Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET LEGISLATIU de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 2613 de 26.10.1995
Referència Base de Dades:  2769/1995
 DECRET LEGISLATIU de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

El Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Govern de la Generalitat Valenciana va aprovar el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

La necessitat d'incorporar a la legislació autonòmica la normativa bàsica establida per la Llei 22/1993, de 29 de desembre, de mesures fiscals, la reforma del règim jurídic de la funció pública i de la protecció per desocupació respecte als plans d'ocupació i les situacions administratives del personal funcionari, i la derivada de la promulgació de la Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels ciutadans i les ciutadans dels altres estats membres de la Comunitat Europea, comportaren la modificació parcial i urgent de l'esmentat decret legislatiu, per tal d'adaptar-lo a la normativa bàsica de l'estat, mitjançant la Llei 5/1994, de 24 d'octubre. Al mateix temps es fan modificacions en matèria de gestió de personal, supressió de la figura de l'habilitat i la limitació a tres anys de permanència del personal funcionari interí, i amplia finalment el marc en què s'ha de desplegar el procés d'adaptació del personal a la naturalesa dels seus llocs de treball.

El principi de seguretat jurídica, establit en l'article 9.3 de la Constitució espanyola, fa aconsellable la publicació d'un text refós d'ambdues normes, que en substituir-les les clarifique i concrete davant de les persones destinatàries.

D'altra banda, la disposició final primera de l'esmentada Llei 5/1994, de 24 d'octubre, de Modificació Parcial i Urgent, d'acord amb els articles 59, 60 i 61.2 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern valencià, autoritza el Govern perquè dicte un decret legislatiu limitat a refondre i ordenar en un únic text els preceptes que la Llei modifica i els que romanen vigents de l'anterior text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

En aquest text s'ha tingut en compte el susdit mandat, i encara que en ordenar-lo i per tal de millorar-ne la tècnica normativa, s'ha alterat en part la numeració, segregant articles en algun cas, refonent-ne en altres i suprimint-ne quan s'ha detectat una duplicitat de conceptes.

Igualment, i com que posteriorment a la Llei 5/1994, les Corts Generals han promulgat diverses normes que tenen el caràcter de base del règim estatutari dels funcionaris públics, dictades a l'empara de l'article 149.1.18a de la Constitució, s'ha considerat que, per tal d'obtenir una major racionalització de l'ordenament, calia incloure, sense cap innovació de la normativa, les normes disperses, en un text coherent que en facilite l'ús. Amb aquesta idea s'han transcrit la modificació i el règim transitori de la situació d'excedència per atenció a fills i filles, efectuada per la Llei 4/1995, de 23 de març, per la qual es regula el permís parental i per maternitat, i també el sistema de potenciació de la promoció interna com a mecanisme de provisió de llocs de treball que introdueix la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre Social, en la Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

Finalment, s'ha inclòs amb la mateixa intenció racionalitzadora, la modificació que la Llei de les Corts Valencianes 12/1994, de 28 de desembre, de Mesures Administratives i de Modificació del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, efectua a l'article 6 del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Govern valencià, pel que fa a la classificació de llocs de naturalesa eventual.

També s'ha tingut en compte en refondre aquestes normes el que estableix la disposició final segona de la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, d'usar termes no marcats, femení o masculí, i d'harmonitzar el llenguatge per tal d'evitar una possible discriminació en l'ús.

Per tant, a proposta del conseller d'Administració Pública i després de la deliberació prèvia del Govern valencià, en la reunió del dia 24 d'octubre de 1994

DECRETE

Article únic

Aprovar el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, en compliment de la disposició final primera de la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, de Modificació Parcial i Urgent del Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Govern valencià.

Text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana

LLIBRE PRIMER

De l'organització de la funció pública

TíTOL PRELIMINAR

De l'àmbit de la Llei

Article primer

1. En l'exercici de les competències atribuïdes per l'estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en els articles 31.1 i 32.1.1 i en les bases establides per la legislació de l'estat, es dicta aquesta llei, la qual serà d'aplicació:

a) Al personal al servei de la Generalitat Valenciana, determinat en l'article 2.

El personal laboral es regirà per la legislació d'aquest caràcter, sense perjudici que se li apliquen les normes del llibre primer d'aquesta llei que expressament l'esmenta.

b) Al personal de l'administració local que no tinga habilitació de caràcter nacional, i que es regirà per la legislació bàsica de l'estat en matèria de règim local, i per allò que disposa aquesta llei i el seu desplegament normatiu, sense perjudici de les competències i de l'autonomia de l'administració local.

c) Al personal d'administració i serveis de les universitats de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, respectant l'autonomia universitària.

2. Els preceptes d'aquesta llei seran d'aplicació al personal docent, sanitari i investigador al servei de la Generalitat Valenciana en aquelles matèries que no es troben regulades per normes bàsiques dictades per l'estat i les específiques de la Comunitat Valenciana per al seu àmbit funcional respectiu.

TíTOL I

Del personal al servei de la Generalitat Valenciana

CAPíTOL I

De la classificació del personal

Article segon

1. És personal al servei de la Generalitat Valenciana: el de les Corts Valencianes i de les institucions que en depenen, el del Govern valencià i dels altres organismes i institucions configuradors i dependents de la Generalitat Valenciana.

Les Corts Valencianes, en virtut de la seua autonomia organitzativa, administrativa i financera, desplegaran aquesta llei, i establiran el règim del seu personal, ateses les característiques especials de l'activitat parlamentària.

2. El personal al servei de l'administració pública valenciana es classifica en:

a) Personal funcionari de carrera.

b) Personal funcionari interí.

c) Personal eventual.

d) Personal laboral.

Article tercer

1. Són funcionaris i funcionàries de carrera de la Generalitat Valenciana aquelles persones que, superades les proves selectives previstes en l'article 9 d'aquesta llei en les quals s'exigia una formació general de caràcter administratiu, en virtut de nomenament legal, exerceixen serveis de caràcter permanent, regulats pel dret administratiu, en llocs de treball inclosos en les respectives plantilles i dotats pressupostàriament.

2. Són també funcionaris i funcionàries de carrera de la Generalitat Valenciana aquelles persones que van adquirir tal condició en altres administracions públiques, mitjançant proves selectives per a la superació de les quals calia una formació general administrativa, i s'integren en la funció pública de la Generalitat Valenciana per la via de transferències.

3. Adquiriran també la condició de personal funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana els funcionaris i les funcionàries d'altres administracions públiques que s'hi incorporen per concurs de mèrits en les circumstàncies previstes en l'article 9.6 d'aquesta norma.

Igualment, adquiriran aquesta condició el personal funcionari de les corporacions locals que, després d'haver estat seleccionat pel sistema previst per l'article 10 d'aquesta llei, haja accedit a un lloc de treball en la Generalitat Valenciana mitjançant els procediments regulats en l'article 20.

4. Així mateix, són funcionaris i funcionàries de carrera de la Generalitat Valenciana aquelles persones que han superat les proves selectives previstes en l'article 9 d'aquesta llei, en les quals s'haja exigit una formació de caràcter específicament tècnic, de conformitat amb la titulació requerida, i que en virtut de nomenament legal exercisquen professionalment serveis amb caràcter permanent, regulats pel dret administratiu, en els llocs als quals fa referència l'apartat 3 de l'article 16 d'aquesta llei, inclosos en les respectives plantilles i dotats pressupostàriament.

En tot cas, s'inclouen en aquest apartat els funcionaris i les funcionàries de carrera que hagen obtingut tal condició pel seu ingrés en cossos o escales d'altres administracions públiques en les quals s'haja exigit una formació de caràcter específicament tècnic i s'integren en la funció pública valenciana mitjançant transferència.

Article quart

El funcionariat, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés, pertanyeran a un dels grups següents:

Grup A: títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent.

Grup B: títol d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, formació professional de tercer grau o equivalent.

Grup C: títol de batxiller, formació professional de segon grau o equivalent.

Grup D: títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent.

Grup E. certificat d'escolaritat.

En els grups A, B i C del sector d'administració especial, i com a conseqüència de la classificació de llocs de treball i de les necessitats de la selecció de personal, s'establiran per llei de la Generalitat Valenciana les classes que es consideren necessàries, atesa la natura de la funció o la professió específica amb què es corresponguen.

Article cinqué

1. Podran ser nomenats funcionaris o funcionàries interins en aquells llocs de treball dotats pressupostàriament i inclosos en les relacions de llocs de treball, que es troben vacants, que siga necessari cobrir-los i que no puguen proveir-se de manera immediata per personal funcionari de carrera, o que hi haja un titular amb dret de reserva per qualsevol de les causes previstes en aquesta llei.

2. El funcionariat interí haurà de reunir els requisits legals i reglamentaris indispensables per a exercir el lloc i, mentre l'ocupe, les seues relacions jurídiques amb l'administració seran de naturalesa administrativa i es regiran pels preceptes d'aquesta llei que hi siguen d'aplicació. No obstant això, el nomenament no els atorgarà cap dret per a l'ingrés en l'administració pública i el seu cessament es produirà quan desapareguen les circumstàncies que donaren lloc al seu nomenament, bé siga proveït per personal funcionari de carrera el lloc corresponent o bé perquè s'amortitze.

La selecció del personal funcionari interí serà fet pel sistema abreujat que s'establisca reglamentàriament, amb la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals més representatives, en els termes que estableix la Llei 9/1987, de 12 de juny, en què es respectaran els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Article sisé

1. El personal eventual solament exercirà llocs expressament qualificats per les funcions de confiança o d'assessorament especial.

a) La classificació dels llocs de naturalesa eventual del Govern valencià, contindrà exclusivament el número del lloc, la denominació i la conselleria a què pertany. El nombre de llocs d'aquesta naturalesa i les retribucions de cadascun d'aquest seran determinats dins dels crèdits establits a l'efecte en la corresponent llei de pressupostos.

b) El nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual de les Corts Valencianes i de les corporacions locals seran determinats respectivament dins dels crèdits establits a l'efecte en la Llei de Pressupostos, per la Mesa de les Corts, si s'escau, i pel ple de les corporacions locals, quan comencen el seu mandat. En aquest cas, solament podran modificar-se amb motiu de l'aprovació dels pressupostos anuals.

2. El nomenament i el cessament d'aquest personal serà lliure, i correspondrà al president o a la presidenta de la Generalitat Valenciana, al president o a la presidenta de les Corts Valencianes, als consellers o conselleres i, si escau, als presidents o presidentes de les corporacions locals. En tot cas, el personal eventual cessarà automàticament quan cesse l'autoritat a la qual preste la funció assessora i de confiança. El nomenament, règim de retribucions i dedicació es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, si escau, en el de la corporació.

Deixant de banda la facultat de lliure nomenament i de destitució de l'esmentat personal, aquest s'haurà de sotmetre, en allò que li siga d'aplicació, al règim administratiu establit per aquesta llei, i mai l'exercici d'un lloc de treball reservat al personal eventual no constituirà un mèrit per a l'accés a la funció pública o a la promoció interna.

Article seté

1. És personal laboral qui ocupa llocs de treball classificats de tal naturalesa en les plantilles i haja estat contractat d'acord a la legislació laboral i en qualsevol de les modalitats de contractació que aquesta preveja, o haja estat transferit per l'estat amb aquest caràcter.

2. Aquest personal mai no podrà ocupar llocs de treball classificats exclusivament per a personal funcionari, i la transgressió d'aquesta prohibició produirà la nul·litat de l'acte corresponent, sense perjudici de la responsabilitat de la persona que el cause.

CAPíTOL II

Dels contractes específics

Article vuité

1. Les administracions públiques compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei podran formalitzar expecionalment contractes per a treballs específics i concrets no habituals i de duració limitada, els quals s'hauran de sotmetre a la legislació estatal de contractes i, si és el cas, a l'específica de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'aplicació de la normativa civil o mercantil.

2. L'autoritat o el personal al servei de qualsevol de les administracions públiques referides en l'apartat anterior que amb la seua actuació donara lloc a la conversió d'una relació de les regulades en aquest article en una relació permanent, incorrerà en responsabilitat.

CAPíTOL III

De l'accés del personal a la funció pública

Article nové

1. L'ingrés en la funció pública es produirà mitjançant el compliment successiu dels següents requisits:

a) Superar les proves d'accés, i si escau, curs selectiu o període de pràctiques que s'establisquen.

b) Nomenament conferit per l'òrgan competent, després del concurs en què les persones aspirants obtinguen la destinació elegida entre els llocs de treball oferits, d'acord amb l'ordre que hagueren obtingut després de superar les proves i cursos corresponents. El nomenament com a funcionariat de carrera haurà de fer-se en el termini màxim de sis mesos, des de l'acabament del procés selectiu o, si escau, del curs selectiu o el període de pràctiques.

c) Prendre possessió del lloc de treball que li haja correspost, en el termini que s'establisca.

2. Reglamentàriament, es regularà el contingut de les proves i cursos selectius, adequats a les funcions que han d'exercir el personal funcionari.

L'administració de la Generalitat Valenciana garantirà la transparència dels procediments d'accés a la funció pública. A tal efecte, en el marc del que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, l'administració disposarà de les mesures oportunes perquè els sindicats majoritaris tinguen coneixement del desplegament de les proves i de les actuacions dels tribunals.

3. En la convocatòria, podrà establir-se com a requisit previ a l'adquisició de la condició de funcionariat de carrera, la superació d'un període de pràctiques no superior a sis mesos. En aquest cas, el personal aprovat en les proves selectives serà nomenat personal funcionari en pràctiques amb l'efecte econòmic que es determine reglamentàriament.

4. Els qui superen les proves selectives, acreditaran els coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen estat homologats per la Generalitat Valenciana, o si escau, fent un exercici específic. Els qui no puguen acreditar els esmentats coneixements quedaran compromesos a la realització dels cursos de perfeccionament que amb aquesta finalitat organitze la Generalitat Valenciana.

5. El personal laboral serà objecte de selecció d'acord amb els criteris bàsics d'aquest capítol, i haurà de superar el període de prova que per conveni col·lectiu, si escau, s'establisca.

6. El concurs de mèrits podrà constituir una forma per la qual el funcionariat que preste els serveis en altres administracions públiques s'incorpore a la funció pública de la Generalitat Valenciana, sempre que estiga previst en les relacions de llocs de treball.

Article deu

1. Les corporacions locals, per acord del ple, sense perjudici del que establisca la legislació estatal, podran acollir-se als procediments d'accés de la Generalitat Valenciana, incorporant la seua oferta d'ocupació a la de la Generalitat Valenciana, de manera que el seu funcionariat siga seleccionat per aquesta, a través de la Conselleria d'Administració Pública.

2. Una vegada seleccionat, en correspondrà a la corporació local el nomenament.

3. El funcionari o la funcionària de la corporació local seleccionat pel sistema anterior podrà participar en els concursos de provisió de llocs que convoque la Generalitat Valenciana i altres entitats locals que s'hagueren acollit al sistema previst en aquest article, en les mateixes condicions i drets que el personal de la Generalitat Valenciana.

4. Així mateix, el funcionariat de carrera de la Generalitat Valenciana podrà accedir a les convocatòries de provisió de les corporacions locals que s'hagueren acollit al sistema de selecció d'aquest article, i n'adquiriran la condició de funcionaris en les mateixes condicions i amb els mateixos drets que el personal funcionari d'aquestes i quedaran en la Generalitat Valenciana en la situació administrativa prevista en l'article 36.4.

5. En tot cas, en els tribunals de proves de selecció del personal de les corporacions locals que no s'hagen acollit al que preveu el punt 1, haurà de formar part, almenys, una representació de l'administració del Govern valencià, designada d'acord amb les disposicions reglamentàries. Així mateix, en el marc del que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, les corporacions locals podran negociar amb els sindicats més representatius fórmules concretes que garantisquen la transparència de les actuacions.

Article onze

Amb caràcter extraordinari, després de l'autorització prèvia del Govern valencià, en llocs singulars que per les característiques especials i concretes no siguen ordenats en una de les classes previstes en l'article 4 d'aquesta llei, i requerisquen una preparació molt qualificada, la selecció i l'accés pot realitzar-se mitjançant el sistema de concurs amb tribunal i respectant els principis constitucionals establits per a les proves d'accés.

Per a la dotació econòmica d'aquests llocs en els pressupostos serà necessari adjuntar-hi l'expedient de classificació.

Article dotze

1. Per ser admés en les proves selectives d'accés previstes en aquest capítol caldrà:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats amb els quals siga d'aplicació la circulació lliure de treballadors, en els termes previstos en la llei estatal que regule aquesta matèria.

b) Haver fet els 18 anys i no excedir-ne, si escau, l'edat establida en la convocatòria d'ingrés.

c) Tenir el títol exigible o complides les condicions per a obtenir-lo en la data que acabe el termini de presentació d'instàncies.

d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.

e) No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.

f) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol administració o ocupació pública.

2. En les convocatòries d'ingrés o de provisió de llocs de treball que impliquen l'exercici de potestats públiques o la responsabilitat en la salvaguarda dels interessos de la Comunitat Valenciana, es farà constar que aquests llocs de treball queden reservats al personal funcionari de nacionalitat espanyola.

Article tretze

1. En totes les proves de selecció que organitze la Generalitat Valenciana la valoració i selecció de les persones aspirants es realitzarà mitjançant tribunal.

2. La convocatòria de les proves de selecció per a cobrir un lloc d'administració general, especial o de naturalesa laboral correspon al conseller o la consellera d'Administració Pública, a excepció de les proves destinades a la selecció de personal per a cobrir llocs de treball de les Corts Valencianes o institucions que en depenen.

3. Els tribunals, sense perjudici del que disposa l'article 19.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, seran nomenats de la manera següent:

a) En les proves de selecció de personal per a cobrir llocs d'administració general, pel conseller o la consellera d'Administració Pública.

Quan es tracte de llocs de treball corresponents a les Corts Valencianes i institucions que en depenen, el tribunal es nomenarà a proposta del president o presidenta de les Corts Valencianes, a qui correspon la iniciativa de la convocatòria.

b) Respecte a la selecció del personal per a cobrir llocs d'administració especial o de naturalesa laboral de les Corts Valencianes i institucions que en depenen, el tribunal serà designat per la Mesa o per l'òrgan rector respectiu i la persona representant de la Conselleria d'Administració Pública actuarà en funció d'assessorament.

c) Quan es tracte de seleccionar personal per a llocs d'administració especial o de naturalesa laboral, correspondrà el nomenament del tribunal al conseller o a la consellera d'Administració Pública, a proposta dels òrgans de cada conselleria o entitat, i s'hi haurà d'integrar una persona en representació de la Conselleria d'Administració Pública.

4. Les persones que integren els tribunals per a la selecció del personal funcionari hauran de ser funcionàries que posseïsquen una titulació igual o superior a la requerida per als llocs de treball que s'han de proveir i pertànyer al mateix grup o a grups superiors.

Les persones que integren els tribunals per a la selecció de personal laboral hauran de posseir una titulació igual o superior a la requerida per als llocs de treball que s'han de proveir i pertànyer al mateix grup o categoria professional o superiors.

Tant en les proves selectives de personal funcionari com laboral, almenys la meitat més una de les persones que integren els tribunals hauran de tenir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l'exigida per a l'ingrés.

TíTOL II

Dels llocs de treball i formació de les plantilles

CAPíTOL I

Disposició general

Article catorze

1. La classificació de llocs de treball és el sistema pel qual es determina el contingut d'aquests a efectes, bàsicament, de la selecció de personal, provisió de llocs i determinació de retribucions.

2. La classificació haurà de contenir, a més dels elements que han de reflectir-se en les relacions de llocs de treball, en virtut del que estableix l'article 15.2, la descripció de les funcions del lloc, la forma de provisió i qualsevol altra característica rellevant per al seu exercici.

3. Cadascuna de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana classificarà els seus llocs de treball tenint en compte els grups de titulació previstos en l'article 4 d'aquesta llei, i haurà de confeccionar les seues relacions de llocs, d'acord amb els principis assenyalats en aquest títol, segons les seues competències.

CAPíTOL II

De la classificació de llocs de treball

Article quinze

1. En els llocs de treball, segons la naturalesa de les seues funcions o tasques, es distingiran els corresponents a personal funcionari d'administració general, d'administració especial, personal laboral i eventual.

2. Les plantilles o relacions de llocs de treball inclouran cadascuna d'elles, d'acord amb la distinció bàsica anterior, la denominació i les característiques essencials, les retribucions complementàries que els corresponguen, i els requisits exigits per al seu exercici i els mèrits preferents.

Article setze

1. Els lloc de treball es classificaran en llocs d'administració general, llocs d'administració especial, llocs de naturalesa laboral i llocs de naturalesa eventual.

2. Són llocs d'administració general aquells als quals correspon l'exercici de les funcions comunes a l'activitat de producció dels actes administratius. En tot cas, tindran tal naturalesa els llocs de treball que tinguen assignades les funcions públiques següents:

a) Les de fe pública, assessorament jurídico-econòmic i defensa en judici.

b) Les de gestió de la contractació, gestió del personal, i de l'organització de l'estructura administrativa.

c) Les de gestió econòmico-financera i pressupostària, i el seu control i fiscalització, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.

d) Les que comporte l'exercici de tasques de caràcter administratiu, com a suport de qualsevol activitat de l'administració, i comprenen aquelles de direcció, planificació, coordinació, inspecció, estudi-propostes, gestió, tràmit, col·laboració, impressió, ordenació i arxiu.

3. Són llocs d'administració especial aquells que, encara que exercisquen funcions que tendeixen a la producció d'actes administratius, tinguen un caràcter tècnic per raó de l'exercici d'una determinada professió o professions específiques.

Pel que fa a la selecció i provisió d'aquests llocs de treball, per la Conselleria d'Administració Pública podran ser agrupats per professions específiques, sempre que els requisits d'aquests llocs de treball ho permeten.

4. Són llocs de naturalesa laboral els que es relacionen directament amb la producció de béns o prestació de serveis i, en general, tots els que impliquen l'exercici d'un ofici concret. En tot cas, es classificaran com de naturalesa laboral els següents:

a) Els llocs de naturalesa no permanent i aquells les activitats dels quals tinguen la finalitat de satisfer necessitats de caràcter periòdic i discontinu.

b) Els llocs les activitats dels quals siguen pròpies d'oficis i els de vigilància, custòdia, portatge i altres d'anàlegs.

c) Els llocs de caràcter instrumental corresponents a les àrees de manteniment i conservació d'edificis, equips i instal·lacions, arts gràfiques, comunicació social, investigació científica i tècnica, prestació directa dels serveis socials, enquestes, protecció civil i dels llocs de les àrees d'expressió artística i els vinculats funcionalment al seu desenvolupament.

d) Els llocs corresponents a àrees d'activitats que requerisquen coneixements tècnics especialitzats i no puga imputar-se el seu exercici a titulacions concretes per les seues especials característiques i inamovibilitat que comporten.

5. Correspon l'ocupació dels llocs d'administració general al personal funcionari de carrera a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3 de l'article 3 d'aquesta llei, en les proves selectives dels quals se'ls exigesca una formació de caràcter específicament administrativa.

6. Correspon l'ocupació dels llocs d'administració especial, tenint en compte l'especialitat per a la qual van ser seleccionats, al personal funcionari de carrera a què es refereix l'apartat 4 de l'article 3 d'aquesta llei, en les proves selectives dels quals se'ls exigisca una formació de caràcter específicament tècnic d'acord amb la titulació requerida.

El pas del personal funcionari de l'administració general a l'especial o viceversa es realitzarà tenint en compte els requisits dels llocs de treball especificats en la corresponent relació de llocs, i podrà, en tot cas, establir-se la necessitat de cursos de formació.

Les relacions de llocs de treball podran preveure que el personal docent i sanitari ocupe llocs de treball en les administracions educativa i sanitària, respectivament. Mentre exercisquen aquests llocs de treball els serà d'aplicació el contingut d'aquesta llei i les normes de desplegament, llevat de la consolidació de grau, i romandran en les administracions d'origen en la situació administrativa que els corresponga.

En el supòsit que un persona funcionària de la Generalitat Valenciana siga nomenada per a ocupar un lloc de treball de caràcter directiu, pel sistema de lliure designació en les institucions sanitàries que en depenen, d'acord amb les normes de provisió aplicables, es mantindrà en situació de servei actiu i cessarà en la destinació anterior, sense perjudici que li siguen d'aplicació, mentre l'excercisca, les normes sobre el personal de les institucions sanitàries.

7. Correspon l'ocupació dels llocs de naturalesa laboral, tenint en compte l'especialitat per a la qual va ser seleccionat, al personal laboral de la Generalitat Valenciana.

8. La creació, supressió o modificació de llocs de treball, es realitzarà mitjançant les relacions de llocs de treball.

9. La provisió de llocs de treball que s'hagen d'ocupar pel personal funcionari i la formalització de nous contractes de personal laboral i eventual, requeriran que els corresponents llocs siguen detallats en les respectives relacions.

10. Les relacions de llocs de treball actualitzades, després de la negociació amb els sindicats, seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Malgrat el que estableixen els punts 8 i 9 d'aquest article, quan, per a atendre les necessitats del servei, siga necessària la provisió de llocs de treball de nova creació o les característiques del qual hagen sigut modificades, podran proveir-se, amb la notificació prèvia als sindicats més representatius, fins i tot abans que s'haja publicat la corresponent variació de la relació de llocs de treball, amb caràcter provisional, per un període no superior a un any, per qualsevol de les formes de provisió no definitives previstes en l'ordenament jurídic, sense que puguen adjudicar-se amb destinació definitiva fins que se'n publique la modificació.

11. Els llocs de treball de naturalesa funcional adscrits al grup A, la forma de provisió dels quals siga la de lliure designació, podran ser classificats sense especificar el sector de l'administració a què pertanyen, quan de les funcions que s'han de realitzar i de la seua posició en l'estructura organitzativa es desprenga la possibilitat de ser exercits per funcionariat a què fa referència l'article 3 d'aquest text refós, sempre que en complisquen els requisits.

Article disset

1. A l'efecte de la carrera administrativa i de retribucions previstes en la legislació bàsica de l'estat i d'aquesta llei, els llocs de treball es classificaran en trenta nivells.

2. En la referida classificació s'establiran els intervals de nivells que corresponguen a cada grup de titulació dels indicats en l'article 4.

CAPíTOL III

De les relacions de llocs de treball

Article divuit

1. Després de classificats els llocs de treball, s'elaboraran les seues relacions. Les relacions de llocs de treball i les seues modificacions, després de l'aprovació prèvia del conseller o la consellera d'Administració Pública, hauran de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Les Corts Valencianes i les institucions que en depenen aprovaran les seues relacions de llocs de treball, segons els principis d'aquesta llei.

3. Les corporacions locals i les universitats hauran de classificar els seus llocs de treball i aprovaran les seues relacions, segons el que estableix aquesta llei i la seua normativa.

Article dinou

Els pressupostos de la Generalitat Valenciana hauran de reflectir els crèdits corresponents a les relacions de llocs de treball d'aquesta, sense que puga haver cap lloc que no estiga dotat pressupostàriament.

CAPíTOL IV

De la provisió de llocs de treball

Article vint

1. Els llocs de treball es proveiran d'acord amb els procediments següents:

a) Concurs: constitueix el sistema normal de provisió i s'hi tindrà únicament en compte els requisits i mèrits exigits en la corresponent convocatòria, entre els quals figuraran els adequats a les característiques de cada lloc de treball, i també la possessió d'un determinat grau personal, la valoració del treball realitzat, els cursos de formació i perfeccionament superats i l'antiguitat.

b) Lliure designació: es cobriran per aquest sistema els llocs de nivell 28 i superiors, les secretaries dels alts càrrecs i els llocs singulars que així figuren en les relacions de llocs de treball, d'acord amb el caràcter directiu o especial responsabilitat.

2. Les convocatòries per a proveir llocs de treball per concurs o per lliure designació, i també les corresponents resolucions, hauran de fer-se públiques en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, si escau, en el Butlletí Oficial de l'estat, per l'autoritat competent per a efectuar els nomenaments.

a) En les convocatòries de concurs hauran d'incloure's, en tot cas, les dades i les circumstàncies següents:

- Denominació, nivell i localització del lloc.

- Requisits indispensables per a exercir-lo, segons la relació de llocs de treball.

- Barem per puntuar els mèrits.

- Puntuació mínima per a l'adjudicació de les vacants convocades.

b) Les convocatòries per a la provisió de llocs per lliure designació inclouran les dades següents:

- Denominació, nivell i localització del lloc.

- Requisits indispensables per a exercir-lo, segons la relació de llocs de treball.

Anunciada la convocatòria, es concedirà un termini de 20 dies hàbils per a la presentació de les sol·licituds.

Els mèrits que es valoren en les convocatòries de concurs no seran impossibles d'obtenir dins de les administracions públiques. ºnicament podran quedar desertes les convocatòries de concurs quan no hi haja aspirants que reunisquen els requisits assenyalats en aquestes.

3. En els requisits i les condicions indicats en el número anterior hauran de tenir-se en compte, bàsicament, com a mèrits els següents: titulació, puntuació obtinguda en la prova d'accés, experiència, antiguitat, eficàcia demostrada en destinacions anteriors, diplomes, cursos i, si s'escau, publicacions directament relacionades amb les funcions del lloc convocat.

Les bases de les convocatòries de provisió de llocs de treball hauran d'indicar, quan es tracte de concurs de mèrits, les condicions i els requisits exigits amb barem objectiu, i podran preveure la superació de cursos de perfeccionament per a les persones seleccionades.

4. El personal funcionari adscrit a un lloc de treball pel procediment de lliure designació podrà ser remogut d'aquest amb caràcter discrecional.

El personal funcionari que accedisca a un lloc de treball pel procediment de concurs, podrà ser remogut per causes sobrevingudes derivades d'una alteració en el contingut del lloc de treball, realitzada mitjançant les relacions de llocs de treball que modifique els supòsits que serviren de base a la convocatòria, o d'una falta de capacitat per al seu exercici, manifestada per rendiment insuficient, que no comporte inhibició i que impedisca realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc. La remoció s'efectuarà després de l'expedient contradictori mitjançant resolució motivada de l'òrgan que va realitzar el nomenament, oïda la junta de personal corresponent.

Al personal funcionari afectat pel que preveu aquest apartat, li serà d'aplicació el que disposa l'article 52.2 d'aquesta llei.

5. Els llocs de treball seran proveïts pel personal funcionari de la Generalitat Valenciana i, si s'escau, quan estiga previst en les relacions de llocs de treball, mitjançant personal funcionari de carrera d'altres administracions públiques, d'acord amb el que preveu l'article 9.6, sense perjudici dels concursos per a oferir la primera destinació als qui accedisquen a la condició de funcionari públic després de superar les proves corresponents. Al personal funcionari de nou ingrés, els seran oferides les vacants produïdes per la resolució dels concursos de provisió de llocs de treball.

6. El personal funcionari amb destinació definitiva, haurà de romandre en cada lloc de treball un mínim de dos anys per a poder participar en els concursos de provisió de llocs de treball, excepte els supòsits següents: en l'àmbit d'una mateixa conselleria, quan siga suprimit un lloc de treball o en el cas previst en el punt 4 d'aquest article, quan es tracte de la primera destinació definitiva obtinguda a través del procediment d'accés previst en l'article 9.1, o s'haguera obtingut el lloc com a conseqüència d'un procés de reassignació d'efectius.

7. Després de la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals més representatives els secretaris generals de les respectives conselleries podran, per necessitats del servei, adscriure un lloc de treball a una unitat orgànica distinta, o al personal funcionari que ocupe llocs no singularitzats a altres de la mateixa naturalesa, nivell i complement específic, sempre que, en ambdós casos, no represente un canvi de localitat, situació d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa.

Article vint-i-u

Reassignació d'efectius: els funcionaris que ocupen un lloc objecte de supressió, com a conseqüència d'un pla d'ocupació, podran ser destinats a un altre lloc de treball pel procediment de reassignació d'efectius.

La reassignació d'efectius com a conseqüència d'un pla d'ocupació s'efectuarà aplicant criteris objectius relacionats amb les aptituds, formació, experiència i antiguitat que s'hi concretaran.

L'adscripció al lloc adjudicat per reassignació tindrà caràcter definitiu.

El pla d'ocupació haurà de preveure el nombre de llocs que desapareixen, les característiques dels llocs a què es destina els efectius de personal, i les raons objectives que justifiquen la reassignació.

Per tal de racionalitzar els recursos humans de les administracions públiques diferents, hauran de coordinar-se els plans d'ocupació de cadascuna d'aquestes, i s'haurà de tenir en compte allò establit en aquesta llei.

Aprovat el pla d'ocupació i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la Conselleria d'Administració Pública, a proposta de les conselleries afectades, executarà la reassignació en el termini de sis mesos, que serà obligatòria per a llocs en el mateix municipi i voluntària quan siga en municipi diferent i implique canvi de residència, i que seran en els dos casos de característiques, funcions i retribucions similars. Durant aquesta fase es percebran les retribucions del lloc de treball que ocupava. En el cas que el nou lloc de treball assignat tinga unes funcions o retribucions superiors, el personal funcionari percebrà les retribucions corresponents a aquest lloc de treball nou.

Els plans d'ocupació hauran d'incloure, amb caràcter preceptiu, una memòria justificativa motivada que incloga les necessitats de personal, el personal existent i la seua qualificació i les mesures adoptades en el pla d'ocupació, com també un informe econòmico-financer.

Els plans d'ocupació hauran d'incloure també la temporalitat d'aquests i establir els terminis d'execució de les mesures adoptades.

Notificada a la persona afectada la reassignació obligatòria, aquesta disposarà del termini d'un mes per a prendre possessió de la nova destinació. En la reassignació voluntària, si la persona funcionària no l'accepta, quedarà adscrit a la Conselleria d'Administració Pública, mitjançant les relacions específiques de llocs en reassignació.

El personal funcionari que, superada la fase de reassignació d'efectius, no hagen obtingut cap lloc, continuaran adscrits a la Conselleria d'Administració Pública en la situació d'expectativa de destinació, amb les retribucions establides en l'article 38.

Quan la reassignació implique canvi de residència, el funcionari tindrà dret a indemnització, que consistirà en el pagament de les despeses de viatge, inclosos els de la seua família, una indemnització de tres dietes per la persona titular i per cada membre de la seua família que efectivament es trasllade, i el pagament de les despeses de transport de mobiliari i efectes, i també una indemnització de tres mensualitats de la totalitat de les seues retribucions, llevat el complement de productivitat, sense perjudici d'altres ajudes que el pla d'ocupació establisca.

CAPíTOL V

Oferta Pública d'Ocupació

Article vint-i-dos

Anualment, les necessitats de recursos humans amb consignació pressupostària que no puguen ser cobertes amb els efectius de personal existents seran objecte de l'oferta pública d'ocupació.

1. En els processos de selecció de personal s'establirà una reserva de llocs per a ser coberts per personal minusvàlid, de manera que progressivament s'assolisca el 2% dels efectius totals del personal de l'administració de la Generalitat Valenciana, sempre que superen les proves selectives.

2. Els tribunals o les comissions de selecció no podran declarar que han superat els processos selectius un nombre superior de persones aspirants al de places convocades. Qualsevol proposta que contravinga el susdit, serà nul·la de ple dret.

TíTOL III

òrgans superiors i competències

en matèria de funció pública

Article vint-i-tres

1. Els òrgans superiors competents en matèria de funció pública són els següents:

- El president o la presidenta de la Generalitat Valenciana.

- El president o la presidenta de les Corts Valencianes.

- El Govern valencià.

- El conseller o la consellera d'Administració Pública.

- El Consell Valencià de la Funció Pública.

2. Els presidents de les corporacions locals, amb independència de les competències dels òrgans susdits i de les més generals que aquesta llei els atribuïsca, o que els corresponguen per altres lleis, exerciran la direcció superior del personal al seu servei.

3. Igualment, aquesta direcció en cada departament, sense perjudici de la màxima autoritat orgànica dels consellers, correspon als sotsecretaris i, si de cas, als secretaris generals; aquests i els directors generals exerciran les competències que per les lleis i les disposicions reglamentàries tinguen atribuïdes en matèria de personal.

Article vint-i-quatre

Correspon al president de la Generalitat Valenciana, com a màxima autoritat en matèria de funció pública:

a) Resoldre els conflictes institucionals que es plantegen.

b) Resoldre els conflictes d'atribucions entre les distintes conselleries.

c) Impulsar, supervisar i coordinar la política de funció pública de la Generalitat Valenciana.

d) Atorgar els títols de funcionari o funcionària de la Generalitat Valenciana.

e) Concedir els premis i les recompenses pròpies de la Generalitat Valenciana, excloent-hi els que concedisquen les Corts Valencianes segons l'article 25.1.b).

f) Aprovar la composició de l'òrgan rector de l'Institut Valencià d'Administració Publica i proposar, si escau, els vocals que es determinen per via de reglament.

g) Signar els convenis i els acords de cooperació amb l'administració de l'estat, especialment els relatius a la formació i perfeccionament del personal funcionari, amb les altres comunitats autònomes i amb les institucions investigadores i docents.

h) Qualsevol altra competència que li atribuïsquen les lleis i que abaste la matèria objecte d'aquesta llei.

Article vint-i-cinc

1. Correspon al president de les Corts Valencianes:

a) Vetlar pel compliment del Reglament de Govern i Règim Interior d'aquestes.

b) Concedir els premis i les recompenses que establisquen les Corts Valencianes.

c) La direcció superior del personal al seu servei.

d)El nomenament del personal de les Corts Valencianes.

e) Les funcions de coordinació amb els òrgans competents en matèria de funció pública en l'àmbit de la seua competència, d'acord amb el reglament.

f) L'aprovació dels decrets de serveis mínims en cas de vaga del personal de les Corts Valencianes, amb la consulta prèvia a les organitzacions sindicals més representatives i d'acord amb el que s'hi estableix en el Reglament de Règim Interior de les Corts Valencianes

g) El nomenament dels tribunals per a la provisió de places segons l'article 13.

h) Qualsevol altra competència que legalment li siga atribuïda.

2. Correspon a la Mesa de les Corts Valencianes l'aplicació del règim disciplinari al personal al servei de les Corts Valencianes.

Article vint-i-sis

Correspon al Govern valencià:

a) Aprovar els projectes de llei i els decrets en matèria de personal, funció pública i sistema retributiu, i deliberar sobre les mesures que en aquesta matèria elabore i li sotmeta la Conselleria d'Administració Pública o les altres conselleries, si convé.

b) Fixar els intervals de nivells de l'article 17 corresponent a cada grup de titulació i aprovar l'oferta pública d'ocupació i els plans d'ocupació.

c) Acordar la separació del servei del personal funcionari de la Generalitat Valenciana, després de l'audiència prèvia a la persona interessada, tenint en compte el que disposa l'article 25.2.

d) Establir les instruccions i les directrius a què han de subjectar-se els representants sindicals i amb el personal laboral en matèria de condicions d'ocupació i aprovar els acords adoptats.

e) Acordar, amb l'informe previ del Consell Valencià de la Funció Pública, l'elevació al Consell Superior de la Funció Pública dels projectes de llei de la Generalitat Valenciana en qüestió de personal i de funció pública.

f) Aprovar els decrets de serveis mínims, amb la consulta prèvia a les organitzacions sindicals més representatives al si de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en cas de vaga del personal, llevat del que disposa l'article 25.1.f)

g) Qualsevol altra competència que legalment se li atribuïsca.

Article vint-i-set

1. Correspon al conseller o a la consellera d'Administració Pública en matèria de personal i funció pública:

a) Proposar al Govern valencià l'aprovació dels projectes de llei i dels decrets en matèria de personal i funció pública, igualment dictar les normes i directrius que en aquesta matèria li corresponen d'acord amb el reglament de règim interior i les disposicions reglamentàries.

b) Informar sobre els avantprojectes de llei i els projectes de les disposicions generals referents a l'estructura orgànica, mètodes de treball i personal, elaborats per les altres conselleries.

c) Aprovar les relacions de llocs de l'administració del Govern valencià, dels seus organismes autònoms i d'altres organismes i institucions que en depenen i proposar al govern la fixació dels intervals assenyalats en l'article 17 d'aquesta llei i l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública i dels plans d'ocupació.

d) Classificar els llocs de treball de l'administració del Govern valencià, mitjançant el sistema que es determine per via de reglament.

e) Intervenir en les negociacions amb les representacions del personal respecte de les condicions de treball, segons que es dispose per via de reglament.

f) Impulsar, coordinar i, si de cas, establir i executar els plans i les mesures en matèria de personal de la Generalitat Valenciana.

g) Establir els programes i els continguts de les proves d'habilitació o selecció de personal, convocar-les i designar-ne els tribunals, segons que estableix l'article 13 d'aquesta llei; l'organització en correspondrà a la Direcció General de la Funció Pública, o a l'organisme que tinga cura de la matèria, mitjançant l'Institut Valencià d'Administració Pública.

h) Dirigir la gestió dels assumptes corresponents al personal funcionari de la Generalitat Valenciana amb les excepcions del personal docent, investigador, sanitari i de seguretat, si escau, i del de les Corts Valencianes i les institucions que en depenen, sense perjudici del que estableix l'apartat 3 d'aquest article.

i) Impulsar l'establiment i manteniment del Registre de Personal de la Generalitat Valenciana.

j) Efectuar o autoritzar, si s'escau, els nomenaments del personal funcionari i la contractació del personal laboral, segons que s'estableix per via de reglament.

k) L'exercici de les altres competències que li siguen atribuïdes en matèria de personal per les altres lleis o per les disposicions reglamentàries.

2. La Conselleria d'Economia i Hisenda proposarà al Govern valencià tota actuació en política de personal i funció pública referent a les repercussions econòmiques, i intervindrà en les negociacions de les condicions econòmiques de treball, sense perjudici de l'autonomia financera i pressupostària de les Corts Valencianes.

3. Les competències en matèria de personal de les Corts Valencianes i de les altres institucions que en depenen seran exercides d'acord amb el que estableixen les seues disposicions reglamentàries.

Article vint-i-vuit

En el Registre de Personal de la Generalitat Valenciana serà inscrit tot el personal al seu servei i hi seran anotats tots els actes que afecten la vida administrativa, d'acord amb el que estableix la legislació bàsica de l'estat, atenent l'article 16.2 de la Constitució espanyola.

Article vint-i-nou

1. El Consell Valencià de la Funció Pública constitueix el màxim òrgan de coordinació i consulta en matèria de personal entre les diverses administracions públiques de la Comunitat Valenciana i entre aquestes i l'administració pública de l'estat.

2. Corresponen al Consell les funcions següents:

a) Informar sobre els avantprojectes de llei i els reglaments referents al personal de les administracions de la Comunitat Valenciana quan li siguen sotmesos a consulta per aquestes.

b) Debatre a iniciativa de qualsevol de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana o proposar, si escau, a iniciativa dels seus components, les mesures necessàries de coordinació de la política de personal d'aquelles, principalment en matèria d'accés, selecció, classificació de llocs de treball, plantilles i retribucions, i recomanar l'adopció de decisions tendents a millorar l'organització de les administracions públiques i les condicions de treball, rendiment i consideració social del personal.

c) Analitzar i estudiar les repercussions dels avantprojectes de lleis estatals i de les disposicions importants de l'administració estatal en la funció pública i l'organització administrativa de la Comunitat Valenciana, i proposar al president de la Generalitat Valenciana l'adopció de mesures concretes de coordinació amb l'administració de l'estat o, si s'escau, d'oposició als esmentats projectes.

d) Proposar a la Conselleria d'Administració Pública el sotmetiment a l'informe del Consell Superior de la Funció Pública dels avantprojectes de lleis i de les disposicions generals en matèria de personal que es consideren convenients, i també estudiar i analitzar els avantprojectes de lleis, les disposicions estatals i les mesures de coordinació proposades pel Consell Superior.

e) Conéixer qualsevol altre assumpte que siga sotmès a la iniciativa de qualsevol dels òrgans regulats en l'article 23.1.

3. El consell funcionarà en ple i en comissió permanent de coordinació, de les sessions del qual s'alçaran actes, que seran presentades a la consideració de la Conselleria d'Administració Publica. El pla aprovarà les normes de funcionament pròpies i de la comissió permanent.

4. El Consell Valencià de la Funció Pública, en totes aquelles decisions que afecten l'àmbit de competència de les Corts Valencianes i de les institucions que en depenen, haurà de sol·licitar el parer favorable de la Mesa de les Corts Valencianes.

Article trenta

El ple del Consell Valencià de la Funció Pública és integrat pels membres següents:

President: el conseller o la consellera d'Administració Pública.

Vocals:

- Els presidents de les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana.

- Els sotsecretaris de les conselleries o, si escau, els secretaris generals.

- El director general de la Funció Pública.

- El director general de Pressuposts.

- El director general d'Administració Local.

- El director de l'Institut Valencià d'Administració Pública i els directors de les seues escoles.

- Tres persones en representació de la resta de les corporacions locals.

- Sis persones en representació del personal, designades per les organitzacions sindicals, en proporció a la representativitat d'aquestes en el conjunt de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit regular per aquesta llei.

Article trenta-u

1. La Comissió Permanent de Coordinació, sense perjudici del seu funcionament en grups de treball per a l'atenció de qüestions concretes, estarà composta per:

- El conseller o la consellera d'Administració Pública.

- Els sotsecretaris o, si escau, els secretaris generals de les conselleries.

- El director general de la Funció Pública.

- El director general de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.

- El director general d'Administració Local.

- El director de l'Institut Valencià d'Administració Pública.

- Una persona en representació de les diputacions provincials i una altra per la resta de corporacions locals, designades pel ple del consell, entre els vocals dels grups corresponents.

- Una persona en representació de cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de les administracions valencianes designades per les pròpies organitzacions sindicals.

2. Seran funcions de la comissió preparar els treballs que permeten el debat i deliberació de les qüestions de competència del ple i actuar per delegació d'aquest en qüestions concretes de coordinació entre les diferents administracions públiques que actuen en l'àmbit territorials de la Comunitat Valenciana. Acomplirà igualment la funció d'assistència i assessorament de la representació de la Comunitat Valenciana en els òrgans de coordinació a nivell estatal.

3. La gestió administrativa de la comissió i del consell es realitzarà pels serveis corresponents de la Conselleria d'Administració Pública, i un funcionari assumirà la secretaria de la comissió permanent de coordinació.

LLIBRE SEGON

Règim Jurídic de la Funció Pública

TíTOL úNIC

Del règim estatutari

CAPíTOL I

De l'adquisició i pèrdua de la condició de funcionari

Article trenta

La condició de funcionari de la Generalitat Valenciana s'obté pel compliment successiu dels requisits següents:

a) Superar les proves selectives corresponents i obtenir la destinació pels sistemes previstos en els articles 9 i 11 d'aquesta llei.

b) Nomenament conferit per l'autoritat o per l'òrgan competent.

c) Jurament o promesa d'acatar la Constitució, l'estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis.

d) Prendre possessió dins del termini reglamentari.

Article trenta-tres

1. La condició de funcionari es perd per alguna de les causes següents:

a) Renúncia expressa.

b) Sanció disciplinària de separació del servei.

c) Pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a l'exercici del càrrec públic.

d) Jubilació o defunció.

e) Pèrdua de la nacionalitat espanyola o d'aquella que es posseïra d'acord amb el que preveu l'article 12.a) d'aquesta llei, llevat que simultàniament s'adquirisca la nacionalitat d'un altre estat membre.

2. Es podrà sol·licitar la rehabilitació de la condició de funcionari de la Generalitat Valenciana en el cas de la recuperació de la nacionalitat la pèrdua de la qual va produir la de la condició de funcionari, si bé, tenint en compte el temps que haja transcorregut des de la pèrdua a la recuperació, la persona sol·licitant haurà de superar un curs de formació.

Article trenta-quatre

1. La jubilació serà declarada forçosa quan el funcionari complisca l'edat establida com a norma bàsica per l'estat.

2. D'ofici o a instància de part, fet l'expedient previ amb dictamen mèdic, podrà declarar-se la jubilació per incapacitat permanent del personal funcionari per a l'exercici de les seues funcions per raons d'impossibilitat física o sensible disminució de les seues facultats.

3. El funcionari podrà sol·licitar la jubilació voluntària d'acord amb els criteris mantinguts en la legislació bàsica estatal.

CAPíTOL II

De les situacions del personal funcionari de carrera

Article trenta-cinc

El personal funcionari de la Generalitat Valenciana pot trobar-se en alguna de les situacions següents:

a) Actiu.

b) Serveis en altres administracions públiques.

c) Excedència voluntària.

d) Excedència per atenció de fills i filles.

e) Expectativa de destinació.

f) Excedència forçosa.

g) Serveis especials.

h) Suspensió.

Article trenta-sis

1. Correspon la situació de servei actiu quan el funcionari ocupa un lloc de treball de la plantilla de qualsevol de les administracions públiques de la Generalitat Valenciana, tant si ocupa el lloc en qualitat de titular com si ho fa a títol provisional o en comissió de serveis.

2. Les comissions de servei tindran sempre caràcter temporal i son possibles:

a) Per raons tècniques del servei a prestar que exigesca la col·laboració de persones amb especials condicions professionals o de preparació tècnica. No procedirà el seu atorgament per a l'exercici de llocs de plantilla o de caràcter permanent que corresponga cobrir per concursos o lliure designació, a no ser en llocs deserts en les convocatòries corresponents.

b) Per a cobrir llocs l'exercici dels quals es considerarà necessari i que hagen de quedar reservats per imperatiu legal.

c) Amb caràcter forçós per necessitat del servei, quan un lloc de treball, desert per concurs, siga d'urgent provisió i no existisca personal voluntari, en aquest cas podrà destinar-se, en la situació referida, i en primer lloc, al personal funcionari que, reunint els requisits generals per cobrir-la establits en la plantilla corresponent, compten amb menys càrregues familiars, i en cas d'igualtat, amb menys serveis.

Aquesta comissió, en cas de trasllat a diferent localitat d'aquella en la qual s'exercisca un lloc de treball, donarà lloc a una contraprestació indemnitzatòria.

L'administració serà obligada a convocar aquest llocs en tots els concursos o, almenys, cada quatre mesos fins a la seua provisió definitiva.

En els casos a) i c) les comissions de servei no podran excedir d'un any, i si és necessari mantenir el servei, s'oferiran públicament al personal funcionari.

3. Quan un funcionari per encàrrec de la Generalitat Valenciana i d'acord amb els interessos d'aquesta, passe temporalment a prestar serveis en l'administració de l'estat o en altres administracions públiques amb l'objecte d'obtenir un perfeccionament en tècniques professionals i d'administració, es considerarà en situació d'actiu i la seua retribució correspondrà a la Generalitat Valenciana.

4. El personal funcionari que mitjançant els sistemes de concursos o lliure designació passe a ocupar llocs de treball en una altra administració pública diferent de la seua de procedència, se sotmetrà al règim estatutari i legislació que, en matèria de funció pública, siga aplicable a l'administració pública en la qual preste els seus serveis, però conservarà la condició de funcionari de la seua administració d'origen en la situació de serveis en altres administracions públiques, mantenint tots els seus drets com si es trobara en servei actiu, llevat de la reserva del lloc de treball i lloc de destinació. No obstant això, la sanció de separació del servei sols es podrà acordar pel Govern valencià o un altre òrgan competent en matèria de personal de la seua administració pública d'origen, prèvia audiència de la persona interessada.

Article trenta-set

1. Procedeix la concessió o declaració de l'excedència voluntària en els casos següents:

A) Automàticament.

a) Quan el funcionari de la Generalitat Valenciana passe a prestar servei en altre administracions públiques diferents d'aquella i no procedisca, de conformitat amb la llei, la declaració d'altra situació administrativa.

b) Quan adquirisca la condició de funcionari d'un grup diferent al qual pertany.

c) Si passa a prestar serveis en una empresa pública de la Generalitat Valenciana o d'altra administració pública.

B) A petició de la persona funcionària quan ho sol·licite per interés particular. Per a sol·licitar l'excedència per aquest motiu caldrà haver prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant els cinc anys immediatament anteriors i en aquesta no es podrà romandre menys de dos anys continuats ni més del nombre d'anys equivalent als que el funcionari acredite haver prestat en qualsevol de les administracions públiques, amb un màxim de quinze.

La falta de petició de reingrés al servei actiu dins del període de duració de l'excedència voluntària per interès particular, comportarà la pèrdua de la condició de funcionari.

C) Podrà concedir-se l'excedència voluntària per agrupació familiar, amb una durada mínima de dos anys i màxima de quinze, al personal funcionari el cònjuge dels quals residisca en un altre municipi per haver obtingut i estar exercint un lloc de treball de caràcter definitiu com a funcionariat de carrera o com a laboral en qualsevol administració pública, organismes autònoms, entitats gestores de la Seguretat Social, i també òrgans constitucionals o del poder judicial.

2. La situació d'excedència voluntària no donarà lloc a la meritació de cap dret econòmic, ni serà computable a efectes de triennis, ascensos i classes passives.

3. No es pot concedir l'excedència voluntària, de l'apartat B) quan la persona funcionària estiga sotmés a expedient disciplinari que se li hagués imposat amb anterioritat.

4. El personal funcionari tindrà dret a un període d'excedència, no superior a tres anys, per atendre la cura de cada filla o fill, tant si és natural o per adopció, a comptar des de la data del seu naixement d'aquest o d'aquesta, o des de la data d'adopció o d'acolliment. Els successius fills i filles donaran dret a un període d'excedència que, si escau, posarà fi a aquell de què s'estava fent ús. Quan la mare i el pare treballen, sols un d'ells podrà exercitar aquest dret. El període de permanència en aquesta situació serà computable a efectes de triennis, consolidació de grau personal i drets passius. Durant el primer any tindran dret a la reserva del lloc de treball que exercien. Transcorregut aquest període, dita reserva serà a un lloc de la mateixa localitat i d'igual nivell i retribució.

5. Els personal funcionari afectat per un procés de reassignació d'efectius podrà sol·licitar ser declarat en situació d'excedència voluntària incentivada, després que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el pla d'ocupació.

Els qui es troben en les situacions d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa com a conseqüència de l'aplicació d'un pla d'ocupació tindran dret a passar, amb la seua sol·licitud, a l'esmentada situació.

L'excedència voluntària estimulada tindrà una duració de cinc anys i impedirà exercir llocs de treball en el sector públic en qualsevol tipus de relació funcionarial o contractual, siga aquesta de naturalesa laboral o administrativa. Conclòs el període assenyalat, es passarà automàticament, si no se sol·licita el reingrés, a la situació d'excedència voluntària per interès particular.

Els qui passen a la situació d'excedència voluntària incentivada tindran dret a una mensualitat de les retribucions de caràcter periòdic, excloses les pagues extraordinàries i el complement de productivitat, meritades en l'últim lloc de treball exercit, per cada any complet de serveis efectius i amb un màxim de dotze mensualitats.

Article trenta-vuit

Expectativa de destinació: el personal funcionari en expectativa de destinació percebrà les retribucions bàsiques, el complement de destinació del grau personal que els corresponga, o del qual es trobara en procés de consolidació si no en tingueren cap reconegut, i el 50% del complement específic del lloc que ocupaven en passar a aquesta situació.

I estaran obligats a:

1. Acceptar les destinacions en llocs de característiques similars a les que exercien, que els siguen oferits en la província on estaven destinats.

2. Participar en els concursos per a llocs adequats al seu grup, sector i qualificació tècnica o professional, situats a la província on estaven destinats.

3. Participar en els cursos de capacitació a què se'ls convoque.

El període màxim de duració de la situació d'expectativa de destinació serà d'un any, transcorregut el qual es passarà a la situació d'excedència forçosa.

A la resta d'efectes aquesta situació s'equipara a la de servei actiu.

Article trenta-nou

1. La declaració d'excedència forçosa procedeix quan un funcionari no obtinga lloc de treball en el grup i classe que li corresponga per les seues condicions personals, en produir-se una reforma de relacions de llocs de treball i no cabre la solució prevista en l'article 52.

2. Procedirà també la declaració d'excedència forçosa al personal funcionari declarat en expectativa de destinació, per les causes següents:

a) El transcurs del període màxim fixat per a aquesta.

b) L'incompliment de les obligacions determinades en el paràgraf segon de l'article 38.

3. Els qui es troben en excedència forçosa tindran dret a percebre les retribucions bàsiques i, si escau, les prestacions familiars per fills i filles al seu càrrec.

El personal funcionari tindrà l'obligació de participar en els concursos convocats a llocs adequats al seu grup, sector i qualificació tècnica o professional que se'ls notifique, i també a acceptar les destinacions que se'ls assenyalen amb caràcter provisional en llocs de característiques similars, i a participar en els cursos de capacitació que se'ls oferisquen.

No podran ocupar llocs de treball en el sector públic sota qualsevol tipus de relació funcionarial o contractual, siga aquesta de naturalesa laboral o administrativa. Si obtenen lloc de treball en l'esmentat sector, passaran a la situació d'excedència voluntària automàtica de l'article 37.

Passaran a la situació d'excedència voluntària per interès particular quan incomplisquen les obligacions a què fa referència aquest apartat.

4. Els pressupostos de la Generalitat Valenciana tindran en compte el que disposa aquest article, segons les retribucions del personal funcionari en situació d'excedència forçosa, mitjançant la previsió d'un crèdit global.

Article quaranta

1. El personal funcionari afectat per un procés de reassignació d'efectius que estiguen en les situacions d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa, com a conseqüència d'un pla d'ocupació, podran sol·licitar la jubilació voluntària avançada, en les condicions establides pel Règim de la Seguretat Social en el qual estiguen emmarcats, sempre que tinguen complits els seixanta anys d'edat i acrediten, com a mínim, trenta anys de serveis i els requisits exigits en aquest règim.

2. Els personal funcionari que s'aculla a aquesta jubilació tindrà dret a percebre, per una única vegada, una indemnització en la quantia establida reglamentàriament.

Article quaranta-u

1. El personal funcionari de la Generalitat Valenciana serà declarat en serveis especials:

a) Quan adquirisca la condició de funcionari al servei d'organitzacions internacionals o de caràcter supranacional.

b) Quan siga autoritzat per la Generalitat Valenciana per a realitzar una missió per període superior a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació internacional, i la seua retribució siga a càrrec d'aquests organismes.

Si la missió és a iniciativa de la Generalitat Valenciana i la retribució al seu càrrec la seua situació serà la d'actiu, conformement amb l'article 36.

c) Quan siga nomenat membres del Govern de la nació, del Govern valencià, o dels consells d'altres comunitats autònomes, o alts càrrecs d'aquells, quan aquests no corresponga que siguen coberts necessàriament per personal funcionari.

d) Quan siguen elegits per les Corts Valencianes com a Síndic de Greuges o designats com a col·laboradors en la seua alta missió, o elegits com a membres de la Sindicatura de Comptes.

e) Quan siguen elegits per les Corts Generals per a formar part dels organismes constitucionals o altres l'elecció dels quals corresponga a les Cambres.

f) Quan siguen adscrits als serveis del Tribunal Constitucional, del Defensor del Poble o destinats al Tribunal de Comptes en els termes previstos en l'article 93.3 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril.

g) Si accedeixen a la condició de diputat o diputada, senador o senadora de les Corts Generals.

h) Si accedeixen a la condició de diputats o diputades de les Corts Valencianes o de membres de les assemblees legislatives d'altres comunitats autònomes, sempre que perceben retribucions periòdiques per l'exercici de la funció. Si no es perceben aquestes retribucions i no s'incorre en incompatibilitat legal, el personal funcionari podrà optar per romandre en la situació de servei actiu o passar a la regulada en aquest article.

i) Quan exercisquen càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals.

j) Si són nomenats per a qualsevol càrrec de caràcter polític del qual es derive incompatibilitat per a exercir la funció pública, prèvia sol·licitud del funcionari.

k) Quan presten servei en els gabinets de la Presidència del Govern, dels ministres i dels secretaris d'estat, en l'administració de l'estat, o quan siguen nomenats en llocs de naturalesa eventual en la Generalitat Valenciana.

l) Mentre acomplisquen el servei militar o la prestació substitutòria equivalent.

2. La situació de serveis especials representa el còmput al personal funcionari del temps que hi romania a efectes d'ascensos, graus, triennis, drets passius i seguretat social, amb reserva d'un lloc de treball del seu nivell, grup i lloc de destinació, si el lloc de treball ocupat amb anterioritat haguera estat obtingut mitjançant lliure designació, o amb reserva del mateix lloc de treball si aquest s'hagués obtingut mitjançant concurs, tenint un termini d'un mes per a sol·licitar el reingrés, a partir de la data en què hagen cessat les circumstàncies que van donar lloc a la seua situació de serveis especials. Si no sol·licita el reingrés en aquest termini, el funcionari quedarà en situació d'excedència voluntària per interés particular.

En aquests casos es rebran les retribucions del lloc o càrrec efectiu que ocupen i no les que corresponen com a personal funcionari, sense perjudici del dret de percepció dels triennis que pogueren tenir reconeguts com a personal funcionari.

Els diputats o les diputades, els senadors o les senadores i els membres de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes que perden aquesta condició per dissolució de les corresponents cambres, o per acabament del seu mandat, podran romandre en la situació de serveis especials fins la nova constitució d'aquestes.

Article quaranta-dos

La situació de suspensió determina la privació temporal al personal funcionari de l'exercici de les seues funcions i dels drets inherents a aquesta condició.

La suspensió podrà ser provisional o en ferm i hom procedirà segons que estableixen els articles 43 i 44 d'aquesta llei.

Article quaranta-tres

1. Amb caràcter provisional podrà acordar-se la suspensió del funcionari quan tinga instruït un procediment judicial o disciplinari i les circumstàncies no en permeten la continuïtat en el lloc de treball mentre es resolga l'expedient.

2. La durada de la suspensió provisional no podrà ser superior a la de la tramitació i resolució d'expedient corresponent. En el cas de l'expedient disciplinari de caràcter administratiu, la suspensió provisional no podrà excedir del límit que establisquen les lleis per a la resolució del procediment, tret que la paralització de l'expedient o la durada superior siguen imputables a l'acció o omissió del funcionari subjecte a l'expedient.

3. El personal funcionari suspés provisionalment tindrà dret a percebre en aquesta situació les retribucions bàsiques però no les complementàries. En cas de rebel·lia, incompareixença, paralització o dilació de l'expedient imputable al funcionari, perdrà el dret a tota retribució fins la resolució de l'expedient.

4. Si una vegada resolt l'expedient o el procediment judicial, si s'escau, la suspensió no és declarada en ferm, procedirà la incorporació immediata del funcionari al seu lloc, el pagament de tots els drets econòmics no pagats i el còmput com a servei actiu del temps en què haja estat en la situació de suspens.

Article quaranta-quatre

1. La suspensió serà ferma quan es faça en virtut d'una condemna criminal o de sanció disciplinària. Aquest cas determinarà la pèrdua del lloc de treball per al funcionari, de manera que podrà ser proveït segons els procediment establits en aquesta llei. Igualment, comportarà la pèrdua o privació de la persona suspesa dels drets inherents a la condició de funcionari.

2. El temps de suspensió provisional, si n'hi haguera, s'haurà de computar als efectes del compliment de la suspensió en ferm.

3. La suspensió en ferm com a conseqüència de la sanció disciplinària no podrà ultrapassar el temps màxim establit per a aquest tipus de sanció.

La suspensió en ferm com a conseqüència de la sentència judicial s'imposarà en els termes d'aquesta.

Article quaranta-cinc

1. El reingrés al servei actiu del personal funcionari que no tinga reserva del lloc de treball s'efectuarà mitjançant la seua participació en les convocatòries de concurs o de lliure designació per a la provisió de llocs de treball o, si escau, per reassignació d'efectius per als funcionaris en situació d'expectativa de destinació.

Per aquest ordre, els excedents forçosos i per atenció a fills o filles, tindran prioritat per al reingrés en llocs de treball de nivell igual al seu grau personal reconegut.

2. Així mateix, el reingrés podrà efectuar-se per adscripció provisional, condicionat a les necessitats del servei i sempre que es reunisquen els requisits per a l'exercici del lloc.

No obstant això, el reingrés del personal funcionari suspés tindrà lloc mitjançant l'adscripció provisional a un lloc de treball del seu grup, sector i qualificació professional, sempre que reunisca els requisits del lloc.

3. El lloc assignat amb caràcter provisional es convocarà per a la seua provisió definitiva en el termini màxim d'un any i el funcionari tindrà l'obligació de participar en la convocatòria, i sol·licitar, com a mínim, el lloc que ocupa provisionalment. Si hi no concorre quedarà en situació d'excedent voluntari.

CAPíTOL III

Drets, deures i incompatibilitats

del personal funcionari

Secció primera

Drets

Article quaranta-sis

El personal funcionari en situació de servei actiu tindran els drets següents:

a) A la permanència en aquesta situació, i a la inamovibilitat en la residència, excepte si les necessitats del servei ho impedisquen, limitat als supòsits previstos legalment.

b) A la remuneració dels seus serveis conforme al sistema i conceptes de l'article 55.

c) A la carrera administrativa, conformement amb el sistema de provisió de llocs que resulte de l'elaboració de les plantilles i d'acord amb els principis indicats en el capítol IV d'aquest títol.

d) A l'exercici del dret de participació, sindicació, negociació col·lectiva i vaga, de conformitat amb el que estableixen les lleis.

e) A la Seguretat Social i a l'assistència sanitària, d'acord amb el que estableixen les lleis.

f) Al perfeccionament o formació continuada i permanent.

g) Al respecte de la seua intimitat i a la consideració deguda a la seua dignitat, compresa la protecció enfront de les ofenses verbals o físiques de naturalesa sexual.

h) A l'accés lliure i directe al seu expedient personal.

i) Qualsevol altre dret reconegut en aquesta llei o en altres lleis d'aplicació a la Generalitat Valenciana.

Article quaranta-set

1. El personal funcionari també té dret a:

a) Vacances anuals retribuïdes.

b) Llicències per:

- Malaltia.

- Matrimoni.

- Part o maternitat.

- Estudis sobre matèries directament relacionades amb la funció pública.

- Assumptes propis.

c) Als permisos establits per la legislació general i als fixats per via de reglament, en la qual s'hauran d'establir els terminis, els efectes econòmics, les circumstàncies i les condicions per a l'atorgament i s'adaptarà la regulació a l'establida per al personal funcionari de l'administració de l'estat.

2. La Generalitat Valenciana, dins dels límits que determinen les lleis de pressupostos, fomentarà institucions socials, cooperatives i recreatives i tot allò que contribuïsca a la millora de les condicions de treball i formació general del funcionariat. Per al foment d'aquestes institucions es disposarà de la col·laboració dels representants legals del funcionariat.Secció segona

Deures

Article quaranta-vuit

1. Els deures del personal funcionari són:

a) L'estricte compliment de l'ordenament jurídic.

b) Servir amb objectivitat i imparcialitat l'interés públic, exercint fidelment les obligacions del càrrec.

c) Complir eficaçment les funcions que tinguen assignades i esforçar-se en el perfeccionament constant dels seus coneixements.

d) El respecte i l'obediència que, en l'exercici de les seues funcions, dega als superior jeràrquics.

e) Tractar amb correcció els companys i les companyes, subordinats i administrats, i facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions.

f) Guardar sigil respecte dels assumptes que es coneguen per raó del càrrec, i no fer publicitat o utilitzar indegudament els assumptes secrets o reservats, declarats per la Llei o classificats com a tal.

g) Residir en el terme municipal on exercisca la funció, o en qualsevol altre que permeta el compliment estricte de l'horari de treball sense menyscapte de les tasques que té assignades.

2. El funcionariat és responsable de la bona gestió de les funcions que té assignades i la seua responsabilitat no exclou la que puga correspondre al seus superior jeràrquics.

3. La responsabilitat civil i penal del funcionariat es farà efectiva segons que determinen les lleis de l'estat i la responsabilitat administrativa serà exigida d'acord amb el que estableixen les lleis de la Generalitat Valenciana o les estatals.

Secció tercera

Incompatibilitats

Article quaranta-nou

1. El personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei no podrà compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici, per si o mitjançant substitució, d'un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, tret dels supòsits previstos en la Llei d'Incompatibilitats de l'estat.

2. L'aplicació del règim d'incompatibilitats s'ajustarà a la legislació de l'estat.

CAPíTOL IV

De la carrera administrativa i de la formació

i perfeccionament del funcionariat de carrera

Article cinquanta

1. La mobilitat del personal funcionari d'un lloc de treball a un altre de major nivell de destinació, o d'un grup a un altre de l'article 4, constitueix la carrera administrativa. La carrera administrativa del personal funcionari serà fomentada i racionalitzada mitjançant els cursos de perfeccionament.

2. L'administració regularà un sistema periòdic de qualificació del personal que tindrà com a base la constitució d'unes juntes de qualificació, per cada departament, les quals valoraran el rendiment del personal funcionari i n'establiran una qualificació, la qual constarà en l'expedient personal de la persona interessada i haurà de ser motivada i comunicada.

En la regulació s'establiran la forma de constitució, la participació sindical i, si convé, la via de recursos contra les qualificacions de personal.

3. Les qualificacions d'aquestes juntes podran ser tingudes en compte en el moment de la provisió de llocs de treball per qualsevol dels sistemes establits en aquesta llei.

Article cinquanta-u

1. El manteniment per una funcionari d'un mateix nivell de destinació, per un període de dos anys continuats o durant tres amb interrupció, inclús en llocs d'administracions diferents, determinarà l'assignació d'un grau personal a aquest. Si durant el temps en què el funcionari ocupa un lloc es modificara el seu nivell, el temps d'ocupació es computarà amb el nivell més alt en què aquest lloc haguera estat classificat.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, el personal funcionari que obtinga un lloc de treball superior en més de dos nivells al corresponent al seu grau personal, consolidarà cada dos anys de serveis continuats el grau superior en dos nivells al que posseïra, sense que en cap cas puguen superar el corresponent al del lloc ocupat.

2. El grau personal haurà de constar en el Registre de Personal i en l'expedient del funcionari. En la Generalitat Valenciana el reconeixement del grau personal correspondrà a la Conselleria d'Administració Pública.

3. El temps de permanència en la situació de serveis especials serà computat, a efectes de consolidació de grau personal, com a prestat en l'últim lloc ocupat en la situació de servei actiu o en el que posteriorment s'hagués obtingut per concurs.

4. El Govern valencià o el ple de la corporació local, si escau, podrà determinar l'adquisició dels graus mitjançant la superació de cursos de formació i altres requisit objectius.

El procediment d'accés als cursos i la fixació dels altres requisits objectius es fundarà exclusivament en criteris de mèrit i capacitat, i la selecció haurà de realitzar-se mitjançant concurs.

Article cinquanta-dos

1. El personal funcionari tindrà dret, qualsevol que siga el lloc de treball que ocupe, a percebre almenys el complement de destinació dels llocs de nivell corresponent al del seu grau personal.

2. El personal funcionari que cesse en el seu lloc de treball sense obtenir-ne un altre pels sistemes previstos en l'article 20, quedarà a disposició del sotsecretari o secretari general de la respectiva conselleria, que els atribuirà l'exercici provisional d'un lloc corresponent al del seu grup de titulació, i tindrà preferència sobre els funcionaris de nou ingrés per a ocupar un lloc corresponent al del seu grau personal, sempre que reunisquen els requisits del lloc.

3. El personal funcionari que siga destituït per alteració del contingut o supressió dels seus llocs mitjançant les corresponents relacions, i també els qui ocupen llocs de lliure designació i siguen separats del càrrec, continuaran percebent les retribucions complementàries corresponents al lloc que ocupaven, fins que siguen nomenats per a ocupar altres llocs de treball i durant un termini màxim de tres mesos.

Article cinquanta-tres

1. La Generalitat Valenciana facilitarà la promoció interna del personal funcionari, que consistirà en l'ascens des d'un grup de titulació a l'immediatament superior, d'acord amb la seua titulació específica, i s'haurà de reservar per aquesta finalitat un nombre de llocs de treball que no podrà ser inferior al 40% dels llocs de treball vacants que es convoquen a oposicions o concurs-oposicions. El personal funcionari haurà de posseir la titulació necessària, tenir una antiguitat almenys de dos anys en el grup de titulació inferior, i també reunir els requisits i superar les proves que en cada cas establisca la Conselleria d'Administració Pública.

Aquestes proves podran dur-se a terme en convocatòries independents de les d'ingrés quan, per conveniència de la planificació general dels recursos humans, ho acorde el Govern valencià.

El personal funcionari que accedisca al grup de titulació superior pel sistema de promoció interna tindrà, en tot cas, preferència per a cobrir les llocs de treball vacants oferits, sobre els aspirants que no procedisquen d'aquest torn.

Igualment, conservaran el grau personal que hagueren consolidat en el grup de titulació de procedència, sempre que es trobe inclòs en l'interval de nivells corresponents al nou grup de titulació, i el temps de serveis prestats en aquell serà d'aplicació, si escau, per a la consolidació del grau personal.

El personal funcionari que ocupe llocs de treball classificats indistintament per a dos grups de titulació i accedisca pel sistema de promoció interna al grup superior, podrà adquirir la condició de funcionaris del nou grup de titulació incorporant-se en la mateixa plaça que ocupaven.

2. La Generalitat Valenciana organitzarà cursos de perfeccionament que faciliten la formació permanent del personal funcionari i la carrera administrativa.

Especialment, i conformement amb l'article 29 de la Llei d'ºs i Ensenyament del Valencià, s'organitzaran els cursos específics per al personal funcionari de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana que no puga acreditar, una vegada superades les proves d'accés, els coneixements del valencià mitjançant la presentació dels certificats i títols homologats per la Generalitat Valenciana.

3. Si el curs de perfeccionament constitueix requisit per a l'accés a un lloc de treball, serà necessari un certificat d'aprofitament.

4. La Generalitat Valenciana organitzarà cursos de formació i perfeccionament del personal funcionari al servei de l'administració local. Amb aquesta finalitat, podran subscriure's els corresponents convenis de col·laboració.

CAPíTOL V

Règim disciplinari

Article cinquanta-quatre

Es fa extensiu al personal funcionari de la Generalitat Valenciana el règim disciplinari establit per la normativa de l'estat.

Un reglament disciplinari regularà el procediment aplicador de sancions, en el qual, bàsicament, es tindran en compte els principis d'eficàcia i garantia.

CAPíTOL VI

Règim retributiu

Article cinquanta-cinc

Les retribucions del personal funcionari s'ajustaran a les normes bàsiques dictades per l'estat i seran el resultat de l'aplicació dels conceptes següents:

1. Retribucions bàsiques

a) El sou que es corresponga amb l'índex de proporcionalitat assignat a cadascun dels grups establits en l'article 4 d'aquesta llei.

b) Els triennis; quantitat igual dins de cada grup dels esmentats en l'article 4 d'aquesta llei, assignats per cada tres anys de servei.

En el cas de mobilitat del personal funcionari d'un grup a un altre, conservarà el dret als triennis complits anteriorment i les fraccions del temps de servei que no completen un trienni seran acumulades al del nou grup a què accedisca.

Per aquests conceptes correspondran dos pagaments extraordinaris a l'any per un import mínim, cadascun d'aquests, al d'una mensualitat de sou i triennis, en els mesos de juny i desembre.

2. Retribucions complementàries

a) La retribució del lloc concret de treball.

Aquesta retribució es descompon en el complement de destinació, d'acord amb els trenta nivells fixats en l'article 17, i repercutirà en l'adquisició del grau personal de l'article 51, i en el complement específic del lloc dirigit a retribuir les condicions particulars d'alguns llocs en atenció a la seua responsabilitat, especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, perillositat o penositat.

b) El complement de productivitat destinat a retribuir el rendiment especial, l'activitat extraordinària i l'interés o la iniciativa amb què el personal funcionari faça el seu treball.

Per a la possible aplicació, caldrà la consignació pressupostària prèvia en el programa corresponent, i el responsable d'aquest determinarà, d'acord amb la normativa de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, la quantia individual del complement, i la seua percepció haurà de fer-se pública a la resta del personal funcionari dels organismes corresponents i a la representació sindicals.

c) Gratificacions per serveis de caràcter extraordinari, fora de la jornada normal, les quals mai no podran ser fixes en la quantia ni periòdiques en el pagament. Seran objecte de publicitat a la resta de funcionaris de l'organisme i a la representació sindical.

d) Indemnitzacions per raó del servei. Reglamentàriament s'ajustarà la quantia als costos causats per la realització dels serveis pels quals es meriten.

3. El sou del personal funcionari del grup A no podrà ser superior en més de tres vegades el sou del personal funcionari del grup E.

4. Les quanties de les retribucions bàsiques i complementàries regulades en aquesta llei, llevat de les referides a gratificacions per serveis extraordinaris, hauran de reflectir-se, per a cada exercici pressupostari, en la Llei de Pressupostos de les Administracions Públiques.

5. Les retribucions del personal funcionari interí seran les mateixes que percebria un funcionari de carrera del mateix grup si ocupara el mateix lloc de treball, exclosa la percepció de triennis.

CAPíTOL VII

Règim de Seguretat Social

Article cinquanta-sis

1. Al personal funcionari propi o de nou ingrés de la Generalitat Valenciana se li aplicarà el règim general de la Seguretat Social.

2. El personal funcionari procedent d'altres administracions continuarà sotmés al mateix règim de la Seguretat Social que se li aplicava amb anterioritat a la incorporació.

CAPíTOL VIII

De la negociació col·lectiva del personal funcionari

de la Generalitat Valenciana

Article cinquanta-set

Es reconeix al personal funcionari públic de la Generalitat Valenciana el dret a la negociació col·lectiva per mitjà de les seues organitzacions sindicals i dels òrgans representatius legalment establits en els termes següents:

Podran ser objecte de negociació i acord les matèries següents:

- L'increment de les retribucions del personal funcionari i de la resta de personal de l'administració de la Generalitat Valenciana que calga incloure en el projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana de cada any.

- La determinació i aplicació de les seues retribucions.

- Preparació dels plans d'oferta pública d'ocupació.

- Classificació i valoració dels llocs de treball.

- Sistemes d'ingrés, provisió i promoció professional.

- Condicions socials assistencials, de salut laboral, sindicals i, en general, totes aquelles que afecten les seues relacions amb l'administració en l'àmbit del seu treball o d'exercici de la llibertat sindical i drets que en deriven.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

El personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana, transferit pel Reial Decret 665/1986, de 21 de febrer, pendent d'integració, haurà de ser classificat pel Govern valencià mitjançant un decret i se'n determinarà, si escau, la integració, d'acord amb la naturalesa de les seues funcions i la titulació acadèmica exigida, en plantilles de personal funcionari o de personal laboral.

Segona

Als efectes previstos en l'article 22.1 d'aquesta norma, es considerarà personal aquell que acredite una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal que no li impedisca l'exercici de les tasques i funcions corresponents.

Tercera

Els plans d'ocupació tindran com a finalitat primordial augmentar les capacitats de treball i les oportunitats professionals dels empleats públics i, fonamentalment, assegurar i assignar a aquests un treball efectiu i adequat. S'hi integraran els plans de formació i les previsions i les mesures de promoció que calga.

Els plans d'ocupació hauran de ser aprovats pel Consell, a proposta de les conselleries afectades, després de l'informe favorable de les d'Economia i Hisenda i Administració Pública, i tindran efecte a partir de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quarta

Els plans d'ocupació podran afectar una o diverses conselleries, i els organismes autònoms i entitats públiques que en depenguen.

Quan una conselleria inicia un pla d'ocupació que tinga com a conseqüència la reducció dels seus llocs de treball no singularitzats, amb caràcter previ a la iniciació de la fase de reassignació d'efectius, la conselleria afectada determinarà els llocs que cal suprimir, i tindrà prioritat per a romandre en les seues destinacions el personal funcionari amb més mèrits, valorats d'acord amb el barem aplicable per a la provisió d'aquests mateixos llocs.

Cinquena

Els plans d'ocupació podran contenir les previsions i les mesures previstes en la legislació bàsica estatal, sense que puguen suposar un augment de les despeses de personal previstes per a cada anualitat pressupostària.

Les actuacions previstes per al personal laboral en els plans d'ocupació es desplegaran segons la normativa específica de l'ordenament jurídic laboral.

Sisena

Mitjançant conveni amb altres administracions públiques, la Generalitat Valenciana podrà reassignar efectius en altres administracions públiques. La reassignació podrà ser obligatòria per al personal funcionari afectat, en els mateixos termes que en els altres supòsits previstos en aquesta llei.

El personal funcionari que d'aquesta manera accedisca a altres administracions serà declarat en situació de serveis en altres administracions públiques, en les condicions previstes en l'apartat 4 de l'article 35 d'aquesta llei.

Setena

Els plans d'ocupació hauran de ser objecte de negociació amb les organitzacions sindicals més representatives, en els termes que estableix la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'-rgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques, sense perjudici del que preveu l'article 34 d'aquesta.

Vuitena

L'accés al grup C podrà dur-se a terme mitjançant la promoció interna des del grup D de l'àrea d'activitat o funcional corresponent, amb una valoració en la fase de concurs dels mèrits relacionats amb la carrera i els llocs exercits, el nivell de formació i l'antiguitat.

Amb aquesta finalitat, es requerirà la titulació establida en l'article 4 d'aquesta llei o una antiguitat de deu anys en el grup D, o de cinc anys i la superació d'un curs específic de formació al qual s'accedirà per criteris objectius.DISPOSICIONS TRANSITòRIES

Primera

La determinació de la naturalesa funcionarial d'un lloc de treball en les corresponents relacions de lloc de treball, d'acord amb l'aplicació de la Llei 6/1990, de 14 de novembre, no implicarà el cessament del laboral que l'ocupava, qui hi podrà romandre, sense detriment de les seues expectatives de promoció professional.

Igual tractament tindrà el personal funcionari que puga ocupar un lloc que es classifique com a laboral.

En ambdues situacions el personal afectat, sempre que estiga en possessió de la titulació requerida per al lloc que ocupa, podrà integrar-se amb reconeixement de la seua antiguitat en el règim administratiu funcionarial, o laboral, mitjançant la superació de les proves específiques o cursos d'adaptació, si escau, que es convoquen. D'altra banda, romandrà en situació de personal a extingir en els llocs que exercia a l'entrada en vigor de la llei.

Els processos de funcionarització seran objecte de negociació amb els sindicats.

Hom facilitarà als candidats la formació necessària per a presentar-se a les proves en condicions idònies.

També es podrà acollir al sistema d'adaptació previst en els paràgrafs anteriors el personal que provinga d'altres administracions públiques mitjançant transferència o concurs, quan l'administració d'origen, d'acord amb la seua normativa aplicable, no haguera conclòs el procés d'adaptació en la data d'integració a la Generalitat Valenciana.

Segona

El personal que haguera obtingut el nomenament com a habilitat amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, es regirà per la legislació anterior en allò referent al procediment d'adquisició de la condició de funcionari o personal laboral.

Tercera

El personal que després de superar les proves d'accés d'acord amb la legislació anterior no haguera obtingut el nomenament abans de l'entrada en vigor de la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, es regirà per l'article 9 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

Quarta

El Govern de la Generalitat Valenciana convocarà, amb negociació sindical prèvia, en el termini de 9 mesos, per una sola vegada i amb caràcter excepcional, un concurs oposició lliure per a places de metge i ATS d'equips d'atenció primària, en què es valoraran, fins a un màxim del 45% de la puntuació màxima exigida per a aprovar la fase d'oposició, el temps efectiu de serveis prestats pel personal funcionari interí de l'antic cos de funcionariat tècnics al servei de la sanitat local en places transferides a la Comunitat Autònoma Valenciana.

La Conselleria de Sanitat i Consum farà cursos de formació per a aquest personal.

Cinquena

El règim transitori de les situacions d'excedència voluntària per atenció a fills o filles, serà l'establit per la disposició transitòria única de la Llei 4/1995, de 23 de març, de Regulació del Permís Parental i per Maternitat.

DISPOSICIó DEROGATòRIA

Queden derogats tots aquells preceptes d'altres normes i disposicions d'igual o inferior rang, que s'oposen o contradiguen al que disposa el present text refós.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

El Govern valencià desplegarà reglamentàriament aquesta norma en allò que calga per a l'execució correcta.

Segona

La normativa estatal en matèria de règim jurídic de la funció pública regirà amb caràcter supletori a aquest text refós i al seu desplegament reglamentari.

Tercera

Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 24 d'octubre de 1995

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HENáNDEZ-SORO

El conseller d'Administració Pública,

JOSÉ JOAQUíN RIPOLL SERRANO

Mapa web