Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 4907 de 21.12.2004
Número identificador:  2004/13057
Referència Base de Dades:  5719/2004
 
 • Anàlisi jurídica

  Texto
  Texto Texto2
  Data d'entrada en vigor: 21.03.2005
  Notes: Desenvolupa i executa les mesures de compliment de la normativa sobre integració laboral de les persones amb discapacitat, així com la preferència en la contractació administrativa i en la concessió de subvencions i ajudes econòmiques.
  Aquesta disposició afecta:
    Desenvolupa o complementa:
 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Conselleria Economia, Hisenda i Ocupació;Conselleria Benestar Social
  Grup temàtic: Reglamentació, Legislació
  Matèries: Benestar social
  Descriptors:
    Temàtics: ajuda a l'ocupació, inserció professional, discapacitat, treballador minusvàlid, administració pública, contracte administratiu, suport econòmic, empresa, contractació administrativaDECRET 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat. [2004/13057]

La Generalitat desenvolupa en els últims anys un model d'atenció a les persones amb discapacitat orientat a la seua qualitat de vida i a la conquista de majors quotes d'autonomia, recolzant-los en el seu camí cap a una forma de vida independent, considerant com a millor forma per a aconseguir esta autonomia personal l'exercici d'un treball adequat. L'accés de les persones amb discapacitat al mercat de treball comporta unes dificultats afegides, però esta realitat no ha d'actuar com una limitació, sinó que ha de ser assumida com un obstacle que ha de remoure's a fi del compliment d'allò que s'ha preceptuat en els articles 9.2 i 49 de la Constitució Espanyola.

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix, en l'article 31.24 i 27, que l'assistència social i les institucions públiques de protecció a les persones amb discapacitat, com a sector social requerit d'especial protecció, són competència exclusiva de la Generalitat, tenint també competència per a dictar les normes de procediment administratiu que es deriven de les particularitats del dret substantiu valencià i l'execució en matèria laboral de la legislació de l'Estat, d'acord amb els articles 31.3 i 33.1 del nostre text estatutari.

D'acord amb el marc competencial propi, la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, destinada a regular el règim jurídic específic aplicable a este important col•lectiu de valencians i valencianes, establix, en els seus articles 7, 8 i 9, com a mesures per a afavorir la integració laboral de les persones amb discapacitat, l'obligació de l'administració de la Generalitat, de les seues entitats autònomes i de les empreses de la Generalitat previstes en la legislació pública valenciana d'exigir el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat a aquells empresaris que sol•liciten subvencions o ajudes econòmiques a la Generalitat, així com la preferència en la concessió d'ajudes o subvencions i en la contractació administrativa a tots aquells empresaris que n'integren en les seues plantilles, o bé que establisquen mesures alternatives, per damunt dels mínims legalment exigits.

En l'àmbit europeu, la Comissió Europea va emetre, el 30 d'octubre del 2003, una Comunicació dirigida al Consell, al Parlament Europeu, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions, denominada “ Igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat: un pla d'acció europeu”. En ella, la Comissió descriu una sèrie d'iniciatives comunitàries encaminades a consolidar, amb perspectiva de futur, la integració de les persones amb discapacitat en l'economia i en tots els aspectes de la vida social de la Unió Europea ampliada. L'enfocament proposat s'articula entorn a tres objectius operatius: assolir la plena aplicació de la Directiva 2000/78/CE relativa a l'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte en l'ocupació i l'ocupació, reforçar la integració de la dimensió de la discapacitat en totes les polítiques comunitàries pertinents i potenciar l'accessibilitat per a tots.

Entre els instruments que servixen per a facilitar la integració laboral de les persones amb discapacitat es troben els contractes administratius, per mitjà dels quals es poden apreciar consideracions de tipus social i potenciar la consecució d'un major ocupació de les persones amb discapacitat, a través de les denominades clàusules socials en la contractació pública de la Generalitat. Respecte a les clàusules socials en la contractació administrativa, amb data 21 de març del 2003, la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat va emetre el Dictamen 1/2003, entre les conclusions i recomanacions del qual s'incloïa l'adopció per part de la Generalitat d'una norma específica que establira una reserva d'un percentatge de licitacions a entitats sense ànim de lucre que, complint amb l'objecte del contracte, fomenten la incorporació de persones amb discapacitat en el mercat laboral, recomanació que ha sigut arreplegada en el present decret en l'article 4.

Igualment, un altre instrument que servix per a potenciar el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat es troba en les subvencions i ajudes econòmiques que concedix la Generalitat a la iniciativa pública o privada. És per això que la present norma establix anàlegs mecanismes que fomenten la integració laboral de tal col•lectiu a través de la preferència en la concessió d'ajudes i subvencions de la Generalitat, així com de l'exigència d'acreditació del compliment de la normativa sobre integració laboral de discapacitats a totes les empreses que sol•liciten ajudes o subvencions de la Generalitat.

Atés el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat com una acció de caràcter transversal que, a través dels instruments anteriorment citats, reforce la dimensió de la discapacitat i la igualtat d'oportunitats, amb mesures d'acció positiva en tots els departaments de l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i les seues empreses, el present decret conté disposicions d'aplicació al conjunt dels departaments i entitats esmentades a fi d'aconseguir la plena integració laboral, i per tant social, del col•lectiu de persones amb discapacitat.

La present norma s'estructura en tres capítols, una disposició derogatòria i una disposició final. El capítol I establix l'objecte i l'àmbit d'aplicació del decret, el capítol II es referix a la contractació administrativa i el capítol III conté les disposicions dirigides a la concessió d'ajudes i subvencions econòmiques per part de la Generalitat.

En virtut d'això, amb un informe previ de les diferents conselleries i de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat, el Dictamen del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, a proposta conjunta dels consellers de Benestar Social i d'Economia, Hisenda i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 17 de desembre de 2004,

DECRETE

Capítol I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. El present decret té com a objecte el desplegament i l'execució de les mesures de compliment de la normativa sobre integració laboral de les persones amb discapacitat, així com la preferència en la contractació administrativa i en la concessió de subvencions i ajudes econòmiques, que establix la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat.

2. Les disposicions d'este decret s'apliquen als contractes que tinguen la qualificació d'administratius, d'acord amb l'article 5.2 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i a les ajudes o subvencions que celebre o atorgue l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i les empreses de la Generalitat previstes en la legislació pública valenciana.

Capítol II

Disposicions relatives a la contractació administrativa

Article 2. Mesures de contractació amb empreses que estiguen obligades a tindre en la seua plantilla treballadors discapacitats

1. En els plecs de clàusules administratives particulars dels contractes, els òrgans de contractació inclouran, com a causa de resolució, l'incompliment pel contractista de l'obligació de tindre empleats, durant la vigència del contracte, treballadors discapacitats en un 2 per 100, si més no, de la plantilla de l'empresa, si esta arriba a un nombre de 50 o més treballadors i el contractista estiga subjecte a tal obligació, d'acord amb l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social dels Minusvàlids. Igualment, en el cas que les empreses estigueren exemptes de l'esmentada obligació, s'inclourà en els plecs, com a causa de resolució dels contractes, l'incompliment de les mesures alternatives a la contractació de treballadors discapacitats.

Els òrgans de contractació comprovaran el compliment de l'obligació referida en qualsevol moment de la vigència del contracte.

2. L'acreditació del compliment de la referida obligació, en el cas de resultar adjudicataris, s'efectuarà per mitjà de la presentació, davant de l'òrgan de contractació, dels documents següents: un certificat de l'empresa en què conste el nombre de treballadors de plantilla i còpia bàsica dels contractes celebrats amb treballadors discapacitats, en els termes previstos en l'article 8.3 de l'Estatut dels Treballadors.

En el supòsit d'aplicació de les mesures alternatives, l'acreditació del seu compliment es realitzarà per mitjà de la presentació del certificat d'excepcionalitat en vigor i els documents acreditatius del compliment de les mesures alternatives realitzades durant la vigència del mencionat certificat.

Article 3. Preferència en la contractació administrativa

1. Els òrgans de contractació establiran en els plecs de clàusules administratives particulars la preferència en l'adjudicació dels contractes a favor de la proposició presentada per aquella empresa que, igualant els termes de les més avantatjoses, després d'aplicar-hi els criteris objectius en el concurs, o igualant el preu més baix en les subhastes, acredite, en el moment de presentar les proposicions, tindre un percentatge major de treballadors discapacitats.

La preferència serà aplicable en qualsevol de les situacions següents:

a) Empreses que, comptant amb menys de 50 treballadors i no tenint obligació legal de contractar treballadors discapacitats, acrediten tindre en la seua plantilla treballadors discapacitats, amb anterioritat a la publicació de l'anunci de licitació del contracte.

b) Empreses que, comptant amb 50 o més treballadors i tenint l'obligació legal prevista en l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social dels Minusvàlids, acrediten tindre en la seua plantilla un percentatge major de treballadors discapacitats que el previst en la legislació vigent, amb anterioritat a la publicació de l'anunci de licitació del contracte.

A estos efectes, les empreses acreditaran l'esmentada circumstància per mitjà de la presentació de contractes de treball i documents de cotització a la Seguretat Social.

2. Idèntica preferència hi tindrà aquella empresa que, en el moment de presentar les seues proposicions, acredite un increment de les quotes previstes en la normativa vigent per a les mesures alternatives a la contractació de treballadors discapacitats amb anterioritat a la publicació de l'anunci de licitació del contracte, quan no siga possible la incorporació de treballadors discapacitats a les empreses licitadores, per la impossibilitat que els servicis d'ocupació públics competents, o les agències de col•locació, puguen atendre l'oferta d'ocupació després d'haver efectuat totes les gestions d'intermediació necessàries per a donar resposta als seus requeriments i concloure amb resultat negatiu.

En el supòsit d'aplicació de les mesures alternatives, l'acreditació del seu compliment es realitzarà per mitjà de la presentació del certificat d'excepcionalitat en vigor i dels documents acreditatius del compliment de les mesures alternatives realitzades durant la vigència del mencionat certificat.

Article 4. Foment dels objectius socials en la contractació

1. En els termes establits pel present article, l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i les empreses de la Generalitat previstes en la legislació pública valenciana han de reservar determinats contractes administratius d'obres, subministraments o servicis a centres especials d'ocupació o centres que desenvolupen programes d'inserció laboral de persones amb discapacitat i a entitats sense ànim de lucre que tinguen com a objecte la integració de persones amb discapacitat, sempre que complisquen els requisits establits per les normes de l'Estat i la Generalitat que se'ls s'apliquen i que la seua finalitat o la seua activitat, d'acord amb les seues normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, tinga relació directa amb l'objecte del contracte.

2. Els objectes contractuals susceptibles de reserva són les obres de conservació i els servicis de manteniment i conservació de béns immobles, els servicis de missatgeria, correspondència i distribució, d'arts gràfiques, de neteja i bugaderia, de restauració, d'arreplegada i transport de residus, així com els servicis i els subministraments auxiliars per al funcionament de l'administració. No obstant això, per acord del Consell de la Generalitat pot ampliar-se la reserva a altres objectes contractuals, depenent de l'adequació de les prestacions a les peculiaritats dels centres i les entitats a què es referix el present article.

3. Els contractes reservats són exclusivament els que s'adjudiquen com a contracte menor o per procediment negociat en raó de la quantia econòmica, d'acord amb els límits establits per la legislació de contractes de les administracions públiques. Amb els mateixos límits quantitatius aplicables als procediments negociats, els òrgans de contractació poden no utilitzar els procediments derivats del sistema de contractació centralitzada quan es pretenga adjudicar, per mitjà de reserva social, alguna de les prestacions a què es referix l'apartat 2.

4. En tot cas, els contractes reservats han de sotmetre's al règim jurídic establit per la normativa vigent reguladora de la contractació pública, sense que, en cap cas, puga requerir-se la constitució de garanties provisionals o definitives.

Capítol III

Disposicions relatives a la concessió de subvencions

i ajudes econòmiques

Article 5. Compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, a l'efecte de concessió d'ajudes o subvencions

1. L'Administració de la Generalitat, així com les seues entitats autònomes i les empreses de la Generalitat previstes en la legislació pública valenciana, exigiran l'acreditació del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o si és el cas, l'exempció de la mencionada obligació, a aquells empresaris, persones físiques o jurídiques, que sol•liciten subvencions o ajudes econòmiques a la Generalitat.

A este efecte, els òrgans responsables de l'elaboració de les corresponents convocatòries de subvencions o ajudes econòmiques establiran, com a documentació preceptiva i obligatòria que haurà d'acompanyar a la sol•licitud d'ajuda o subvenció, la documentació a què es referix l'apartat 2 d'este article.

2. L'acreditació de tal compliment, o si escau, l'exempció de la dita obligació, s'efectuarà per mitjà de la presentació d'una declaració responsable del sol•licitant sobre el compliment de la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat, o si és el cas, l'exempció de la mencionada obligació, sense perjuí de les facultats de la Generalitat de comprovar la validesa d'esta declaració en qualsevol moment, així com de la imposició de les sancions que pogueren pertocar.

3. Sense l'acreditació, o si és el cas, l'exempció regulats en este article, no podran concedir-se ajudes o subvencions.

Article 6. Preferència en la concessió de subvencions i ajudes econòmiques

1. Els òrgans responsables de l'elaboració de les corresponents ordes de convocatòria d'ajudes econòmiques i subvencions destinades a empreses, establiran en les bases de les mencionades convocatòries, la preferència en l'adjudicació, en cas d'empat de les millors proposicions en la puntuació final obtinguda pels sol•licitants, d'aquelles empreses que acrediten, amb anterioritat a la publicació de la norma per la qual es regulen les ajudes o subvencions, ocupar major percentatge de treballadors discapacitats en relació amb les respectives plantilles d'estes, o bé que es comprometen a contractar un percentatge major de treballadors discapacitats durant l'àmbit temporal de l'ajuda o subvenció.

La preferència serà aplicable en qualsevol de les situacions següents:

a) Empreses que, comptant amb menys de 50 treballadors i no tenint obligació legal de contractar treballadors discapacitats, acrediten tindre en la seua plantilla treballadors discapacitats.

b) Empreses que, comptant amb 50 o més treballadors i tenint l'obligació legal prevista en l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social dels Minusvàlids, acrediten tindre en la seua plantilla un percentatge major de treballadors discapacitats que el previst en la legislació vigent.

2. Quan no siga possible la incorporació de treballadors discapacitats a les empreses sol•licitants, per la impossibilitat que els servicis d'ocupació públics competents o les agències de col•locació puguen atendre l'oferta d'ocupació després d'haver efectuat totes les gestions d'intermediació necessàries per a donar resposta als seus requeriments i concloure-la amb resultat negatiu, l'adjudicació s'efectuarà a l'empresa que acredite un increment en les quotes previstes en la normativa vigent per a les mesures alternatives a la contractació de treballadors discapacitats, amb anterioritat a la publicació de l'ajuda o subvenció, o bé durant l'àmbit temporal de l'ajuda o subvenció.

3. L'acreditació d'estes contractacions de treballadors discapacitats o l'increment de quotes es realitzarà per mitjà de declaració responsable del sol•licitant, sense perjuí de les facultats de la Generalitat de comprovar la validesa de l'esmentada declaració en qualsevol moment, quedant l'efectivitat de l'ajuda condicionada al compliment del que preveu la declaració responsable.

Disposició derogatòria

Derogació normativa

Queden derogades totes les normes, del mateix rang o d'un rang inferior, en allò que contradiguen o que s'oposen al que disposa este decret.

Disposició final

Entrada en vigor

El present decret entrarà en vigor als tres mesos de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 17 de desembre de 2004

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,

GERARDO CAMPS DEVESA

La conseller de Benestar Social,

Mapa web