) De complir els requisits o normes d'accés i admissió establides amb caràcter general per l'empresa i donats a conèixer mitjançant cartells visibles col·locats als llocs d'accés.

e) D'abstenir-se d'accedir a l'escenari o lloc d'actuació d'executants o artistes, llevat que estiga previst en el desenrotllament del propi espectacle.

f) De complir les instruccions i normes particulars establides per l'empresa per al desenrotllament de l'espectacle o activitat.

g) De respectar l'horari de tancament.

h) De guardar la deguda reparació i evitar accions que puguen crear situacions de perill o incomoditat al públic en general i al personal de l'empresa o dificultar el desenrotllament de l'espectacle o activitat.

i) No participar en els festeigs taurins tradicionals (bous al carrer) quan no estiga en les condicions físiques o psíquiques degudes. Quedarà inclòs en aquest supòsit la manca o la disminució manifestes de la capacitat física o psíquica ocasionada per la ingestió d'alcohol o d'un altre tipus de substàncies tòxiques.

2. El titular o prestador podrà adoptar les seues pròpies mesures preventives, en el marc dels drets constitucionals, per tal d'assegurar el correcte desenrotllament de l'espectacle públic i activitat recreativa o l'ús del servici en els termes establits en la present llei. Quan s'observe l'incompliment de les prohibicions i limitacions exposades, podrà sol·licitar l'auxili dels agents de l'autoritat, els qui disposaran, si és el cas, el desallotjament dels infractors, sense perjuí de les accions legals que hi corresponguen.

CAPÍTOL II

Altres disposicions per al desenrotllament

de l'espectacle o activitat

Article 33. Reserva i dret d'admissió

1. A l'efecte d'aquesta llei, s'entendrà per reserva d'admissió la facultat dels titulars o prestadors d'impedir l'accés i permanència en un establiment públic motivat, en tot cas, per raons objectives que puguen impedir el normal desenrotllament de l'espectacle o activitat o suposen la vulneració de la normativa vigent.

En aquest marc, els titulars o prestadors hauran d'impedir l'accés a persones que manifesten comportaments violents, puguen produir molèsties a altres espectadors o usuaris, o bé dificulten el normal desenrotllament de l'espectacle o activitat.

2. S'entendrà per dret d'admissió, a l'efecte d'aquesta llei, la facultat dels titulars o prestadors per a determinar les condicions d'accés i permanència en un establiment públic d'acord amb els límits fixats per la normativa en vigor.

Les condicions d'admissió, quan diferisquen de les reglamentàriament autoritzades, hauran de ser visades i aprovades per l'òrgan competent en matèria d'espectacles de la Generalitat, i figurar de forma fàcilment llegible en lloc visible a l'entrada, així com, si és el cas, en les taquilles i en tots els punts de venda d'entrades o localitats dels establiments públics. També hauran de figurar les condicions d'admissió, de forma fàcilment llegible, en la publicitat o propaganda de l'espectacle o activitat recreativa de què es tracte, així com en les localitats o entrades, sempre que això fóra possible.

3. De la mateixa manera, els titulars o prestadors podran establir instruccions o normes particulars per al normal desenrotllament de l'espectacle o activitat. El seu règim serà equivalent al previst per a les condicions d'admissió.

4. Tots els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics comptaran amb un servici d'admissió destinat a verificar la reserva i el dret previstos en aquest article.

5. Els titulars o prestadors hauran d'establir un servici específic d'admissió en aquells espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que es prevegen reglamentàriament.

6. L'exercici del dret d'admissió no podrà implicar cap tipus de discriminació d'acord amb el que disposa l'article 14 de la Constitució espanyola.

Article 34. Protecció del menor

1. Els menors d'edat, sense perjuí de les limitacions establides en les disposicions específiques que així ho prevegen, estaran subjectes a les següents restriccions d'accés i permanència en espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics:

a) Queda prohibida l'entrada i permanència dels menors de 18 anys a casinos de joc, sales de bingo i salons de joc que disposen de màquines amb premis en metàl·lic tipus «B» o «C», d'acord amb el que estableix la llei reguladora del joc de la Comunitat Valenciana.

b) Queda prohibida l'entrada i permanència dels menors de 18 anys en establiments on s'efectuen, exhibisquen o realitzen activitats no qualificades per a menors, o s'accedisca, per qualsevol tipus de mitjà, a material o informació no apte per a aquests.

c) Queda prohibida l'entrada i permanència dels menors de 16 anys en sales de festa, discoteques, sales de ball i pubs.

S'exclou d'aquesta limitació als establiments que organitzen sessions per a menors d'edat, en què es permetrà l'entrada i permanència de majors de 14 anys i menors de 18. Els requisits per a aquestes sessions es regularan reglamentàriament.

d) Les altres prohibicions o restriccions previstes en la normativa reguladora de la protecció integral de la infància i adolescència.

2. Als menors de 18 anys que accedisquen a establiments d'espectacles o activitats recreatives no se'ls podrà vendre, subministrar, ni permetre el consum de begudes alcohòliques.

Quant al tabac, caldrà ajustar-se al que disposa la legislació vigent en matèria de drogodependència i trastorns addictius.

3. La publicitat d'establiments, espectacles i activitats recreatives haurà de respectar els principis i normes continguts en la normativa vigent en matèria de drogodependència i trastorns addictius. Queda prohibida qualsevol forma de promoció o publicitat que incite els menors, de manera directa o indirecta, al consum de begudes alcohòliques o tabac mitjançant la promesa de regals, bonificacions o qualsevol altre avantatge d'anàloga naturalesa.

4. Així mateix, la publicitat d'establiments, espectacles i activitats recreatives destinada a menors d'edat no podrà referir-se ni contenir, directament o indirectament, missatges ni referències que no hi siguen aptes ni hi estiguen qualificades.

Article 35. Horari

1. L'horari general d'obertura i tancament dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics referits en la present Llei es determinarà, amb caràcter anual, per ordre de la conselleria competent de la Generalitat, oïda la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana.

2. L'ordre d'horaris anual haurà d'establir a més la previsió següent:

a) Els supòsits en què, amb caràcter excepcional i atenent a les peculiaritats de les poblacions, condicions d'insonorització, afluència turística o duració dels espectacles, els ajuntaments poden autoritzar ampliacions d'horari amb motiu de festes locals i/o patronals.

b) Els supòsits en què la conselleria amb competència en la matèria pot establir ampliacions a l'horari general dels establiments que, per la seua ubicació, atenguen les necessitats d'usuaris i treballadors nocturns.

c) Els supòsits en què la conselleria competent i les corporacions locals poden establir reduccions a l'horari general.

d) L'antelació amb què els locals i establiments hauran d'estar oberts abans que comencen els espectacles.

3. El que estableixen els apartats anteriors s'entén sense perjuí de les disposicions legals vigents en matèria de contaminació ambiental i acústica.

Article 36. Publicitat

1. La publicitat que es realitze per a la realització d'espectacles públics o activitats recreatives haurà de contenir la suficient informació d'interès per al públic i, almenys, la següent:

a) Classe d'espectacle o activitat.

b) Data, horari i lloc de les actuacions, preus de les entrades i llocs de venda.

c) Denominació i domicili social de l'empresa promotora.

d) Si és el cas, preu de les entrades i llocs de venda, així com les condicions d'admissió o normes particulars o instruccions per al normal desenrotllament de l'espectacle.

2. Les empreses de publicitat o d'arts gràfiques que intervinguen en la confecció de publicitat hauran de justificar davant de l'administració, quan hi siguen requerides, les dades identificatives de les empreses contractants.

3. La publicitat i promoció dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics no podrà incloure continguts ni referències que contravinguen el principi d'igualtat constitucional i, molt especialment, aquells la realització i difusió dels quals supose una discriminació de caràcter sexista o per raó de gènere.

Article 37. Entrades

Les entrades que expedisquen els organitzadors d'espectacles públics i activitats recreatives hauran de contenir, com a mínim, la informació següent:

1. Número d'orde.

2. Identificació de l'empresa i adreça.

3. Espectacle o activitat.

4. Lloc, data i hora de realització, o data d'expedició de l'entrada.

5. Classe de localitat i número, en sessions numerades.

Article 38. Venda d'entrades

1. Els organitzadors d'espectacles públics i activitats recreatives hauran de despatxar directament el públic, almenys, el setanta per cent de cada classe de localitats.

2. En els supòsits de venda per abonaments o quan es tracte d'espectacles organitzats per clubs o associacions, el percentatge a què es refereix el número anterior es determinarà en relació amb les localitats no incloses en abonaments o amb les no reservades prèviament als socis.

3. Els organitzadors estaran obligats de reservar un percentatge mínim d'entrades, equivalent al cinc per cent de l'aforament de l'establiment, per a la seua venda directa al públic sense reserves, el mateix dia de la realització.

4. Els organitzadors habilitaran quantes expenedories siguen necessàries, en relació amb el nombre de localitats, per al seu ràpid despatx al públic i per a evitar aglomeracions. Les expenedories hauran d'estar obertes el temps necessari abans del començament de l'espectacle.

5. La venda comissionada podrà ser autoritzada per l'òrgan a què corresponga l'atorgament de la llicència o autorització, prèvia acreditació de la cessió per l'empresa organitzadora, que farà referència a la numeració de les entrades cedides. La venda s'efectuarà en establiments que compten amb llicència municipal.

6. Queda prohibida la venda i la revenda ambulant, així com la venda encoberta d'entrades. En aquests supòsits, i sense perjuí de la iniciació de l'oportú expedient sancionador, es procedirà, com a mesura cautelar, a la immediata retirada de les entrades.

7. Reglamentàriament es determinaran les condicions en què escaurà la venda telemàtica d'entrades.

TÍTOL IV

Vigilància i inspecció i règim sancionador

CAPÍTOL I

Vigilància i inspecció

Article 39. Facultats administratives

Els òrgans de les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències respectives, vetlaran per l'observança de la legislació reguladora d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. En aquest àmbit gaudiran de les facultats següents:

1. Inspecció d'establiments i instal·lacions.

2. Control de la realització d'espectacles i activitats recreatives.

3. Prohibició, suspensió, clausura i adopció de les mesures de seguretat que es consideren necessàries.

4. L'adopció de les oportunes mesures cautelars i la sanció de les infraccions tipificades en la present llei.

Article 40. Activitat inspectora i de control

1. Sense perjuí de les competències reservades a l'Estat, les activitats inspectores i de control sobre el compliment del que preveu la present llei, seran efectuades per funcionaris degudament acreditats de la Comunitat Autònoma o de les corporacions municipals. Els funcionaris esmentats tindran, en l'exercici de les seues funcions, el caràcter d'agents de l'autoritat, i les seues declaracions gaudiran de presumpció de veracitat, excepte prova en contra.

2. Els titulars o prestadors dels establiments públics i els organitzadors d'espectacles públics i activitats recreatives, o els seus representants i encarregats, estaran obligats a permetre, en qualsevol moment, el lliure accés als funcionaris degudament acreditats quan s'efectuen les inspeccions previstes en aquesta llei. Així mateix, hauran de prestar la col·laboració necessària que els siga sol·licitada en relació amb les inspeccions de què siguen objecte.

Els funcionaris actuants procuraran, en l'exercici de la seua tasca, no alterar el funcionament normal de l'espectacle, activitat o establiment públic.

3. L'administració autonòmica, de conformitat amb els acords de col·laboració que si és el cas s'establisca, podrà, per conducte de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i de les sotsdelegacions en les províncies, cursar instruccions a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat dependents de la seua autoritat, en relació amb la seua participació en les tasques d'inspecció i control d'espectacles públics i activitats recreatives.

De la mateixa manera, a través de les corporacions municipals respectives, es podran cursar instruccions per a la coordinació d'activitats i unificació de criteris d'inspecció i vigilància.

Article 41. Actes

1. Els resultats de cada actuació inspectora es reflectiran en una acta, la primera còpia de la qual s'entregarà a la persona interessada o persona davant de qui s'actue. Aquest podrà fer-ne constar la conformitat o observacions respecte del seu contingut. L'altre exemplar de l'acta serà remès a l'òrgan competent, en funció de la naturalesa de la inspecció, bé per a iniciar l'oportú procediment sancionador, bé per a procedir a l'adopció de les mesures tècniques pertinents.

2. Les actes firmades pels funcionaris acreditats, i d'acord amb les formalitats exigides, gaudiran de la presumpció de veracitat quant als fets compresos en aquestes, excepte prova en contra.

Article 42. Esmena

1. Verificada per l'actuació inspectora l'existència d'irregularitats, si aquestes no afecten la seguretat de persones o béns o les condicions d'insonorització que garantisquen el dret al descans dels veïns, es podrà concedir a la persona interessada un termini adequat suficient per a la seua esmena.

2. En el cas que no escaiga l'esmena, o no s'haguera complit aquesta en el termini concedit, s'elevarà l'acta a l'òrgan competent per a la incoació de l'oportú expedient sancionador.

Article 43. Mesures provisionals en supòsits d'urgència

1. Els òrgans competents de l'administració de la Generalitat o dels ajuntaments, quan concórrega algun dels supòsits d'urgència o protecció provisional dels interessos implicats, previstos en l'article 44 d'aquesta llei, i abans d'iniciar el preceptiu procediment sancionador, podran adoptar alguna de les mesures provisionals següents:

a) La suspensió de la llicència o autorització de l'activitat.

b) Suspensió o prohibició de l'espectacle públic o activitat o recreativa.

c) Clausura del local o establiment.

d) Decomís dels béns relacionats amb l'espectacle o activitat.

e) Retirada de les entrades de la revenda o venda ambulant.

2. Les mesures provisionals adés esmentades seran acordades mitjançant resolució motivada, amb audiència prèvia de la persona interessada per un termini de deu dies. En cas d'urgència, degudament justificada, el termini d'audiència quedarà reduït a dos dies. No obstant això, quan s'aprecie perill imminent per a la seguretat de les persones, podran adoptar-se les mesures provisionals sense necessitat de l'esmentada audiència prèvia.

3. Aquestes mesures provisionals, hauran de ser confirmades, modificades o alçades en l'acord d'iniciació del preceptiu procediment sancionador, que haurà d'efectuar-se en el termini de quinze dies des de la seua adopció, i que, així mateix, podrà ser objecte del recurs administratiu escaient. En tot cas, les mesures esmentades quedaran sense efecte si no s'inicia el procediment sancionador en aquell termini, o quan l'acord d'iniciació no hi continga pronunciament exprés.

Article 44. Supòsits d'adopció de mesures provisionals

La Generalitat o els ajuntaments podran adoptar les mesures provisionals a què es refereix l'article anterior, abans d'iniciar el preceptiu procediment sancionador, quan concórrega algun dels següents supòsits d'urgència:

1. Quan es facen espectacles públics i activitats recreatives prohibits per la seua naturalesa en l'article 3 de la present llei. L'autoritat que acorde l'adopció de la mesura provisional de prohibició o suspensió d'aquests, per ser constitutius de delicte, ho posarà de l'òrgan jurisdiccional competent o del Ministeri Fiscal.

2. Quan en el seu desenrotllament es produïsca o es preveja que poden produir-se alteracions de l'ordre públic amb perill per a les persones i béns.

3. Quan existisca risc greu o perill imminent per a la seguretat de persones o béns, o quan s'incomplisquen greument les condicions sanitàries i d'higiene.

4. Quan es facen en locals o establiments que no tinguen les llicències necessàries.

5. Quan no tinguen les autoritzacions preceptives.

6. Quan no es tinga l'assegurança exigida per l'article 18 de la present llei.

Article 45. Autoritats competents

1. Seran autoritats competents per a adoptar les mesures previstes en els articles 43 i 44 les que ho siguen per a l'atorgament de la llicència o, si és el cas, autorització.

2. No obstant els òrgans competents de la Generalitat en matèria d'espectacles públics activitats recreatives i establiments públics, podran adoptar les esmentades mesures en cas d'inhibició, previ requeriment a l'entitat local o per raons d'urgència que així ho justifiquen. En aquest últim cas, les mesures esmentades hauran de ser posades en coneixement de l'ajuntament respectiu.

3. Igualment, i per raons d'urgència, les autoritats municipals podran acordar les referides mesures.

4. El que disposen els apartats precedents s'entendrà sense perjuí de la facultat de l'administració de l'Estat de suspendre o prohibir espectacles, manifestacions esportives o activitats recreatives, així com clausurar locals i establiments per raons greus de seguretat pública.

CAPÍTOL II

Règim sancionador

Article 46. Principis generals

L'exercici de la potestat sancionadora, en l'àmbit de la present llei, es regirà pel que disposa el títol IX de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, i per Llei 25/2009, de 22 de desembre, així com pel que preveu la present llei i la resta de normativa de desplegament.

Article 47. Infraccions

1. Constitueixen infraccions en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics les accions o omissions tipificades en la present llei, sense perjuí de les responsabilitats civils, penals o d'un altre ordre que pogueren derivar-se'n.

2. Les infraccions administratives en aquest àmbit es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 48. Responsables

1. Seran responsables de les infraccions administratives previstes en aquesta llei les persones físiques o jurídiques que incórreguen en les accions o omissions tipificades en aquesta.

2. Els prestadors o titulars d'establiments públics o de les respectives llicències, així com els organitzadors o promotors d'espectacles públics i activitats recreatives, seran responsables solidaris de les infraccions administratives regulades en la present llei, comeses pels qui intervinguen en l'espectacle o activitat, i pels qui estiguen sota la seua dependència, quan incomplisquen el deure de prevenir la infracció.

3. Els prestadors o titulars esmentats seran responsables solidaris quan, per acció o omissió, permeten o toleren la comissió d'infraccions per part dels destinataris.

4. Quan existisca una pluralitat de responsables a títol individual i no fóra possible determinar-ne el grau de participació de cada un en la realització de la infracció, respondran tots ells de forma solidària.

Article 49. Procediment

Les infraccions en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics seran objecte de les sancions administratives corresponents, prèvia instrucció de l'oportú procediment tramitat d'acord amb el que estableix el capítol II del títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i les disposicions que el desenrotllen.

Article 50. Infraccions lleus

Es consideraran infraccions lleus:

1. La no-comunicació del canvi de titularitat a què es refereix l'article 12 de la present llei.

2. La falta de neteja en lavabos i servicis.

3. La falta del cartell indicatiu de l'existència de fulls de reclamacions, la falta d'aquests o la negativa a facilitar-los.

4. La falta del cartell indicatiu sobre el número de telèfon, adreça postal, número de fax o adreça de correu electrònic o la negativa a facilitar tals dades al destinatari dels servicis.

5. La falta de respecte dels espectadors, assistents o usuaris, als artistes o actuants.

6. El mal estat dels locals o instal·lacions que produïsca incomoditat manifesta.

7. L'accés del públic a l'escenari o lloc d'actuació durant la realització de l'espectacle, tret que hi estiga previst en la realització, quan no supose un risc per a la seguretat de les persones i béns.

8. La no-exposició de la llicència o autorització en lloc visible.

9. La falta de cartell en lloc clarament visible que prohibisca l'entrada de menors, quan escaiga.

10. La falta del cartell on conste l'horari d'obertura i tancament de l'establiment.

11. La realització d'espectacles o activitats recreatives sense la prèvia presentació de cartells o programes, quan siga necessària.

12. La utilització d'indicadors o rètols que induïren a error, quant a l'activitat per a la qual està autoritzat.

13. Qualsevol incompliment del que estableix la present Llei i de les previsions reglamentàries a què es remeta, en relació amb l'exigència de la realització de determinades actuacions davant de l'administració competent, terminis, condicions o requisits per a l'exercici de l'activitat o de l'espectacle, no tipificats com a infraccions molt greus o greus.

Article 51. Infraccions greus

Es consideraran infraccions greus:

1. La realització d'espectacles públics, activitats recreatives o l'obertura d'establiments públics sense la corresponent llicència o autorització d'acord amb el que preveu el capítol II del títol II d'aquesta llei.

2. Realitzar, sense efectuar oportuna declaració responsable, modificacions substancials en els establiments o instal·lacions quan les modificacions esmentades pressuposen l'atorgament d'una nova llicència.

3. La dedicació dels establiments o instal·lacions a activitats diferents de les indicades en la llicència.

4. La instal·lació, dins dels establiments o instal·lacions, de qualsevol classe de llocs de venda o l'execució d'activitats recreatives sense seguir el procediment administratiu previst per a això o, quan havent-lo seguit, la realització o el desenrotllament de tals activitats s'efectue al marge de les condicions i requisits normativament establits.

5. L'explosió de petards, traques o llums de bengala, en la realització d'espectacles o activitats, fora de les ocasions previngudes o sense les precaucions necessàries.

6. L'excés d'aforament permès, quan no supose un greu risc per a la seguretat de persones i béns.

7. L'incompliment de les condicions de seguretat i sanitat establides en la normativa vigent i en les llicències o autoritzacions.

8. El mal estat en les instal·lacions o servicis que no suposen un greu risc per a la salut o seguretat del públic o actuants.

9. L'exercici del dret d'admissió de forma arbitrària, discriminatòria o abusiva o quan es vulnere el que preveu l'article 14 de la Constitució espanyola.

10. No establir un servici específic d'admissió quan s'estiga obligat a això d'acord amb la normativa vigent, o contractar, per a aquesta comesa, persones que no hagen obtingut la corresponent acreditació d'acord amb el que preveu la normativa vigent.

11. L'incompliment de les mesures o servicis de vigilància quan siguen obligatoris, d'acord amb el que preveu la normativa en vigor.

12. La venda o subministrament de begudes alcohòliques a menors de 18 anys, així com permetre'n el consum en establiment públic.

13. La venda o subministrament de tabac a menors de 18 anys.

14. L'admissió o participació de menors en espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics on tinguen prohibida la seua entrada, permanència o intervenció.

15. L'incompliment per part dels establiments públics que facen sessions per a menors, dels requisits relatius a horaris, publicitat i prohibicions en matèria d'alcohol o tabac, així com la dedicació del local a activitats diferents de les sessions esmentades en el mateix o en diferent horari programat per a elles.

16. La publicitat i promoció dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que contravinguen el que disposa aquesta llei i, en especial, allò que s'ha indicat en l'article 34.

17. La suspensió o alteració del contingut dels espectacles públics o activitats recreatives sense causa justificada.

18. L'incompliment de l'horari d'obertura i tancament.

19. La informació, promoció o publicitat que puga induir a engany o confusió en la capacitat electiva del públic.

20. L'accés del públic a l'escenari o lloc d'actuació durant la realització de l'espectacle, llevat que n'estiga previst en la realització, quan això supose un risc per a la seguretat de les persones i béns.

21. Les alteracions de l'ordre que pertorben el normal desenrotllament de l'espectacle o puguen produir situacions de risc per al públic, així com la seua permissivitat.

22. La negativa a actuar per part de l'artista sense causa justificada.

23. La falta de respecte o provocació intencionada de l'artista cap al públic amb risc d'alterar l'ordre.

24. Portar armes dins dels establiments públics sense la corresponent autorització, o altres objectes que puguen usar-se com a tals.

25. La revenda d'entrades no autoritzada, la venda encoberta i l'incompliment de les condicions establides per al seu exercici.

26. Permetre l'accés als espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de persones que exhibisquen enamores, símbols o objectes que inciten a realitzar activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la Constitució espanyola i, en especial, que promoguen la violència, xenofòbia o a la discriminació.

27. L'arrendament o cessió d'establiments públics per a la realització d'espectacles o activitats recreatives sense que reunisquen les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent.

28. L'incompliment de l'obligació de tenir subscrits els contractes d'assegurança exigits en la present Llei.

29. L'incompliment de les condicions que garantisquen l'accessibilitat de les persones amb discapacitat als espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

30. La utilització de mitjans sonors o audiovisuals en els establiments públics quan no estiga previst en la llicència.

31. La participació en festeigs taurins tradicionals (bous al carrer) de persones que mostren manca de condicions físiques o psíquiques. S'inclourà en aquest supòsit la manca o la disminució manifestes de les condicions referides provocada per motiu d'ingestió d'alcohol o de substàncies tòxiques.

Article 52. Infraccions molt greus

Es consideren infraccions molt greus:

1. Permetre o tolerar activitats o accions penalment il·lícites o il·legals, especialment en relació amb el consum o tràfic de drogues.

2. La realització d'espectacles públics o activitats recreatives sense les preceptives llicències o autoritzacions quan es deriven situacions de greu risc per a les persones o béns.

3. L'incompliment de les mesures de seguretat establides en la normativa vigent, o exigides en la llicència, autorització i inspeccions, quan això supose un greu risc per a les persones o béns.

4. La superació de l'aforament màxim autoritzat, quan supose un greu risc per a la seguretat de les persones o béns.

5. L'incompliment de les resolucions administratives de prohibició d'espectacles públics o activitats recreatives.

6. La reobertura d'establiments afectats per resolució ferma en via administrativa de clausura o suspensió, mentre perdure la vigència de tals mesures.

7. La realització dels espectacles i activitats expressament prohibits en l'article 3 de la present llei.

8. L'incompliment de les mesures d'evacuació de les persones en els establiments públics que disminuïsquen greument el grau de seguretat exigible per a les persones i béns.

9. Negar l'accés a l'establiment o recinte als agents de l'autoritat o funcionaris inspectors que es troben en l'exercici del seu càrrec, així com la negativa a col·laborar-hi en l'exercici de les seues funcions.

10. Obtenir la corresponent llicència d'obertura o autorització mitjançant l'aportació de documents o dades no conformes amb la realitat.

11. L'obertura d'establiments públics una vegada comprovada la falsedat de les dades, manifestacions o documents de caràcter essencial presentats a l'ajuntament, d'acord amb el que estableixen els articles 9 i 10 d'aquesta llei.

Article 53. Prescripció i caducitat

1. Les infraccions tipificades en la present llei com a lleus prescriuran en el termini de sis mesos, les tipificades com a greus en el de dos anys i les tipificades com a molt greus en el de tres anys.

2. El termini de prescripció començarà a comptar-se des del dia de la comissió del fet. En les infraccions derivades d'una activitat continuada, la data inicial del còmput serà la de la finalització de l'activitat o la de l'últim acte en què la infracció es consumeix.

3. Interromprà la prescripció, la iniciació, amb coneixement de la persona interessada, del procediment sancionador, reprenent-se el termini de prescripció si l'expedient sancionador estiguera paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable.

4. El procediment sancionador haurà de ser resolt i notificar-se la resolució que escaiga a la persona interessada, en el termini màxim de sis mesos, des de la seua iniciació, se'n produirà la caducitat en la forma i mode previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i en la Llei 25/2009, de 22 de desembre.

No obstant això, l'instructor de l'expedient podrà acordar la suspensió del termini màxim per a resoldre quan hi concórrega alguna de les circumstàncies previstes i exigides en l'article 42.5 de la Llei esmentada, d'acord amb la redacció establida per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Article 54. Sancions

1. Les infraccions lleus seran sancionades amb advertència o multa de fins a 600 euros.

2. Les infraccions greus podran ser sancionades, alternativament o acumulativament, amb:

a) Multa de 601 a 30.000 euros i acumulativament fins 300.000 euros.

b) Suspensió o prohibició de l'activitat per un període màxim de sis mesos.

c) Clausura del local o establiment per un període màxim de sis mesos.

d) Inhabilitació per a l'organització o promoció d'espectacles públics i activitats re-creatives per un període màxim de sis mesos.

3. Les infraccions molt greus podran ser sancionades, alternativament o acumulativament, amb:

a) Multa de 30.001 a 60.000 euros i acumulativament fins 600.000 euros.

b) Clausura del local o establiment per un període màxim de tres anys i acumulativament fins deu anys.

c) La suspensió o prohibició de l'activitat fins a tres anys i acumulativament fins deu anys.

d) Inhabilitació per a l'organització o promoció d'espectacles públics i activitats re-creatives fins a tres anys i acumulativament fins deu anys.

Article 55. Graduació de les sancions

1. Les sancions hauran de guardar la necessària proporcionalitat amb la gravetat dels fets constitutius de la infracció. La seua graduació atendrà els criteris següents:

a) La transcendència social de la infracció.

b) La negligència o intencionalitat de l'infractor.

c) La naturalesa i quantia dels perjudicis ocasionats.

d) L'existència de reiteració i reincidència. S'entendrà per reiteració, la comissió de més d'una infracció de distinta naturalesa en el termini d'un any, quan així haja estat declarat per resolució que pose fi a la via administrativa. Per la seua banda, s'entendrà per reincidència la comissió de més d'un infracció de la mateixa naturalesa en el termini d'un any, quan així haja estat declarat per resolució que pose fi a la via administrativa.

e) La situació de predomini de l'infractor en el mercat.

f) La conducta observada per l'infractor amb vista al compliment de les disposicions legals.

2. Per a l'aplicació dels criteris en la graduació de les sancions i respectant els límits establits en l'article anterior, l'òrgan competent per a sancionar haurà de ponderar, en tot cas, que la comissió de la infracció no resulte més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les normes infringides.

3. La imposició acumulativa de sancions en els termes que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article anterior podrà acordar-se en aquells supòsits que impliquen greu alteració de la seguretat, o contravinguen les disposicions en matèria de protecció de menors.

Article 56. Competència per a sancionar

1. La competència per a incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors per infraccions lleus correspondrà als ajuntaments.

2. En els altres casos, la competència per a incoar, instruir i resoldre els expedients sancionadors correspondrà a l'administració autonòmica, sent òrgan competent per a imposar la sanció:

a) El titular de la direcció general competent en matèria d'espectacles, quan es tracte d'infraccions greus.

b) El conseller competent per raó de la matèria, quan es tracte d'infraccions greus i molt greus, i es propose la imposició de multes de fins a 300.500 euros i qualsevol de les sancions accessòries previstes en aquesta llei.

c) El Consell, quan es tracte d'infraccions molt greus i es propose la imposició de multes de 300.501 fins a 600.000 euros i qualsevol de les sancions accessòries previstes en aquesta llei.

3. Sense perjuí del que preveuen els apartats anteriors, i en les condicions previstes en la normativa reguladora de les bases de règim local, els òrgans competents de la Generalitat assumiran la competència d'incoació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors, la competència de la qual corresponga als municipis, en el supòsit de la falta d'actuació d'aquest davant la denúncia presentada pels ciutadans i una vegada instats a actuar pels òrgans competents de la Comunitat Autònoma.

4. De conformitat amb el que preveu la normativa reguladora de les bases de règim local, els òrgans competents de l'administració municipal remetran als de l'administració autonòmica còpia o, si és el cas, extracte comprensiu dels procediments sancionadors que inicien sobre la matèria subjecta a la present llei, dins dels deu dies següents a la data d'adopció de l'acord de la seua iniciació.

Igualment, els òrgans autonòmics remetran als de l'administració municipal, en les mateixes condicions establides en l'apartat anterior, còpia o extracte comprensiu dels procediments sancionadors que inicien sobre la matèria sotmesa a la present llei.

5. Les sancions imposades per resolucions que posen fi a la via administrativa seran immediatament executives. No obstant això, per l'òrgan competent, podrà acordar-se'n la suspensió de l'execució quan s'hi interpose recurs administratiu i s'aprecie que concórrega, en aquest sentit, el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

6. Quan en una denúncia o acta es reflectisquen diverses infraccions, la competència s'atribuirà a l'òrgan que tinga potestat respecte de la infracció de naturalesa més greu.

Article 57. Delictes i infraccions administratives

1. Quan, en ocasió de la incoació d'un procediment sancionador, s'aprecien indicis del fet que determinats fets poden ser constitutius de delicte o falta, l'òrgan administratiu competent ho posarà de la jurisdicció penal o del Ministeri Fiscal, abstenint-se de seguir el procediment mentre l'autoritat judicial no s'hi pronuncie respecte d'això.

2. De no haver-se estimat l'existència de delicte o falta, l'òrgan administratiu competent continuarà l'expedient administratiu. En aquest sentit, l'expedient esmentat quedarà interromput, durant el temps que duren les diligències penals, als efectes del termini previst per a la conclusió d'aquell.

3. La tramitació de les diligències penals interromprà els terminis de prescripció de la infracció.

4. No podran sancionar-se els fets que hagen estat sancionats penalment o administrativament en els casos en què s'aprecie identitat de subjecte, fets i fonament.

5. En cap cas s'imposarà més d'una sanció pels mateixos fets. No obstant això, hauran d'exigir-se les altres responsabilitats que es deduïsquen d'altres fets o infraccions concurrents.

Article 58. Prescripció de sancions

1. Prescriuran en el termini d'un any les sancions imposades per infraccions lleus a la present llei, als dos anys les imposades per infraccions greus i als tres anys les imposades per infraccions molt greus.

2. El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar-se des de l'endemà d'aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual aquesta s'imposa, de conformitat amb el que disposa l'article 132.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

3. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de la persona interessada, del procediment d'execució, tornant a transcórrer el termini si aquell estiguera paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a l'infractor.

Article 59. Mesures provisionals durant la instrucció del procediment sancionador

1. Sense perjuí del que disposa l'article 44 d'aquesta llei, iniciat l'expedient sancionador per la presumpta comissió d'infraccions greus i molt greus, l'autoritat competent podrà acordar mitjançant una resolució motivada, les mesures provisionals imprescindibles per al normal desenrotllament del procediment, assegurar el compliment de la sanció que poguera imposar-se i evitar la comissió de noves infraccions.

2. Les mesures hauran de ser proporcionades a la naturalesa i gravetat de les infraccions comeses, podent consistir en alguna de les previstes en l'article 43 d'aquesta llei, o qualsevol altra que assegure l'eficàcia de la resolució que poguera recaure.

3. Les mesures provisionals podran ser alçades o modificades durant la tramitació del procediment, d'ofici o a instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que no van poder ser tingudes en compte en el moment de la seua adopció. En tot cas s'extingiran amb la resolució que pose fi al procediment sancionador corresponent.

4. Aquestes mesures provisionals seran acordades mitjançant una resolució motivada amb audiència prèvia de la persona interessada per un termini de deu dies. En cas d'urgència, degudament motivada, el termini d'audiència quedarà reduït a dos dies.

Article 60. Publicitat de les sancions

L'autoritat que resolga l'expedient podrà acordar, per raons d'exemplaritat, la publicació en els mitjans de comunicació social i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de les sancions fermes en via administrativa que s'imposen a l'empara d'aquesta llei.

TÍTOL V

Dels òrgans consultius

Article 61. Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana

1. La Comissió d'espectacles públics i activitats recreatives de la Comunitat Valenciana és un òrgan consultiu d'estudi, coordinació i assessorament de les administracions autonòmica i local en les qüestions regulades per aquesta llei. Aquesta comissió estarà adscrita a la conselleria competent en matèria d'espectacles.

2. La comissió tindrà com principals funcions les següents:

a) Informe de les disposicions de caràcter general específiques que hagen de dictar-se en desplegament de la present llei.

b) Formulació de mocions, propostes i informes sobre interpretació, aplicació i modificació de les disposicions que regulen els espectacles públics i les activitats recreatives.

c) Elaboració de recomanacions per a millorar l'actuació de la Generalitat i de l'administració local en la matèria objecte de la present llei.

d) Emissió d'informe sobre els horaris d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics regulats en aquesta llei.

Aquestes atribucions seran desenrotllades reglamentàriament.

3. L'estructura, funcionament i composició de la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana es determinarà reglamentàriament.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Actualització de les quanties de les sancions econòmiques per infraccions a la llei

La quantia de les sancions econòmiques previstes en la present llei podrà actualitzar-se reglamentàriament pel Consell, en funció de les variacions de l'índex de preus al consum.

Segona. Allotjaments turístics

Les activitats definides en el Catàleg de l'annex d'aquesta llei que es desenrotllen en l'interior dels establiments d'allotjament inclosos en la normativa turística per a ús exclusiu dels clients, queden excloses d'allò que s'ha assenyalat en aquesta llei, sense perjuí del compliment de la normativa que els siga aplicable en matèria de seguretat.

Així mateix, els establiments d'allotjament inclosos en la normativa turística no necessitaran autorització especial per a fer, amb caràcter extraordinari i amb destinació als seus clients, activitats diferents d'aquelles per a les quals van obtenir llicència, sempre que no disminuïsquen les condicions de seguretat dels locals, ni se n'hi augmente el risc.

Tercera. Espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics declarats d'interès general

El Consell, a proposta del conseller competent en la matèria d'espectacles, podrà acordar que determinats espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics siguen declarats d'interès general, en les condicions i amb les excepcions que es determinen. En tot cas, tals esdeveniments i establiments hauran de respectar la normativa vigent en matèria de seguretat, així com els altres requisits i condicions que asseguren una adequada solidesa i protecció per a persones i béns.

Quarta. Responsabilitat del participant no apte en festeigs taurins tradicionals (bous al carrer)

Les persones que participen en els festeigs taurins tradicionals (bous al carrer) sense les condicions físiques o psíquiques exigides, d'acord amb el que hi ha establert en aquesta llei i en la normativa de desenvolupament, assumiran el cost econòmic dels danys i dels perjudicis que es deriven del seu comportament respecte de si mateixos, altres participants, públic, terceres persones i béns.

Aquesta assumpció de costs econòmics del participant s'entendrà en el marc del compliment per part dels organitzadors de les obligacions corresponents i, de la mateixa manera, sense perjudici de la incoació de l'expedient administratiu sancionador oportú al participant referit com a responsable de la infracció.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Normativa tècnica d'aplicació

En l'aplicació dels criteris tècnics a què al·ludeix la present llei i, en particular, pel que fa fonamentalment a la materialització de les condicions tècniques generals, s'hi observarà la regulació prevista en el Codi Tècnic de l'Edificació aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, i normativa de desplegament.

Segona. Expedients sancionadors en tràmit

Els expedients sancionadors incoats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present llei seguiran tramitant-se d'acord amb la normativa anterior, sense perjuí de la seua aplicació en aquells supòsits en què resulte més favorable.

Tercera. Procediments d'atorgament de llicències i autoritzacions en tràmit

1. Els procediments d'autorització iniciats a l'empara d'allò que s'ha regulat en la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, es tramitaran i resoldran per la normativa vigent en el moment de presentació de la sol·licitud. No obstant això, el sol·licitant podrà, amb anterioritat a la resolució, desistir de la sol·licitud esmentada i optar per la regulació prevista en la present llei.

2. Si durant la tramitació dels procediments subjectes a la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, es considera algun requisit prohibit en virtut del que disposa l'article 10 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, no es tindrà en compte per l'òrgan competent per a resoldre. En aquest cas, la persona sol·licitant podrà, igualment amb anterioritat a la resolució, desistir de la sol·licitud i optar per la regulació prevista en aquesta llei.

Quarta. Règim transitori sobre condicions d'establiments i instal·lacions

Les normes reglamentàries que es dicten en desplegament d'aquesta llei sobre condicions d'establiments i instal·lacions podran preveure un règim transitori per a la realització de les adaptacions corresponents.

Cinquena

Els establiments públics la llicència de funcionament dels quals preveja alguna de les figures modificades en el catàleg de l'annex d'aquesta llei, mantindran la vigència d'acord amb el que hi ha establert en la normativa en virtut de la qual es van atorgar. Tanmateix, el titular o el prestador del servei podrà adaptar-ne la denominació a la legislació en vigor, i aquest canvi no serà constitutiu de modificació substancial, d'acord amb el que hi ha establert en aquesta llei. A l'efecte, serà suficient la comunicació a l'ajuntament d'aquesta circumstància.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació de normes

Queda derogada la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, així com totes les normes del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa la present Llei.

Es declara vigent, en allò que no s'opose a la present Llei, el Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per al desplegament reglamentari

S'autoritza el Consell per a dictar les disposicions necessàries en desplegament i aplicació de la present llei.

Segona. Entrada en vigor

La present llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 3 de desembre de 2010

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

ANNEX

Catàleg d'espectacles públics,activitats

recreatives i establiments públics

1. ESPECTACLES PÚBLICS

Els espectacles públics es classifiquen en:

1.1. Espectacles cinematogràfics

Tenen com a objecte la projecció en una pantalla de pel·lícules cinematogràfiques. Podran disposar de servei de cafeteria. Les exhibicions es faran en:

1.1.1. Cinemes. Locals tancats i coberts, condicionats especialment per a l'ús. Disposaran de platea.

1.1.2. Cinemes d'estiu. Recintes tancats i descoberts condicionats especialment per a l'ús. Hauran de disposar de seients fixos o de mòbils.

1.1.3. Autocinemes. Recintes tancats i descoberts, on els espectadors se situen preferentment a l'interior del seu vehicle per al visionat de la pel·lícula.

1.2. Espectacles teatrals i musicals

Tenen com a objecte la representació d'obres teatrals i espectacles musicals en directe, sense perjudici que les obres teatrals puguen anar acompanyades de música instrumental o vocal, interpretada pels actors mateixos o per persona o persones diferents, sia en directe sia enregistrada prèviament. Podran disposar de servei de cafeteria. Es poden desenvolupar en:

1.2.1. Teatres. Locals tancats dotats d'escenari, caixa escènica i camerinos, on els espectadors seuen preferentment en platea.

1.2.2. Amfiteatres. Recintes tancats i descoberts on els espectadors se situen preferentment en grades. Estaran dotats d'escenari i camerinos.

1.2.3. Auditoris. Recintes condicionats especialment per a oferir actuacions musicals. Han de disposar d'escenari i camerinos.

1.2.4. Sales multifuncionals. Recintes condicionats especialment per a oferir actuacions musicals, teatrals o projeccions cinematogràfiques. Hauran de disposar d'escenari, camerinos i servei de vestuari.

1.2.5. Cafès teatre, cafès concert, cafès cantant. Establiments en què es desenvolupen actuacions musicals, teatrals o de varietats en directe, sense pista de ball per al públic, i en què s'ofereix exclusivament servei de begudes. Poden disposar o no d'escenari i camerinos.

1.3. Espectacles taurins

Tenen com a objecte el toreig de bous o jònecs per professionals taurins degudament inscrits en el registre oficial corresponent, o, si escau, per persones aficionades. Es regiran per la normativa específica i s'efectuaran en:

1.3.1. Places de bous fixes o permanents.

1.3.2. Places de bous no permanents.

1.3.3. Places de bous portàtils.

1.4. Espectacles circenses

Consistents en la realització d'espectacles d'habilitat i de risc, en què poden intervenir animals. Es desenvoluparan en:

1.4.1. Circs. Instal·lacions fixes o portàtils, amb graderies per als espectadors.

2. ACTIVITATS RECREATIVES

Les activitats recreatives es classifiquen en:

2.1. Activitats culturals

L'objecte és la realització d'activitats culturals, intel·lectuals i artístiques. Es faran en:

2.1.1. Sales de conferències. Locals preparats per a reunir un públic que assisteix a activitats de tipus cultural, com ara dissertacions, taules redones, congressos i debats. Disposaran de seients fixos amb o sense tarima.

2.1.2. Museus i sales d'exposicions. Locals destinats a l'exhibició i la presentació al públic de pintura, escultura, fotografia, llibres o qualsevol altre tipus d'objecte moble.

2.1.3. Sales polivalents. Locals sense seients fixos on es poden fer activitats de característiques distintes però amb un fonament comú, com són les reunions socials, culturals o festives.

2.2. Activitats taurines

2.2.1. Corrals de prova. Instal·lacions fixes amb graderies o sense per a espectadors, especialment destinades a provar o temptar caps braves.

2.2.2. Escoles taurines. Instal·lacions fixes dedicades a impartir ensenyaments taurins als alumnes.

2.3. Activitats esportives

Activitats consistents en la realització de proves, competicions i la pràctica de qualsevol esport, ja siguen fetes per esportistes professionals, aficionats, o amb caràcter públic o privat. Es faran en:

2.3.1. Camps d'esport, estadis. Recintes no coberts o coberts totalment o parcialment, amb grades per al públic, per a la pràctica d'un o més esports.

2.3.2. Pavellons esportius. Recintes coberts, destinats a activitats fisicoesportives que comporten la pràctica d'algun esport. Podran disposar o no de grades.

2.3.3. Instal·lacions esportives. Recintes tancats i descoberts condicionats per a fer pràctiques esportives, sense que l'assistència de públic en siga la finalitat principal.

2.3.4. Gimnasos. Locals proveïts d'aparells i instal·lacions adequats per a practicar gimnàstica i altres esports.

2.3.5. Piscines d'ús col·lectiu. Recintes tancats, coberts o no, constituïts per un o més vasos i l'ús principal dels quals siga el recreatiu o d'oci (bany o natació). Podran ser utilitzades pel públic en general o per comunitats privades on la capacitat del conjunt dels vasos represente un aforament igual o superior a 100 persones. Podran disposar d'instal·lacions accessòries com ara bar o restaurant.

2.3.6. Piscines de competició. Instal·lacions cobertes o no, amb grades per al públic, que consten d'un o més vasos i l'ús principal de les quals siga practicar esports aquàtics.

2.3.7. Pistes de bitlles i billars. Instal·lacions destinades al desenvolupament d'aquestes activitats amb independència que s'efectuen amb caràcter esportiu o d'oci. Podran disposar de servei de cafeteria per als usuaris.

2.4. Activitats firals i parcs d'atraccions

Instal·lacions fixes o portàtils en què s'ofereixen atraccions per a l'ús del públic. Poden disposar d'elements mecànics, com ara cavallets, rodes, muntanyes russes, etc., juntament amb serveis complementaris. Podran ser:

2.4.1. Parcs d'atraccions.

2.4.2. Parcs temàtics.

2.4.3. Fires.

2.4.4. Parcs aquàtics. Recinte tancat, amb control d'accés de públic, constituït per diferents instal·lacions o atraccions aquàtiques, susceptibles de ser utilitzades pel públic en contacte amb l'aigua. Poden disposar de cafeteries o restaurants.

2.4.5. Establiments de jocs d'estratègies amb armes simulades. Recintes destinats a la realització de jocs entre contrincants mitjançant armes amb munició inofensiva a les persones. Podrà fer-se en recintes tancats i coberts o en espais oberts i tancats, i han de disposar en qualsevol cas de vestidors i lavabos.

2.5. Establiments infantils

Establiments dedicats a l'oci infantil, de forma habitual i professional, dotats de jocs infantils. Poden disposar de servei de cafeteria per als usuaris.

2.5.1. Ludoteques

2.6. Activitats recreatives i d'atzar

Establiments en què s'arrisquen quantitats de diners d'acord amb el resultat d'un esdeveniment futur i incert. Estaran subjectes a la normativa vigent en matèria de joc. Es classifiquen, segons la modalitat en:

2.6.1. Casinos de joc.

2.6.2. Sales de bingo.

2.6.3. Sales recreatives de maquines d'atzar, tipus B.

2.6.4. Sales recreatives de maquines d'atzar, tipus A.

2.6.5. Sales de joc.

2.6.6. Tómboles i semblants.

2.6.7. Sales cíber i semblants.

2.7. Activitats d'oci i entreteniment

2.7.1. Sales de festes. Establiments especialment preparats per a oferir des d'un escenari actuacions de varietats o musicals fonamentalment en directe. Disposaran de pistes de ball per al públic i aquest seguirà les actuacions des de llocs distribuïts al voltant de la pista de ball o de l'escenari. Poden oferir servei de cuina. Disposaran de vestuari i camerinos.

2.7.2. Discoteques. Establiments especialment preparats en què, a més de servir begudes, es dispose d'una o més pistes de ball per al públic, sense oferir actuacions en directe. Disposaran de vestuari.

2.7.3. Sales de ball. Locals preparats en què, a més de servir-se begudes, disposen d'una pista de ball. Poden oferir actuacions musicals en directe. Disposaran d'escenari, camerinos i vestuari i, si escau, de zones de taules i cadires per al descans i el consum dels clients.

Es considera pista de ball, a l'efecte d'aquest catàleg, l'espai especialment delimitat i destinat amb aquest fi, desproveït d'obstacles constructius o de mobiliari i de dimensions suficients per a circumscriure-hi un cercle de diàmetre mínim de set metres.

2.7.4. Pubs. Establiments dedicats exclusivament al servei de begudes. Poden disposar d'ambientació musical exclusivament per mitjans mecànics. Podran disposar de servei de karaoke.

2.7.5. Cibercafè. Establiments dedicats al servei de begudes i dotats d'equips informàtics individuals o en xarxa connectats a Internet.

Queda prohibida l'entrada als menors de 18 anys quan s'hi servesquen begudes alcohòliques, i quan les connexions a les xarxes informàtiques d'Internet no tinguen cap tipus de limitació referida a l'edat de l'usuari.

2.7.6. Establiments d'exhibicions especials. Establiments especialment preparats per a exhibir pel·lícules per qualsevol mitjà mecànic o per a fer actuacions en directe, i on l'espectador pot ubicar-se en cabines individuals o sistema semblant.

2.8. Activitats hostaleres i de restauració

A l'efecte d'aquest catàleg són activitats d'hostaleria i restauració les que tenen com a objecte la prestació de servei de begudes i menjar elaborat per al consum a l'interior dels locals. Es faran en:

2.8.1. Sales de banquets. Establiments destinats a servir als clients menjars i begudes, a preu concertat, per a ser consumides en data i hora predeterminades, amb servei de taules al local mateix. Poden fer activitats de ball posterior al menjar, sempre que reunesquen les condicions de seguretat i insonorització degudes.

2.8.2. Restaurants. Establiments destinats específicament a servir menjars al públic en menjadors, qualssevol que en siga la denominació (rostidors, cases de menjars, pizzeries, hamburgueseries).

2.8.3. Cafè, bar. Establiments dedicats a expedir begudes per a ser consumides a l'interior, tant en barra com en taules. Podran servir tapes, entrepans, racions, etc., sempre que el consum es faça en les mateixes condicions que el de les begudes.

2.8.4. Cafeteries. Establiments destinats perquè el públic puga consumir begudes o menjars indistintament en barra o en taules.

2.8.5. Establiments públics ubicats en zona maritimoterrestre. Establiments en què, amb llicència prèvia o autorització administrativa concedida per l'ajuntament d'acord amb la normativa de costes i la resta de regulació sectorial, es facen les activitats pròpies d'aquests com ara servei de menjars o begudes.

2.8.6. Sala lounge. Establiments destinats al servei de begudes i, si escau, menjars per a ser consumits en barra o en taules. Podran disposar de sistema de reproducció per a amenització musical i de servei de cuina amb relació a l'objecte.

3. EXHIBICIÓ D'ANIMALS

Els establiments on s'exhibeixen animals es classificaran en:

3.1. Parcs zoològics. Recintes tancats en què es guarden o exhibeixen animals en estat de llibertat o en instal·lacions tancades.

3.2. Aquaris. Llocs tancats on s'exhibeixen rèptils i fauna aquàtica, disposant d'instal·lacions amb aigua.

3.3. Safari-park.

4. FESTEIGS I CELEBRACIONS POPULARS

4.1. Bous al carrer. Festeigs taurins tradicionals consistents, en general, en la solta en establiments tancats o a la via pública de caps de bestiar per a foment o recreació de l'afició sense que en comporten el toreig. Es regularan per normativa específica.

4.2 Recintes taurins. Instal·lació tancada de caràcter preferentment eventual, amb la solidesa i la seguretat adequades, destinada de manera exclusiva a la realització de festeigs taurins tradicionals (bous al carrer). Es regularan per normativa específica.

4.3. Festes populars. Activitats que se celebren, generalment, a l'aire lliure, amb motiu de les festes patronals o celebracions populars, amb actuacions musicals, balls, parades, focs artificials, hostaleria i restauració.

Mapa web